ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/128

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-04-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-04-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-04-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4ης Δέσμης όπως αυτό καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 451/1993 (ΦΕΚ 187 τ. Α) τροποποιείται ως εξής: Α. Σκοπός Σκοπός του μαθήματος της Πολιτικής Οικονομίας είναι να αποκτήσ [...]"
1.  
  Το αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας Να αντιληφθούν οι μαθητές τη χρησιμότητα της Πολιτικής Οικονομίας, τα οικονομικά προβλήματα τα οποία η επιστήμη αυτή προσπαθεί να επιλύσει και τη σχέση της με τις άλλες επιστήμες
2.  
  Εισαγωγικές έννοιες -Τα προϊόντα -Η αγορά -Επιχειρήσεις, Κράτος, Νοικοκυριά -Οι συντελεστές της παραγωγής -Ο καταμερισμός των έργων -Το χρήμα -Η έννοια του κόστους -Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων -Το οικονομικό κύκλωμα -Το κύριο οικονομικό πρόβλημα -Η ιδιοκτησία των συντελεστών παραγωγής Να κατανοήσουν τις εισαγωγικές οικονομικές έννοιες και να αποκτήσουν ένα υπόβαθρο γνώσεων απαραίτητο για τις παραιπέρα οικονομικές αναλύσεις
3.  
  Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές το ρυθμιστικό ρόλο του κράτους στη λειτουργία της οικονομίας
4.  
  Οι ανάγκες των ατόμων και η ζήτηση των αγαθών -ελαστικότητα της ζήτησης. Να κατανοήσουν ότι το βασικό αντικείμενο της Μικροοικονομίας είναι η μελέτη του μηχανισμού με τον οποίο σχηματίζονται οι τιμές των αγαθών στην αγορά. Να αποκτήσουν ευχέρεια στη διαγραμματική και λεκτική περιγραφή και αιτιολόγηση των μεταβολών της ζήτησης και της ζητούμενης ποσότητας. Να καταλάβουν την έννοια της ελαστικότητας της ζήτησης και να είναι σε θέση να την υπολογίζουν.
5.  
  Η οργάνωση των επιχειρήσεων Να μάθουν τους τομείς της παραγωγής και να μπορούν να κατατάξουν διάφορες επιχειρήσεις στον τομέα που ανήκουν. Να γνωρίζουν τις κυριότερες μορφές εταιρειών και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα καθεμιάς από αυτές.
6.  
  Η παραγωγή της επιχείρησης Να αντιληφθούν τη σημασία του παράγοντα χρόνος στην παραγωγική διαδικασία καθώς και τις έννοιες της συνάρτησης παραγωγής, και του συνολικού, μέσου και οριακού προϊόντος. Να μπορούν να υπολογίζουν με ευχέρεια τα πιό πάνω μεγέθη και να σχεδιάζουν τις αντίστοιχες καμπύλες. Τέλος, να κατανοήσουν τη σημασία του νόμου τις φθίνουσας απόδοσης και την επίδραση της τεχνολογίας στη συνάρτηση παραγωγής.
7.  
  Το κόστος παραγωγής Να κατανοήσουν την έννοια και τη συμπεριφορά του κόστους παραγωγής των αγαθών τόσο στη βραχυχρόνια όσο και στη μακροχρόνια περίοδο παραγωγής. Να μπορούν να υπολογίζουν με ευχέρεια τα διάφορα είδη κόστους, να σχεδιάζουν τις αντίστοιχες καμπύλες και να περιγράφουν με λόγια την πορεία τους.
8.  
  Η προσφορά των αγαθών - Ελαστικότητα της προσφοράς Να καταλάβουν οι μαθητές πως προκύπτει η ατομική και η αγοραία καμπύλη προσφοράς, να τις σχεδιάζουν και να τις περιγράφουν. Να μπορούν να διακρίνουν τις μεταβολές στην προσφερόμενη ποσότητα και στην προσφορά και να τις απεικονίζουν σε διαγράμματα. Να καταλάβουν επίσης την έννοια της ελαστικότητας της προσφοράς και να μπορούν να την υπολογίζουν.
9.  
  Ο προσδιορισμός των τιμών Να κατανοήσουν σε βάθος πως οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης προσδιορίζουν μία τιμή για κάθε αγαθό στην ελεύθερη αγορά, μέσα από το μηχανισμό των πλεονασμάτων και ελλειμάτων. Να μπορούν να υπολογίζουν την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας καθώς και τα πλεονάσματα και ελλείμματα, αριθμητικά σε πίνακες δεδομένων, διαγραμματικά και αλγεβρικά.
10.  
  Η συμπεριφορά της επιχείρησης στην αγορά Να μάθουν τις μορφές αγοράς, τα χαρακτηριστικά τους και τη συμπεριφορά της επιχείρησης σε καθεμία από αυτές. Να υπολογίζουν τη συνολική, μέση και οριακή πρόσοδο, να σχεδιάζουν και να περιγράφουν τις αντίστοιχες καμπύλες και να προσδιορίζουν το σημείο ισορροπίας της επιχείρησης.
11.  
  Οι τιμές των συντελεστών της παραγωγής Να μάθουν οι μαθητές πως προσδιορίζονται οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών από την προσφορά και τη ζήτηση που υπάρχει γι αυτούς στις αντίστοιχες αγορές. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
12.  
  Το εθνικό προϊόν Να μάθουν πως να εκφράζεται και πως υπολογίζεται η συνολική παραγωγή μιας οικονομίας σε μια ορισμένη χρονική περίοδο. Να μπορούν να υπολογίζουν τα διάφορα συνολικά μεγέθη μιας οικονομίας.
13.  
  Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. Να μάθουν για τη συμπεριφορά και τη σημασία της κατανάλωσης, της αποταμίευσης και επένδυσης. Να μπορούν να υπολογίζουν τη μέση και οριακή ροπή της κατανάλωσης και της αποταμίευσης. Να μπορούν να σχεδιάζουν τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων κατανάλωσης, αποταμίευσης και επένδυσης από πίνακες αριθμητικών δεδομένων. Να μπορούν να προσδιορίζουν αλγεβρικά τις συναρτήσεις κατανάλωσης και αποταμίευσης. 14.Ο προσδιορισμός του εισοδήματος και της απασχόλησης. Να κατανοήσουν οι μαθητές την Κεϋνσιανή θεωρία του προσδιορισμού του εισοδήματος και της απασχόλησης. Να υπολογίζουν το εισόδημα ισορροπίας από πίνακα δεδομένων και να το απεικονίζουν γραφικά.
15.  
  Χρήμα και Τραπεζικό Σύστημα Να κατανοήσουν τις λειτουργίες του χρήματος, τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος καθώς και τη σχέση μεταξύ της αξίας του χρήματος και των τιμών των αγαθών
16.  
  Οικονομικές διακυμάνσεις και πληθωρισμός Να γνωρίζουν οι μαθητές τις φάσεις των οικονομικών διακυμάνσεων, τα χαρακτηριστικά τους και τα αίτια που τις προκαλούν. Να μάθουν επίσης τι είναι ο πληθωρισμός, ποια τα αίτια που τον προκαλούν και ποιες οι συνέπειες του.
17.  
  Ο δημόσιος τομέας Να κατανοήσουν τη σημασία του δημοσίου τομέα στη λειτουργία της οικονομίας. Να μάθουν τις κατηγορίες των δημοσίων δαπανών, τις πηγές των δημοσίων, εσόδων τα είδη των φόρων και τι είναι ο κρατικός προϋπολογισμός.
18.  
  Διεθνείς οικονομικές σχέσεις Να αντιληφθούν οι μαθητές τις έννοιες συνάλλαγμα, συναλλαγματικές ισοτιμίες, ισοζύγιο πληρωμών, πως προσδιορίζεται η τιμή του συναλλάγματος και πως προκύπτουν τα οφέλη από τη διεξαγωγή του διεθνούς εμπορίου
19.  
  Οικονομική ολοκλήρωση και Ευρωπαϊκή Ένωση Να κατανοήσουν την έννοια της οικονομικής ενοποίησης καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
20.  
  Η Ελληνική Οικονομία Να δοθεί στους μαθητές μια σύντομη περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών στοιχείων και προβλημάτων της Ελληνικής Οικονομίας. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 6, της παραγράφου 5 του άρθρου 7 και της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθμ. 22/1994 πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 47/95 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία