Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α 172).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας έχει την ακόλουθη διάρθρωση :
 1. Αυτοτελές γραφείο διαχείρισης κοινοτικών προγραμμάτων β) Αυτοτελές γραφείο ειδικών λογαριασμών
 2. Γραμματεία Οικονομικής ανασυγκρότησης επιχειρήσεων (Ν. 1386/Α/107/83).
 3. Ειδική Αποκρατικοποίησης (άρθρο 2 Ν. 2000/Α/91).
 4. 1 η Διεύθυνση κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής
 5. 2η Διεύθυνση κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής
 6. 3η Διεύθυνση κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής
 7. 4η Διεύθυνση κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής
 8. Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής
 9. Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών
 10. Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών
 11. Διεύθυνση Οικονομική
 12. Διεύθυνση Προσωπικού
 13. Διεύθυνση Οργάνωσης
 14. Διεύθυνση Πληροφορικής
 15. Διεύθυνση Επιθεώρησης
 16. Διεύθυνση Διεθνών Βιομηχανικών σχέσεων
 17. Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων
 18. Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος
 19. Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας
 20. Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων
 21. Αυτοτελές Γραφείο Ειδικών Λογαριασμών
2.  
  Η διάρθρωση σε τμήματα των διευθύνσεων που συστήθηκαν στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας με το άρθρο 2 παρ. 9 του Ν. 2234/94, η κατανομή των αρμοδιοτήτων αυτών και οι αρμοδιότητες των αυτοτελών γραφείων της προηγούμενης παραγράφου, ρυθμίζονται με τα άρθρα 3,4,5 και 6 του παρόντος.
3.  
  Το άρθρο 2 του Π.Δ. 396/89 αντικαθίσταται ως εξής: Διάρθρωση Κεντρικής Υπηρεσίας
4.  
  Το άρθρο 11 του Π.Δ. 396/89 καταργείται.
Άρθρο 2 "Το άρθρο 2 του ΠΔ 342/90 αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Η Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής και Εποπτείας Φορέων συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας:
 1. 1 η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής
 2. 2η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής
 3. 3η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής
 4. 4η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής
 5. Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής
 6. Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων
 7. Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας.
 8. Στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής και Εποπτείας Φορέων ανήκουν οι αρμοδιότητες που καθορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του ΠΔ 396/89 «Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», των άρθρων 4 και 5 του παρόντος και όλα τα θέματα εποπτείας των φορέων του άρθρου 1, παρ.2 εδαφ. γ του ΠΔ 229/86 «Περί Συστάσεως και Οργανώσεως της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Στήριξης της Βιομηχανίας, συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας:
 1. Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών
 2. Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών
 3. Διεύθυνση Οργάνωσης
 4. Διεύθυνση Πληροφορικής
 5. Διεύθυνση Επιθεώρησης
 6. Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος
 7. Διεύθυνση Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων.
 8. Στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης της Βιομηχανίας ανήκουν οι αρμοδιότητες που καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 16, 17, 18 και 19 του ΠΔ 396/89 «Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του άρθρου 3 του παρόντος.
Άρθρο 3
1.  
  Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος. Η Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος έχει αρμοδιότητα την περιβαλλοντική βιομηχανική πολιτική, τον καθορισμό χρήσεων γης, την εφαρμογή πολεοδομικών προδιαγραφών σύγχρονης βιομηχανικής υποδομής και την πολιτική αντιμετώπισης βιομηχανικών ατυχημάτων. Οι επι μέρους αρμοδιότητες της Δ/νσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: Α. Τμήμα Βιομηχανικών Χώρων και υποδομών α. Μεριμνά για τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και Φορείς, που αφορούν την κάθε μορφής χωροθέτηση των βιομηχανιών και τη χρήση εκτάσεων για βιομηχανική δραστηριότητα. β. Συμμετέχει στη διαδικασία κατάρτισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού και προτείνει μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και προωθεί προτάσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση των υποδομών σε περιοχές με μεγάλη βιομηχανική συγκέντρωση και τη δημιουργία ειδικών βιομηχανικών κλαδικών ζωνών. γ. Μεριμνά μαζί με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για τα μέτρα αντιμετωπίσεως γενικών και ειδικών προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας και σχετίζονται με τη βιομηχανία. δ. Καταγράφει τις υπάρχουσες ανάγκες, εντοπίζει τις προτεραιότητες και προωθεί κάθε απαραίτητο μέτρο (περιλαμβανομένων των απαλλοτριώσεων) για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των βιομηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ) βιομηχανικών πάρκων (ΒΙ.ΠΑ) και βιοτεχνικών πάρκων (ΒΙΟ.ΠΑ) και κάθε οργανωμένου χώρου υποδοχής βιομηχανικών δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς και ασχολείται με κάθε θέμα που αφορά την εξασφάλιση του αναγκαίου χώρου για τις προηγούμενες δραστηριότητες. ε. Μεριμνά για τη λήψη κάθε απαραίτητου μέτρου προς εξασφάλιση σύγχρονων υποδομών υψηλής στάθμης (βασικές υποδομές, επικοινωνίες, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα κ.λ.π.) στους ανωτέρω βιομηχανικούς χώρους. στ. Καθοδηγεί τις λοιπές υπηρεσίες βιομηχανίας για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τα παραπάνω θέματα και παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες. ζ. Επιμελείται την εκδίκαση των προσφυγών κατά πράξεων των περιφερειακών υπηρεσιών, που αφορούν αρμοδιότητες αυτού του τμήματος. Β. Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος. α. Μεριμνά, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς, για τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που αφορούν την προστασία των πολιτών, την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος από τη βιομηχανική δραστηριότητα. β. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την οικονομική αποτίμηση του κόστους περιορισμού της ρύπανσης και για την προώθηση υιοθέτησης από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις της χρήσεως μορφών ενέργειας και παραγωγικών διαδικασιών ή της παραγωγής προϊόντων φιλικότερων προς το περιβάλλον. Αναλαμβάνει επίσης πρωτοβουλίες για την ενδεχόμενη μετεγκατάσταση ρυπογόνων βιομηχανιών σε νέα βιομηχανικά συγκροτήματα με παράλληλο εκσυγχρονισμό της τεχνολογίας και λήψη μέτρων υποδομής για την αντιμετώπιση της ρύπανσης. γ. Προωθεί την υποδειγματική εφαρμογή των πρωτοβουλιών αυτών σε επιλεγμένους ρύπους και αντιπροσωπευτικές βιομηχανικέςδραστηριότητες καιπροβαίνει στην περιβαλλοντική και οικονομική αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του μέτρου. δ. Συμμετέχει σε συσκέψεις τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την αναπτυξιακή και επενδυτική διαδικασία. ε. Εκφράζει τη άποψη του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας σε θέματα προέγκρισης χωροθέτησης, εφ όσον αυτό ζητείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. στ. Μελετά με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα την κατάταξη των δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, όταν τούτο απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία (Έγκριση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων Μ.Π.Ε. Κ.Υ.Α 69269/5387/1990 Β 678). ζ. Συγκεντρώνει και αξιολογεί υφιστάμενες μελέτες για τα επίπεδα ρύπανσης από συγκεκριμένους ρύπους (CΟ, CΟ2, Νοx, SΟ2, αστικά λύματα, βαρέα μέταλλα κ.λ.π.) και πηγές ρύπανσης (π.χ. Μηχανές εσωτερικής καύσεως αυτοκίνησης, καύσεις θέρμανσης, βιομηχανίες κ.λ.π.). Προβαίνει στον εντοπισμό κρίσιμων ρύπων, και των κυρίων δραστηριοτήτων από τις οποίες παράγονται και συμμετέχει στον καθορισμό των ορίων (standards) εκπομπών των ρύπων αυτών. η. Μεριμνά για την προώθηση της οικολογικής πιστοποίησης των βιομηχανικών προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών και την απονομή οικολογικού σήματος προϊόντων, συμμετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης και απονομής οικολογικών βραβείων σε μεταποιητικές επιχειρήσεις για προϊόντα και παραγωγικές διαδικασίες, από κοινού με το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Βιομηχανικών Επενδύσεων. θ. Σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες μεριμνά για τη διαχείριση των επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων που προέρχονται από τη βιομηχανία, την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών για την επεξεργασία των αποβλήτων, την επιλογή κατάλληλων τεχνικών για τη διάθεση των επικινδύνων ουσιών και την αξιοποίηση των αποβλήτων με ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση δευτερογενών πρώτων υλών ή την παραγωγή ενέργειας. ι. Διαμορφώνει και εισηγείται μέτρα με κίνητρα και αντικίνητρα για την παραγωγική αναδιάρθρωση βιομηχανικών μονάδων στην κατεύθυνση των καθαρών τεχνολογιών. ια. Παρακολουθεί τις διεθνείς θεσμικές και τεχνολογικές εξελίξεις σε θέματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και συνεργάζεται με αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς και υπηρεσίες για την προώθηση των καθαρών τεχνολογιών. ιβ. Σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες συμμετέχει στην κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων ανάπλασης βεβαρυμένων περιβαλλοντικά περιοχών και προωθεί κάθε αναγκαίο μέτρο για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων που θα βελτιώσουν τις συνθήκες λειτουργίας αλλά και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας στις περιοχές αυτές. ιγ. Σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες μεριμνά για την προώθηση και υλοποίηση προτάσεων που αφορούν: - Ίδρυση οργανωμένων Βιομηχανικών χωρών (ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, κλπ) - Διαχείριση Βιομηχανικών αποβλήτων - Μετεγκατάσταση Ρυπογόνων δραστηριοτήτων - Προώθηση καθαρών τεχνολογιών - Αξιοποίηση αποβλήτων με σκοπό την επανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση. Γ. Τμήμα Έργων Βιομηχανικής Υποδομής α. Μελετά τις προτάσεις ή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με τους συναρμόδιους φορείς για την ανάγκη τεχνολογικών και οργανωτικών αλλαγών στην παραγωγική διαδικασία που θα κατοχυρώνουν τις ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας του εργασιακού περιβάλλοντος κατά τα κοινοτικά πρότυπα, και γενικότερα θα προάγουν την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας στη βιομηχανία. β. Μελετά τις προτάσεις ή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με τους συναρμόδιους φορείς για την προώθηση δράσεων των επιχειρήσεων που θα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ). γ. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την πληροφόρηση και ενημέρωση των ενδιαφερομένων φορέων, των εργαζομένων και των πολιτών εν γένει για θέματα βιομηχανικών ατυχημάτων και γενικότερα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
Άρθρο 4 "Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων"
1.  
  Η Δ/νση Βιομηχανικών Επενδύσεων είναι αρμόδια για την υλοποίηση των επενδύσεων των άρθρων 23α και 23β του νόμου 1892/90, τα οποία προστέθηκαν με το άρθρο 2 του Ν 2234/1994 (Α 142). Είναι επίσης αρμόδια για την εκπροσώπηση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας σε κάθε άλλο όργανο ή επιτροπή που προβλέπουν οι εν λόγω νόμοι, για τις υπόλοιπες κατηγορίες επενδύσεων. Μεριμνά, σε συνεργασία με άλλα υπουργεία ή φορείς για την προώθηση νέων μεγάλων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της βιομηχανίας. Μεριμνά για τη θεσμοθέτηση, διοργάνωση και ετήσια απονομή βραβείων ποιότητας, διαδικασιών παραγωγής και προϊόντος, καινοτομίας παραγωγής και προϊόντος, ευελιξίας μονάδων παραγωγής, οικολογικών προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών. Προωθεί την επεξεργασία και υλοποίηση μέτρων, σε συνεργασία με άλλα συναρμόδια υπουργεία και φορείς, για την ανασυγκρότηση περιοχών που πλήττονται από τη βιομηχανική παρακμή. Οι επί μέρους αρμοδιότητες της Δ/νσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: Α. Τμήμα Επενδύσεων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων(άρθρο 23α νόμου 1892/90). Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για: α. Την πληροφόρηση και την υποδοχή των επενδυτών και την παραλαβή των αιτήσεων των επιχειρήσεων για υπαγωγή στο άρθρο 23α του Ν. 1892/90. β. Τη μέριμνα για την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων και την υποβολή σχετικής εισήγησης στην Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή. γ. Την εξασφάλιση κάθε απαραίτητης γραμματειακής και τεχνικής στήριξης στην Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή. δ. Την προετοιμασία και προώθηση των υπουργικών αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών προτάσεων στο άρθρο 23α. Β. Τμήμα Επενδύσεων Τεχνολογικού Εκσυγχρονισμού και παροχής υπηρεσιών ποιότητας των Βιομηχανικών ΕπιχειρήσεωνΤο Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για: α. Την πληροφόρηση και την υποδοχή των Επενδυτών και παραλαβή αιτήσεων των επιχειρήσεων για υπαγωγή στο άρθρο 23β του Ν. 1892/90. β. Τη μέριμνα για την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων και την υποβολή σχετικής εισήγησης στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 23β. γ. Την εξασφάλιση κάθε απαραίτητης γραμματειακής και τεχνικής στήριξης στη Γνωμοδοτική Επιτροπή. δ. Την προετοιμασία και προώθηση των υπουργικών αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών προτάσεων στο άρθρο 23β. Γ. Τμήμα Ελέγχου πραγματοποίησης των επενδύσεων και επιβολής κυρώσεων Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για: α. Τη μέριμνα παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδύσεων των άρθρων 23α και 23β του Ν. 1892/90 (Α 101), καθώς και της πραγματοποίησης των προβλεπομένων ελέγχων. β. Τη μέριμνα ολοκλήρωσης της διαδικασίας τμηματικής καταβολής της επιχορήγησης. γ. Τη μέριμνα αναστολής της καταβολής της επιχορήγησης ή της επιστροφής της, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό είναι απαραίτητο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1892/90 και την έκδοση των αποφάσεων ολοκλήρωσης των επενδύσεων και έναρξης της παραγωγικής τους λειτουργίας. δ. Τη λειτουργία της επιτροπής ελέγχου πραγματοποίησης των Επενδύσεων των Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών στην Περιοχή Α σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 12 του Ν. 1892/90. Δ. Τμήμα Προώθησης νέων επενδύσεων / Βραβεία (Ποιότητας, Καινοτομίας, Ευελιξίας, Οικολογίας) σε διακριθείσες επιχειρήσεις. Το τμήμα αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Μεριμνά σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία ή Φορείς για την προώθηση νέων μεγάλων επενδύσεων στον τομέα της βιομηχανίας. Ειδικότερα, μεριμνά για τη χορήγηση κάθε δυνατής βοήθειας στους επενδυτές, περιλαμβανομένης και της ενδεχόμενης επιδότησης τους από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η αρωγή εκ μέρους του ΥΒΕΤ και του δημοσίου γενικότερα, μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση επενδύσεων χρήσιμων στην εθνική οικονομία και την απασχόληση. β. Μεριμνά για τη θεσμοθέτηση και την ετήσια διοργάνωση και απονομή από το ΥΒΕΤ βραβείων σε επιχειρήσεις που διακρίθηκαν στους εξής τομείς: Ποιότητα διαδικασιών παραγωγής - ποιότητα προϊόντων. Καινοτομία παραγωγικών διαδικασιών - καινοτομία προϊόντων. Ευελιξία μονάδων παραγωγής (Μanufacturing flexibility). Εφαρμογή οικολογικά φιλικών μεθόδων παραγωγής -παραγωγή οικολογικών προϊόντων. Ε. Τμήμα Ανασυγκρότησης φθινουσών βιομηχανικών περιοχών Το τμήμα αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Μεριμνά, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και Φορείς, για την επεξεργασία στρατηγικού σχεδιασμού με στόχο την ανασυγκρότηση περιοχών που πλήττονται από βιομηχανική παρακμή. β. Συμμετέχει στις διαδικασίες και εργασίες υλοποίησης κάθε μέτρου που στοχεύει στην ανασυγκρότηση φθινουσών περιοχών, και ιδίως μέτρων που έχουν σχέση με την ενίσχυση της μεταποιητικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές. γ. Συμμετέχει στις εργασίες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων που έγιναν στα πλαίσια της πολιτικής για την ανασυγκρότηση φθινουσών περιοχών.
Άρθρο 5 "Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας"
1.  
  Η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας είναι αρμόδια για την πολιτική ποιότητας της βιομηχανικής παραγωγής, την τυποποίηση, τη διαπίστευση και τη μετρολογία. Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής : Α. Τμήμα Πολιτικής Ποιότητας και Τυποποίησης α. Ο προσδιορισμός των πολιτικών και οικονομικών κινήτρων για τη δημιουργία μιας εθνικής πολιτικής σε θέματα ποιότητας προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών. Ο καθορισμός συνολικής στρατηγικής για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση διαδικασιών ποιότητας στις επιχειρήσεις. β. Ο εντοπισμός και προσδιορισμός των εθνικών αναγκών τυποποίησης, καθώς και των στόχων και προτεραιοτήτων στα θέματα αυτά. Η δραστηριοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Τυποποίησης (Νόμος 372/1976, αρθ. 5), (166/Α) και η παρακολούθηση του επιτελούμενου έργου του. γ. Η συνεργασία με αρμόδιους και συναρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες για την προαγωγή της ποιότητας τόσο στην παραγωγή όσο και στην κατανάλωση. Η προώθηση και η ανάπτυξη «Συνείδησης Ποιότητας» στον Έλληνα καταναλωτή μέσα από συνέδρια, ημερίδες, προβολή, μελέτες, έρευνες, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.λ.π. δ. Η εκπροσώπηση του ΥΒΕΤ (όπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται), στα όργανα διοίκησης των φορέων, έργο των οποίων είναι η υποβοήθηση της ανάπτυξης της ποιότητας. Η συμμετοχή στις επιτροπές και στις ομάδες εργασίας ευρωπαϊκού ή διεθνούς επιπέδου που επεξεργάζονται θέματα πολιτικής ποιότητας και τυποποίησης σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας π.χ. Ηauts Fοnctiοnnaires pοur la Νοrmalisatiοn - Επιτροπές στελεχών για την τυποποίηση καθώς και Seniοr Οfficials Grοup, οn Ιnfοrmatiοn Τechnοlοgy Standardizatiοn - Επιτροπή στελεχών για την τυποποίηση στον τομέα της Πληροφορικής. ε. Η καταγραφή των υπαρχόντων εργαστηρίων ελέγχου και δοκιμών, η έρευνα των σχετικών αναγκών της βιομηχανίας και ο καθορισμός προτεραιοτήτων για την ενίσχυση ίδρυσης νέων ή την επέκταση υφιστάμενων εργαστηρίων, με βάση τις ανάγκες αυτές. Β. Τμήμα διαπίστευσης φορέων και εργαστηρίων α. Η μέριμνα για τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη γραμματειακή υποστήριξη του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και των τεχνικών επιτροπών που λειτουργούν στα πλαίσια του ΕΣΥΔ. β. Η μέριμνα για την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών που αφορούν το σύστημα διαπίστευσης καθώς και η έκδοση διοικητικών πράξεων που προβλέπονται από το Νόμο και αφορούν θέματα διαπίστευσης. γ. Η μέριμνα για έκδοση ή ανάκληση των πιστοποιητικών διαπίστευσης που χορηγεί το ΕΣΥΔ. δ. Η έκδοση κανονισμών και αποφάσεων που ρυθμίζουν τις διαδικασίες έκδοσης των πιστοποιητικών διαπίστευσης, οι προτεραιότητες του συστήματος διαπίστευσης καθώς και εθνική πολιτική στον τομέα της διαπίστευσης. ε. Η γνωστοποίηση - κοινοποίηση των αναγνωρισμένων/εξουσιοδοτημένων φορέων στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σκοπούς λειτουργίας αντιστοίχων διαδικασιών στα πλαίσια Κοινοτικής Νομοθεσίας. στ. Η τήρηση καταλόγου αρχείου με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς αναγνωρισμένους φορείς και εργαστήρια που κοινοποιούνται από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ζ. Η παραλαβή και η μέριμνα για την εξέταση των προσφυγών κατά των αποφάσεων του ΕΣΥΔ. η. Η συμμετοχή στις επιτροπές και στις ομάδες εργασίας ευρωπαϊκού ή διεθνούς επιπέδου που επεξεργάζονται θέματα διαπίστευσης και αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών διαπίστευσης. θ. Η εκπροσώπηση της χώρας μας στα ευρωπαϊκά όργανα και fοra για τη διαπίστευση. ι. Η γνωμοδότηση σε θέματα αναγνώρισης φορέων και εργαστηρίων που λειτουργούν στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Γ. Τμήμα Μετρολογίας α. Η ευθύνη διαμόρφωσης και άσκησης εθνικής πολιτικής σε θέματα μετρολογίας. β. Η λήψη των αναγκαίων νομοθετικών, θεσμικών και κανονιστικών μέτρων για την προώθηση και ανάπτυξη ενιαίου εθνικού μετρολογικού συστήματος. Η μέριμνα για την έκδοση των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις διαταγμάτων συντονιστικών πράξεων, αποφάσεων κ.λ.π. που ρυθμίζουν τη λειτουργία του εθνικού μετρολογικού συστήματος όπως αυτό αναπτύσσεται στη χώρα μας. γ. Η συμμετοχή στις επιτροπές και στις ομάδες εργασίας ευρωπαϊκού ή διεθνούς επιπέδου που επεξεργάζονται θέματα μετρολογίας. δ. Η συνεργασία με αρμόδιους και συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα για τον καθορισμό μετρολογικής πολιτικής και παροχής μετρολογικών υπηρεσιών. ε. Η παρακολούθηση της υλοποίησης και της λειτουργίας του εθνικού μετρολογικού συστήματος και η εποπτεία του Εθνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας ΕΙΜ. Δ. Τμήμα Επιτηρήρησης Αγοράς α. Η επιλογή και καθιέρωση των αναγκαίων τεχνικών κανονισμών και προτύπων που πρέπει υποχρεωτικά να εφαρμοστούν κατά την παραγωγή και διάθεση στην αγορά των βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών. β. Η συμμετοχή στις επιτροπές και στις ομάδες εργασίας ευρωπαϊκού ή διεθνούς επιπέδου που επεξεργάζονται θέματα ελέγχου αγοράς. Η επίκληση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της νομοθεσίας ρήτρα διασφάλισης και η επιβολή αναγκαίων μέτρων και προστίμων στους παραβάτες και υπότροπους των σχετικών αποφάσεων. γ. Ο καθορισμός των διαδικασιών δειγματοληπτικού ελέγχου σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των βιομηχανικών προϊόντων για τη διενέργεια του ελέγχου αγοράς. δ. Ο συντονισμός των αρμόδιων και συναρμόδιων υπηρεσιών του δημόσιου τομέα στα θέματα ελέγχου αγοράς των βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών. ε. Η διατήρηση αρχείου πιστοποιητικών, σημάτων και σημάνσεων ΨΕ για προϊόντα και υπηρεσίες. Η προετοιμασία και προώθηση του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου για τον έλεγχο της αγοράς που αφορά στην ποιότητα προϊόντων, διεργασιών, υπηρεσιών. Η σύσταση σώματος «Επιθεωρητών - Ελεγκτών», η σύνταξη σχετικού μητρώου και η τήρηση καταλόγου επιθεωρητών και ελεγκτών αρμοδίων για τον έλεγχο της αγοράς. στ. Η ευθύνη σύστασης, λειτουργίας και διαχείρισης των ειδικών λογαριασμών διαπίστευσης (Ε.Λ.Δ.) και ελέγχου αγοράς (Ε.Λ.Ε.Α.).
Άρθρο 6 "Αυτοτελή Γραφεία Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων και Ειδικών Λογαριασμών."
1.  
  Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων είναι οι εξής :
 1. Εισηγείται για τις διαδικασίες αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των Κοινοτικών Προγραμμάτων και συντονίζει την εφαρμογή τους
 2. Καταρτίζει τις υπουργικές αποφάσεις και τις αντίστοιχες συμβάσεις ανάθεσης των προς ένταξη έργων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της ΓΓΒ
 3. Εισηγείται μέτρα και διαδικασίες για την παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου των προγραμμάτων, την παραλαβή, την αξιολόγηση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων και, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις, συντονίζει την εφαρμογή των διαδικασιών αυτών
 4. Συντάσσει τους χρηματοδοτικούς πίνακες, τις εκθέσεις προόδου του προγράμματος και καταρτίζει τους σχετικούς δείκτες παρακολούθησης
 5. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ταχύτερη και αρτιότερη εκτέλεση και αξιολόγηση των προγραμμάτων
 6. Υποστηρίζει τη λειτουργία των Επιτροπών Παρακολούθησης των Προγραμμάτων
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Ειδικών Λογαριασμών είναι οι εξής:
 1. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έγκαιρη εκταμίευση των λογαριασμών από τις πηγές του
 2. Καταρτίζει τις απαραίτητες αποφάσεις και διοικητικές πράξεις για την υλοποίηση των διαδικασιών εκταμίευσης
 3. Υποστηρίζει τη λειτουργία των Γραμματειών των Ειδικών Λογαριασμών και των οργάνων διοίκησης αυτών
Άρθρο 7 "Οι συσταθείσες με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 10 του Ν. 2234/94 (Α 142) θέσεις προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας κατανέμονται σε κλάδους και ειδικότητες ως εξής: Δεκαπέντε (15) θέσεις μονίμου προσωπικού α. Πέντε (5) θέσεις κλάδου Π.Ε. [...]"
2.  
  Είκοσι (20) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ειδικότερα
 1. Οκτώ (8) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού σε θέματα αξιολόγησης επενδύσεων, επιχειρηματικών σχεδίων ή διοίκησης επιχειρήσεων
 2. Οκτώ (8) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού σε θέματα χωροθεσίας, χωροταξίας, βιομηχανικών υποδομών, περιβάλλοντος,
 3. Τέσσερις (4) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού σε θέματα ποιότητας, πιστοποίησης, τυποποίησης και μετρολογίας.
 4. Τα προσόντα διορισμού στις θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, ορίζονται από το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 1943/91.
 5. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις α. Των άρθρων 24 παρ. 5, 27 παρ.3, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 2026/1992 (Α43) και 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137), όπως το άρθρο 29Α προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΑΊ54). β. Του άρθρου 78 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 101). γ. Του άρθρου 6 του Ν. 2026/92 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 30 παρ.1 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α 28). δ. Το Π.Δ. 229/86 «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α 96) και Π.Δ. 396/89 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α 172). ε. Το Π.Δ. 342/90 «Σύσταση γενικών διευθύνσεων στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας» (Α 135). στ. Του άρθρου 2 παρ. 9 και 10 του Ν. 2234/94 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1892/90 (Α 142). ζ. Των με αριθμό Υ.Π. 122/14.7.1994 (Β 550) και ΥΠ 175/17.11.1994 (Β871) αποφάσεων του Πρωθυπουργού « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Χρήστο Ροκόφυλλο».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 216/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1983/1386/Α/107 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1386_Α_107 1983
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/122 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/122 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/175 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/175 1994
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/2000/Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2000_Α 1991
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 1994/2234 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/229 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/229 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/396 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/396 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/342 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/342 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων (καυστήρων και συσκευών). ΄Εκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες. 2001/362 2001
Τροποποίηση και συμπλήρωση Διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του Νόμου 6422/1934, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου. 2003/50 2003
Συμπλήρωση και τροποποίηση του π.δ. 78/2006 (Φ.Ε.Κ. 80Α΄) «Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων». 2006/243 2006
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης. 2010/76 2010
Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα. 2012/112 2012
Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση [...]" 2012/113 2012
Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, κα[...]" 2012/114 2012
Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμο[...]" 2012/115 2012
Καθορισμός των προσόντων των επιθεωρητών που θα διενεργούν περιοδικές επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ν. 3982/2011, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου των επιθεωρητών και ρύθμιση των ζητημάτων[...]" 2012/126 2012
Τροποποίηση – συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 76/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντο[...]" 2012/56 2012
Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα. 2013/1 2013
Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα. 2013/108 2013
Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. 2013/44 2013
Καθορισμός προϋποθέσεων αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και έγκρισης φορέων επαγγελματικής κατάρτισης για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της αδειοδότησης φυσικών προσώπων για την άσκηση [...]" 2014/122 2014