ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/137

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-05-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-05-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-04-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1 ) Διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων του Ν. 1648/1986.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ο εργοδότης που παραβαίνει τις διατάξεις του Ν. 1648/1986 (147 τ. Α), όπως κάθε φορά ισχύει, τιμωρείται:.
 1. Με πρόστιμο ίσο με έξι (6) κατώτατους μηνιαίους μισθούς ιδιωτικού υπαλλήλου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των εθνικών γενικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ανεξάρτητα της ιδιότητας του προστατευομένου ατόμου, για άρνηση πρόσληψής του
 2. Με πρόστιμο, πέραν αυτού του προηγουμένου εδαφίου α, ίσο με τις αποδοχές που δικαιούται ο τοποθετούμενος για κάθε ημέρα καθυστέρησης της πρόσληψής του εφόσον εμφανίσθηκε στον υπόχρεο εργοδότη.
 3. Το πρόστιμο αυτό υπολογίζεται από την παρέλευση ενός μηνός από της καθ οιονδήποτε τρόπο γνωστοποιήσεως στον υπόχρεο εργοδότη της απόφασης της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 1648/1986 ή, εφόσον ασκηθεί προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, από την παρέλευση ενός μηνός από τη γνωστοποίηση της απόφασης απόρριψης της προσφυγής.
 4. Με πρόστιμο ίσο με έξι (6) κατώτατους μηνιαίους μισθούς ιδιωτικού υπαλλήλου κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην περίπτωση παράλειψης ή εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1648/1986.
 5. Εφόσον διαπιστωθεί δήλωση ψευδών ή ανακριβών στοιχείων, επιβάλλεται το κατά το προηγούμενο εδάφιο πρόστιμο προσαυξημένο κατά ποσό ίσο με το μισό κατώτατο μηνιαίο μισθό ιδιωτικού υπαλλήλου για κάθε απασχολούμενο που δεν αναφέρεται στην υποβληθείσα δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1648/1986 ή για τον οποίο παρατίθενται ψευδή ή ανακριβή στοιχεία.
2.  
  Το πρόστιμο επιβάλλεται μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 1648/ 1986 ή μετά την πάροδο ενός μηνός από την γνωστοποίηση της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 10 του ιδίου νόμου. Το πρόστιμο διαγράφεται, τυχόν δε καταβληθέν πρόστιμο επιστρέφεται, εφόσον με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακυρωθεί η πράξη της επιτροπής.
3.  
  Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται και σε αποφάσεις των Επιτροπών των άρθρων 8 ή 10 του Ν. 1648/1986, οι οποίες εκδόθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος του. Στις περιπτώσεις αυτές το πρόστιμο του εδαφίου β της παρ. 1 επιβάλλεται για κάθε ημέρα καθυστερήσεως της προσλήψεως του τοποθετουμένου από την ημέρα ενάρξεως της ισχύος του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 2 "Όργανα Επιβολής Προστίμων -Διαδικασία Είσπραξης"
1.  
  Τα πρόστιμα του άρθρου 1 επιβάλλονται με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας και εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου από την δημοσίευση μήνα. Στον Υφυπουργό Εργασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Προεδρικού Διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του Νόμου 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α112).
 • Την αριθμ. 80170/26.7.1994 Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας (585 τ. Β).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Προεδρικού αυτού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 41/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-05-15 (1 ) Διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων του Ν. 1648/1986.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/86
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/80170 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/80170 1994
ΝΟΜΟΣ 1986/1648 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1648 1986
Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις. 1994/2224 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία