ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/185

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-05-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-05-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-05-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την «ΟLΥΜΡΙC CΑΤΕRΙΝG Α.Ε.».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αρμόδια όργανα"
1.  
  Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, κατά τις διατάξεις του Ν. 1418/84, «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/94 (Α 138), και των Προεδρικών Διαταγμάτων, τα οποία εκδίδονται σε εκτέλεση του, για τα έργα που εκτελούνται από την ΟLΥΜΡΙC CΑΤΕRΙΝG Α.Ε. είναι ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γενικός Διευθυντής ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις της ΟLΥΜΡΙC CΑΤΕRΙΝG Α.Ε. και όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 2
1.  
  Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα:
 1. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η Τεχνική Υπηρεσία της ΟLΥΜΡΙC CΑΤΕRΙΝG, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις
 2. «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι ο Γενικός Διευθυντής ή ο Εντεταλμένος Διοικητικός Σύμβουλος σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις και με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟLΥΜΡΙC CΑΤΕRΙΝG ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής, πλην της περίπτωσης εκτέλεσης μικρών έργων και εργασιών συντήρησης των οποίων η προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περιπτ. γ της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84.
 1. Την έγκριση διάθεσης των απαιτουμένων πιστώσεων για την μελέτη και εκτέλεση των έργων
 2. Την έγκριση του αποτελέσματος ή την ακύρωση ή την μερική επανάληψη της δημοπρασίας
 3. Την λήψη απόφασης επί των αντιρρήσεων κατά του κύρους των δημοπρασιών
 4. Την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων ή απευθείας ανάθεσης του έργου
Άρθρο 3 "Τεχνικό Συμβούλιο"
1.  
  Τεχνικό Συμβούλιο είναι το Τεχνικό Συμβούλιο της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ο.Α.) Α.Ε.» όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 107/87 (Α 62). Τα θέματα του παρόντος διατάγματος εισηγείται τεχνικός υπόλλληλος της ΟLΥΜΡΙC CΑΤΕRΙΝG.
Άρθρο 4
1.  
  Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για την μελέτη και κατασκευή έργων της ΟLΥΜΡΙC CΑΤΕRΙΝG εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Ο.Α.;.
2.  
  Πρότυπα συμβατικά τεύχη που δεν καλύπτονται από τα αντίστοιχα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 5 "Διεθνείς διαγωνισμοί"
1.  
  Οι διακηρύξεις διεθνών διαγωνισμών για έργα που αφορύν το παρόν διάταγμα, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Ο.Α.
Άρθρο 6
1.  
  Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1418/84 όπως αυτό ισχύει, αποφασίζει ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Ο.Α.
2.  
  Οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Οι αιτήσεις αυτές κοινοποιούνται και στην υπηρεσία που έχει εκδόσει την προσβαλλόμενη πράξη. Αν η αίτηση υποβάλλεται για παράλειψη έκδοσης της πράξης η κοινοποίηση γίνεται προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
3.  
  Οι αιτήσεις θεραπείας του κυρίου του έργου διέπονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 1418/84.
Άρθρο 7 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος, διέπονται από το Ν. 1418/84 όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/94 (Α 138) και τα Προεδρικά Διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του, καθώς και από το Π.Δ. 23/93 (Α 8).
Άρθρο 8 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 3 και του. άρθρου 18 παρ. 3 του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α- 23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2229/1994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/94 και άλλες διατάξεις» (Α 138).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85, όπως προστέθηκε το άρθρο αυτό με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α- 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την απόφαση αριθμ. ΥΠ. 123/15.7.94 του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κων/ου Γείτονα» (Β 550).
 • Την αριθμ. 201/1995 γνωμοδότηση τους Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/123 1994
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1994/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/1418 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/107 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/107 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1993/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/23 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία