ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/182

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-05-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-05-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-05-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά και μετονομασία Κρατικών Παιδικών Σταθμών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    α) Οι Κρατικοί Παιδικοί Σταθμοί Άνω Παλαιών Σφαγείων και Πεδίου του Άρεως Ν. Αττικής, που ιδρύθηκαν με τα Π.Δ/γματα 781 /79 (Α 230) και 241 /85 (Α 88) μεταφέρονται αντίστοιχα στο Δήμο Πειραιά Ν. Αττικής με την ονομασία «Η Κρατικός Παιδικός Σταθμός Πειραιά» (για την περιοχή Αγίου Δημητρίου - Μανιάτικα) και στο Δήμο Αθηναίων με την ονομασία «Κρατικός Παιδικός Σταθμός Πλάκας» (για την εξυπηρέτηση των παιδιών των εργαζομένων κατ αρχήν στο Υπουργείο Πολιτισμού). β) Ο Κρατικός Παιδικός Σταθμός Πλαγιών Ν. Κιλκίς, που ιδρύθηκε με το Β.Δ. 117/70 (Α 32), μεταφέρεται στο Δήμο Πολυκάστρου του ίδιου Νομού με την ονομασία «Β Κρατικός παιδικός Σταθμός Πολυκάστρου». γ) Οι Κρατικοί Παιδικοί Σταθμοί Καρωτής και Παλιουριού Ν. Έβρου, που ιδρύθηκαν με το Π.Δ. 160/86 (Α 61) και το Β.Δ. 261 /69 (Α 76) μεταφέρονται στο Δήμο Αλεξανδρούπολης του ίδιου Νομού με την αντίστοιχη ονομασία «ΣΤ Κρατικός Παιδικός Σταθμός Αλεξανδρούπολης» και «Ζ Κρατικός Παιδικός Σταθμός Αλεξανδρούπολης».
Άρθρο 2
1.  
    Ο Κρατικός Παιδικός Σταθμός Λυγουριού Ν. Αργολίδας που ιδρύθηκε με το Π.Δ/γμα 781/79 (Α 230) μετονομάζεται σε «Κρατικό Παιδικό Σταθμό Ασκληπιείου Αργολίδας». Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3045/54 «Περί ιδρύσεως Εθνικών Ορφανοτροφείων, Οικοτροφείων κ.λ.π.» (Α-237). β) Του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 1431/84 «Ρύθμιση θεμάτων φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας-Παιδικής Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α 46). γ) Των άρθρων 13,14 και 48 του ν. 2072/1992 (158 Α). δ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 137) με το οποίο καθορίζεται έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 154/Α/92). ε) Του άρθρου 5 του Π.Δ. 437/85 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 157). στ) Του Π.Δ. 268/92 (Α 143) «Αναγνώριση Κοινότητας Λυγουρίου της Επαρχίας Ναυπλίας του Ν. Αργολίδας σε Δήμο και ονομασία του σε Δήμο Ασκληπιείου». ζ) Την ΔΥ3α/οικ. 370/13.7.94 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινων. Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νικ. Φαρμάκη και Εμμαν. Σκουλάκη» (ΦΕΚ 550/Β/94).
  • Την υπ αριθμ. 121 /95 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών και του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος προκαλείται εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ποσού δρχ. 500.000, περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τους προϋπολογισμούς των οικείων Νομαρχιών των μεταφερομένων παιδικών σταθμών.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-05-30 Μεταφορά και μετονομασία Κρατικών Παιδικών Σταθμών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/95
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/ΔΥ3Α/ΟΙΚ.370 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/ΔΥ3Α_ΟΙΚ_370 1994
ΝΟΜΟΣ 1984/1431 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1431 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις. 1992/2072 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/3045 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3045 1954
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/781 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/781 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/160 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/160 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/268 1992
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/261 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/261 1969
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/117 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/117 1970
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταφορά Κρατικών Παιδικών Σταθμών. 1996/182 1996