ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/149

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-05-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-05-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-05-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση των Προεδρικών Διαταγμάτων 351/83 «Εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)», ΦΕΚ 122/τ. Α/12.9.83 και 326/83 «Εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)», ΦΕΚ 117/τ. Α/7.9.83.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 351 /83 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Η θητεία της Κεντρικής Διοίκησης καθώς και η θητεία της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων λήγουν με τη συγκρότηση σε σώμα της ΣτΑ που θα προέλθει από τις εκλογές
Άρθρο 2
1.  
  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Π.Δ. 351/83, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 86/95 (ΦΕΚ 53/Α/95), γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α. Στο πρώτο εδάφιο αντί της φράσης «στις 31 Μαΐου του τρίτου κατά σειρά έτους» τίθεται «το τρίτο κατά σειρά έτος». β. Στο δεύτερο εδάφιο διαγράφεται η φράση «μέσα στον τελευταίο μήνα της θητείας του».
Άρθρο 3 "Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 9 του Π.Δ. 351 /83 αντικαθίστανται ως εξής:«"
7.  
  Η ΚΕΕ εδρεύει στο Κεντρικό Κατάστημα του Επιμελητηρίου. Η Κ.Δ. παραδίδει στον Πρόεδρο της ΚΕΕ το εκλογικό υλικό πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.
8.  
  Η εξουσία της ΚΕΕ περιορίζεται στα ζητήματα των εκλογών για τα οποία είναι πλήρης
Άρθρο 4
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Π.Δ. 351/83 διαγράφεται.
Άρθρο 5
1.  
  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 24 του Π.Δ. 351/83 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: Στην περίπτωση αυτή και μέχρι να συγκροτηθεί σε σώμα η ΣτΑ που θα προέλθει από τις εκλογές, τη διοίκηση του Επιμελητηρίου, όσον αφορά τα τρέχοντα διοικητικά θέματα, ασκεί η ΚΕΕ
Άρθρο 6
1.  
  Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του Π.Δ. 351/83 ενοποιούνται σε ένα εδάφιο ως εξής: «Κατά την πρώτη, μετά τις εκλογές σύνοδο της ΣτΑ, ο πρόεδρος του ΟΕΕ παραδίδει τη σφραγίδα του Επιμελητηρίου στον Πρόεδρο της συνόδου, αμέσως μετά την εκλογή του τελευταίου».
Άρθρο 7
1.  
  Στις περιπτώσεις των άρθρων 1 παραγρ. 1, 4 παραγρ. 1 και 6, 5 παραγρ. 1 και 2 και 6 παραγρ. 5 του Π.Δ. 326/83, όπου αναφέρεται «Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ή ΚΕΕ» τίθεται «Πρόεδρος της Κεντρικής Διοίκησης ή Κ.Δ.».
Άρθρο 8
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 8 παραγρ. 3 του Ν. 1100/80 «περί ιδρύσεως του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας» (ΦΕΚ 295/τ.Α/1980), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παράγρ. 3 του Ν. 1479/84 «τροποποιήσεις του Ν. 1100/80 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 145/τ.Α/1984), καθώς και του άρθρου 7 παραγρ. 3 του Ν. 1100/80, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1479/ 84. β) Του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 2026/92 (ΦΕΚ 43/τ. Α/ 92) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις». γ) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/τ. Α/85), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/ τ.Α792).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας ύψους τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, περίπου για κάθε τρίτο από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για τη δαπάνη αυτή έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Οικονομικού Επιμελητηρίου ύψους 3.000.000 δραχμών με τα στοιχεία ΚΑ 0284, 0264 και 0857.
 • Την από 14.3.1995 σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ.
 • Την με αριθ. 253/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1100 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1100 1980
ΝΟΜΟΣ 1984/1479 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1479 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/326 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/326 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/351 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/351 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/86 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/86 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία