(1 ) Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός των εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ιδρύονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου τα εξής εργαστήρια:"
1.  
  Εργαστήριο Τηλεσκόπησης, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στο γνωστικό πεδίο της τελεσκόπησης, της φωτοερμηνείας και της τοπογραφίας, της συμβολής του στην παρατήρηση, μελέτη, και παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος της γής και στην συγκρότηση σύγχρονου γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (ΓΣΠ) για την διαχείρηση, επεξεργασία και παρουσίαση πληροφοριών του περιβάλλοντος
2.  
  Εργαστήριο ποιότητας Υδάτων το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στο γνωστικό πεδίο της ποιότητας υδάτων και ειδικότερα σε σχέση με την βιομηχανική ρύπανση
3.  
  Εργαστήριο Υδατικών Οικοσυστημάτων το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό πεδίο των υδατικών Οικοσυστημάτων, στο θαλάσσιο ποτάμιο και λιμναίο περιβάλλον, τη μελέτη των οικολογικών διεργασιών στα παραπάνω συστήματα, φυσικών - χημικών - βιολογικών, ως περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα υδατικά συστήματα την θαλάσσια ρύπανση και την ποσοτική τους εκτίμηση
4.  
  Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των νησιών
Άρθρο 2 "Εσωτερικός Κανονισμός"
1.  
  Ο εσωτερικός κανονισμός των ιδρυομένων με το προηγούμενο άρθρο εργαστηρίων καθορίζεται σύμφωνα με τους ορισμούς των επομένων άρθρων
Άρθρο 3
1.  
  Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών στο Τμήμα Περιβάλλοντος, καθώς και στα άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα των ιδρυομένων εργαστηρίων όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος
2.  
  Την κάθε μορφής συνεργασία με όλα τα κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα Ελληνικά και Αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους των εργαστηρίων μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας
3.  
  Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδριάσεων, διαλέξεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων
4.  
  Τη συνεργασία με σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, δήμους κοινότητες και άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και τη συμβολή των εργαστηρίων στη μελέτη προβλημάτων ανάπτυξης της χώρας
5.  
  Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α 53).
Άρθρο 4 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό των εργαστηρίων απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Περιβάλλοντος που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των εργαστηρίων, καθώς και από τα μέλη Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού και το λοιπό επιστημονικό προσωπικό που τοποθετείται στο Εργαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/92 (Α 159).
Άρθρο 5
1.  
  Κάθε Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος περιβάλλοντος που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/92 (Α 159).
2.  
  Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 και επί πλέον:.
 1. Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό - μεταπτυχιακό) και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου
 2. Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του εργαστηρίου και μεριμνά για την τήρησή του
 3. Μεριμνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό
 4. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του εργαστηρίου
 5. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου
 6. Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού και
 7. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο
Άρθρο 6
1.  
  Τα Εργαστήρια λειτουργούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του ιδρύματος. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για κάθε κατηγορία.
2.  
  Ο διευθυντής, ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασιστεί και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του Εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των μονάδων του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του Εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος είναι δυνατή ή πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
6.  
  Ο διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ε.Δ.Τ.Π. τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Πόροι"
1.  
  Πόροι των εργαστηρίων είναι: α) Οι πιστώσεις, οι οποίες προέρχονται από τις δημόσιες επενδύσεις, ή τον τακτικό προϋπολογισμό ή την ιδιαίτερη περιουσία του ιδρύματος και οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. β) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (Α. 53). γ) Οι πιστώσεις από άλλες πηγές, όπως: ι) ετήσια επιχορήγηση από τακτικό προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων από τα διάφορα Υπουργεία της Χώρας. ιι) Οι κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τους σκοπούς των Εργαστηρίων, εφόσον δεν τίθενται όροι, που αντιβαίνουν στους σκοπούς των Εργαστηρίων και του Πανεπιστημίου Αιγαίου. δ) Τα κονδύλια που προέρχονται από τα ιδιαίτερα ερευνητικά προγράμματα.
Άρθρο 8 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: Βιβλία πρωτοκόλλου Βιβλία περιουσιακών στοιχείων - Φάκελος οικονομικών στοιχείων, γιά κάθε έτος Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων - Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων - Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το εργαστήριο
Άρθρο 9 "Χώροι εγκατάστασης"
1.  
  Τα εργαστήρια εγκαθίστανται σε χώρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Χώροι των Εργαστηρίων είναι επίσης εκείνοι στους οποίους εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών εγκαταστάσεων με τον τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων. Χώροι των εργαστηρίων θεωρούνται, ακόμα το γραφείο του Διευθυντή τους, τα γραφεία της γραμματείας τους καθώς και κάθε άλλος χώρος που ειδικά διατίθεται για την εγκατάσταση των εργαστηρίων. Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του κάθε Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του διευθυντή του. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • 1 .Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α 87)» όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 173). β) Του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/1987 (ΑΊ95). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος (συνεδριάσεις 2/17.6.1993, 3/1.7.93, 7/ 12.1.94).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη ύψους 46.450.000 δρχ. η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου: Τακτικός Προϋπολογισμός (Κ.Α.Ε. 0863, 0879, 1429,1741, 0899, 4121) και Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων (Κ.Α.Ε. 9446526 και 8846015).
 • Την αριθμ. 587/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία