(1) Ρύθμιση αλιείας οστράκων στους Κόλπους Καλλονής και Γέρας του Νομού Λέσβου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (Ι.Τ.Σ.) με έδρα τα Χανιά, ΚΡΗΤΗΣ. Η επωνυμία αυτή για τις σχέσεις του Ινστιοτούτου με το εξωτερικό μεταφράζεται σε ΤΕLΕCΟΜΜUΝΙCΑΤΙΟΝ SΥSΤΕΜS ΙΝ [...]"
2.  
  Το Ινστιτούτο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί στα πλαίσια του Πολυτεχνείου Κρήτης
3.  
  Το Ινστιτούτο λειτουργεί προσωρινά σε χώρο του Πολυτεχνείου μέχρις ότου μεταφερθεί στις μόνιμες εγκαταστάσεις στην Πολυτεχνειούπολη. Η αρχική υλικοτεχνική υποδομή του είναι αυτή η οποία ήδη χρησιμοποιείται από ομάδα για την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων εν εξελίξει.
Άρθρο 2
1.  
  Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε περιοχές της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Τηλεπικοινωνιών, η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών για τη λήψη μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων στην ευρύτερη περιοχή των τηλεπικοινωνιών, η παραγωγή προϊόντων και η προσφορά υπηρεσιών στις περιοχές ερευνητικών δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα οι δραστηριότητες και οι στόχοι είναι οι ακόλουθοι:.
 1. Να προάγει την τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών συστημάτων σε βασικούς τομείς από τους οποίους η εγχώρια βιομηχανία θα έχει άμεσα οφέλη
 2. Να δημιουργεί νέα προϊόντα τα οποία μπορούν να τεθούν σε βιομηχανική εκμετάλλευση για όφελος της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας αλλά να έχουν και εξαγωγικό ενδιαφέρον
 3. Να υλοποιεί τις συνεργασίες που έχει εξασφαλίσει αρχικά με τα διεθνούς κύρους Ινστιτούτα και ερευνητές και στη συνέχεια να αποτελέσει έναν από τους συνδετικούς κρίκους του Πολυτεχνείου με άλλα εθνικά και διεθνή Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα και ως επί το πλείστον με την βιομηχανία.
 4. Να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση των νέων προτύπων στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών και συναφών πεδίων και στην όσο το δυνατό πιο έγκαιρη ενημέρωση και συνεργασία των ερευνητών.
 5. 3) Να δημιουργήσει ένα τέτοιο χώρο εργασίας ούτως ώστε ικανοί Έλληνες επιστήμονες να βρουν εκείνες τις συνθήκες εργασίας που θα τους προσελκύσουν και θα τους οδηγήσουν στην απόφαση μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα.
 6. Να δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για τη διεθνή προβολή της Ελλάδας μέσω διεθνών σεμιναρίων, συνεδρίων και μαθημάτων συνεχούς επιμόρφωσης
 7. Να αποτελέσει κέντρο εκπαίδευσης μεταπτυχιακών φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης στις Τηλεπικοινωνίες συμπεριλαμβανομένης και διδακτορικής διατριβής όπου επιστήμονες που συνεργάζονται με το Ε.Π.Ι. θα αποτελούν τα μέλη επιτροπής παρακολούθησης φοιτητών για μεταπτυχιακή και διδακτορική διατριβή, αλλά και μετεκπαίδευσης στελεχών της βιομηχανίας και Δημοσίων Οργανισμών.
 8. Να αποτελεί έναν από τους πυρήνες που συμβάλλουν θετικά στην προσπάθεια του Πολυτεχνείου Κρήτης για τη δημιουργία Τεχνόπολης (Τεχνολογικό Πάρκο) στον γύρω από τον χώρο της Πολυτεχνούπολης
2.  
  Για την επίτευξη των σκοπών του το Ινστιτούτο:
 1. Προτείνει και αναλαμβάνει ερευνητικά προγράμματα που έχουν σχέση με τις ερευνητικές δραστηριότητες του Πολυτεχνείου Κρήτης και φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
 2. Παράγει προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τις ερευνητικές δραστηριότητές του
 3. Συνεργάζεται με το Πολυτεχνείο Κρήτης στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών
 4. Ειδικεύει επιστήμονες και τεχνικούς στους τομείς δραστηριότητάς του
 5. Προωθεί την ανάπτυξη των τομέων αυτών σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης και άλλα Ιδρύματα και Οργανισμούς της χώρας με κάθε πρόσφορο μέσο
 6. Συνεργάζεται με φορείς ανάλογης δραστηριότητας στο εσωτερικό και εξωτερικό
 7. Προσκαλεί διδάκτορες του εσωτερικού και του εξωτερικού να διδάξουν μεταπτυχιακά μαθήματα τα οποία δεν καλύπτονται από τα υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης
Άρθρο 3 "Φορείς συμμετοχής ΣΤο Ινστιτούτο συμμετέχουν οι εξής φορείς:"
1.  
  Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) Τμήμα Δυτικής Κρήτης.
2.  
  Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.-Δ.Υ.Κ.).
3.  
  Το Επιμελητήριο Χανίων
Άρθρο 4
1.  
  Όργανα διοίκησης του Ε.Π.Ι. είναι: α) το Διοικητικό Συμβούλιο, β) ο Διευθυντής και γ) ο Αναπληρωτής Διευθυντής.
2.  
  Διευθυντής και Αναπληρωτής Διευθυντής του Ε.Π.Ι. διορίζουν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 παρ. 7 του Ν. 2083/92, όπως ισχύει.
3.  
  Ο Διευθυντής προΐσταται του Ινστιτούτου και ασκεί τις παρακάτω δραστηριότητες: - Εισηγείται στο Δ.Σ. το ερευνητικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου που περιλαμβάνει τους στόχους, τις προτεραιότητες, τον προϋπολογισμό καθώς και την ανάληψη και τους όρους εκτέλεσης ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων έργων για λογαριασμό τρίτων. - Εκπροσωπεί το Ε.Π.Ι. σε κάθε σχέση του με τρίτους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ή δικαστικές αρχές, υπογράφει κάθε έγγραφο και έχει κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται με το παρόν διάταγμα ή με απόφασή του Δ.Σ.
4.  
  Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Ε.Π.Ι. ασκεί τα καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού.
5.  
  Το ύψος των αποδοχών του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή ορίζονται ως εξής:
 1. Για τον Διευθντή το 50% των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών της οργανικής του θέσης
 2. Για τον Αναπληρωτή Διευθυντή το 90% των αποδοχών του διευθυντή του Ινστιτούτου
Άρθρο 5 "Διοικητικό Συμβούλιο 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: α. Το Διευθυντή του Ε.Π.Ι. ως Πρόεδρο. β. Τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. κάθε τμήματος, το οποίο συνεργάζεται με το Ε.Π.Ι. Τα μέλη Δ.Ε.Π. πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στα ερευνητικά προγράμμ [...]"
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εν γένει διοίκηση του Ε.Π.Ι. Καθορίζει την ερευνητική δραστηριότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Ε.Π.Ι. στα πλαίσια του Νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού του.
Άρθρο 6
1.  
  Το Ινστιτούτο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επί τρία έτη από την ίδρυσή του. Έσοδα του Ινστιτούτου είναι επίσης τα προερχόμενα από την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, από την πώληση προϊόντων, από ερευνητικά προγράμματα παντός τύπου, οι ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από Δημόσιες Επιχειρήσεις, άλλους Δημόσιους Φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, Διεθνείς Οργανισμούς, δωρεές κάθε είδους και ο πρόσοδοι από περιουριακά στοιχεία του Ινστιτούτου. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χρηματοδοτεί το Ινστιτούτο με 10.000.000 δρχ. ετησίως και μέχρι τρία χρόνια με σκοπό την εκκίνηση του Ι.Τ.Σ. και δεν θα υπάρξει άλλη χρηματοδότηση από το Δημόσιο. Η περαιτέρω του πορεία καθορίζεται από τη δυνατότητα αυτοχρηματοδότησής του.
2.  
  Ο προϋπολογισμός του Ινστιτούτου υποβάλλεται από το Διευθυντή στο Δ.Σ.
Άρθρο 7 "Διαχείριση Εσόδων Ισντιτούτου"
1.  
  Τα έσοδα του Ινστιτούτου, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, κατατίθενται σε ιδιαίτερο λογαρισμό Τραπέζης επ ονόματι του Ινστιτούτου. Η ανάληψη, διάθεση ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από το λογαριασμό αυτό γίνεται με ειδική έγγραφη εντολή του Διευθυντή του Ινστιτούτου, ή του Αναπληρωτή Διευθυντή σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ινστιτούτου μπορούν να αξιοποιούνται επενδύοντάς τα καταλλήλως.
Άρθρο 8 "Προμήθειες"
1.  
  Η προμήθεια εξοπλισμού ή πάσης φύσεως υλικοτεχνικής υποδομής γίνεται με πρόχειρο διαγωνισμό ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
Άρθρο 9
1.  
  Ο Οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος του Ινστιτούτου γίνεται ως ακολούθως: Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Ινστιτούτου γίνεται από ένα Ορκωτό Ελεγκτή τον οποίο ορίζει το Δ.Σ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1992 (Α 120). Ο Ορκωτός Ελεγκτής υποβάλλει το αργότερο μέχρι τέλος Ιουνίου την έκθεση ελέγχου στο Δ.Σ. και τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Ινστιτούτου. Οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου.
Άρθρο 10 "Διάρθρωση"
1.  
  Το Ινστιτούτο απαρτίζεται από τις εξής υπηρεσιακές μονάδες: α. υπηρεσία Στήριξης Ερευνών. β. Υπηρεσία Οικονομικής διαχείρισης. γ. Υπηρεσία Προσωπικού. δ. Γραμματεία.
Άρθρο 11
1.  
  Το Προσωπικό του Ε.Π.Ι. διακρίνεται σε α) ερευνητικό, β) τεχνικό, και γ) διοικητικό και προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με συμβάσεις έργου. Οι προσλήψεις διενεργούνται από το Διευθυντή του Ε.Π.Ι. μετά από πρόταση του επιστημονικού υπεύθυνου κάθε ερευνητικού προγράμματος και απόφαση του Δ.Σ.
2.  
  Οι κατηγορίες του ερευνητικού προσωπικού είναι οι παρακάτω:
 1. Κύριοι ερευνητές:
 2. Για τις θέσεις αυτές απαιτείται η ιδιότητα του επιστημονικού υπεύθυνου σε συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου
 3. Συνεργάτες ερευνητές:
 4. Για τις θέσεις αυτές απαιτείται συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου.
 5. Οι ερευνητές των κατηγοριών (α) και (β) πρέπει απαραίτητα να είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των συνεργαζομένων φορέων και διατηρούν την ιδιότητα του ερευνητή του Ινστιτούτου για όσο καιρό συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα.
 6. Επισκέπτες ερευνητές:
 7. Οι επισκέπτες ερευνητές μπορεί να είναι και αλλοδαποί.
 8. Προσλαμβάνονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου και η διάρκειά της μπορεί να είναι από 3 μήνες, μέχρι και δύο χρόνια.
 9. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η σύμβασή τους μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη χρόνο, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Διευθυντή του Ινστιτούτου και σχετική απόφαση του Δ.Σ. Δεύτερη ανανέωση δεν επιτρέπεται.
 10. Το ίδιο άτομο δεν μπορεί να επαναπροσληφθεί ως επισκέπτης ερευνητής πριν περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος από τη λήξη της αρχικής του σύμβασης.
 11. Μεταπτυχιακοί υπότροφοι ερευνητές:
 12. Στις θέσεις αυτές προσλαμβάνονται με την ιδιότητα του υποτρόφου, μεταπτυχιακοί φοιτητές προκειμένου να εκτελέσουν μεταπτυχιακή ή διδακτορική διατριβή στα πλαίσια εγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων.
 13. Το ΕΠΙ αποφασίζει κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, την πρόσληψή τους, προσδιορίζει την επιτροπή παρακολούθησης των σπουδών τους αφού διαπιστώσει ότι οι αιτούντες ικανοποιούν τις απαιτήσεις εισαγωγής στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πολυτεχείου Κρήτης.
3.  
  Τεχνικό και διοικητικό προσωπικό: Στην κατηγορία αυτή προσλαμβάνεται προσωπικό υποστήριξης με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου
4.  
  Οι θέσεις προσωπικού του Ινστιτούτου ορίζονται σε μία (1) θέση Διευθυντή, μία (1) θέση Αναπληρωτή Διευθυντή, τρεις (3) θέσεις Διοικητικού Προσωπικού, δύο (2) θέσεις Τεχνικού Προσωπικού και οκτώ (8) θέσεις ερευνητικού προσωπικού και εκ των οποίων τρεις (3) θέσεις κυρίων ερευνητών και πέντε (5) θέσεις συνεργατών ερευνητών
Άρθρο 12
1.  
  Κανονισμός του Ινστιτούτου Η εσωτερική διάρθρωση του Ινστιτούτου, η διαδικασία έγκρισης και η εκτέλεση ερευνητικών ή άλλων έργων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του Ινστιτούτου, ο οποίος εκδίδεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 9 του Ν. 2083/ 1992.
Άρθρο 13 "Διάλυση"
1.  
  Σε περίπτωση διάλυσης του Ινστιτούτου η εκκαθάριση εκτελείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησ-σκευμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η περιουσία του Ινστιτούτου περιέχεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης.
Άρθρο 14 "Μεταβατικές διατάξεις."
1.  
  Μέχρι την πρόσληψη ερευνητών και υπόδειξη εκπροσώπων στο Δ.Σ., τούτο συγκροτείται και λειτουργεί νομίμως χωρίς τους εκπροσώπους αυτούς.
2.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του διατάγματος, Διευθυντής του ΕΠΙ και λοιπά μέλη του Δ.Σ. ορίζονται με διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τα υπό της Διοικούσας Επιτροπής υποδειχθέντα μέλη ΔΕΠ στη συνεδρίαση αριθμ. 470/4.2.93 αυτής. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε την εκτέλεση και δημοσίευση του παρόντος. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 1995 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α 159) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 2158/1993 (Α 109). β. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154).
 • Την από 12.1.1993 πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών.
 • Την από 4.2.1993 εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Πολυτεχνείου Κρήτης.
 • Το γεγονός ότι δεν διατύπωσε τη γνώμη του το Διαπανεπιστημιακό Συμβούλιο Έρευνας, αν και ζητήθηκε με το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Β1/233α/26.4.1993 και ότι έχει παρέλθει άπρακτος η προθεσμία του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982 η οποία εφαρμόζεται και για την ίδρυση ΕΠΙ σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 17 του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη 10.000.000 δρχ. ετησίως εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον φορέα Φ. 19-120 και ΚΑΕ 2529 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Την 568/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-01-26 (1) Ρύθμιση αλιείας οστράκων στους Κόλπους Καλλονής και Γέρας του Νομού Λέσβου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/8
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις. 1993/2158 1993
Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή. 1992/226 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αλιεία οστράκων. 1998/86 1998