ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/16

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-01-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-01-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-01-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 584/1985 «Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α 204).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΔΙΑΚΡΙΣΗ - ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 1 Το άρθρο 6 του Π.Δ. 584/1985 (Α 204) αντικαθίσταται ως εξής: «6επιστημονικό προσωπικό 1Το κύριο επιστημονικό υγειονομικό προσωπικό αποτελείται από Υγειονομικούς Αξιωματικούς που κατατάσσονται, εντάσσονται και εξελίσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 2Κατ εξαίρεση για τις υγειονομικές ανάγκες του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης από κύριο επιστημονικό προσωπικό, χρησιμοποιείται επικουρικά και κατά σειρά επιστημονικό υγειονομικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, του Πυροσβεστικού Σώματος ή γιατροί του Δημοσίου ή ιδιώτες γιατροί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους δημοσίους υπαλλήλους. 3Το προσωπικό της παραγράφου 1 τοποθετείται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού » ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Άρθρο 2 1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του Π.Δ. 584/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «2Ο Υποδιευθυντής και οι Τμηματάρχες είναι Υγειονομικοί Αξιωματικοί. Το υπόλοιπο προσωπικό αποτελείται από αξιωματικούς υγειονομικούς και αξιωματικούς γενικών καθηκόντων. Ανθυπαστυνόμους, κατώτερο αστυνομικό προσωπικό και πολιτικό προσωπικό » 2.Στο Ιδιο άρθρο προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3Οι Υγειονομικοί Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Υγειονομικού, παράλληλα με τα διοικητικά τους καθήκοντα εκτελούν στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών και τα αντίστοιχα επιστημονικά τους, κατόπιν διαταγής του Διευθυντού Διεύθυνσης Υγειονομικού » Άρθρο 3 1.Το εδάφιο ε της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Π.Δ. 584/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «Επισκέπτεται, κατά την κρίση του ή εάν διαταχθεί το προσωπικό του Σώματος που νοσηλεύεται στα στρατιωτικά και πολιτικά νοσοκομεία και αναρρωτήρια και βεβαιώνεται για την κατάσταση της υγείας του » 2.Στην ίδια παράγραφο προστίθεται εδάφιο ζ ως εξής: «Συντάσσει την έκθεση ικανότητας του Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού και γνωματεύει επ αυτών που συντάσσει ο προαναφερόμενος. Στην έκθεση που συντάσσει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού, γνωματεύει ο προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης » Άρθρο 4 Υποδιευθυντής Διεύθυνσης Υγειονομικού Στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Π.Δ. 584/1985 προστίθεται εδάφιο η ως εξής: «η. Συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητας των Διευθυντών των Κεντρικών Ιατρείων Αθηνών και Πειραιά, καθώς και των λοιπών Αξιωματικών, που υπηρετούν στο επιτελείο της Διεύθυνσης Υγειονομικού » Άρθρο 5 Διευθυντής Κεντρικού Ιατρείου Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του Π.Δ. 584/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «1Διευθυντής Κεντρικού Ιατρείου είναι ο αρχαιότερος μεταξύ των υγειονομικών αξιωματικών γιατρών, που υπηρετούν σ αυτό » Άρθρο 6 Υποδιευθυντής Κεντρικού Ιατρείου 1.Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 584/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «1Υποδιευθυντής Κεντρικού Ιατρείου είναι ο αμέσως ανώτερος ή αρχαιότερος μετά τον Διευθυντή υγειονομικός αξιωματικός γιατρός » 2.Το εδάφιο στ της παρ. 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 584/ 1985 αντικαθίσταται ως εξής: «Διατυπώνει τη γνώμη του στις υποβαλλόμενες στο Διευθυντή εισηγήσεις για τη λήψη αποφάσεων και μονογράφει τα έγγραφα πριν υπογραφούν από το Διευθυντή » Άρθρο 7 Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικού Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του Π.Δ. 584/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «1Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικού των Κεντρικών Ιατρείων ορίζεται αξιωματικών γενικών καθηκόντων με βαθμό Αστυνόμου Α ή Αστυνόμου Β, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό » Άρθρο 8 Γιατρός επιφυλακής Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 584/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «1Για την εκτέλεση υπηρεσίες γιατρού επιφυλακής ορίζονται, από το Διευθυντή του Κεντρικού Ιατρείου, με τη σειρά όλοι οι γιατροί που υπηρετούν σ αυτό αλλά και όσοι υπηρετούν στην εδαφική περιοχή του. Από την εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής εξαιρείται ο Υποδιευθυντής του Κεντρικού Ιατρείου. Εφόσον υπάρχει υπηρεσιακή ευχέρεια εξαιρούνται και οι Αστυνομικοί Διευθυντές » Άρθρο 9 Νοσοκόμος επιφυλακής Το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Π.Δ. 584/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Έχει στη διάθεσή του το αναγκαίο υγειονομικό υλικό και παρέχει τις πρώτες βοήθειες στους ασθενείς, που προσέρχονται στο Κεντρικό Ιατρείο, μέχρι να επιληφθεί ο γιατρός επιφυλακής τον οποίο ενημερώνει αμέσως » Άρθρο 10 Το άρθρο 24 του Π.Δ. 584/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «24- Ασφάλεια Κεντρικού Ιατρείου Το Κεντρικό Ιατρείο, εφόσον δε συστεγάζεται με άλλες Υπηρεσίες, έχει τη δική του φρουρά υπαγόμενη στον προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικού. Το προσωπικό της Φρουράς διατίθεται σε υπηρεσία και ελέγχεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των οικείων Κανονισμών του Σώματος » Άρθρο 11 Ελεγκτές Ιατροί και οδοντίατροι Η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του Π.Δ. 584/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «3Οι ελεγκτές γιατροί και οδοντίατροι ελέγχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τα βιβλιάρια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του εν ενεργεία αστυνομικού προσωπικού, των μελών οικογενείας τους που καλύπτουν ιατροφαρμακευτικά, των συνταξιούχων αστυνομικών και των μελών των οικογενειών τους που καλύπτουν ιατροφαρμακευτικά. Επίσης ελέγχουν και υπογράφουν τα φύλλα νοσηλείας του εν ενεργεία αστυνομικού προσωπικού, που νοσηλεύεται σε ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα » Άρθρο 12 Περιφερειακά Ιατρεία Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του Π.Δ. 584/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Περιφερειακά Ιατρεία λειτουργούν στις Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας, τα Παραρτήματά τους και στις έδρες Αστυνομικών Διευθύνσεων Νομού. Επίσης μπορεί να λειτουργούν με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, που ιδιαίτεροι λόγοι ή υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν » ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 13 Ασθένειες και νοσηλεία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας Η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του Π.Δ. 584/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «2Όσοι ασθενούν, υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία τους για την ασθένειά τους και μεταβαίνουν, προσκομίζοντας απαραίτητα και το ατομικό δελτίο ασθενειών, στο υπηρεσιακό ιατρείο, κατά τις ώρες λειτουργίας του, για εξέταση. Σε περίπτωση που ο ασθενής εξετάστηκε από ιδιώτη γιατρό και η κατάσταση της υγείας του δεν επιτρέπει την εκτέλεση υπηρεσίας, μεταβαίνει την ίδια ή την επόμενη ημέρα στον υπηρεσιακό γιατρό για να κρίνει, αν πρέπει να αφεθεί ελεύθερος υπηρεσίας » Άρθρο 14 Ασθενείς αδειούχοι ή με φύλλο πορείας 1.Η παράγραφος 1 του άρθρου 36 του Π.Δ. 584/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «1Όσοι ασθενούν, ενώ βρίσκονται σε άδεια ή κινούνται με φύλλο πορείας, παρουσιάζονται ή ειδοποιούν για την ασθένειά τους την τοπική Αστυνομική Υπηρεσία, η οποία με έγγραφό της τους παραπέμπει στον υπηρεσιακό γιατρό ή ελλείψει αυτού στους κατά το άρθρο 6 παρ. 2 του παρόντος καλύπτοντες τις υγειονομικές ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας. Ειδικά για τις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης ο ασθενής παρουσιάζεται ή ενημερώνει τα αντίστοιχα Κεντρικά Ιατρεία » 2.Η παράγραφος 3 του άρθρου 36 του Π.Δ. 584/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «3Όσοι ασθενούν, ενώ βρίσκονται στην αλλοδαπή για οποιοδήποτε λόγο και έχουν ανάγκη ιατρικής ή νοσοκομειακής περίθαλψης ή αναρρωτικών αδειών απευθύνονται στην επιτόπια Ελληνική Αρχή (Πρεσβεία ή Προξενείο) με βεβαίωση της οποίας ο χρόνος μέχρι και της ημέρας αφίξεώς τους στην Ελλάδα θεωρείται χρόνος νοσηλείας στο εξωτερικό. Αν η Πρεσβεία ή το Προξενείο χορηγήσει αναρρωτική άδεια αυτή ισχύει τόσο για την αλλοδαπή όσο και την ημεδαπή και δεν απαιτείται παραπομπή στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών. Όποιος επιστρέφει από την αλλοδαπή μετά από εκεί νοσηλεία και έχει ανάγκη αναρρωτικής άδειας ακολουθεί τη διαδικασία του άρθρου 38 παρ. 3 του παρόντος θεωρούμενης της επομένης της ημέρας άφιξής του στην Ελληνική Επικράτεια ως ημέρα εξόδου του από το νοσοκομείο ή την κλινική » 3.Στο ίδιο άρθρο προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής: «4Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των οικείων κανονισμών της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε ότι αφορά την τύχη της αναρρωτικής άδειας (πλην της μακράς αναρρωτικής) στην περίπτωση του εδαφίου γ της παρ. 3 του άρθρου 19 του Π.Δ. 27/1986 ισχύουν οι διατάξεις της τρίτης περιόδου της παρ. 4 του άρθρου 50 του παρόντος».« 5Τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για όσους ασθενούν, ενώ είναι ελεύθεροι υπηρεσίας ή έχουν άδεια ημερησίας αναπαύσεως ή έχουν απαλλαγεί από εκτέλεση υπηρεσίας για οποιοδήποτε λόγο » Άρθρο 15 Ασθενείς ελεύθεροι υπηρεσίας 1.Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 38 του Π.Δ. 584/ 1985 αντικαθίστανται ως εξής: «3Όσοι εξέρχονται από οποιοδήποτε νοσηλευτικό Ιδρυμα παρουσιάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 3 του παρόντος αυθημερόν ή το αργότερο την επομένη της εξόδου στον υπηρεσιακό γιατρό για να γνωματεύσει αν μπορούν να εκτελέσουν υπηρεσία ή αν πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι υπηρεσίας ή να παραπεμφθούν στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών (Ε.Α.Α.).».« 4Ελεύθεροι υπηρεσίας θεωρούνται επίσης και εκείνοι για τους οποίους η Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών γνωμάτευσε για την παραπομπή τους στην Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή και για το χρόνο που παρεμβάλλεται από τη γνωμάτευση αυτή μέχρι και την ημέρα εξέτασής τους από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή » 2.Στο ίδιο άρθρο προστίθεται παρ. 6 ως εξής: «6Όσοι έχουν ανάγκη ειδικών παρακλινικών εξετάσεων, αφού πρώτα ενημερώσουν την Υπηρεσία τους, παρουσιάζονται στον υπηρεσιακό γιατρό ο οποίος, αν κρίνει ότι για τις εξετάσεις αυτές επιβάλλεται αποχή από την εκτέλεση της υπηρεσίας, τους αφήνει ελεύθερους υπηρεσίας μέχρι τέσσερις ημέρες. Αν απαιτείται μεγαλύτερο διάστημα τότε θέτει ένδειξη παραπομπής στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών, η οποία αποφαίνεται σχετικά χορηγώντας ή μη την απολύτως αναγκαία αναρρωτική άδεια » Άρθρο 16 Το άρθρο 39 του Π.Δ. 584/1985 αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 39 Εθελοντές αιμοδότες 1.Στους εθελοντές αιμοδότες χορηγείται: α) Τετραήμερη ειδική άδεια αιμοδοσίας κάθε φορά που προσφέρουν αίμα προς χρήση των Τραπεζών αίματος Ελληνικής Αστυνομίας ή προς χρήση ασθενούς εν ενεργεία Αστυνομικού ή Πολιτικού Υπαλλήλου. 1)Διήμερη ειδική άδεια αιμοδοσίας σε κάθε άλλη περίπτωση προσφοράς αίματος. 2.Οι ανωτέρω ειδικές άδειες χορηγούνται από τις Υπηρεσίες με την προσκόμιση σ αυτές της σχετικής βεβαίωσης αιμοδοσίας, που χορηγούν στους αιμοδότες τα αιμοληπτικά κέντρα ή Τράπεζες αίματος, η οποία και πρωτοκολλάται στο φά-κελλο αδειών κάθε αιμοδότη. 3.Οι εν λόγω άδειες αρχίζουν, από την ημερομηνία αιμοδοσίας, ο χρόνος διάρκειας δε αυτών δεν λογίζεται ως χρόνος ασθενείας και δεν επηρεάζει τους αιμοδότες αρνητικά στην εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση (ως προαγωγές, αποδοχές). 4.Κάθε αιμοδοσία, της περίπτωσης α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αναφέρεται αμέσως με σήμα, από την Υπηρεσία του αιμοδότη, στην Τράπεζα αίματος, για την οποία χορηγήθηκε. Η αναφορά αυτή περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιμοδότη, καθώς και το χρόνο και τόπο αιμοδοσίας. Άρθρο 17 Αρμοδιότητες Διοικητών Υπηρεσιών Το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρου 40 του Π.Δ. 584/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «α. Μεριμνούν για την άμεση ειδοποίηση του υπηρεσιακού γιατρού, όταν ο ασθενής της Υπηρεσίας τους δεν είναι σε θέση να μεταβεί στον υπηρεσιακό γιατρό για εξέτασή του, καθώς και σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής του ασθενή σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα » ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 18 Διαδικασία εισαγωγής σε νοσοκομεία Οι παράγραφοι 3, 4 και 6 του άρθρου 42 του Π.Δ. 584/ 1985 αντικαθίσταται ως εξής: «3Ο ασθενής, που μεταβαίνει με φύλλο πορείας (Φ.Π.) για νοσηλεία σε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική που βρίσκεται εκτός της περιφέρειας ή του Νομού της Υπηρεσίας του, εισάγεται σ αυτά για νοσηλεία υποχρεωτικά την επομένη ή μεθεπομένη μέρα της παρουσίασής του και παράδοσης του φύλλου πορείας του στην Υπηρεσία του άρθρου 45 του παρόντος διατάγματος».« 4Αν ο ασθενής δεν εισαχθεί για νοσηλεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου σε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική της προτίμησής του, τότε την 08.00 ώρα της επομένης της λήξης της προθεσμίας αυτής παρουσιάζεται στην ίδια Υπηρεσία η οποία και μεριμνά για την αυθημερόν εισαγωγή του σε νοσοκομείο της περιοχής της ή στρατιωτικό νοσοκομείο και ενημερώνει ταυτόχρονα τις αρμόδιες Υπηρεσίες».« 6Για το χρόνο που μεσολαβεί από την αναχώρηση του ασθενή με Φ.Π. και μέχρι την εισαγωγή του σε νοσοκομείο ή κλινική καθώς και τον πραγματικό χρόνο που διανύεται για την επιστροφή του στην Υπηρεσία, που οργανικά ανήκει, ο ασθενής λογίζεται ελεύθερος υπηρεσίας » Άρθρο 19 Η παρ. 3 του άρθρου 45 του Π.Δ. 584/1985 αντικαθίστανται ως εξής: «3Ο ασθενής, μετά την έξοδο του από οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα παρουσιάζεται αυθημερόν και παραδίδει το εξιτήριο στην οικεία Υπηρεσία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που η αυτοπρόσωπος παρουσίαση του ασθενή είναι ανέφικτη για σοβαρούς λόγους υγείας, τότε το εξιτήριο προσκομίζεται στην ανωτέρω Υπηρεσία από τους οικείους του. Η Υπηρεσία αφού ενημερώσει με σήμα όλες τις Υπηρεσίες που είχαν λάβει γνώση της εισόδου του στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 38 του παρόντος, παραπέμπει τον ασθενή στον Υπηρεσιακό γιατρό, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 38 του παρόντος, ο οποίος γνωματεύει αν ο ασθενής μπορεί να εκτελέσει υπηρεσία ή αν πρέπει να αφεθεί ελεύθερος υπηρεσίας ή να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών και ειδικότερα: Αν κριθεί ικανός να αναλάβει υπηρεσία, διατάσσει την άμεση αναχώρησή του για την Υπηρεσία που υπηρετεί και ενεργεί σχετική εγγραφή στο φύλλο πορείας. Αν αφεθεί ελεύθερος υπηρεσίας εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 του παρόντος. Αν ο υπηρεσιακός γιατρός γνωματεύσει για χορήγηση αναρρωτικής άδειας, τότε η Υπηρεσία παραπέμπει τον ασθενή στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών, η οποία συνέρχεται τρεις (3) φορές την εβδομάδα και αποφαίνεται για τη χορήγηση της άδειας στην πρώτη συνεδρίασή της από την έξοδο του ασθενή από το νοσηλευτικό ίδρυμα. Σε περίπτωση που η άδεια εγκριθεί τότε αυτή χορηγείται κατά τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Μετά τη λήξη της άδειας ο ασθενής παρουσιάζεται στην Υπηρεσία του, εκτός αν η Επιτροπή έχει γνωματεύσει διαφορετικά. Σε περίπτωση όμως που η Επιτροπή δεν εγκρίνει τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας, αλλά γνωματεύσει να παραμείνει ελεύθερος υπηρεσίας, ο ασθενής μπορεί να διανύσει αυτόν, τον εκτός υπηρεσίας χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του παρόντος » ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Άρθρο 20 Κοινοποίηση-διάκριση αποφάσεων Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του Π.Δ. 584/1985 αντικαθίστανται ως εξής: «2Οι αποφάσεις της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής διακρίνονται σε αναθεωρήσιμες και μη. Αναθεωρήσιμες είναι οι αποφάσεις που αφορούν στην κρίση της σωματικής ικανότητας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, για μεταβολή της υπηρεσιακής καταστάσεως τους κατά την σταδιοδρομία τους στο Σώμα, στη χορήγηση μακράς αναρρωτικής άδειας, στη μετάβαση στην αλλοδαπή για ειδική νοσηλεία και στην εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για προσδιορισμό ποσοστών αναπηρίας ή άλλων συνταξιοδοτικών διατάξεων, όταν απασχολούν την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.). Μη αναθεωρήσιμες είναι οι αποφάσεις που αφορούν την κρίση της, από υγειονομικής πλευράς, καταλληλότητας υποψηφίων της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, των ιδιωτών που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία ως αξιωματικοί ή ως βοηθητικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση. Οι μεν αναθεωρήσιμες υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον της Αναθεωρητικής Επιτροπής (Α.Θ.Υ.Ε.) κατά τις διατάξεις του άρθρου 63 του παρόντος, οι δε μη αναθεωρήσιμες καθώς και οι αποφάσεις της Α.Θ.Υ.Ε. είναι οριστικές και υποχρεωτικές για την Υπηρεσία και τον ενδιαφερόμενο με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.Δ. 343/1969 και άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 1339/1983».« 3Πρόεδρος ή μέλος υγειονομικής επιτροπής που έχει λάβει μέρος σε κατώτερες επιτροπές, κατά απόφασης των οποίων ασκήθηκε προσφυγή, δεν επιτρέπεται επί ποινή ακυρότητας, να συμμετέχει στην Υγειονομική Επιτροπή που εξετάζει την προσφυγή » ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ Άρθρο 21 Λειτουργία-Συγκρότηση Επιτροπών Αναρρωτικών Αδειών 1.Η παρ. 4 του άρθρου 49 του Π.Δ. 584/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «4Ο πρόεδρος της Επιτροπής, μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις, να καλεί επιπρόσθετα για συμμετοχή στην Επιτροπή, χωρίς ψήφο, και άλλους γιατρούς τους οποίους συμβουλεύεται σε θέματα της ειδικότητάς τους » 2.Στο ίδιο άρθρο προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής: «5Οι Υπηρεσίες, που βρίσκονται εκτός της έδρας λειτουργίας της Επιτροπής Αναρρωτικών Αδειών της παραγράφου 3 του παρόντος, χορηγούν στους ασθενείς τους, φύλλο πορείας για να παρουσιασθούν σ αυτή στη συγκεκριμένη πρώτη συνεδρίασή της από την ημέρα που ο υπηρεσιακός γιατρός έθεσε επί του ατομικού δελτίου ασθενειών ένδειξη αναρρωτικής άδειας καθώς και για την επιστροφή στη θέση τους. Οι ημέρες που παρεμβάλλονται από την εξέταση του ασθενή από τον υπηρεσιακό γιατρό μέχρι και την ημέρα εξέτασής του από τη Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών θεωρούνται ως χρόνος ελεύθερος υπηρεσίας».« 6Το προσωπικό των Επιτροπών Αναρρωτικών Αδειών ανήκει οργανικά και διοικητικά στην Υπηρεσία που λειτουργεί η Επιτροπή αυτή » Άρθρο 22 Παραπομπή στις Επιτροπές Αναρρωτικών Αδειών 1.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Π.Δ. 584/1985 προστίθεται εδάφιο ε ως εξής: «Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 56 του παρόντος » 2.Η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «2Η παραπομπή στις Επιτροπές Αναρρωτικών Αδειών γίνεται από την Υπηρεσία που ανήκει οργανικά ο ασθενής ή από την Υπηρεσία στην οποία έχει προσκολληθεί για νοσηλεία ή άλλο λόγο ή από την τοπική Υπηρεσία σε περίπτωση αδυναμίας μετακινήσεως του, όταν βρίσκεται εκτός της περιφέρειας της Υπηρεσίας του » 3.Στο ίδιο άρθρο προστίθενται παράγραφοι 5,6,7 και 8 ως εξής: «5Σε περίπτωση που οι Επιτροπές Αναρρωτικών Αδειών θέσουν ένδειξη παραπομπής στην Α.Υ.Ε. τότε ενεργούν περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του παρόντος».« 6Οι αναρρωτικές άδειες αρχίζουν από την επομένη της έγκρισής τους από τις Επιτροπές Αναρρωτικών Αδειών, ο δε νόμιμα παρεμβαλλόμενος χρόνος από την εξέταση από τον υπηρεσιακό γιατρό μέχρι και την εξέταση από την Ε.Α. Α. θεωρείται χρόνος ελεύθερος υπηρεσίας».« 7Κατά την παραπομπή στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών οι παραπέμπουσες Υπηρεσίες υποχρεούνται να αποστέλλουν σ αυτές με τον ασθενή ή, σε περίπτωση αδυναμίας κινήσεως του, με τους οικείους του ή υπηρεσιακά: α) Το παραπεμπτικό τους έγγραφο, β) το τηρούμεο από το ασθενή δελτίο ασθενειών του και για όσους δεν έχουν αντίγραφο φύλλου μητρώου τους, γ) το παραπεμπτικό σημείωμα (γνωμάτευση) του υπηρεσιακού γιατρού, δ) καταστάσεις από τις οποίες να φαίνονται οι κατά την τελευταία διετία και τετραετία αποχές του ασθενή από την Υπηρεσία για λόγους υγείας, ε) το βιβλιάριο ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης και στ) κάθε άλλο στοιχείο σχετικά με την πάθησή του, όπως εξιτήριο νοσοκομείου ή κλινικής, ακτινογραφίες, γνωματεύσεις άλλων γιατρών για διευκόλυνση του ίδιου και της επιτροπής στην κρίση της».« 8Για όσους παραπέμπονται στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών, κατ εφαρμογή του Π.Δ. 44/1991 πρέπει να αποστέλλονται, επί πλέον των προαναφερομένων, στη προηγούμενη παράγραφο, στοιχείων, αντίγραφο του φύλλου πορείας της μετάθεσης του καθώς και της διαταγής μετάθεσής του. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να συγκεντρωθούν από την παραπέμπουσα στην Ε.Α.Α. Υπηρεσία πριν τη διακίνηση των ατομικών εγγράφων του παραπεμπομένου » Άρθρο 23 Αρμοδιότητες Επιτροπών Αναρρωτικών Αδειών. Στο άρθρο 51 του Π.Δ. 584/1985 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3Οι Επιτροπές Αναρρωτικών Αδειών είναι, σε κάθε περίπτωση, το μόνο αρμόδιο όργανο να θέτει ένδειξη παραπομπής στην Α.Υ.Ε., πλην των περιπτώσεων ε, ζ και ι του άρθρου 55 του παρόντος » ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Άρθρο 24 Το άρθρο 52 του Π.Δ. 584/1985 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 52 1.Οι Επιτροπές Κατάταξης είναι τριμελείς και λειτουργούν στα Κεντρικά Ιατρεία Αθήνας και Θεσ/νίκης, αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 2.Οι Επιτροπές Κατάταξης συγκροτούνται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από πρόταση του Διευθυντού της Διεύθυνσης Υγειονομικού/Υ.Δ.Τ. και αποτελούνται από τρεις (3) υγειονομικούς αξιωματικούς οποιουδήποτε βαθμού με ισάριθμους αναπληρωματικούς. Πρόεδρος είναι ο αρχαιότερος, με αναπληρωτή του τον ανώτερο ή τον αρχαιότερο υγειονομικό αξιωματικό από τα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη. Κατ εξαίρεση ως μέλη των Επιτροπών Κατάταξης μπορεί, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, να ορίζονται και υγειονομικοί αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, του Πυροσβεστικού Σώματος ή γιατροί του Ε.Σ.Υ., ύστερα από πρόταση των αρμοδίων Δ/νσεων των οικείων Υπουργείων ή Νομαρχιών. 3.Οι Επιτροπές Κατάταξης Αθηνών και Θεσ/νίκης λειτουργούν σε μόνιμη βάση και έχουν εξάμηνη θητεία. Οι επιτροπές των υπολοίπων πόλεων συγκροτούνται με τον ίδιο τρόπο όταν συντρέχει περίπτωση και για όσο χρόνο απαιτεί η εκπλήρωση του σκοπού της συγκρότησής τους, εκτός αν διαταχθεί η λειτουργία τους σε μόνιμη βάση, οπότε η θητεία τους είναι εξάμηνη. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να λειτουργήσουν περισσότερες από μία Επιτροπές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προκειμένου ειδικότερα να ενεργήσουν τις υγειονομικές προκαταρκτικές εξετάσεις των υποψηφίων αξιωματικών και αστυφυλάκων, οι οποίες είναι κοινές και για τις δύο σχολές. 4.Οι Επιτροπές Κατάταξης καθώς και το διοικητικό προσωπικό υπάγονται διοικητικά στις Υπηρεσίες που λειτουργούν ή στις Αστυνομικές Διευθύνσεις των Νομών». Άρθρο 25 Το άρθρο 53 του Π.Δ. 584/1985 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 53 Αρμοδιότητες των Επιτροπών Κατάταξης Οι Επιτροπές Κατάταξης έχουν τις εξής αρμοδιότητες: α. Εξετάζουν και αποφαίνονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό για τη σωματική ικανότητα και καταλληλότητα από υγειονομικής πλευράς των ιδιωτών υποψηφίων Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, και όσων κατατάσσονται για πρώτη φορά στην Αστυνομία και για την κρίση τους αυτή δεν είναι αρμόδια η Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή. β. Εξετάζουν και αποφαίνονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, για τη σωματική ικανότητα και καταλληλότητα από υγειονοικής πλευράς όσων πρόκειται να προσληφθούν σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 1339/1983, ως προσωπικό ασφαλείας, ή ως πρόσθετοι αστυφύλακες, καθώς και των υποψηφίων οδηγών υπηρεσιακών οχημάτων». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Α.Υ.Ε.) Άρθρο 26 Το άρθρο 54 του Π.Δ. 584/1985, όπως τροποποιήθηκε με άρθρο μόνο του Π.Δ. 203/1989 (Α-97) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 54 Λειτουργία-Σύνθεση Α.Υ.Ε. 1.Η Ανωτάτη Υγειονοική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας λειτουργεί στην Αθήνα και συγκροτείται από τέσσερα (4) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη ως εξής: 1)Από τον Υποδιευθυντή της Δ/νσης Υγειονομικού/Υ.Δ.Τ., ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον ανώτερο ή αρχαιότερο υγειονομικό αξιωματικό από τα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη. 2)Από τρεις (3) ανωτέρους υγειονομικούς αξιωματικούς, ως μέλη. 2.Ένας (1) βαθμοφόρος γενικών καθηκόντων ή πολιτικός υπάλληλος ορίζεται, ως γραμματέας της επιτροπής με τον αναπληρωτή του. 3.Τα μέλη της Επιτροπής και ο γραμματέας ορίζονται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, για ένα χρόνο, ύστερα από σχετική πρόταση του Διευθυντού της Δ/ νσης Υγειονομικού / Υ.Δ.Τ. Η Α.Υ.Ε. συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτής, όταν υπάρχουν θέματα της αρμοδιότητάς της. 4.Η Α.Υ.Ε. υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Υγειονομικού και το λοιπό προσωπικό της ανήκει οργανικά σ αυτή». Άρθρο 27 Το άρθρο 55 του Π.Δ. 584/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 352/1987 (Α 158), αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 55. Αρμοδιότητες Α.Υ.Ε. Η Α.Υ.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Εξετάζει και με αιτιολογημένη γνωμάτευσή της αποφαίνεται για την σωματική ικανότητα και καταλληλότητα, από υγειονομικής πλευράς, του εν ενεργεία αστυνομικού προσωπικού. β. Εξετάζει και αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό για τη σωματική ικανότητα και καταλληλότητα από υγειονομικής πλευράς, των υποψηφίων δοκίμων αξιωματικών, που προέρχονται από το Σώμα και των υποψηφίων ιδιωτών που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία ως αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων ή ως βοηθητικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων. γ. Εξετάζει με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό για την σωματική ικανότητα και καταλληλότητα από υγειονομικής πλευράς των Δοκίμων Υπαστυνόμων και Αστυφυλάκων που παραπέμπονται σ αυτή. δ. Εξετάζει τους Δοκίμους των Σχολών των οποίων η εκπαίδευση παρακωλύθηκε λόγω νόσου, πάθησης ή βλάβης, κατά το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στον Κανονισμό Εκπαίδευσης και αποφαίνεται, σε τελευταίο βαθμό, αν αυτοί κρίνονται ικανοί για συνέχιση της εκπαίδευσης τους. Αν κρίνονται ανίκανοι για τη συνέχιση της εκπαίδευσης, αποφαίνονται για την παρομονή τους ή όχι στο Σώμα ή για τη χορήγηση μακράς αναρρωτικής άδειας. ε. Καθορίζει τις υπηρεσίες που εκτελούν όσοι τίθενται στην κατάσταση «υπηρεσίας γραφείου» σύμφωνα με τον πίνακα στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Οι ήδη τελούντες στην ίδια κατάσταση παραπέμπονται, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτησή τους, από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, προκειμένου να καθορισθούν οι υπηρεσίες που η κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει να εκτελούν ή να διατίθενται σύμφωνα με τα ανωτέρω. στ. Χορηγεί τις μακρές αναρρωτικές άδειες. Αν η επιτροπή κρίνει ότι ο ενώπιόν της παραπεμφθείς πάσχει από νόσημα πάθηση ή βλάβη που μπορεί να ιαθεί μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών, τότε χορηγεί στον ασθενή όχι μακρά, αλλά συνήθη αναρρωτική άδεια, διάρκειας μέχρι εξήντα (60) ημερών. ζ. Εξετάζει τους τελούντες στην κατάσταση «υπηρεσίας γραφείου» και αποφαίνεται αν η υγεία τους επιτρέπει ακίνδυνα την παρακολούθηση οποιουδήποτε σεμιναρίου ή εκπαιδευτικού προγράμματος. η. Εξετάζει και αποφαίνεται για κάθε θέμα, που οι άλλες Επιτροπές είναι αναρμόδιες, αλλά μόνο μετά από έγγραφη αίτηση της Διεύθυνσης Υγειονομικού/Υ.Δ.Τ., ή διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. θ. Εξετάζει και αποφαίνεται αν επιβάλλεται η μετάβαση στο εξωτερικό για θεραπεία των εν ενεργεία και εν αποστρατεία αστυνομικών, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 7 του Ν. 1481/1984. ι. Είναι το συμβουλευτικό όργανο του Σώματος, για κάθε περίπτωση που σχετίζεται με την, από υγειονομικής πλευράς, σωματική ικανότητα και καταλληλότητα του αστυνομικού προσωπικού και δεν αναφέρεται ρητά στην αρμοδιότητα των λοιπών υγειονομικών επιτροπών του Σώματος. Οι γνωματεύσεις για τα θέματα της παραγράφου αυτής εκδίδονται μετά από σχετική διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας». Άρθρο 28. Διαδικασία παραπομπής στην Α.Υ.Ε. Στο άρθρο 57 του Π.Δ. 584/1985 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: «9Ασθενείς που κρίθηκαν ικανοί από την Α.Υ.Ε. και εντός μηνός δηλώνουν ασθένεια εκ νέου, εάν μεν έχουν ανάγκη από ελεύθερο υπηρεσίας μέχρι οκτώ (8) ημέρες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38, παρ. 1, εδάφια α και β του παρόντος, καλύπτονται από την υπηρεσιακό ιατρό. Εάν όμως έχουν ένδειξη μακράς αναρρωτικής άδειας τότε παραπέμπονται αμέσως στην Α.Υ.Ε. χωρίς τη συνήθη ως άνω διαδικασία αλλά ως εξής: Η υπηρεσία, μετά τη γνωμάτευση του υπηρεσιακού ιατρού, χορηγεί σ αυτούς φύλλο πορείας για την Α.Υ.Ε., μέσω του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών, εφοδιάζοντάς τους με τη σχετική αλληλογραφία σε φάκελλο και ενημερώνει με σήμα τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Υ.Δ.Τ. Η Α.Υ.Ε. εξετάζει αυτούς και ενεργεί κατά τα ισχύοντα » ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άρθρο 29. Το άρθρο 58 του Π.Δ. 584/1985 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 58. Λειτουργία - Σύνθεση ΑΘ.Υ.Ε. 1.Η Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΘ.Υ.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας λειτουργεί στην Αθήνα, υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Υγειονομικού/Υ.Δ.Τ και συγκροτείται από πέντε (5) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, ως εξής: 1)Από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού/Υ.Δ.Τ., ως Πρόεδρο. 2)Από τέσσερις (4) υγειονομικούς αξιωματικούς με βαθμό Αστυνομικού Διευθυντή ή Υποδιευθυντή ή Αστυνόμου Α, ως μέλη: 2.Ένας (1) βαθμοφόρος γενικών καθηκόντων ή πολιτικός υπάλληλος ορίζεται ως Γραμματέας της επιτροπής με τον αναπληρωτή του. 3.Τα μέλη της ΑΘ.Υ.Ε. (τακτικά - αναπληρωματικά), ορίζονται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από πρόταση του Διευθυντού της Διεύθυνσης Υγειονομικού/Υ.Δ.Τ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ετήσια. Η επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρό της σε χώρο που ορίζεται στη διαταγή του Αρχηγού, όταν ανακύπτουν θέματα της αρμοδιότητάς της. 4.Τον πρόεδρο της ΑΘ.Υ.Ε. απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει υγειονομικός Υποστράτηγος του Στρατού Ξηράς, που ορίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης. 5.Η ΑΘ.Υ.Ε. υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Υγειονομικού και το λοιπό προσωπικό της ανήκει οργανικά σ αυτή». Άρθρο 30 Άρθρο 31 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 1, εδ. α, δ, στ και θ, 38 παρ. 1 και 53 του Ν. 1481/1984 (Α 152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως το άρθρο 11 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α 49).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ αριθ. 683/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992