ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/156

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-05-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-05-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-05-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται 5ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Αχαΐας, από το σχολικό έτος 1995-1996. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • α) Του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2043/19.5.1992 (ΦΕΚ 79/Τ.Α΄/19.5.1992) «Εποπτεία και διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». β) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 τ.Α), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 τ.Α).
  • Την αριθ. 5295/15.11.1994 πρόταση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας.
  • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 2.500.000 δραχμών περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και ύψους 3.500.000 δραχμών περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται με τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα με ισόποση αυξομείωσή του, ως ακολούθως: ΑΥΞΗΣΗΕιδ. Φορ. 194 της Νομαρχίας Αχαΐας ΚΑΕ 0813: 1.000.000 δρχ. ΚΑΕ 0824 150.000 δρχ. ΚΑΕ 0831: 150.000 δρχ. ΚΑΕ 0832: 150.000 δρχ. ΚΑΕ 1111: 200.000 δρχ. ΚΑΕ1112 100.000 δρχ. ΚΑΕ 1512: 300.000 δρχ. ΚΑΕ 1711:1.000.000 δρχ. ΚΑΕ 1713: 500.000 δρχ. ΜΕΙΩΣΗΕιδ. Φορ. 19-210 του ΥΠΕΠΘ ΚΑΕ 1725: 3.550.000 για την οποία έχει εκδοθεί η αριθμ. οικ: 2010002/ 13.2.95 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών.
  • Την αριθμ. 116/95 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-05-23 Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/91
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/2010002 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2010002 1995
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εποπτεία και διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1992/2043 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία