Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 91 /439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, η οποία αναφέρεται στην άδεια οδήγησης
Άρθρο 2
1.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος ορίζεται ότι: - «Κανονική διαμονή» ή «μόνιμη διαμονή ή παραμονή» στην Ελλάδα θεωρείται ότι έχει ένα πρόσωπο όταν διαμένει στη χώρα επί 185, τουλάχιστον, ημέρες κατά ημερολογιακό έτος, λόγω προσωπικών ή επαγγελματικών δεσμών ή, όταν πρόκειται για πρόσωπο χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών, που συνεπάγονται στενή σχέση του με τον τόπο όπου κατοικεί στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που το παραπάνω πρόσωπο δεν έχει επαγγελματικούς δεσμούς με την Ελλάδα, στην οποία όμως βρίσκονται οι προσωπικοί του δεσμοί, με συνέπεια να αναγκάζεται, εκ του γεγονότος αυτού, να διαμένει πότε στην Ελλάδα και πότε στο κράτος ή στα κράτη όπου έχει τους επαγγελματικούς του δεσμούς, τότε θεωρείται ότι έχει την «κανονική του διαμονή» στην Ελλάδα, υπό τον όρο ότι επιστρέφει εδώ τακτικά. Ο όρος να επιστρέφει στην Ελλάδα τακτικά δεν χρειάζεται να πληρούται, αν το πρόσωπο διαμένει σε άλλο κράτος για την εκτέλεση αποστολής, συγκεκριμένης διάρκειας. Για τον ίδιο λόγο, πρόσωπα που βρίσκονται στην Ελλάδα για εκτέλεση αποστολής συγκεκριμένης διάρκειας δεν θεωρούνται ότι έχουν την «κανονική τους διαμονή» στην Ελλάδα. Η φοίτηση σε πανεπιστήμιο ή σχολείο δεν συνεπάγεται μεταφορά της κανονικής διαμονής. Για τους ξένους υπηκόους θεωρείται απαραίτητος ο εφοδιασμός τους με άδεια διαμονής ή παραμονής στην Ελλάδα, η οποία να έχει τόση διάρκεια ώστε, να ισχύει κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση ή μετατροπή άδειας οδήγησης (η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί μετά πάροδο 185 ημερών από την έκδοση της άδειας διαμονής ή παραμονής) μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης. -«Κατοικία»: Είναι ο τόπος της κύριας και μόνιμης εγκατάστασης του φυσικού προσώπου. Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μία κατοικίες. Η συγκεκριμένη κατοικία διατηρείται μέχρις ότου αποκτηθεί νέα. Αν δεν μπορεί να αποδειχθεί η τελευταία κατοικία του φυσικού προσώπου, ως κατοικία θεωρείται ο τόπος διαμονής του. Προϋπόθεση για να έχει το πρόσωπο «τόπο κατοικίας» στην Ελλάδα είναι να έχει την «κανονική διαμονή» του στην Ελλάδα. - «Όχημα με κινητήρα»: Κάθε οδικό όχημα το οποίο φέρει κινητήρα για την προώθηση του και μπορεί να κυκλοφορήσει σε δρόμους με τα δικά του μέσα. Εξαιρούνται τα οχήματα που κινούνται σε σιδηροτροχιές. - «Τρίκυκλο» και «τετράκυκλο»: Κάθε όχημα με κινητήρα, με τρεις ή τέσσερις τροχούς, αντίστοιχα, που ανήκει στην υποκατηγορία Β1 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος, του οποίου, η μεγίστη ταχύτητα, εκ κατασκευής, υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα ή είναι εφοδιασμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης με ελεγχόμενη ανάφλεξη και κυβισμό άνω των 50 cm3 ή είναι εφοδιασμένο με οποιοδήποτε κινητήρα ισοδύναμης ισχύος. Η μάζα του οχήματος, κενού, δεν υπερβαίνει τα 550 kg. Αν δε το όχημα είναι ηλεκτροκίνητο, στη μάζα του κενού, δεν συμπεριλαμβάνεται η μάζα των συσσωρευτών. - «Μηχανοκίνητο δίκυκλο»: Οδικό όχημα με δύο τροχούς, με ή χωρίς πλευρικό κάνιστρο, του οποίου, η μέγιστη ταχύτητα, εκ κατασκευής, υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Αν το όχημα αυτό διαθέτει κινητήρα εσωτερικής καύσης για την προώθηση του, τότε, για να χαρακτηρισθεί «μηχανοκίνητο δίκυκλο» πρέπει ο κυβισμός του να υπερβαίνει τα 50 cm3. -«Αυτοκίνητο»: Όχημα με κινητήρα, που μεταφέρει οδικώς κυρίως πρόσωπα ή κυρίως πράγματα ή που έλκει οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων. Στον όρο περιλαμβάνονται και τα ηλεκτροκίνητα μετά κεραίας λεωφορεία (τρόλλεϋ) Στον όρο δεν περιλαμβάνονται οι γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες καθώς και τα μηχανοκίνητα δίκυκλα. - «Γεωργικός ή δασικός ελκυστήρας»: Κάθε τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο όχημα με κινητήρα, το οποίο έχει τουλάχιστον δύο άξονες, του οποίου η βασική λειτουργία στηρίζεται, ουσιαστικά, στην ελκτική του δύναμη, το οποίο (όχημα), κυρίως έλκει, ωθεί, φέρει ή ενεργοποιεί ορισμένα εργαλεία, μηχανήματα ή ρυμουλκούμενα που χρησιμοποιούνται στις γεωργικές ή δασικές εργασίες και του οποίου (οχήματος) η χρήση για πραγματοποίηση οδικής μεταφοράς, προσώπων ή πραγμάτων ή για την έλξη, επί οδού, οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων, είναι δευτερεύουσα. - «Μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα οδικού οχήματος»: Το άθροισμα της μάζας του οχήματος κενού και της μάζας του μεγίστου επιτρεπόμενου να μεταφέρει (από την άδεια κυκλοφορίας ή από την έγκριση τύπου του οχήματος) φορτίου.
2.  
  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ορισμοί που δίνονται στο άρθρο 2 του Κ.Ο.Κ., ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2094/92.
Άρθρο 3 "Κατηγορίες αδειών οδήγησης - Κυρώσεις Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το Ν. 2094/92 (Α 182) αντικαθίστανται ως κατωτέρω και λαμβάνουν την αρίθμηση 1, 2,3,4 και 5 αντιστοίχως. Η [...]"
1.  
  Οι άδειες οδήγησης διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες και δίνουν στους κατόχους τους το δικαίωμα της οδήγησης οχημάτων, όπως αναφέρονται αντίστοιχα: Κατηγορία Α: Μηχανοκίνητα δίκυκλα με ή χωρίς πλευρικό κάνιστρο και μοτοποδήλατα. Κατηγορία Β: Αυτοκίνητα φορτηγά με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg ή αυτοκίνητα επιβατικά, των οποίων, ο μέγιστος αριθμός θέσεων καθημέων (χωρίς τη θέση του οδηγού), δεν υπερβαίνει τις οκτώ ή αυτοκίνητο μικτής χρήσης με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg και μέγιστο αριθμό θέσεων καθημένων (εκτός της θέσης του οδηγού) μέχρι οκτώ. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να έλκουν ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg. Σύνολα οχημάτων (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα) που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο, όπου, η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg, η δε μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του ρυμουλκούμενου δεν υπερβαίνει τη μάζα του έλκοντος οχήματος κενού. Κατηγορία Β + Ε: Σύνολα συζευγμένων οχημάτων (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα) που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο, όταν η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνόλου υπερβαίνει τα 3.500 kg, ή η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του ρυμουλκούμενου υπερβαίνει τη μάζα του έλκοντος οχήματος κενού. Κατηγορία Γ: Αυτοκίνητα φορτηγά των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 3.500 kg. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να έλκουν ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg. Κατηγορία Γ + Ε: Σύνολα συζευγμένων οχημάτων (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα) που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Γ και από ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg. - Κατηγορία Δ: Αυτοκίνητα λεωφορεία. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να έλκουν ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg. Κατηγορία Δ + Ε: Σύνολα συζευγμένων οχημάτων (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα) που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Δ και από ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg. Αν ο κάτοχος άδειας οδήγησης των κατηγοριών Γ και Γ + Ε δεν έχει προϋπηρεσία ενός έτους τουλάχιστον, στην οδήγηση τέτοιων οχημάτων, δεν επιτρέπεται να οδηγεί λεωφορείο (κατηγορίες Δ και Δ + Ε) σε ακτίνα πλέον των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του οχήματος. Σχετική παρατήρηση τίθεται πάνω στην άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση όμως που η προϋπηρεσία αυτή πραγματοποιηθεί σε οχήματα των κατηγοριών Δ και Δ + Ε, τότε διαγράφεται η παραπάνω παρατήρηση.
2.  
  Οι κατηγορίες αδειών οδήγησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες: Υποκατηγορία Α1 : Μηχανοκίνητα δίκυκλα κυβισμού μέχρι 125 cm3 και ισχύος μέχρι 11 kW. Υποκατηγορία Β1: Τρίκυκλα και τετράκυκλα με κινητήρα.
3.  
  Απαγορεύεται η οδήγηση αυτοκινήτων ή μοτοσυκλε-τών:
 1. Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελληνική άδεια οδήγησης της κατάλληλης κατηγορίας ή υποκατηγορίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου·.
 2. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για πρόσωπα τα οποία εκπαιδεύονται, προκειμένου να αποκτήσουν συγκεκριμένης κατηγορίας ή υποκατηγορίας άδεια οδήγησης, εφόσον είναι εφοδιασμένα με τα κατά νόμον προβλεπόμενα έγγραφα για το σκοπό αυτό.
 3. Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελληνική ειδική άδεια ή ισχύον ελληνικό πιστοποιητικό, τα οποία απαιτούνται, σύμφωνα με τις ειδικές προς τούτο διατάξεις, για την οδήγηση ειδικών κατηγοριών οδικών οχημάτων, πέραν της απαίτησης, όπως τα πρόσωπα αυτά κατέχουν την προβλεπόμενη στην προηγούμενη περίπτωση α- της παρούσης παραγράφου άδεια οδήγησης
4.  
  Δεν υπάγονται στις απαγορεύσεις της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου:
 1. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, ανάλογης κατηγορίας ή υποκατηγορίας, η οποία έχει εκδοθεί από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), εφόσον δεν είναι κάτω των 18 ετών.
 2. Οι κάτοχοι ισχύοντος διεθνούς πιστοποιητικού πορείας (διεθνούς άδειας), το οποίο έχει εκδοθεί από άλλα κράτη (εκτός Ελλάδος)
 3. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί από κράτη, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει ειδική συμφωνία, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο. *.
 4. Όσοι οδηγούν αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες, τα οποία ανήκουν στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ή στα σώματα ασφαλείας, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους
5.  
  Όποιος οδηγεί αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα χωρίς να έχει εκδοθεί νόμιμα στο όνομα του η κατάλληλη άδεια οδήγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο, τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1 ) μέχρι δώδεκα (12) μήνες και με χρηματική ποινή, τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος οδηγεί ενώ η άδεια του έχει αφαιρεθεί ή ανακληθεί, για οποιονδήποτε λόγο.
Άρθρο 4 "Ισχύς αδειών οδήγησης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών"
1.  
  Το άρθρο 95 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2094/92 (Α 182) αντικαθίσταται ως εξής: 95 αδειών οδήγησης 1 Οι άδειες οδήγησης των κατηγοριών Α, Β και των υποκατηγοριών Α1 και Β1 ισχύουν, χρονικά, μέχρι να συμπληρώσουν, οι κάτοχοι τους, το εξηκοστό πέμπτο (65) έτος της ηλικίας τους Οι άδειες οδήγησης των κατηγοριών Β + Ε, Γ, Γ + Ε, Δ, Δ + Ε και της κατηγορίας Β, όταν αυτή χρησιμοποιείται για οδήγηση επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, ισχύουν για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης ή της προηγούμενης ανανέωσης τους Με τη λήξη της πενταετούς ισχύος των αδειών αυτών λήγει συγχρόνως και η ισχύς των αδειών οδήγησης των κατηγοριών Α, Β και των υποκατηγοριών Α1 και Β1 που είναι ενσωματωμένες στο έντυπο της άδειας οδήγησης Μετά την συμπλήρωση της ηλικίας των εξήντα πέντε (65) ετών, οι άδειες οδήγησης ανανεώνονται κάθε τρία (3) χρόνια από την έκδοση ή την προηγούμενη ανανέωση τους Η ανανέωση των αδειών οδήγησης γίνεται μετά από ιατρική εξέταση Σε περίπτωση που ο ασφαλιστικός φορέας του κατόχου της άδειας οδήγησης των κατηγοριών Β + Ε, Γ, Γ + Ε, Δ, Δ + Ε και της κατηγορίας Β για οδήγηση επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης παρακρατήσει την άδεια οδήγησης για συνταξιοδοτικούς λόγους, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει άδεια οδήγησης των κατηγοριών Α, Β ή των υποκατηγοριών Α1, Β1 (εφόσον κατείχε αυτές) αφού υποστεί ιατρική εξέταση και κριθεί ικανός για τις κατηγορίες ή υποκατηγορίες αυτές. 2 Η άδεια οδήγησης μπορεί να ισχύσει για χρονικό διάστημα μικρότερο αυτού, που, κατά περίπτωση, αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αν τούτο κριθεί επιβεβλημένο, για λόγους υγείας, από τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης Στην προκειμένη περίπτωση αναγράφεται σχετική παρατήρηση πάνω στην άδεια οδήγησης. 3 Η ανανέωση της άδειας οδήγησης μπορεί να γίνει οποτεδήποτε όχι όμως προ του διμήνου, το οποίο προηγείται της ημερομηνίας λήξης της Άδεια οδήγησης που ανανεώνεται πριν τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του κατόχου της, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης της ισχύος της μετά τη συμπλήρωση του 68ου έτους της ηλικίας Η ανανέωση γίνεται χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση, έπειτα από ιατρική εξέταση, κατά την οποία πρέπει να κριθεί ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις υγείας. 4 Για τον υπολογισμό της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία (ημέρα, μήνας) και το έτος γέννησης του κατόχου της άδειας Αν δεν προκύπτει η ημέρα ή και ο μήνας γέννησης, τότε λαμβάνονται, ως ημέρα, η πρώτη του μήνα γέννησης και ως μήνας ο πρώτος μήνας του έτους γέννησης. 5 Η άδεια οδήγησης επιτρέπεται να ανανεωθεί και μετά τη λήξη της ισχύος της αν υπάρχουν οι νόμιμες, προς τούτο, προϋποθέσεις Η άδεια οδήγησης θεωρείται ότι δεν ισχύει 1 Αν έληξε ο χρόνος ισχύος της. 2 Αν έχει φθαρεί ή αλλοιωθεί, σε τέτοιο βαθμό που να είναι δυσχερής ο έλεγχος της και 3 Αν έπαψαν να ισχύουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε ή ανανεώθηκε. 6 Αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί ενώ η άδεια έχει λήξει, τιμωρείται με πρόστιμο είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών Παράλληλα αφαιρείται η άδεια από το αστυνομικό ή λιμενικό όργανο και αποστέλλεται στην Υπηρεσία Συγκοινωνιών που τη χορήγησε ή σ αυτή, στην περιοχή της οποίας θα δηλώσει ο κάτοχος της ότι κατοικεί. 7 Η άδεια οδήγησης για τη Γ κατηγορία χορηγείται σε όσους έχουν ήδη άδεια οδήγησης για τη Β κατηγορία Η άδεια οδήγησης για τη Δ κατηγορία χορηγείται σε όσους έχουν ήδη άδεια οδήγησης, τουλάχιστον, για τη Β κατηγορία Η άδεια για τις κατηγορίες Β + Ε ή Γ + Ε ή Δ + Ε χορηγείται σε κατόχους άδειας οδήγησης Β ή Γ ή Δ αντίστοιχα. 8 Η ισχύς των αδειών οδήγησης καθορίζεται ως ακολούθως 1 Η άδεια της κατηγορίας Α ισχύει και για την υποκατηγορία Α1 2 Η άδεια της κατηγορίας Β ισχύει και για την υποκατηγορία Β1 3 Η άδεια της κατηγορίας Γ + Ε ισχύει και για την κατηγορία Β + Ε 4 Η άδεια της κατηγορίας Δ + Ε ισχύει και για την κατηγορία Β + Ε 5 Η άδεια της κατηγορίας Γ + Ε ισχύει και για την κατηγορία Δ + Ε, εάν ο κάτοχος της άδειας έχει τη Δ κατηγορία. 9 Ισχύουσα άδεια οδήγησης που εκδόθηκε από κρά-τος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να ισχύει στό ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον ο κάτοχος της δεν έχει ηλικία μικρότερη των 18 ετών Αν ο κάτοχος τέτοιας άδειας αποκτήσει κανονική διαμονή στην Ελλάδα, εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο χρόνο και στις ιατρικές προϋποθέσεις για την ανανέωση της άδειας και καταβάλλονται τα ποσά που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις .
Άρθρο 5 "Ειδικές περιπτώσεις αφαίρεσης αδειών οδήγησης"
1.  
  Το άρθρο 98 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2094/92 (Α182), αντικαθιστάται ως εξής: 98 περιπτώσεις αφαίρεσης άδειας οδήγησης 1 Αν για τη διάπραξη κακουργήματος ή εκ δόλου πλημμελήματος χρησιμοποιήθηκε, ως μέσο, για την τέλεση αυτού, οδικό όχημα, η από τον αυτουργό ή συμμέτοχο των ως άνω εγκλημάτων, κατεχόμενη άδεια οδήγησης του οχήματος αφαιρείται, υποχρεωτικά, από το δικαστήριο για χρονικό διάστημα ενός έως δέκα ετών, εφόσον η επιβαλλόμενη ποινή είναι διάρκειας, τουλάχιστον, τριών (3) μηνών. 2 Αυτός που καταλαμβάνεται να κατέχει πλαστή ή παραποιημένη άδεια οδήγησης ή να κάνει χρήση αυτής, τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 216 του ποινικού κώδικα. 3 Η άδεια οδήγησης οδικού οχήματος και οι ειδικές άδειες ή τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την οδήγηση ειδικών κατηγοριών οχημάτων, μπορούν να αφαιρεθούν, με δικαστική απόφαση, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών, αν, από τις γενόμενες ανακρίσεις, αποδειχθεί ότι ο κάτοχος τους έγινε υπαίτιος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, με το όχημα που οδηγούσε Σε περίπτωση υποτροπής η άδεια μπορεί να αφαιρεθεί οριστικά, με δικαστική απόφαση .
Άρθρο 6 "Υπόδειγμα άδειας οδήγησης"
1.  
  Το έντυπο της άδειας έχει χρώμα ροζ και εξωτερικές διαστάσεις 222 χ 106 χιλιοστά, σύμφωνα με το περιλαμβανόμενο στο παράρτημα Ι του παρόντος υπόδειγμα, οι δε τεχνικές προδιαγραφές του χαρτιού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, με σκοπό την αποτροπή παραποίησης ή πλαστογραφίας της άδειας
Άρθρο 7 "Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών οδήγησης"
1.  
  Για την κατάθεση αίτησης και για την εν συνεχεία χορήγηση άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας, απαιτείται όπως ο ενδιαφερόμενος:
 1. Έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα και την κατοικία του στην περιοχή που υπάγεται η Υπηρεσία Συγκοινωνιών, η οποία θα του χορηγήσει την άδεια
 2. Έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο ελάχιστο όριο ηλικίας το οποίο είναι:
 3. - 18 ετών για την κατηγορία Β και για τις υποκατηγορίες Α1 και Β1. - 20 ετών για την κατηγορία Α, εφόσον κατέχει από διετίας, τουλάχιστον, την υποκατηγορία Α1. - 21 ετών για την κατηγορία Α, χωρίς κατοχή της υποκατηγορίας Α1. - 21 ετών για τις κατηγορίες Γ, Δ, Β+Ε, Γ+Ε, και Δ+Ε. - 21 ετών για την κατηγορία Β όταν πρόκειται να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης.
 4. Έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας, όπως αυτές περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος
 5. Επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση επί των αναφερομένων στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος διατάγματος θεμάτων
 6. Δεν είναι κάτοχος άλλης οδήγησης ελληνικής ή που να έχει εκδοθεί από οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 7. Καταβάλλει τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις ποσά υπέρ του Δημοσίου και υπέρ τρίτων και συγκεκριμένα:
 8. - Παράβολο χιλίων (1.000) δραχμών υπέρ του Δημοσίου για κάθε θεωρητική και κάθε πρακτική εξέταση.
 9. Ποσό δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών στον ειδικό λογαριασμό του Ν.Δ. 638/70 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για ιατρική εξέταση. - Πάγιο τέλος χαρτοσήμου παραλαβής της άδειας. - Εισφορές υπέρ τρίτων (ΕΛΠΑ, ΤΣΑ κλπ).
2.  
  Κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
Άρθρο 8
1.  
  Άδεια οδήγησης χορηγείται σε πρόσωπο το οποίο έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα, αν έχει υποστεί στο έδαφος κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέτοια κύρωση, η οποία δεν του επιτρέπει να πάρει άδεια οδήγησης στο κράτος αυτό
Άρθρο 9 "Προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας"
1.  
  Οι ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που πρέπει να εκπληρώνει ο υποψήφιος για έκδοση ή ανανέωση ή κατοχή άδειας οδήγησης, καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος
2.  
  Η διαπίστωση των προϋποθέσεων σωματικής και διανοητικής ικανότητας γίνεται από γιατρούς οι οποίοι θα ορίζονται με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 638/1970 (Α 173) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 823/1978 (Α 189).
3.  
  Σε περίπτωση μείωσης της σωματικής ή διανοητικής ικανότητας για οδήγηση, ο κάτοχος της άδειας οδήγησης υποχρεούται να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση. Στους παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου αυτής επιβάλλεται φυλάκιση από ενός (1 ) μέχρι δώδεκα (12) μηνών. Παράλληλα αφαιρείται η άδεια οδήγησης, η οποία επιστρέφεται εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις υγείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 13 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
4.  
  Η άδεια οδήγησης ανακαλείται όταν, μετά από ιατρική γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εξέτασης προκύπτει ότι ο κάτοχος της δεν διαθέτει τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις σωματικής ή διανοητικής ικανότητας
Άρθρο 10
1.  
  Η ιατρική εξέταση διακρίνεται σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Η πρωτοβάθμια διενεργείται από ιδιώτες γιατρούς των ειδικοτήτων παθολόγου (ή άλλης συναφούς ειδικότητας) και οφθαλμιάτρου, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Συγκοινωνιών. Η δευτεροβάθμια εξέταση γίνεται από επιτροπή γιατρών των ειδικοτήτων, παθολόγου (ή συναφούς ειδικότητας) οφθαλμιάτρου, Ω.Ρ.Λ. ορθοπεδικού και νευρολόγου - ψυχιάτρου. Οι γιατροί δευτεροβάθμιας εξέτασης ορίζονται από τον αρμόδιο Νομάρχη, με απόφαση του.
2.  
  Για να υποστεί ο υποψήφιος οδηγός ή ο οδηγός πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια ιατρική εξέταση, καταβάλει το συνολικό ποσό των ενενήντα (90) € στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970, όπως ισχύει.
Για να υποστεί ο υποψήφιος οδηγός ή η οδηγός, πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση πρέπει να καταβάλει ποσό 2x5.000 = 10.000 δραχμές στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, υπέρ του ειδικού λογαριασμού του Ν.Δ. 638/70. Το ίδιο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών καταβάλλεται και για κάθε δευτεροβάθμια εξέταση.
3.  
  Το αναφερόμενο στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών δεν καταβάλλεται όταν ο ενδιαφερόμενος παραπεμφθεί για δευτεροβάθμια εξέταση από την οικεία Υπηρεσία Συγκοινωνιών, σε περίπτωση που έχει ήδη εξετασθεί πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια, αλλά γεννώνται αμφιβολίες για τη σωματική και διανοητική του ικανότητα.
Άρθρο 11 "Μετατροπή αδειών οδήγησης"
1.  
  Ισχύουσες άδειες οδήγησης, που εκδόθηκαν από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετατρέπονται σε ελληνικές άδειες οδήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας του άρθρου 94 του Κ.Ο.Κ. χωρίς ιατρική, θεωρητική και πρακτική εξέταση, εάν ο κάτοχος τους αποκτήσει κανονική διαμονή στην Ελλάδα και εφόσον έχει την απαιτούμενη στο άρθρο 7 του παρόντος διατάγματος ηλικία. Εάν η ξένη άδεια οδήγησης είναι υποκατηγορίας ή οποία δεν καθορίζεται στο άρθρο 94 του Κ.Ο.Κ., τότε χορηγείται η αμέσως κατώτερη ελληνική κατηγορία ή υποκατηγορία. Κατά τη μετατροπή, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταβάλει όλα τα ποσά που προβλέπονται για τη χορήγηση ελληνικής άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας. Η ξένη άδεια οδήγησης επιστρέφεται στην αρχή του κράτους - μέλους που την εξέ-δωκε. Πάνω στην ελληνική άδεια οδήγησης γράφεται παρατήρηση αναφορικά με την προέλευση της, δηλαδή ότι προέρχεται από μετατροπή της συγκεκριμένης ξένης άδειας, η οποία παρατήρηση επανελαμβάνεται αυτούσια σε κάθε αντίγραφο της ελληνικής άδειας.
2.  
  Κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
Άρθρο 12
1.  
  Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση, μετατροπή, επέκταση, ανανέωση και αφαίρεση ή ανάκληση άδειας οδήγησης είναι η Υπηρεσία Συγκοινωνιών στην περιοχή της οποίας ο ενδιαφερόμενος έχει την κατοικία του
2.  
  Αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτέλεση αποφάσεων ανάκλησης και αφαίρεσης αδειών οδήγησης και για την επίδοση αποφάσεων παραπομπής για ιατρική εξέταση είναι οι κατά τόπους αστυνομικές υπηρεσίες
Άρθρο 13
1.  
  Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς καθώς και αλλοίωσης άδειας οδήγησης σε σημείο που να είναι δυσχερής ο έλεγχος της, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, αντίγραφο το οποίο έχει νομική ισχύ πρωτοτύπου. Κατά τη χορήγηση του αντιγράφου καταβάλλεται, πέραν των άλλων και το ποσό της παραγράφου 4 (ανάλογα με την περίπτωση) του άρθρου 14 του παρόντος διατάγματος.
2.  
  Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας οδήγησης η οποία εκδόθηκε από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκτήσει κανονική διαμονή στην Ελλάδα, δικαιούται να ζητήσει ελληνικό αντίγραφο άδειας οδήγησης, λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής ή αλλοίωσης της ξένης άδειας. Η έκδοση του αντιγράφου λόγω απώλειας ή κλοπής γίνεται αφού προσκομισθούν δημόσια έγγραφα κράτους - μέλους με τα οποία να βεβαιώνεται ότι, πράγματι, ο ενδιαφερόμενος είχε άδεια οδήγησης, η οποία όμως δεν κρατείται, λόγω οποιασδήποτε ποινής, από τις αρχές του κράτους μέλους που την εξέδωσε.
3.  
  Σε όλες τις περιπτώσεις αντικατάστασης λόγω απώλειας ή κλοπής, φθοράς ή αλλοίωσης ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 14 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Άδεια οδήγησης που εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, εξακολουθεί να ισχύει για όσο χρονικό διάστημα προέβλεπαν οι διατάξεις του Π.Δ. 255/84 (Α 100), όπως το διάταγμα αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Μετά τη λήξη της ισχύος της ανανεώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.
2.  
  Η ισχύουσα άδεια οδήγησης που εκδόθηκε με προγενέστερες διατάξεις μπορεί να αντικατασταθεί με αντίστοιχης κατηγορίας άδεια του άρθρου 94 του Κ.Ο. Κ. ως εξής:.
 1. Η Κατηγορία Α σε κατηγορία Α
 2. Η κατηγορία Β σε κατηγορία Β
 3. Η κατηγορία Β για επαγγελματική χρήση σε κατηγορία Β για οδήγηση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης
 4. Η κατηγορία Γ σε κατηγορία Γ
 5. Η κατηγορία Δ σε κατηγορία Δ
 6. Η κατηγορία Ε σε Β+Ε και Γ+Ε αν η Ε είχε εκδοθεί για τη μεταφορά εμπορευμάτων
 7. Η κατηγορία Ε σε Β+Ε, Γ+Ε και Δ+Ε αν η Ε είχε εκδοθεί για μεταφορά επιβατών.
 8. Αν ο χρόνος ισχύος της παλαιάς άδειας έχει λήξει, εκτός από τα δικαιολογητικά για τη μετατροπή (αντικατάσταση) υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά της ανανέωσης μαζί με την παλαιά άδεια, η οποία φυλάσσεται στον οικείο φά-κελλο.
