ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/179

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-05-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-05-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-05-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1 ) Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 187/1994 (ΦΕΚ 124/Α) «Οργάνωση της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το άρθρο 4 του Π.Δ. 187/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 4Προσωπικό 1Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις τακτικού προσωπικού κατανεμόμενες κατά κατηγορία και κλάδο ως ακολούθως: 1Δεκατρείς (13) θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμούς Δ-Α. 2Επτά (7) θέσε [...]"
2.  
  Προσόντα διορισμού στις θέσεις της παρ. 1 ορίζονται τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α), όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικώς για τις θέσεις του κλάδου ΔΕ Προγραμματιστών - Χειριστών Η/Υ απαιτείται, εκτός από το πτυχίο ειδικότητας Προγραμματιστή και γνώση Χειρισμού Η/Υ, που αποδεικνύεται από εξάμηνη τουλάχιστον αντίστοιχη απασχόληση.».
Άρθρο 2 "Προϊστάμενοι"
1.  
  Της Γενικής Διεύθυνσης της Γραμματείας του ΑΣΕΠ προΐσταται υπάλληλος είτε του κλάδου ΠΕ Διοικητικού είτε του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
2.  
  Της Διεύθυνσης Α προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Π Ε Διοικητικού
3.  
  Της Διεύθυνσης Β προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
4.  
  Του Τμήματος Διοικητικού της Διεύθυνσης Α προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και του Τμήματος Προδικασίας της ίδιας Διεύθυνσης υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού
5.  
  Του Τμήματος Οικονομικού της Διεύθυνσης Β προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, του Τμήματος Μηχανοργάνωσης - Πληροφορικής της ίδιας Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. Στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α).
 • Το Π.Δ. 187/1994 (ΦΕΚ 124/Α).
 • Την αριθ. 9/9.3.1995 πρόταση της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται ευθέως δαπάνη, θα προκληθεί όμως δαπάνη από την πλήρωση τριών ιδρυομένων θέσεων προσωπικού Γραμματείας επιπλέον των υφισταμένων, κατά το μέρος που αυτές δεν θα καλυφθούν με μετατάξεις υπηρετούντων υπαλλήλων του δημοσίου. Η δαπάνη που θα προκληθεί ανέρχεται κατά προσέγγιση για το έτος 1995 στο ποσό των 4.000.000 δρχ. και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΑΣΕΠ, φορέας 05620 και ΚΑΕ 5184.
 • Τη γνωμοδότηση αρ. 212/1995 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
«Οργάνωση της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)». 1994/187 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία