θέσπιση γενικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός. (άρθρο 1 της Οδηγίας 92/119/ΕΟΚ)"
1.  
  Στο παρόν διάταγμα ορίζονται τα γενικά μέτρα καταπολέμησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση εκδήλωσης μίας από τις ασθένειες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/119/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17.12.1992 (ΕΕ αρ. L 62 της 15.3.1993) «για τη θέσπιση γενικών κοινοτικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και των ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων».
Άρθρο 2 "Ορισμοί. (άρθρο 2 της Οδηγίας 92/119/ΕΟΚ) Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος νοούνται ως:"
1.  
  «εκμετάλλευση»: κάθε εγκατάσταση (γεωργική ή άλλη), που βρίσκεται στο έδαφος της χώρας, εντός της οποίας διατηρούνται ή εκτρέφονται ζώα
2.  
  «ζώο»: κάθε κατοικίδιο ζώο είδους που είναι δυνατό να προσβληθεί άμεσα από την εν λόγω ασθένεια, ή κάθε άγριο σπονδυλωτό ζώο που είναι δυνατό να συμμετάσχει στην επιδημιολογική εξέλιξη της ασθένειας, δρώντας ως φορέας ή πηγή μόλυνσης
3.  
  «φορέας»: κάθε σπονδυλωτό ή ασπόνδυλο ζώο το οποίο, με μηχανικό ή βιολογικό τρόπο, είναι δυνατό να μεταδώσει και να εξαπλώσει τον παθογόνο παράγοντα της εν λόγω νόσου
4.  
  «ιδιοκτήτης ή κάτοχος»: το ή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν την κυριότητα των ζώων ή έχουν αναλάβει τη συντήρηση του, επ αμοιβή ή δωρεάν
5.  
  «περίοδος επώασης»: η χρονική περίοδος που είναι πιθανό να μεσολαβήσει μεταξύ της έκθεσης στο νοσογόνο παράγοντα και της εκδήλωσης των κλινικών συμπτωμάτων. Η διάρκεια της περιόδου αυτής που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος για καθεμία από τις αναφερόμενες ασθένειες.
6.  
  «επιβεβαίωση της μόλυνσης»: η βάσει των εργαστηριακών αποτελεσμάτων δήλωση της νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, ότι έχει εκδηλωθεί μία από τις ασθένειες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι. Σε περίπτωση επιδημίας, η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή μπορεί επίσης να επιβεβαιώσει την παρουσία μιας ασθένειας βάσει κλινικών ή/και επιδημιολογικών αποτελεσμάτων.
7.  
  «αρμόδια αρχή»: η Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής, που είναι αρμόδια να διενεργεί τους κτηνιατρικούς και χωροτεχνικούς ελέγχους ή η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή στην οποία έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα αυτή
8.  
  «επίσημος κτηνίατρος»: ο κτηνίατρος, μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Γεωργίας, που ορίζεται από το Δ/ντή της αρμόδιας, νομαρχιακού επιπέδου, κτηνιατρικής αρχής
Άρθρο 3 "(άρθρο 3 της Οδηγίας 92/119/ΕΟΚ)"
1.  
  Οι Περιφερειακές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες μεριμνούν ώστε η υπόνοια ύπαρξης μίας από τις ασθένειες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος να γνωστοποιείται υποχρεωτικά και αμέσως σε αυτές
Άρθρο 4
1.  
  Όταν σε μία εκμετάλλευση υπάρχουν ζώα ύποπτα προσβολής ή μόλυνσης από μία από τις ασθένειες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, του παρόντος, η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή μεριμνά ώστε ο επίσημος κτηνίατρος να χρησιμοποιεί αμέσως τα μέσα επίσημης ανίχνευσης για την επιβεβαίωση ή τη διάψευση της παρουσίας της ασθένειας. Ειδικότερα, ο επίσημος κτηνίατρος λαμβάνει ή φροντίζει να ληφθούν κατάλληλα δείγματα για εργαστηριακές εξετάσεις. Προς τον σκοπό αυτό, η μεταφορά ύποπτων ζώων στα εργαστήρια μπορεί να διεξάγεται υπό τον έλεγχο της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, η οποία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθεί οποιαδήποτε εξάπλωση της ασθένειας.
2.  
  Από τη στιγμή που θα κοινοποιηθεί η υποψία της παρουσίας της ασθένειας, η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή θέτει την εκμετάλλευση υπό επίσημη επίβλεψη, ειδικότερα δε διατάσσει:
 1. Την απογραφή όλων των κατηγοριών ζώων των ευαίσθητων ειδών και, για κάθε κατηγορία, την καταγραφή του αριθμού των ήδη νεκρών ζώων και των ζώων που έχουν προσβληθεί ή ενδέχεται να έχουν μολυνθεί ή προσβληθεί:
 2. Η κατάσταση της απογραφής πρέπει να ενημερώνεται ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα ζώα που γεννιούνται ή πεθαίνουν κατά την περίοδο για την οποία υπάρχει υπόνοια.
 3. Τα στοιχεία της απογραφής αυτής πρέπει να ενημερώνονται και να γνωστοποιούνται μετά από αίτηση και να είναι δυνατόν να ελέγχονται σε κάθε επίσκεψη.
 4. Τον περιορισμό, στους χώρους ενσταβλισμού τους ή σε άλλους χώρους στους οποίους είναι δυνατή η απομόνωση τους, όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών της εκμετάλλευσης, λαμβανομένου υπόψη, ανάλογα με την περίπτωση, του ρόλου των τυχόν φορέων
 5. Την απαγόρευση των μετακινήσεων ζώων των ευαίσθητων ειδών από ή προς την εκμετάλλευση
 6. Την απαίτηση άδειας της νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, η οποία και καθορίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να προληφθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της ασθένειας, για κάθε μετακίνηση:
 7. -προσώπων, ζώων μη ευαίσθητων ειδών και οχημάτων από και προς την εκμετάλλευση, -κρέατος ή πτωμάτων ζώων, ζωοτροφών, υλικού, απορριμμάτων, περιττωμάτων, στρωμνής, κόπρου ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων που ενδέχεται να μεταδώσουν την εν λόγω ασθένεια
 8. Τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων μέσων απολύμανσης στις εισόδους και τις εξόδους των κτιρίων, αιθουσών ή χώρων στέγασης των ζώων των ευαίσθητων ειδών και της ίδιας της εκμετάλλευσης
 9. Τη διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος
3.  
  Έως ότου τεθούν σε ισχύ τα επίσημα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 2, ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος οποιουδήποτε ζώου για το οποίο υπάρχει υπόνοια ότι έχει προσβληθεί από την ασθένεια, λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της παραγράφου 2, με εξαίρεση του στοιχείου στ
4.  
  Η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή μπορεί να εφαρμόζει οποιοδήποτε από τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 και σε άλλες εκμεταλλεύσεις εφόσον η θέση τους, η διαμόρφωση των χώρων τους ή οι επαφές με την εκμετάλλευση για την οποία υπάρχει υπόνοια εκδήλωσης της ασθενείας, δημιουργούν υπόνοιες ενδεχόμενης μόλυνσης
5.  
  Τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 αίρονται μόνον όταν ο επίσημος κτηνίατρος κρίνει ότι δεν υπάρχει πλέον υπόνοια παρουσίας της ασθένειας
Άρθρο 5
1.  
  Από τη στιγμή που θα επιβεβαιωθεί επίσημα η ύπαρξη μιας από τις ασθένειες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι σε μια εκμετάλλευση, η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή διατάσσει, επιπλέον των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, την εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων:
 1. Όλα τα ζώα των ευαίσθητων ειδών της εκμετάλλευσης θανατώνονται επί τόπου χωρίς χρονοτριβή.
 2. Τα νεκρά ή θανατωμένα ζώα είτε καίγονται ή θάπτονται επί τόπου, ει δυνατόν, είτε καταστρέφονται με διαμελισμό.
 3. Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται κατά τρόπο ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος εξάπλωσης του νοσογόνου παράγοντα.
 4. Όλα τα υλικά ή απορρίμματα, όπως οι ζωοτροφές, η στρωμνή, η κόπρος και η υγρή κόπρος που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, καταστρέφονται ή υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία.
 5. Η επεξεργασία αυτή, που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου, πρέπει να εξασφαλίζει την καταστροφή κάθε νοσογόνου παράγοντα ή φορέα του νοσογόνου παράγοντα.
 6. Μετά την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στα στοιχεία (α) και (β) τα κτίρια στέγασης των ζώων των ευαίσθητων ειδών, οι γύρω χώροι, τα μεταφορικά μέσα και κάθε υλικό που ενδέχεται να έχει μολυνθεί, καθαρίζονται και απολυμαίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16
 7. Διεξάγεται επιδημιολογική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 8
2.  
  Η ταφή, όταν γίνεται, πρέπει να γίνεται αρκετά βαθιά, ώστε να αποφεύγεται η εκταφή των πτωμάτων ή των απορριμμάτων που αναφέρονται στο σημείο 1 α και β από σαρκοβόρα ζώα. Η ταφή πρέπει να γίνεται σε κατάλληλο έδαφος, ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση των υδροφόρων οριζόντων ή οποιαδήποτε βλάβη του περιβάλλοντος.
3.  
  Η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή μπορεί να επεκτείνει τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και σε άλλες γειτονικές εκμεταλλεύσεις, εφόσον η θέση τους, η διαμόρφωση των χώρων τους ή οι επαφές με την εκμετάλλευση όπου επιβεβαιώθηκε η παρουσία της ασθένειας, δημιουργούν υπόνοιες ενδεχόμενης μόλυνσης
4.  
  Για την επανεισαγωγή ζώων στην εκμετάλλευση απαιτείται άδεια της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, αφού ο επίσημος κτηνίατρος ελέγξει και κρίνει ότι είναι ικανοποιητικός ο καθαρισμός και η απολύμανση, που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 16
Άρθρο 6 "(άρθρο 6 της Οδηγίας 92/119/ΕΟΚ)"
1.  
  Σε περίπτωση που άγρια ζώα είναι ύποπτα προσβολής ή έχουν προσβληθεί, η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή μεριμνά για την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων. Η Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνει στα πλαίσια της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής που έχει συσταθεί με την απόφαση 68/361 /ΕΟΚ, την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών για τα μέτρα που έλαβε.
Άρθρο 7
1.  
  Στην περίπτωση εκμεταλλεύσεων που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες χωριστές μονάδες παραγωγής, η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 σημείο α όσον αφορά τις υγιείς μονάδες παραγωγής μιας μολυσμένης εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο επίσημος κτηνίατρος έχει επιβεβαιώσει ότι η δομή και το μέγεθος αυτών των μονάδων, καθώς και οι εργασίες που διεξάγονται σ αυτές, είναι τέτοιες ώστε οι μονάδες αυτές να είναι τελείως χωριστές όσον αφορά τον ενσταβλισμό, τη φύλαξη, το προσωπικό, τα υλικά και τη διατροφή των ζώων, ώστε να αποτρέπεται η εξάπλωση του νοσογόνου παράγοντα από τη μία μονάδα στην άλλη
2.  
  Σε περίπτωση προσφυγής στην παρ. 1, εφαρμόζονται αναλόγως οι κανόνες που προβλέπει η απόφαση 88/397/ ΕΟΚ (ΕΕ αρ. L 189 της 20.7.1988 σελ. 25).
Άρθρο 8
1.  
  Η επιδημιολογική έρευνα αφορά:
 1. Τη χρονική διάρκεια κατά την οποία η νόσος ενδέχεται να υπήρχε στην εκμετάλλευση πριν από την κοινοποίηση ή την υπόνοια της παρουσίας της
 2. Την πιθανή προέλευση της νόσου στην εκμετάλλευση και τον εντοπισμό άλλων εκμεταλλεύσεων, στις οποίες υπάρχουν ζώα ευαίσθητων ειδών που ενδέχεται να έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί
 3. Τις μετακινήσεις ατόμων, ζώων, πτωμάτων, οχημάτων και υλικού που ενδέχεται να έχουν μεταφέρει το νοσογόνο παράγοντα από ή προς τις εν λόγω εκμεταλλεύσεις
 4. Την παρουσία και τη γεωγραφική κατανομή των φορέων της νόσου, ανάλογα με την περίπτωση
2.  
  Για τον πλήρη συντονισμό όλων των μέτρων που απαιτούνται για την εξασφάλιση της εξάλειψης της ασθενείας το ταχύτερο δυνατό, και για τους σκοπούς της διεξαγωγής της επιδημιολογικής έρευνας, συνιστάται ομάδα αντιμετώπισης κρίσεων
Άρθρο 9
1.  
  Όταν ο επίσημος κτηνίατρος διαπιστώνει ή θεωρεί, βάσει εξακριβωμένων στοιχείων, ότι η ασθένεια είναι δυνατόν να έχει εισαχθεί από άλλες εκμεταλλεύσεις στην εκμετάλλευση η οποία αναφέρεται στο άρθρο 4, ή από την εκμετάλλευση αυτή σε άλλες εκμεταλλεύσεις, ως αποτέλεσμα μετακίνησης ατόμων, ζώων ή οχημάτων, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, οι άλλες αυτές εκμεταλλεύσεις τίθενται υπό επίσημη επίβλεψη σύμφωνα με το άρθρο 4. Η επίβλεψη αυτή δεν είναι δυνατόν να αρθεί πριν διαψευσθεί επίσημα η υπόνοια παρουσίας της ασθενείας στην εκμετάλλευση.
2.  
  Όταν ο επίσημος κτηνίατρος διαπιστώνει ή θεωρεί, βάσει εξακριβωμένων στοιχείων, ότι η ασθένεια είναι δυνατόν να έχει εισαχθεί στην εκμετάλλευση που αναφέρεται στο άρθρο 5 από άλλες εκμεταλλεύσεις ή από την εκμετάλλευση αυτή σε άλλες εκμεταλλεύσεις, ως αποτέλεσμα μετακίνησης ατόμων, ζώων ή οχημάτων, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, οι άλλες αυτές εκμεταλλεύσεις τίθενται υπό επίσημη επίβλεψη σύμφωνα με το άρθρο 4. Η επίβλεψη αυτή δεν είναι δυνατόν να αρθεί πριν διαψευσθεί επίσημα η παρουσία της ασθενείας στην εκμετάλλευση.
3.  
  Όταν μια εκμετάλλευση έχει υπαχθεί στις διατάξεις της παραγράφου 2, η αρμοδία νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή διατηρεί σε ισχύ τις διατάξεις του άρθρου 4 στην εκμετάλλευση αυτή για περίοδο τουλάχιστον ίση με την ανώτατη περίοδο επώασης κάθε ασθένειας, μετά την πιθανή ημερομηνία της μόλυνσης, η οποία υπολογίζεται με την επιδημιολογική έρευνα που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 8
4.  
  Αν η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή κρίνει ότι το επιτρέπουν οι συνθήκες, έχει τη δυνατότητα να περιορίζει την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 σε ένα μέρος της εκμετάλλευσης και στα ζώα που βρίσκονται σ αυτό υπό την προϋπόθεση ότι η εκμετάλλευση πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 7, ή μόνο στα ζώα των ευαίσθητων ειδών
Άρθρο 10
1.  
  Από τη στιγμή που επιβεβαιωθεί επίσημα η διάγνωση μιας από τις εν λόγω ασθένειες, η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή οριοθετεί, γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, προστατευτική ζώνη ακτίνας τουλάχιστον 3 ΚΜ η οποία περιλαμβάνεται σε μια ζώνη επίβλεψης ακτίνας τουλάχιστον 10 ΚΜ. Για την οριοθέτηση των εν λόγω ζωνών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη γεωγραφικοί, διοικητικοί, οικολογικοί και επιζωοτιολογικοί παράγοντες που συνδέονται με την συγκεκριμένη ασθένεια, καθώς και οι διαρθρώσεις ελέγχου.
2.  
  Σε περίπτωση που οι ζώνες εκτείνονται στο έδαφος περισσοτέρων κρατών-μελών η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών-μελών για να οριοθετήσουν τις ζώνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1
Άρθρο 11
1.  
  Η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή μεριμνά, ώστε στην προστατευτική ζώνη να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:
 1. Ο εντοπισμός όλων των εκμεταλλεύσεων της ζώνης που έχουν ζώα των ευαίσθητων ειδών
 2. Περιοδικές επισκέψεις σε όλες τις εκμεταλλεύσεις που έχουν ζώα των ευαίσθητων ειδών, κλινική εξέταση των ζώων αυτών, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, της συλλογής δειγμάτων για εργαστηριακές εξετάσεις, και τήρηση μητρώου επισκέψεων με τις σχετικές παρατηρήσεις.
 3. Η συχνότητα των επισκέψεων είναι ανάλογη με τη σοβαρότητα της επιζωοτίας στις εκμεταλλεύσεις που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο.
 4. Απαγόρευση της κυκλοφορίας και της μεταφοράς ζώων των ευαίσθητων ειδών σε δημόσιους ή ιδιωτικούς δρόμους, εξαιρουμένων των οδών εξυπηρέτησης των εκμεταλλεύσεων.
 5. Η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από την απαγόρευση αυτή για την οδική ή σιδηροδρομική διαμετακόμιση ζώων χωρίς εκφόρτωση ή στάση.
 6. Περιορισμό των ζώων των ευαίσθητων ειδών στην εκμετάλλευση στην οποία βρίσκονται, εκτός αν πρόκειται για απευθείας μεταφορά υπό επίσημο έλεγχο για επείγουσα σφαγή σε σφαγείο που βρίσκεται στην ίδια ζώνη ή, αν η ζώνη αυτή δεν διαθέτει σφαγείο το οποίο να τελεί υπό κτηνιατρικό έλεγχο, σε σφαγείο στη ζώνη επίβλεψης το οποίο ορίζεται από την αρμόδια αρχή.
 7. Η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή μπορεί να επιτρέπει τη μεταφορά αυτή μόνο εφόσον ο επίσημος κτηνίατρος, αφού εξετάσει όλα τα ζώα των ευαίσθητων ειδών στην εκμετάλλευση, επιβεβαιώσει ότι για κανένα από αυτά δεν υπάρχει υπόνοια προσβολής.
 8. Η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή που είναι υπεύθυνη για το σφαγείο ενημερώνεται για την πρόθεση αποστολής των ζώων σε αυτό.
2.  
  Τα μέτρα που εφαρμόζονται στην προστατευτική ζώνη διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον ίση με την ανώτατη περίοδο επώασης της συγκεκριμένης ασθένειας μετά από την εξάλειψη όλων των ζώων της μολυσμένης εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 5 και τη διεξαγωγή των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης σύμφωνα με το άρθρο 16. Όταν η ασθένεια μεταδίδεται από έντομο φορέα, η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή μπορεί να καθορίζει τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων και να καθορίζει τις διατάξεις για ενδεχόμενη εισαγωγή ζώων δεικτών. Η αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνει αμέσως στα πλαίσια της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών για τα μέτρα που έλαβε. Μετά τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, εφαρμόζονται και στην προστατευτική ζώνη οι κανόνες που ισχύουν στη ζώνη επίβλεψης.
Άρθρο 12 "(άρθρο 12 της Οδηγίας 92/119/ΕΟΚ)"
1.  
  Η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή μεριμνά για την εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων στη ζώνη επίβλεψης:
 1. εντοπισμό όλων των εκμεταλλεύσεων στις οποίες βρίσκονται ζώα των ευαίσθητων ειδών,
 2. απαγόρευση της κυκλοφορίας ζώων των ευαίσθητων ειδών στους δημόσιους δρόμους, εκτός αν αυτά οδηγούνται σε βοσκότοπους ή σε κτίρια ενσταβλισμού τους.
 3. Η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από την απαγόρευση αυτή για την οδική ή σιδηροδρομική διαμετακόμιση ζώων χωρίς εκφόρτωση ή στάση,.
 4. μεταφορά των ζώων των ευαίσθητων ειδών εντός της ζώνης επίβλεψης μόνο με άδεια της νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής,
 5. περιορισμό των ζώων των ευαίσθητων ειδών εντός της ζώνης επίβλεψης για διάστημα τουλάχιστο ίσο με μια ανώτατη περίοδο επώασης μετά από την εκδήλωση του πιο πρόσφατου κρούσματος της νόσου.
 6. Εν συνεχεία τα ζώα, μπορούν να εγκαταλείπουν την εν λόγω ζώνη για να μεταφέρονται, απευθείας και υπό επίσημο έλεγχο, σε σφαγείο που ορίζει η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή με σκοπό την άμεση σφαγή τους.
 7. Η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή μπορεί να επιτρέπει την μετακίνηση αυτή μόνο εφόσον ο επίσημος κτηνίατρος, αφού εξετάσει όλα τα ευαίσθητα ζώα της εκμετάλλευσης, επιβεβαιώσει ότι για κανένα από αυτά δεν υπάρχει υπόνοια προσβολής.
 8. Η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή που είναι υπεύθυνη για το σφαγείο ενημερώνεται για την πρόθεση αποστολής των ζώων σε αυτό.
2.  
  Τα μέτρα που εφαρμόζονται διατηρούνται στη ζώνη επίβλεψης για περίοδο τουλάχιστον ίση με την ανώτατη περίοδο μετά την εξάλειψη όλων των ζώων της εκμετάλλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 5 και την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης που προβλέπονται στο άρθρο 16. Όταν η ασθένεια μεταδίδεται από έντομο φορέα, η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή μπορεί να καθορίζει τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων και να καθορίζει τις διατάξεις για ενδεχόμενη εισαγωγή ζώων δεικτών. Η Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπ. Γεωργίας ενημερώνει αμέσως στα πλαίσια της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών για τα μέτρα που έλαβε.
Άρθρο 13 "(άρθρο 13 της Οδηγίας 92/119/ΕΟΚ)"
1.  
  Όταν οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 σημείο δ και στο άρθρο 12 παράγραφος 1 σημείο δ διατηρούνται για περίοδο μεγαλύτερη των τριάντα ημερών, λόγω της εμφάνισης νέων κρουσμάτων της ασθένειας, και δημιουργούν προβλήματα στέγασης των ζώων, η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του ιδιοκτήτη, να επιτρέπει την έξοδο των ζώων από μια εκμετάλλευση που βρίσκεται στην προστατευτική ζώνη ή στη ζώνη επίβλεψης, ανάλογα με την περίπτωση υπό την προϋπόθεση ότι: α) ο επίσημος κτηνίατρος διαπίστωσε την πραγματικότητα των γεγονότων, β) επιθεωρήθηκαν όλα τα ζώα που βρίσκονται στην εκμετάλλευση, γ) τα προς μεταφορά ζώα έχουν εξεταστεί κλινικώς με αρνητικό αποτέλεσμα, δ) κάθε ζώο φέρει αναγνωριστικό ενώτιο ή αναγνωρίζεται με άλλο εγκεκριμένο μέσο, ε) η εκμετάλλευση προορισμού βρίσκεται εντός της προστατευτικής ζώνης ή εντός της ζώνης επίβλεψης. Πρέπει να λαμβάνονται όλες οι αναγκαίες προφυλάξεις, ιδίως με καθαρισμό και απολύμανση των φορτηγών μετά τη μεταφορά, προκειμένου να αποφεύγεται ο κίνδυνος εξάπλωσης του νοσογόνου παράγοντα κατά τη μεταφορά αυτή.
Άρθρο 14
1.  
  Η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ενημέρωση τουλάχιστον των κατοίκων της προστατευτικής ζώνης και της ζώνης επίβλεψης σχετικά με τους ισχύοντες περιορισμούς, και τα επιβαλλόμενα μέτρα για την εφαρμογή αυτών των μέτρων
2.  
  Όταν σε μια δεδομένη περιοχή, η εν λόγω επιζωοτία παρουσιάζει εξαιρετική σοβαρότητα, όλα τα συμπληρωματικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται, καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που θεσπίζονται εκάστοτε βάσει του άρθρου 26 της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ (Ε.Ε.L. 62/ 15.3.93).
Άρθρο 15 "(άρθρο 15 της Οδηγίας 92/119/ΕΟΚ)"
1.  
  Κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων του παρόντος δ/τος, οι ειδικές διατάξεις για τα μέτρα καταπολέμησης και εξάλειψης των επιμέρους ασθενειών, όσον αφορά τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, περιλαμβάνονται στις διατάξεις του κεφαλαίου 1 του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος
Άρθρο 16 "Η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή μεριμνά ώστε: α) τα απολυμαντικά ή τα εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται και, κατά περίπτωση, οι συγκεντρώσεις τους, να εγκρίνονται επίσημα από αυτή. β) Οι εργασίες καθαρισμού, απολύμανσης και απεντόμωσης να πραγ [...]"
2.  
  Οι διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης μιας μολυσμένης εκμετάλλευσης, όσον αφορά τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, είναι οι διαδικασίες που καθορίζονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος ΙΙ
Άρθρο 17 "(άρθρο 17 της Οδηγίας 92/119/ΕΟΚ)"
1.  
  Η Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ορίζει:
 1. ένα εθνικό εργαστήριο το οποίο να διαθέτει εγκαταστάσεις και ειδικευμένο προσωπικό που να του επιτρέπουν να προσδιορίζει ανά πάσα στιγμή, και ιδίως κατά τις πρώτες εκδηλώσεις της ασθενείας, τον τύπο, την υποδιαίρεση τύπου και την παραλλαγή του συγκεκριμένου ιού, και να επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα των περιφερειακών διαγνωστικών εργαστηρίων
 2. ένα εθνικό εργαστήριο στο οποίο να ελέγχονται τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται στα περιφερειακά διαγνωστικά εργαστήρια
2.  
  Το εθνικό εργαστήριο που ορίζεται για κάθε επιμέρους ασθένεια είναι υπεύθυνο για το συντονισμό των κανόνων και των μεθόδων διάγνωσης, καθώς και τη χρήση των αντιδραστηρίων
3.  
  Το εθνικό εργαστήριο που ορίζεται για κάθε επιμέρους ασθένεια είναι υπεύθυνο για το συντονισμό των κανόνων και των διαγνωστικών μεθόδων που καθορίζονται από κάθε διαγνωστικό εργαστήριο για τη συγκεκριμένη ασθένεια στη χώρα. Προς το σκοπό αυτό, το εν λόγω εργαστήριο:.
 1. μπορεί να προμηθεύει διαγνωστικά αντιδραστήρια στα περιφερειακά εργαστήρια
 2. ελέγχει την ποιότητα όλων των διαγνωστικών αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται
 3. διενεργεί περιοδικούς συγκριτικούς ελέγχους
 4. διατηρεί απομονώσεις ιών της συγκεκριμένης ασθενείας, που προέρχονται από επαληθευμένα κρούσματα στο κράτος μέλος
 5. εξασφαλίζει την επαλήθευση των θετικών αποτελεσμάτων που λαμβάνονται στα περιφερειακά διαγνωστικά εργαστήρια
4.  
  Ο κατάλογος των εθνικών εργαστηρίων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων περιέχεται στο κεφάλαιο 1 του παραρτήματος ΙΙ
5.  
  Το Εθνικό εργαστήριο που ορίζεται για κάθε επιμέρους ασθένεια συνεργάζεται με τα αντίστοιχα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 18
Άρθρο 18
1.  
  Το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων αναφέρεται στο κεφάλαιο 1 του παραρτήματος Μ
2.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της απόφασης 90/ 424/ΕΟΚ, και ιδίως του άρθρου 28, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς και των εργαστηρίων των κρατών μελών, αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 23 του παρόντος
Άρθρο 19 "(άρθρο 19 της Οδηγίας 92/119/ΕΟΚ)"
1.  
  Ο εμβολιασμός κατά των ασθενειών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι επιτρέπεται μόνο ως συμπλήρωμα των μέτρων καταπολέμησης που λαμβάνονται κατά την εμφάνιση της εν λόγω ασθενείας και σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:
 1. η απόφαση για διεξαγωγή εμβολιασμού συμπληρωματικώς προς τα μέτρα καταπολέμησης λαμβάνεται, σε συνεργασία με την Επιτροπή, που αποφασίζει με την κοινοτική διαδικασία, του άρθρου 26 της οδηγίας 92/119/ ΕΟΚ
 2. η απόφαση αυτή βασίζεται ειδικότερα στα εξής κριτήρια:
 3. -συγκέντρωση των ζώων των συγκεκριμένων ειδών στην προσβεβλημένη ζώνη. -χαρακτηριστικά και σύνθεση κάθε χρησιμοποιούμενου εμβολίου. - τρόποι ελέγχου και διανομής, της αποθήκευσης και της χρησιμοποίησης του εμβολίου. - είδη και ηλικία των ζώων που μπορούν ή πρέπει να εμβολιασθούν. - ζώνες στις οποίες μπορεί ή πρέπει να διεξαχθεί ο εμβολιασμός. - διάρκεια της περιόδου εμβολιασμού.
2.  
  Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 : α) απαγορεύεται ο εμβολιασμός ή ο επαναληπτικός εμβολιασμός ζώων των ευαίσθητων ειδών που βρίσκονται στις εκμεταλλεύσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 4
 1. απαγορεύεται η ένεση υπεράνοσου ορού
3.  
  Σε περίπτωση εμβολιασμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:
 1. όλα τα εμβολιασμένα ζώα πρέπει να αναγνωρίζονται με σαφές και ευανάγνωστο σήμα, σύμφωνα με μέθοδο εγκεκριμένη με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 25 της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ
 2. όλα τα εμβολιασμένα ζώα πρέπει να παραμένουν στη ζώνη εμβολιασμού, εκτός αν αποστέλλονται σε σφαγείο που ορίζεται από την αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή για άμεση σφαγή στην περίπτωση αυτή, η μετακίνηση ζώων είναι δυνατόν να επιτρέπεται μόνον εφόσον ο επίσημος κτηνίατρος, αφού εξετάσει όλα τα ευαίσθητα ζώα της εκμετάλλευσης, επιβεβαιώσει ότι για κανένα ζώο δεν υπάρχει υπόνοια προσβολής
4.  
  Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εμβολιασμού, η μετακίνηση ζώων των ευαίσθητων ειδών από τη ζώνη εμβολιασμού είναι δυνατόν να επιτρέπεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 26 της Οδηγίας 92/119/ ΕΟΚ και εντός προθεσμίας που θα καθορισθεί με την ίδια διαδικασία
5.  
  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η απόφαση διεξαγωγής επείγοντος εμβολιασμού μπορεί να λαμβάνεται από την αρμόδια αρχή ύστερα από ενημέρωση της Επιτροπής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα θεμελιώδη συμφέροντα της Κοινότητας. Κατά την απόφαση αυτή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η συγκέντρωση των ζώων σε ορισμένες περιοχές, η ανάγκη προστασίας συγκεκριμένων φυλών, καθώς και η γεωγραφική ζώνη στην οποία διενεργείται ο εμβολιασμός.
Άρθρο 20
1.  
  Η αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπ. Γεωργίας καταρτίζει ένα σχέδιο επείγουσας επέμβασης που ισχύει για όλες τις ασθένειες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του παρόντος και στο οποίο διευκρινίζονται τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση εμφάνισης μιας από τις ασθένειες αυτές. Με το σχέδιο αυτό εξασφαλίζεται πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό, στο προσωπικό, και σε όποιο άλλο κατάλληλο υλικό είναι αναγκαίο για την ταχεία και αποτελεσματική εξάλειψη της εστίας.
2.  
  Τα γενικά κριτήρια που εφαρμόζονται για την κατάρτιση των σχεδίων αυτών περιέχονται στο παράρτημα ΙV του παρόντος, σημεία 1 έως 5 και 10, ενώ στα σημεία 6 έως 9 δίδονται κριτήρια που προσαρμόζονται ανάλογα με την συγκεκριμένη ασθένεια. Η αρμόδια αρχή δύναται να εφαρμόζει μόνο τα κριτήρια των σημείων 6 έως 9 όταν τα κριτήρια των σημείων 1 έως 5 και 10 έχουν ήδη θεσπισθεί κατά την υποβολή σχεδίων για την εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης μιας άλλης ασθένειας.
3.  
  Το σχέδιο που καταρτίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος ΙV του παρόντος διατάγματος υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά την διαδικασία του άρθρου 26 της Οδηγίας 92/119/ΕΟΚ:
 1. το αργότερο έξι μήνες μετά την δημοσίευση του παρόντος, όσον αφορά τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων,
 2. το αργότερο έξι μήνες μετά την εφαρμογή των ειδικών μέτρων για κάθε μία από τις άλλες ασθένειες του παραρτήματος Ι του παρόντος
4.  
  Το σχέδιο που καταρτίζεται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους και έχει εγκριθεί σύμφωνα με την παρ. 3 είναι δυνατόν να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται με την ίδια διαδικασία.
Άρθρο 21 "(άρθρο 22 της Οδηγίας 92/119/ΕΟΚ)"
1.  
  Η ελληνική κτηνιατρική αρχή (κεντρική ή περιφερειακή) όταν διενεργείται κοινοτικός έλεγχος παρέχει στους πραγματογνώμονες κάθε αναγκαία βοήθεια για την εκπλήρωση της αποστολής τους
Άρθρο 22
1.  
(άρθρο 24 της Οδηγίας 92/119/ΕΟΚ)Τα παραρτήματα της Οδηγίας 92/119/ΕΟΚ παρατίθενται κατωτέρω και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΗΝΟΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣΕΠΩΑΣΗΣ Πανώλης των βοοειδών 21 ημέρες Πανώλης των μικρών μηρυκαστικών 21 ημέρες Φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων 28 ημέρες Καταρροϊκός πυρετός 40 ημέρες Επιζωοτική αιμορραγική νόσος των ελαφιών 40 ημέρες Ευλογιά αιγοπροβάτων (CΑΡΡΙΡΟΧ) 21 ημέρες Φυσαλιδώδης στοματίτιδα 21 ημέρες Πολιοεγκεφαλίτιδα του χοίρου 40 ημέρες Οζώδης δερματίτιδα 28 ημέρες Νόσος της κοιλάδας RΙFΤ 30 ημέρες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Εκτός από τις γενικές διατάξεις του παρόντος Δ/τος όσον αφορά τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων εφαρμόζονται οι ακόλουθες ειδικές διατάξεις: 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ασθένεια των χοίρων η οποία είναι αδύνατον να διακριθεί κλινικώς από τον αφθώδη πυρετό. Προκαλεί φλύκταινες στο ρύγχος, τα χείλη, τη γλώσσα και τα σαρκώδη μέρη των χηλών. Η σοβαρότητα της ασθενείας ποικίλλει, είναι δε δυνατόν να μολυνθεί μια αγέλη χοίρων χωρίς να εμφανιστούν κλινικές αλλοιώσεις. Ο ιός μπορεί να επιζήσει επί μακρό εκτός του σώματος, ακόμη και στο νωπό κρέας, παρουσιάζει μεγάλη ανθεκτικότητα στα συνήθη απολυμαντικά, εμφανίζει μεγάλη εμμονή και αντέχει σε τιμές pΗ μεταξύ 2,5 και 12, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον ιδιαίτερα σχολαστικό καθορισμό και απολύμανση. 2.ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος η ανώτατη περίοδος επώασης θεωρείται ότι διαρκεί 28 ημέρες. 3.ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΑΛΙΔΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ Οι λεπτομερείς μέθοδοι συλλογής υλικού για τη διάγνωση, οι εργαστηριακές δοκιμασίες διάγνωσης, η ανίχνευση αντισωμάτων και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμασιών καθορίζονται με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 25 της Οδηγίας 92/199/ ΕΟΚ πριν την έναρξη ισχύος της Οδηγίας 92/119/ ΕΟΚ. 4.ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΑΛΙΔΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, σημείο 6 του παρόντος διατάγματος η παρουσία της ασθένειας επιβεβαιώνεται: 1)στις εκμεταλλεύσεις στις οποίες έχει απομονωθεί ο ιός της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων είτε στους χοίρους είτε στο περιβάλλον, 2)στις εκμεταλλεύσεις που περιέχουν χοίρους οροθετικούς στη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, εφόσον οι χοίροι αυτοί ή άλλοι χοίροι της εκμετάλλευσης παρουσιάζουν αλλοιώσεις χαρακτηριστικές της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων, 3)στις εκμεταλλεύσεις που περιέχουν χοίρους με κλινικά συμπτώματα ή χοίρους οι οποίοι είναι οροθετικοί, εφόσον υπάρχει άμεση επιδημιολογική σχέση με επιβεβαιωμένη εστία, 4)σε άλλες αγέλες στις οποίες έχουν διαπιστωθεί οροθετικοί χοίροι. Στην περίπτωση αυτή, η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή διεξάγει συμπληρωματικές εξετάσεις, και ιδίως επαναλαμβάνει τις δειγματοληπτικές εξετάσεις σε διαστήματα 28 τουλάχιστον ημερών μεταξύ δειγματοληψιών, πριν επιβεβαιώσει την παρουσία της ασθενείας. Οι διατάξεις του άρθρου 4 εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι συμπληρωματικές εξετάσεις. Εάν κατά τις συμπληρωματικές εξετάσεις δεν διαπιστωθεί η παρουσία της ασθενείας, οι δε χοίροι εξακολουθούν να είναι οροθετικοί, η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή μεριμνά ώστε οι χοίροι οι οποίοι υποβλήθηκαν σε δοκιμασία να θανατώνονται και να καταστρέφονται υπό τον έλεγχο της ή να θανατώνονται υπό τον έλεγχο της σε σφαγείο που ορίζει στο εθνικό της έδαφος. Η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή μεριμνά ώστε, από την άφιξη τους στο σφαγείο, οι συγκεκριμένοι χοίροι να διατηρούνται και να θανατώνονται χωριστά από τους άλλους χοίρους και το κρέας τους να προορίζεται αποκλειστικά για την εθνική αγορά. 5.ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Γερμανία: ΒUΝDΕSFΟRSCΗUΝGSΑΝSΤΑLΤ FUR VΙRUSΚRΑΝΚΗΕΙΤΕΝ DΕR ΤΙΕRΕ ΡΑUL ΕΗΝLΙCΗ SΤRΑSSΕ 7400 ΤUΒΙΝGΕΝ Βέλγιο: ΙΝSΤΙΤUΤ ΝΑΤΙΟΝΑL DΕ RΕCΗΕRCΗΕS VΕΤΕRΙΝΑΙRΕS, GRΟΕSΕLΕΝΒΕRG 99 1180 ΒRUΧΕLLΕS Δανία: SΤΑΤΕΝS VΕΤΕRΙΝΑΕRΕ ΙΝSΤΙΤUΤ FΟR VΙRUSFΟRSΚΝΙΝG, LΙΝDΗΟLΜ Ισπανία: LΑΒΟRΑΤΟRΥ DΕ ΑLΤΑ SΕGURΙDΑD ΒΙΟLΟGΙCΑ (ΙΝΙΑ) 28130 ΜΑDRΙD Γαλλία: LΑΒΟRΑΤΟΙRΕ CΕΝΤRΑL DΕ RΕCΗΕRCΗΕ VΕΤΕRΙΝΑΙRΕ, ΜΑΙSΟΝS-ΑLFΟRΤ Ελλάδα: Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού & Εξωτικών Νοσημάτων Νεαπόλεως 25, Αγία Παρασκευή - Αθήνα Ιρλανδία. ΙΝSΤΙΤUΤΕ FΟR ΑΝΙΜΑL ΗΕΑLΤΗ, ΡΙRΒRΙGΗΤ, WΟΚΙΝG, SURRΕΥ Ιταλία: ΙSΤΙΤUΤΟ ΖΟΟΡRΟFΙLΑΤΤΙCΟ SΡΕRΙΜΕΝΤΑLΕ DΕLLΑ LΟΜΒΑRDΙΑ Ε DΕLL ΕΜΙLΙΑ RΟΜΑGΝΑ, ΒRΕSCΙΑ Λουξεμβούργο: ΙΝSΤΙΤUΤ ΝΑΤΙΟΝΑL DΕ RΕCΗΕRCΗΕS VΕΤΕRΙΝΑΙRΕS GRΟΕSΕLΕΝΒΕRG 99 Β-1180 ΒRUΧΕLLΕS Κάτω Χώρες: CΕΝΤRΑΑL DΙΕRGΕΝΕΕSΚUΝDΙΝGΙΝSΤΙΤUΤ LΕLΥSΤΑD Πορτογαλία: LΑΒΟRΑΤΟRΙΟ ΝΑCΙΟΝΑL DΕ ΙΝVΕSΤΙGΑCΑΟ VΕΤΕRΙΝΑRΙΑ - LΙSΒΟΑ Ηνωμένο Βασίλειο: ΙΝSΤΙΤUΤΕ FΟR ΑΝΙΜΑL ΗΕΑLΤΗ ΡΙRΒRΙGΗΤ, WΟΚΙΝG, SURRΕΥ 6.ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑFRC ΙΝSΤΙΤUΤΕ FΟR ΑΝΙΜΑL ΗΕΑLΤΗ ΡΙRΒRΙGΗΤ LΑΒΟRΑΤΟRΥ ΑSΗ RΟΑD ΡΙRΒRΙGΗΤWΟΚΙΝG SURRΕΥGU240ΝF UΝΙΤΕD ΚΙΝGDΟΜ 7.ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 1.Οι διαστάσεις της προστατευτικής ζώνης ορίζονται στο άρθρο 10 του παρόντος διατάγματος. 2.Στην περίπτωση της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων, τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος διατάγματος αντικαθίστανται, κατά παρέκκλιση, από τα ακόλουθα: 1)προσδιορίζονται όλες οι εκμεταλλεύσεις εντός της ζώνης στις οποίες ευρίσκονται ζώα ευαίσθητων ειδών, 2)διενεργούνται περιοδικές επισκέψεις των εκμεταλλεύσεων στις οποίες υπάρχουν ζώα ευαίσθητων ειδών, καθώς και κλινική εξέταση των ζώων αυτών, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, της δειγματοληψίας για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων. Πρέπει να τηρείται βιβλίο των επισκέψεων αυτών και των σχετικών παρατηρήσεων. Η συχνότητα των επισκέψεων πρέπει να είναι ανάλογη με τη σοβαρότητα της επιζωοτίας στις εκμεταλλεύσεις που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο, 3)απαγορεύεται η κυκλοφορία και η μεταφορά ζώων ευαίσθητων ειδών στις δημόσιες και ιδιωτικές οδούς, εκτός των οδών εξυπηρέτησης των εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, η αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από την απαγόρευση αυτή για την οδική ή σιδηροδρομική διαμετακόμιση ζώων χωρίς εκφόρτωση ή στάση, 4)ωστόσο, με την κοινοτ. διαδικασ. είναι δυνατόν να παρέχεται παρέκκλιση για τους χοίρους σφαγής οι οποίοι προέρχονται από το εξωτερικό της προστατευτικής ζώνης και οι οποίοι οδηγούνται σε σφαγείο που ευρίσκεται εντός της ζώνης αυτής, 5)τα φορτηγά καθώς και τα λοιπά οχήματα και εξοπλισμός τα οποία χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της προστατευτικής ζώνης για τη μεταφορά χοίρων ή άλλων ζώων ή υλικών που ενδέχεται να είναι μολυσμένα, και ιδίως ζωοτροφών, κόπρου ή υγρής κόπρου, μπορούν να εγκαταλείπουν: 6)μια εκμετάλλευση που ευρίσκεται στο εσωτερικό της προστατευτικής ζώνης, 1) την προστατευτική ζώνη, ιιι) ένα σφαγείο, μόνον αφού καθαριστούν και απολυμανθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή. Οι διαδικασίες αυτές προβλέπουν ιδίως ότι κανένα φορτηγό ή όχημα που έχει χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά χοίρων δεν μπορεί να εγκαταλείπει την προστατευτική ζώνη εάν δεν έχει επιθεωρηθεί από την αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή. 7)οι χοίροι δεν μπορούν να εγκαταλείπουν την εκμετάλλευση στην οποία διατηρούνται κατά τις 21 ημέρες που ακολουθούν την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης της μολυσμένης εκμετάλλευσης οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 16 μετά από 21 ημέρες, είναι δυνατόν να παρέχεται άδεια για την έξοδο των χοίρων από την εν λόγω εκμετάλλευση προκειμένου να οδηγηθούν: 6)κατευθείαν σε σφαγείο που ορίζει η αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή, κατά προτίμηση στο εσωτερικό της προστατευτικής ζώνης ή της ζώνης επίβλεψης, υπό την προϋπόθεση ότι: - έχουν επιθεωρηθεί όλοι οι χοίροι που βρίσκονται στην εκμετάλλευση, - οι χοίροι που πρόκειται να μεταφερθούν προς σφαγή έχουν υποβληθεί σε κλινική εξέταση, - κάθε χοίρος φέρει αναγνωριστικό ενώπιο ή μπορεί να αναγνωρίζεται με άλλα εγκεκριμένα μέσα, - η μεταφορά διεξάγεται με σχήματα που σφραγίζονται από την αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή·Η αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή που είναι υπεύθυνη για το σφαγείο ενημερώνεται για την επικείμενη αποστολή των χοίρων. Κατά την άφιξη τους στο σφαγείο, οι χοίροι διατηρούνται και θανατώνονται χωριστά από τους άλλους χοίρους: Τα οχήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των χοίρων πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται πριν εγκαταλείψουν το σφαγείο. Κατά τις προ και μετά τη σφαγή επιθεωρήσεις που διενεργούνται στο οριζόμενο σφαγείο, η αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή λαμβάνει υπόψη της τα τυχόν συμπτώματα που συνδέονται με την παρουσία του ιού της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων. Από τους χοίρους που θανατώνονται σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις, λαμβάνονται στατιστικώς αντιπροσωπευτικά δείγματα αίματος. Σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων, που επιβεβαιώνουν την παρουσία της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων, εφαρμόζονται τα μέτρα που αναφέρονται στο σημείο 9.3. 1) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατευθείαν σε άλλους χώρους, εντός της προστατευτικής ζώνης, υπό την προϋπόθεση ότι: - έχουν επιθεωρηθεί όλοι οι χοίροι που βρίσκονται στην εκμετάλλευση, - οι χοίροι που πρόκειται να μεταφερθούν έχουν υποβληθεί σε κλινική εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα, - κάθε χοίρος φέρει αναγνωριστικό ενώτιο ή μπορεί να αναγνωρίζεται με άλλα εγκεκριμένα μέσα, 9)το νωπό κρέας που λαμβάνεται από τους χοίρους που αναφέρονται στο σημείο στ στοιχείο ι, επισημαίνεται σύμφωνα με το παράρτημα του Π.Δ/τος 485/85 (ΦΕΚ Α 175) και στη συνέχεια υποβάλλεται σε επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1 του Π.Δ/τος 485/85 (ΦΕΚ Α 175). Η επεξεργασία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται σε εγκατάσταση που ορίζεται από την αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή. Το κρέας αποστέλλεται στην εν λόγω εγκατάσταση μόνον εφόσον η αποστολή σφραγίζεται πριν την αναχώρηση και παραμένει σφραγισμένη καθ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς. Ωστόσο, εάν ένα κράτος μέλος υποβάλει δεόντως αιτιολογημένη αίτηση, και με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 25 της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ, είναι δυνατόν να γίνονται δεκτές ειδικές λύσεις, ιδίως όσον αφορά τη σήμανση του κρέατος και την μετέπειτα χρήση του καθώς και τον προορισμό των προϊόντων που λαμβάνονται από την επεξεργασία. 3.Τα μέτρα στην προστατευτική ζώνη παραμένουν σε εφαρμογή μέχρις ότου: 1)ολοκληρωθεί η εφαρμογή όλων των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος διατάγματος. 2)σε όλες τις εκμεταλλεύσεις της ζώνης διενεργηθούν: 3)κλινική εξέταση των χοίρων η οποία επιτρέπει να διαπιστωθεί ότι οι χοίροι δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα ασθενείας που υποδηλώνει την παρουσία της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων και1) ορολογική εξέταση στατιστικού χοίρων κατά την οποία δεν ανιχνεύθηκαν αντισώματα κατά του ιού της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων. Το πρόγραμμα ορολογικής ανίχνευσης λαμβάνει υπόψη του τη μετάδοση της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων και τον τρόπο στέγασης των χοίρων. Το πρόγραμμα καθορίζεται με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 25 της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ. Η εξέταση και η δειγματοληψία που αναφέρονται στα σημεία ι και ιι πρέπει να διενεργούνται 28 τουλάχιστον ημέρες μετά την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης της μολυσμένης εκμετάλλευσης. 4.Μετά τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στο σημείο 3, οι κανόνες που εφαρμόζονται στη ζώνη επίβλεψης εφαρμόζονται και στην προστατευτική ζώνη. 8.ΖΩΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 1.Οι διαστάσεις της ζώνης επίβλεψης καθορίζονται στο άρθρο 10. 2.Στην περίπτωση της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων, τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 12 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα μέτρα: 1)εντοπίζονται όλες οι εκμεταλλεύσεις στις οποίες ευρίσκονται ζώα ευαίσθητων ειδών. β) οι μετακινήσεις χοίρων, εκτός από την κατευθείαν με· αφορά τους από μια εκμετάλλευση της ζώνης επίβλεψης προς ένα σφαγείο, επιτρέπονται υπό την προϋπόθεση ότι κανένας χοίρος δεν έχει εισαχθεί στην εκμετάλλευση αυτή κατά τις 21 προηγούμενες ημέρες. Ο ιδιοκτήτης των ζώων ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τα ζώα πρέπει να τηρεί κατάσταση όλων των μετακινήσεων των χοίρων, 2)η αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή μπορεί να επιτρέπει τη μεταφορά χοίρων από τη ζώνη επίβλεψης υπό την προϋπόθεση ότι: - έχουν επιθεωρηθεί όλοι οι χοίροι που βρίσκονται στην εκμετάλλευση, 48 ώρες το πολύ πριν τη μεταφορά, - οι προς μεταφορά χοίροι υποβλήθηκαν σε κλινική εξέταση, με αρνητικό αποτέλεσμα, 48 ώρες το πολύ πριν τη μεταφορά, - κατά την ορολογική εξέταση ενός στατιστικού δείγματος των προς μεταφορά χοίρων, η οποία διενεργήθηκε 14 ημέρες το πολύ πριν τη μεταφορά, δεν διαπιστώθηκε η παρουσία αντισωμάτων κατά του ιού της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων. Ωστόσο, όσον αφορά τους προς σφαγή χοίρους, η ορολογική εξέταση μπορεί να πραγματοποιείται σε δείγματα αίματος που λαμβάνονται στο σφαγείο προορισμού το οποίο ορίζει η αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή στο έδαφος της. Στην περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων που επιβεβαιώνουν την παρουσία της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων, εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέπονται στο σημείο 9.3, - κάθε χοίρος φέρει αναγνωριστικό ενώτιο ή μπορεί να αναγνωρίζεται με άλλα εγκεκριμένα μέσα. - τα φορτηγά καθώς και τα λοιπά οχήματα και ο λοιπός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των χοίρων αυτών πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά από κάθε μεταφορά, 3)τα φορτηγά καθώς και τα άλλα οχήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χοίρων ή άλλων ζώων ή υλικών που ενδέχεται να είναι μολυσμένα και τα οποία χρησιμοποιούνται εντός της ζώνης επίβλεψης μπορούν να εγκαταλείπουν την εν λόγω ζώνη μόνον αφού καθαριστούν και απολυμανθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή. 3.1)Οι διαστάσεις της ζώνης επίβλεψης μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3, 2)τα μέτρα της ζώνης επίβλεψης εφαρμόζονται τουλάχιστον μέχρις ότου: 3)ολοκληρωθούν όλα τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 16, 1) ολοκληρωθούν όλα τα μέτρα που απαιτούνται στην προστατευτική ζώνη. 9.ΚΟΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Εκτός από τα προαναφερόμενα μέτρα, πρέπει να εφαρμόζονται και οι ακόλουθες διατάξεις: 1.Εάν επιβεβαιωθεί επίσημα η παρουσία της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων, ή νομαρχιακού επιπέδου Κτην. αρχή μεριμνά ώστε, εκτός από τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 και στο άρθρο 5 του παρόντος διατάγματος, το κρέας των χοίρων που θανατώθηκε κατά την περίοδο μεταξύ της πιθανής εισαγωγής της ασθενείας στην εκμετάλλευση και της εφαρμογής των επίσημων μέτρων, να εντοπίζεται, στο μέτρο, του δυνατού, και να καταστρέφεται υπό επίσημη επίβλεψη, ώστε να εξαλείφεται κάθε δυνατότητα εξάπλωσης του ιού της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων. 2.Όταν ο επίσημος κτηνίατρος έχει λόγους να υποπτεύεται ότι οι χοίροι μιας εκμετάλλευσης έχουν μολυνθεί λόγω της μετακίνησης προσώπων, ζώων ή οχημάτων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οι χοίροι της εκμετάλλευσης εξακολουθούν να υπόκεινται στο άρθρο 9 του παρόντος διατάγματος τουλάχιστον μέχρις ότου διενεργηθεί στην εκμετάλλευση: 1)κλινική εξέταση των χοίρων με αρνητικό αποτέλεσμα, 2)ορολογική εξέταση στατιστικού δείγματος χοίρων κατά την οποία δεν ανιχνεύθηκε η παρουσία αντισωμάτων κατά του ιού της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων σύμφωνα με το σημείο 7.3.β.ιι. Η εξέταση που αναφέρεται στα σημεία α και β πρέπει να διενεργείται 28 τουλάχιστον ημέρες μετά την τυχόν μόλυνση μεταξύ των μολυσμένων χώρων λόγω της μετακίνησης προσώπων, ζώων, οχημάτων ή άλλων παραγόντων. 3.Εάν η παρουσία της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων επιβεβαιωθούν σε ένα σφαγείο, η αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή μεριμνά ώστε: 1)να θανατώνονται χωρίς καθυστέρηση, όλοι οι χοίροι που βρίσκονται στο σφαγείο, 2)τα σφάγια και τα παραπροϊόντα των προσβεβλημένων και των μολυσμένων χοίρων να καταστρέφονται, υπό επίσημη επίβλεψη ώστε να προλαμβάνεται ο κίνδυνος του ιού της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων, 3)τα κτίρια και ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται, υπό τον έλεγχο του επίσημου κτηνιάτρου, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, 4)να διεξάγεται επιδημιολογική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος διατάγματος, 5)να μην επανεισάγονται χοίροι προς σφαγή πριν παρέλθουν 24 τουλάχιστον ώρες από την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης που εκτελούνται σύμφωνα με το σημείο γ. 10.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται και τα ακόλουθα μέτρα: 1.Διαδικασία προκαταρκτικού καθαρισμού και απολύμανσης 1)Αμέσως μόλις απομακρυνθούν τα σφάγια χοίρων για να καταστραφούν, τα τμήματα των χώρων στους οποίους στεγάστηκαν οι χοίροι και κάθε άλλο τμήμα των χώρων που μολύνθηκε κατά τη σφαγή πρέπει να ψεκάζονται με απολυμαντικό που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 16, στην απαιτούμενη συγκέντρωση για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων. Το χρησιμοποιούμενο απολυμαντικό πρέπει να παραμένει στις απολυμαινόμενες επιφάνειες επί 24 τουλάχιστον ώρες. 2)οι ιστοί και το αίμα που τυχόν διασκορπίστηκαν κατά τη σφαγή πρέπει να συλλέγονται προσεκτικά και να καταστρέφονται μαζί με τα σφάγια (η σφαγή πρέπει να διενεργείται πάντοτε υπό στεγανή επιφάνεια). 2.Διαδικασίες ενδιάμεσου καθαρισμού και απολύμανσης 1)Όλη η κόπρος, η στρωμνή και οι μολυσμένες ζωοτροφές πρέπει να απομακρύνονται από το κτίριο, να στοιβάζονται και να ψεκάζονται με εγκεκριμένο απολυμαντικό. Η υγρή κόπρος πρέπει να υποβάλλεται σε επεξεργασία η οποία θανατώνει τον ιό. 2)Όλα τα κινητά εξαρτήματα πρέπει να αφαιρούνται από τους χώρους και να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται χωριστά. 3)Το λίπος και λοιποί ρύποι πρέπει να αφαιρούνται από τις επιφάνειες με τη χρήση απολιπαντικού, στη συνέχεια δε οι επιφάνειες πρέπει να πλένονται με νερό υπό πίεση. 4)Στη συνέχεια όλες οι επιφάνειες πρέπει να ψεκάζονται και πάλι με απολυμαντικό. 5)Οι στεγανές αίθουσες πρέπει να απολυμαίνονται με υποκαπνισμό. 6)Οι επισκευές του δαπέδου, των τοίχων και των άλλων μερών που έχουν υποστεί ζημίες πρέπει να εκτελούνται αμέσως, με τη σύμφωνη γνώμη και μετά την επιθεώρηση τους από τον επίσημο κτηνίατρο. 7)Μετά την εκτέλεσή τους, οι επισκευές πρέπει να επιθεωρούνται για να ελέγχεται αν πραγματοποιήθηκαν ικανοποιητικά. 8)Όλα τα μέρη των χώρων στα οποία δεν υπάρχει κανένα εύφλεκτο υλικό μπορούν να υποβάλλονται σε θερμική επεξεργασία με φλογοβόλο. 9)Όλες οι επιφάνειες πρέπει να ψεκάζονται με αλκαλικό απολυμαντικό του οποίου το ΡΗ είναι ανώτερο του 12,5 ή με οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμένο απολυμαντικό. Το απολυμαντικό πρέπει να αφαιρείται μετά 48 ώρες. 3.Τελική διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης Η επεξεργασία με φλογοβόλο ή με αλκαλικό απολυμαντικό (σημεία 2 η ή θ) πρέπει να επαναλαμβάνεται μετά 14 ημέρες. 11.ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΩΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Εκτός από τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 5, παράγραφος 4 του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται και οι ακόλουθες διατάξεις: 1.Η επανεισαγωγή ζώων δεν μπορεί να αρχίζει πριν παρέλθουν 4 εβδομάδες από την πρώτη πλήρη απολύμανση των χώρων, δηλαδή μετά το στάδιο 3 των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης. 2.Κατά την επανεισαγωγή χοίρων λαμβάνεται υπόψη ο τύπος εκτροφής που ακολουθείται στην οικεία εκμετάλλευση, πρέπει δε να τηρούνται οι ακόλουθες διατάξεις: 1)Όταν πρόκειται για υπαίθριες εκμεταλλεύσεις, η επανεισαγωγή ζώων αρχίζει με την εισαγωγή περιορισμένου αριθμού χοιριδίων δεικτών τα οποία έχουν αντιδράσει αρνητικά στην ανίχνευση αντισωμάτων κατά του ιού της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων. Τα χοιρίδια - δείκτες κατανέμονται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρμόδιας Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχής, σε ολόκληρη την εκμετάλλευση και εξατάζονται κλινικώς 28 ημέρες μετά την εισαγωγή τους στην εκμετάλλευση και υποβάλονται σε δειγματοληπτική ορολογική εξέταση. Εάν κανένα από τα χοιρίδια δεν παρουσιάσει κλινικές εκδηλώσεις της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων ή δεν έχει παραγάγει αντισώματα κατά του ιού της ασθενείας, μπορεί να πραγματοποιηθεί η πλήρης επανεισαγωγή ζώων στην εκμετάλλευση. 2)Για όλες τις άλλες μορφές εκτροφής, η επανεισαγωγή χοίρων στην εκμετάλλευση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα μέτρα που προβλέπονται στο σημείο α) δηλαδή με πλήρη επανεισαγωγή ζώων, υπό την προϋπόθεση ότι: -όλοι οι χοίροι εισάγονται εντός 8 ημερών, προέρχονται από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εκτός των ζωνών στις οποίες ισχύουν περιοριστικά μέτρα λόγω της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων και είναι οροαρνητικοί, -κανένας χοίρος δεν πρέπει να εγκαταλείπει την εκμετάλλευση επί εξήντα ημέρες από την άφιξη των τελευταίων χοίρων, -η νεοσυσταθείσα αγέλη υποβάλλεται σε κλινική και ορρολογική εξέταση σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζει η αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή. Η εξέταση αυτή μπορεί να πραγματοποιείται 28 τουλάχιστον ημέρες μετά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς για τις εν λόγω ασθένειες έχουν τις εξής αρμοδιότητες και τα εξής καθήκοντα: 1.Συντονίζουν, σε συννενόηση με την Επιτροπή, τις μεθόδους διάγνωσης της εν λόγω ασθένειας στα κράτη μέλη, ιδίως: 1)προσδιορίζοντας, διατηρώντας και προμηθεύοντας στελέχη του ιού της συγκεκριμένης ασθένειας, για τις ορολογικές δοκιμές και την παρασκευή του αντιορού, 2)προμηθεύοντας στα εθνικά εργαστήρια, αναφοράς ορούς και άλλα αντιδραστήρια αναφοράς, για την τυποποίηση των δοκιμασιών και των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται σε κάθε κράτος μέλος. 3)καταρτίζοντας και διατηρώντας συλλογή στελεχών και απομονώσεων του ιού της συγκεκριμένης νόσου, 4)διοργανώνοντας κατά περιόδους κοινοτικές συγκριτικές δοκιμές των διαγνωστικών μεθόδων, 5)συλλέγοντας και αντιπαραβάλλοντας τα δεδομένα και τις πληροφορίες, σχετικά με τις διαγνωστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται και τα αποτελέσματα των δοκιμασιών που πραγματοποιούνται στην Κοινότητα, 6)χαρακτηρίζοντας τις απομονώσεις του ιού της συγκεκριμένης νόσου με τις προηγμένες μεθόδους, προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα ή επιζωοτιολογία της ασθένειας αυτής, 7)παρακολουθώντας την εξέλιξη της κατάστασης ανά τον κόσμο όσον αφορά την επίβλεψη, την επιζωοτιολογία και την πρόληψη της συγκεκριμένης ασθενείας, 8)διατηρώντας πραγματογνωμοσύνη σχετικά με τον ιό της συγκεκριμένης ασθενείας και τους άλλους παρεμφερείς ιούς, ώστε να γίνεται γρήγορα η διαφορική διάγνωση, 9)αποκτώντας βαθειά γνώση της παρασκευής και της χρησιμοποίησης των ανοσολογικών κτηνιατρικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την εξάλειψη και τον έλεγχο της συγκεκριμένης ασθενείας. 2.Βοηθούν ενεργά στον εντοπισμό των εστιών της συγκεκριμένης ασθενείας στα κράτη μέλη, μελετώντας τις απομονώσεις ιών που τους αποστέλλονται προς επιβεβαίωση των διαγνώσεων, του χαρακτηρισμού και των επιζωοτιολογικών μελετών. 3.Διευκολύνουν την κατάρτιση ή την επιμόρφωση εμπειρογνωμόνων εργαστηριακής διαγνωστικής, προκειμένου να εναρμονιστούν οι διαγνωστικές τεχνικές σ όλη την Κοινότητα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Τα προγράμματα επέμβασης πρέπει να προβλέπουν τουλάχιστον: 1)δημιουργία μονάδας αντιμετώπισης κρίσεων σε εθνικό επίπεδο, η οποία θα συντονίζει όλα τα επείγοντα μέτρα στο οικείο κράτος μέλος, 2) κατάρτιση καταλόγου των τοπικών κέντρων έκτακτης ανάγκης τα οποία διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για τον συντονισμό των μέτρων ελέγχου σε τοπικό επίπεδο, 3)λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με το προσωπικό που ασχολείται με την εφαρμογή μέτρων έκτακτης ανάγκης, την ειδίκευση και τα καθήκοντά του, 4) τη δυνατότητα όλων των τοπικών κέντρων έκτακτης ανάγκης να έρχονται σε επαφή με τα πρόσωπα ή τους οργανισμούς που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μια μόλυνση. 5) την ύπαρξη του εξοπλισμού και των υλικών που απαιτούνται για την σωστή εφαρμογή των μέτρων έκτακτης ανάγκης, 6) λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη δράση που πρέπει να αναλαμβάνεται σε περίπτωση υπόνοιας επιβεβαίωσης περιπτώσεων μόλυνσης, ή προσβολής, συμπεριλαμβανομένων των μέσων καταστροφής των σφαγίων, 7)εκπαιδευτικά προγράμματα για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των γνώσεων σχετικά με τις επιτόπου και τις διοικητικές διαδικασίες. 8) για τα διαγνωστικά εργαστήρια, υπηρεσία μεταθανάτιας εξέτασης, το αναγκαίο δυναμικό για ορολογικές, ιστολογικές κλπ. εξετάσεις, και εκσυγχρονισμός των τεχνικών ταχείας διάγνωσης (για το σκοπό αυτό, πρέπει να θεσπισθούν διατάξεις για την ταχεία μεταφορά δειγμάτων). 9) διευκρινίσεις σχετικά με την ποσότητα εμβολίου κατά της συγκεκριμένης νόσου που θεωρείται αναγκαία στην περίπτωση διεξαγωγής επείγοντος εμβολιασμού. 10) κανονιστικές διατάξεις για την εφαρμογή των σχεδίων επέμβασης.
Άρθρο 24
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 1 Οκτωβρίου 1993. Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α), όπως η παρ. 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 1440/84 «συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α). β) Του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 248/1914 «περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 110/Α), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του Α.Ν. της 23/24.1.1936 (ΦΕΚ 47/Α). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α). δ) Της αριθ. 6033/1994 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας, Φλώρο Κωνσταντίνου και Βασίλειο Βασιλακάκη» (ΦΕΚ 550/Β).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 466/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/6033 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/6033 1994
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/23 1936