ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/114

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-04-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-04-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-04-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της παρ. α του άρθρου 16 του από 483/ 11.6.1966 Β. Δ/τος «περί συστάσεως Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο μονό Η παρ. α του άρθρου 16 του Β.Δ/τος 483/11.6.1966 «περί συστάσεως του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος» (ΦΕΚ Α120) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α. Σε προσωπικά δάνεια προς τους εν ενεργεία ασφαλισμένους, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. εγκρινομένης από τον εποπτεύοντα Υπουργό. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων, το ύψος του χορηγούμενου ποσού, το ύψος του επιτοκίου και ο χρόνος και τρόπος εξόφλησης των δανείων, καθορίζονται κατά περίπτωση με απόφαση του Δ.Σ. και πάντοτε μέσα στα πλαίσια των εκάστοτε αποφάσεων της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος». Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2066/52 «περί ιδρύσεως Ταμείου Αρωγής και Υγείας Οικονομικών Υπαλλήλων και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α 99), όπως το άρθρο αυτό αυθεντικά ερμηνεύθηκες τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 2822/54 (ΦΕΚ Α 78).
  • Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 231 /86 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων σε αντικείμενα αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων - Γενικής Γραμματείας Κοιν. Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 97) και τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 7 του Ν.Δ/τος 1 /1968 (ΦΕΚ Α 270).
  • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 περιπτ. στ, 24 παρ. 1 και 2 περιπτ. γ, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 περιπτ. δ του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 137).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137), όπως προσετέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α 154).
  • Την απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων αρ. 2024/26.10.93 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων, Φοίβο Ιωαννίδη» (ΦΕΚ Β 833).
  • Την γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος που διατυπώθηκε στην από 16.11.94 συνεδρίαση αυτού.
  • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την αρ. 120/1.3.1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1952/2066 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2066 1952
ΝΟΜΟΣ 1954/2822 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2822 1954
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/231 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/231 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία