ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/133

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-05-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-05-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-04-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμοί οργανώσεως και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών έτους 1995.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως (Π.Ι.Κ.Π.Α.) και το Κοινωνικό Κέντρο Οικογένειας και Νεότητας (Κ.Κ.Ο.Ν.) αναλαμβάνουν την οργάνωση και λειτουργία των Παιδικών Εξοχών, του Κρατικού Προγράμματος αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την κατασκηνωτική περίοδο 1995. Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 749/48 «Περί Παιδικών Εξοχών και Ειδικών Εστιών Σιτίσεως Παίδων» (Α 200). β) Του άρθρου 1 παρ. 1 εδαφ. (δ) του Ν.Δ. 1379/73 «Περί Συμβουλίων και Επιτροπών αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (Α 87). γ) Του άρθρου 23 (παρ. 1 εδαφ. στ) του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137). δ) Του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 157). ε) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
  • Την υπ αριθ. ΔΥ3α/οικ. 370/13.7.1994 (Β 550) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νικόλαο Φαρμάκη και Εμμανουήλ Σκουλάκη».
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/ τός ως προκύπτει και από την υπ αριθ. οικ./2147/ 15.2.1995 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των «1.080.000.000» δρχ. ετησίως. Για τη δαπάνη αυτή έχει προβλεφθεί πίστωση στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έτους 1995 υπό Φ. 200 ΚΑΕ 2343.
  • Τα αριθ. ΜΠ 3924/29.12.94, 1724/16.1.95 έγγραφα του ΠΙΚΠΑ και του ΚΚΟΝ αντίστοιχα, με τα οποία τα Ιδρύματα αυτά αποδέχονται την ανάθεση της οργάνωσης και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών, του Κρατικού Προγράμματος αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την κατασκηνωτική περίοδο 1995.
  • Την αριθ. 168/22.3.1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-05-05 Οργανισμοί οργανώσεως και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών έτους 1995.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/81
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/ΔΥ3Α/ΟΙΚ.370 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/ΔΥ3Α_ΟΙΚ_370 1994
ΝΟΜΟΣ 1948/749 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/749 1948
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1379 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1379 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία