Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του Εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση Εργαστηρίων"
1.  
  Ιδρύονται στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης τα εξής εργαστήρια: α) Εργαστήριο Νευροεπιστημών και Συμπεριφοράς (Labοratοry οf Νeurοsciences and Βegaνiοr), το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Νευροεπιστήμης και Συμπεριφοράς. β) Εργαστήριο Αναπτυξιακής, Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας (Labοratοry οf Deνelοpmental, Εxperimental and Cοgnitiνe Ρsychοlοgy), το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Αναπτυξιακής, της Πειραματικής και της Γνωστικής Ψυχολογίας. γ) Εργαστήριο Γενικής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και Σχολικής Ψυχολογίας (Labοratοry οf General Ρsychοlοgy, Εducatiοnal and schοοl Ρsychοlοgy) το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Γενικής Ψυχολογίας, της Παιδαγωγικής και Σχολικής Ψυχολογίας. σ) Εργαστήριο Κλινικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας (Labοratοry οf Clinical and sοcial Ρsychοlοgy) το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Κλινικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας.
Άρθρο 2 "Εσωτερικός Κανονισμός"
1.  
  Κάθε εργαστήριο του προηγούμενου άρθρου λειτουργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα
Άρθρο 3 "Αποστολή"
1.  
  Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή: α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ψυχολογίας καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης στα γνωστικά αντικείμενα όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1. β) Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή διακλαδικής και διεπιστημονικής έρευνας από ερευνητές των κλάδων της Ψυχολογίας καθώς και ερευνητών των Κοινωνικών και των θετικών Επιστημών. γ) Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων για την επιστημονική πρόοδο και την καθιέρωση των Εργαστηρίων. δ) Την παροχή πληροφοριών στο Κοινωνικό σύνολο με τη μορφή σεμιναρίων ή προγραμματισμένων σε ετήσια βάση διαλέξεων συναφών προς τα γνωστικά αντικείμενα όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος. ε) Τη συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα και Ινστιτούτα, ελληνικά ή ξένα, εφόσον οι επιστημονικοί τους στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικότητας. στ) Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/84 (Α 53).
Άρθρο 4 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό κάθε εργαστηρίου απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ψυχολογίας που η ειδικότητά τους σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει κάθε εργαστήριο όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος καθώς και από μέλη Ε.Δ.Τ.Π. και λοιπό επιστημονικό προσωπικό που τοποθετείται σ αυτό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 5
1.  
  Κάθε Εργαστήριο διευθύνεται από τον διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992. Με την ίδια διαδικασία η Γενική Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να ορίσει αναπληρωτή του Διευθυντή.
2.  
  Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 1268/82, έχει την ευθύνη της εν γένει λειτουργίας του Εργαστηρίου και επιπλέον:.
 1. Καταρτίζει και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και μεριμνά για την τήρησή του
 2. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου
 3. Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό) και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου
 4. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό
 5. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου
 6. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο
 7. Μεριμνά για την τήρηση των αρχών της Ηθικής Δεοντολογίας στην Ψυχολογική Έρευνα
Άρθρο 6 "Λειτουργία"
1.  
  α. Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό το οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 6 εδ. ια του Ν. 1566/85 (Α 167) του άρθρου 5 παρ. 3 δ του Ν. 2083/1992 (Α 159) και του Υπαλληλικού Κώδικα για το διοικητικό προσωπικό. α. Ο Διευθυντής κάθε εργαστηρίου ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί από το Τμήμα Ψυχολογίας και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. γ. Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται κατ αρχήν από το προσωπικό που απασχολείται στο Εργαστήριο και από όσους συνεργάζονται με αυτό στο πλαίσιο της αποστολής του Εργαστηρίου. Η χρήση των εν λόγω χώρων, εργαστηρίων και εξοπλισμού από το λοιπό προσωπικό του Τμήματος ή και από προσωπικό άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι δυνατή ύστερα από σχετική έγκριση του Διευθυντή, εφόσον δεν παρεμποδίζονται οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου. δ. Στο πλαίσο της κατά το άρθρο 3 του παρόντος, αποστολής των Εργαστηρίων, ο Διευθυντής καθορίζει τις μονάδες εκείνες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα με τις οποίες συμβάλλεται ή συνεργάζεται το κάθε Εργαστήριο για την εκπόνηση συγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων για τη διεξαγωγή συναφών μελετών και για την εν γένει παροχή υπηρεσιών προς τους φορείς αυτούς. ε. Για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα και για κάθε μελέτη που αναλαμβάνεται από τα Εργαστήρια ορίζεται ένας επιστημονικός υπεύθυνος μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. που απαχολούνται στο Εργαστήριο και ενημερώνεται σχετικά η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας. στ. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι δυνατή η απασχόληση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διακεκριμένων επιστημόνων και ειδικών, αναγνωρισμένου κύρους, για την ενίσχυση των διδακτικών ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του κάθε Εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Πόροι"
1.  
  Πόροι κάθε εργαστηρίου είναι: α) Ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, ή τον προϋπολογισμό των Δημόσιων Επενδύσεων ή την ίδια περιουσία του Πανεπιστημίου η οποία χορηγείται με την διαδικασία των άρθρων 8 και 9 του Ν. 1268/82. β) Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης για τους σκοπούς του Εργαστηρίου. γ) Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/84. δ) Έσοδα από τη χρηματοδότηση ή την συγχρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων ή εξειδικευμένων μελετών από φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ή και από διεθνείς οργανισμούς (Ε.Ο.Κ. UΝΕSCΟ, κ.λπ.) ή από την επιτροπή ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Άρθρο 8 "Τηρούμενα Βιβλία"
1.  
  Κάθε Εργαστήριο τηρεί τα εξής βιβλία και στοιχεία: Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας. - Βαθμολόγιο φοιτητών. - Αρχείο εγγράφων. - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. - Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. Κατάλογος επιστημονικών οργάνων, περιοδικών και βιβλίων. - Αρχείο Ερευνητικών προγραμμάτων. Φάκελλος ανακοινώσεως και δημοσιεύσεων μελών του Εργαστηρίου. - Φακελλος παραλαβής και χρέωσης υλικού. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 9 "Χώρος εγκατάστασης"
1.  
  Χώροι κάθε εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του έργου τους και ειδικότερα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και το λοιπό τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια της έρευνας και των εργαστηριακών ασκήσεων. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 παρ. δ του Ν. 1268/82 (Α 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (Α 173). β) Του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/1987 (Α 195). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α-154).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση 78/ 23.6.94).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους τετρακοσίων χιλιάδων δραχμών (400.000) ετησίως η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 • Την αριθ. 123/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία