ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/118

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-04-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-04-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-04-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός των προσόντων διορισμού στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Προσόντα διορισμού ΠΕ19 Πληροφορικής πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό σε θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, του κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής πτυχιούχων Α.Ε.Ι., ορίζονται ως εξής: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Πληροφορικής ή Επιστήμης των Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών αντιστοίχων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρισμένης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή β) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών αναγνωρισμένος Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και διδακτορικό δίπλωμα στην Πληροφορική Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική ή στον ηλεκτρονικό αυτοματισμό ή στην Πληροφορική και Επιχειρησιακή Έρευνα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή δίπλωμα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και πιστοποιητικό παρακολούθησης του κύκλου σπουδών Μηχανικού Υπολογιστών και Πληροφορικής ή γ) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ και πτυχίο Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) ή δ) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ και δεκαεξάμηνη τουλάχιστον διδακτική εμπειρία στην Πληροφορική που να αποκτήθηκε σε Δημόσια ή Ιδιωτικά σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την ιδιότητα του αναπληρωτή ή του ωρομισθίου Καθηγητή ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και με δεκαοκτάωρη τουλάχιστον εβδομαδιαία διδασκαλία ή με μειωμένη εβδομαδιαία διδασκαλία για όσους υπηρέτησαν ως διευθυντές ή υποδιευθυντές σχολείου ή σχολής ή προϊστάμενοι Τμήματος, που με αναγωγή καλύπτει σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, δεκαεξάμηνη διδακτική εμπειρία ή ε) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ και δεκαεξάμηνη διδακτική εμπειρία και με οκτώ ώρες εβδομαδιαία διδασκαλία, τουλάχιστον, στην Πληροφορική που να αποκτήθηκε σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας (Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.) και της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ.
Άρθρο 2
1.  
  Προσόντα διορισμού ΠΕ20 Πληροφορικής πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό σε θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, του κλάδου ΠΕ20 Πληροφορικής πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., ορίζονται ως εξής: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Ι.Τ.Ε. ή β) Πτυχίο Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Ι.Τ.Ε. και διδακτορικό δίπλωμα στην Πληροφορική Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή γ) Πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ ή ισότιμος τίτλος σπουδών Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το Ι.Τ.Ε. και δεκαεξάμηνη διδακτική εμπειρία στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και με δεκαοκτάωρη τουλάχιστον εβδομαδιαία διδασκαλία ή με μειωμένη εβδομαδιαία διδασκαλία που με αναγωγή καλύπτει δεκαεξάμηνη διδακτική εμπειρία, ή με οκτώ ώρες εβδομαδιαία διδασκαλία, τουλάχιστον, στα Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. ή στην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ.
Άρθρο 3
1.  
  Όποιος έχει τα προσόντα των ανωτέρω κλάδων ΠΕ19 Πληροφορικής πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και ΠΕ20 Πληροφορικής πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. μπορεί να εγγράφεται συγχρόνως στους ετήσιους πίνακες διοριστέων και του κλάδου ΠΕ19 και του κλάδου ΠΕ20. Μόλις διοριστεί σε μία από τις δύο επετηρίδες διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από την άλλη επετηρίδα και δεν μπορεί να επανεγγραφεί παρά με νέα αίτηση.
2.  
  Όσοι πρόκειται να διοριστούν σε θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων του κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και του κλάδου ΠΕ20 Πληροφορικής πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., υποχρεούνται, εκτός των προσόντων που προβλέπονται από τα άρθρα 1 και 2, να έχουν και πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ ή πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας, ή Σχολής Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ.
Άρθρο 4
1.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και μέχρι 31.12.1996 γίνεται εγγραφή στους ετήσιους πίνακες διοριστέων (επετηρίδες), χωρίς τα επί πλέον προσόντα της παρ. 2 του άρθρου 3. Οπωσδήποτε όμως στους πίνακες διοριστέων προτάσσονται όσοι έχουν ή αποκτήσουν τα προσόντα της παρ. 2 του άρθρου 3.
2.  
  Όσοι πρόκειται να διοριστούν σε θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων του κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και του κλάδου ΠΕ20 Πληροφορικής πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., και έχουν τα προσόντα του άρθρου 1, παρ. 1 στοιχεία β και γ και του άρθρου 2, παρ. 1 στοιχείο β μπορούν να εγγράφονται στους ετήσιους πίνακες διοριστέων κατά τα ανωτέρω μέχρι της 31.12.1996, με εξαίρεση τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι μπορούν να εγγράφονται στους ετήσιους πίνακες διοριστέων μέχρι 31.12.1997.
3.  
  Όσοι πρόκειται να διοριστούν σε θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων του κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και του κλάδου ΠΕ20 Πληροφορικής πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., και έχουν τα προσόντα του άρθρου 1, παρ. 1 στοιχεία δ και ε και του άρθρου 2, παρ. 1 στοιχείο γ μπορούν να εγγράφονται στους ετήσιους πίνακες διοριστέων κατά τα ανωτέρω μέχρι της 31.12.1995. Στις περιπτώσεις αυτές δύναται να γίνει συνυπολογισμός της δεκαεξάμηνης διδακτικής πείρας που διανύθηκε είτε στη Δημόσια είτε στην Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είτε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
4.  
  Οι επετηρίδες που υπάρχουν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν
Άρθρο 5 "Καταργούμενες Διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται τα Π.Δ.:"
1.  
  1) 239/1992 (127 Α), εξαιρουμένου του άρθρου 1, 2)377/1992 (200 Α), 3)114/1993 (51 Α) και 4)322/1993 (139 Α)
Άρθρο 6 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 1566/1985(167 Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του Ν. 2009/1992(18 Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (154 Α).
 • Το γεγονός ότι με τις ρυθμίσεις των διατάξεων του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 522/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1997/2454 1997
Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 2003/3194 2003
Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2009/3794 2009
Συμπλήρωση του Π.Δ. 118/1995 (ΦΕΚ 75Α΄) 2004/268 2004