3.  
  Η αντικατάσταση που προβλέπεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου γίνεται χωρίς ιατρική, θεωρητική και πρακτική εξέταση, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφους αυτής. Ο ενδιαφερόμενος για την αντικατάσταση της άδειας καταβάλλει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, ποσό χιλίων (1.000) δραχμών υπέρ του ειδικού λογαριασμού του Ν.Δ. 638/70. Το ποσό αυτό καταβάλλεται και σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από ξένο κράτος ή στρατιωτική υπηρεσία ή υπηρεσία των σωμάτων ασφαλείας, σε αντίστοιχη ελληνική ή πολιτική άδεια.
4.  
  Ειδικά για την αντικατάσταση άδειας οδήγησης λόγω απώλειας το καταβαλλόμενο ποσό ορίζεται κατά περίπτωση ως εξής:
 1. Σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές για την περίπτωση έκδοσης πρώτου αντιγράφου.
 2. Σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές για κάθε περίπτωση έκδοσης δεύτερου, τρίτου κ.λπ. αντιγράφου.
Άρθρο 15 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται τα Προεδρικά Διατάγματα 255/84, (Α 100), (58/89), (Α 28), 46/85 (Α 16), 90/87 (Α 49) καθώς και οι κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εκτέλεση των διαταγμάτων αυτών
Άρθρο 16
1.  
Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος διατάγματος τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ill της οδηγίας 91 /439/ΕΟΚ, όπως αυτά δημοσιεύτηκαν μαζί με την οδηγία αυτή, στην ελληνική γλώσσα, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμό L 237/ 24.8.1991. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Διατάξεις σχετικές με το κοινοτικό υπόδειγμα της άδειας οδήγησης 1.Η άδεια οδήγησης κοινοτικού τύπου εκδίδεται σε χαρτί ροζ χρώματος, οι δε εξωτερικές διαστάσεις της είναι: ύψος 106 mm, πλάτος 222 mm 2.Η άδεια οδήγησης αποτελείται από έξι σελίδες: σελίδα 1 : Περιλαμβάνει: - διακριτικό σήμα του κράτους μέλους που εκδίδει την άδεια, η αναγραφή του ονόματος του εκδίδοντος την άδεια κράτους μέλους είναι προαιρετική, - το διακριτικό σήμα του εκδίδοντος την άδεια κράτους μέλους έχει ως εξής: Β: Βέλγιο ΙRL: Ιρλανδία DΚ: Δανία Ι: Ιταλία D: Γερμανία L: Λουξεμβούργο GR: Ελλάδα ΝL: Κάτω Χώρες Ε: Ισπανία Ρ: Πορτογαλία F: Γαλλία UΚ: Ηνωμένο Βασίλειο - οι λέξεις «άδεια οδήγησης» αναγράφονται με παχιά γράμματα στη γλώσσα ή τις γλώσσες του εκδίδοντος κράτους μέλους, με μικρότερα δε γράμματα, και αφού αφεθεί το κατάλληλο διάστημα, στις υπόλοιπες γλώσσες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. η ένδειξη «υπόδειγμα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» αναγράφεται στη γλώσσα ή τις γλώσσες του εκδίδοντος την άδεια κράτους μέλους. σελίδα 2: Περιέχονται τα ακόλουθα στοιχεία: 1.Επώνυμο του κατόχου 2.Όνομα του κατόχου 3.Τόπος και ημερομηνία γέννησης του κατόχου 4.Ονομασία της εκδίδουσας αρχής (συμπεριλαμβανομένων του τόπου και της ημερομηνίας έκδοσης και σφραγίδα της εν λόγω αρμόδιας αρχής) 5.Αριθμός της άδειας οδήγησης 6.Φωτογραφία του κατόχου 7.Υπογραφή του κατόχου 8.Διαμονή, κατοικία ή ταχυδρομική διεύθυνση (προαιρετικό) σελίδες 3 και 4: Αναγράφονται οι κατηγορίες ή υποκατηγορίες των οχημάτων, η ημερομηνία της άδειας για τη δεδομένη κατηγορία ή υποκατηγορία, η διάρκεια ισχύος, η σφραγίδα της εκδούσας αρχής, οι τυχόν πρόσθετες ή περιοριστικές ενδείξεις υπό κωδικοποιημένη μορφή παραπλεύρως της αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας. Οι υποκατηγορίες που δεν προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία ενός κράτους μέλους είναι δυνατό να μην αναγράφονται στις άδειες οδήγησης που εκδίδει αυτό το κράτος μέλος. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται στη σελίδα 4 έχουν ως εξής: κωδικοί 1 -99: εναρμονισμένοι κοινοτικοί κωδικοί, κωδ.&εξής: εθνικοί κωδικοί που ισχύουν μόνο στο έδαφος του κράτους μέλους το οποίο εκ-• δίδει την άδεια Η ημερομηνία της πρώτης έκδοσης για κάθε κατηγορία πρέπει να ξαναγράφεται στη σελίδα 3 κάθε φορά που η άδεια οδήγησης αντικαθίσταται ή αλλάζεται. σελίδα 5: Μπορούν να αναγράφονται ενδεχομένως διάφορα στοιχεία όπως: τυχόν αφαίρεση της άδειας οδήγησης και το σχετικό χρονικό διάστημα, - σοβαρές παραβάσεις που διαπράττονται στο έδαφος του κράτους κανονικής διαμονής και υπολογίζονται στα πλαίσια του συστήματος συνεχούς παρακολούθησης της οδικής συμπεριφοράς των οδηγών, που ισχύει στο κράτος αυτό. σελίδα 6: Περιέχει: τις τυχόν θεωρήσεις που περιορίζουν την ισχύ της άδειας μόνο στο έδαφος του κράτους που τις εκδίδει κατ ισοτιμίαν ή για κατηγορίες οχημάτων μη καλυπτόμενες από την παρούσα οδηγία (συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έκδοσης και διάρκειας ισχύος...), - χώρο στον οποίο θα σημειώνονται (προαιρετικά) οι τυχόν αλλαγές κανονικής διαμονής του κατόχου. 3.Τα περιεχόμενα στις άλλες σελίδες εκτός από τη σελίδα 1 στοιχεία αναγράφονται στη γλώσσα ή τις γλώσσες του κράτους μέλους που εκδίδει την άδεια. Εάν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να διατυπώσει τα στοιχεία αυτά σε εθνική γλώσσα μη συμπεριλαμβανόμενη μεταξύ των ακόλουθων γλωσσών: γαλλικά, δανικά, γερμανικά, ελληνικά, ισπανικά, αγγλικά, ιταλικά, ολλανδικά, πορτογαλικά, καταρτίζει δίγλωσση άδεια οδήγησης, στην οποία χρησιμοποιείται μία από τις ανωτέρω γλώσσες, υπό την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος παραρτήματος. 4.Όταν ο κάτοχος άδειας οδήγησης η οποία έχει εκδοθεί από κράτος μέλος αποκτά την κανονική του διαμονή σε άλλο κράτος μέλος, το δεύτερο αυτό κράτος μπορεί να απαιτεί: - αναγραφή της ή των αλλαγών διαμονής στη σελίδα 6, - αναγραφή των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση της άδειας οδήγησης, π.χ. σοβαρές παραβάσεις που διαπράττονται επί του εδάφους του, στη σελίδα 5, εφόσον απαιτεί αναγραφή των στοιχείων αυτών και στις άδειες οδήγησης που εκδίδει το ίδιο και εφόσον υπάρχει ο απαιτούμενος για την αναγραφή χώρος. Κατά παρέκκλιση από το σημείο 2, στις άδειες οδήγησης που εκδίδει το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να μην τίθεται φωτογραφία του κατόχου επί διάστημα δέκα το πολύ ετών από την έκδοση της παρούσας οδηγίας. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: ΒΕΛΓΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Ενημερωτικά)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 1.ΓΝΩΣΕΙΣ,ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Για την εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος, οι κάτωθι διατάξεις καλύπτουν τόσο τις κατηγορίες όσο και τις υποκατηγορίες οχημάτων, εκτός εάν οι υποκατηγορίες μνημονεύονται ρητώς. 1.ΠροοίμιοΓια να είναι η οδήγηση ασφαλής, πρέπει ο οδηγός του οιουδήποτε οχήματος με κινητήρα να έχει γνώσεις, ικανότητες και συμπεριφορά που του επιτρέπουν: - να αναγνωρίζει και να εκτιμά το μέγεθος των κινδύνων που. δημιουργούνται κατά την κυκλοφορία των οχημάτων, - να έχει πλήρη έλεγχο του οχήματος, ώστε να μη δη-μουργεί επικίνδυνες καταστάσεις, και να αντιδρά σωστά σε περίπτωση που ανακύπτουν τέτοιες καταστάσεις, - να τηρεί τις διατάξεις οδικής κυκλοφορίας, ιδίως όσες έχουν στόχο την πρόληψη οδικών ατυχημάτων και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, - να εντοπίζει τις πιο σημαντικές τεχνικές βλάβες του οχήματος, ιδίως όσες αφορούν την ασφάλεια, και να τις αντιμετωπίζει με τον κατάλληλο τρόπο. - να υπολογίζει όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των οδηγών (οινόπνευμα, κόπωση, ελαττωματική όραση κ.λπ.), ώστε να διατηρεί πλήρως τις ικανότητες που απαιτούνται για την ασφαλή οδήγηση, - να συμβάλλει στην ασφάλεια όλων των χρηστών, ιδίως των πιο αδύναμων και των περισσότερο εκτεθειμένων σε κινδύνους, σεβόμενος την προσωπικότητα των άλλων. 2.ΓνώσειςΟι οδηγοί πρέπει να μπορούν να αποδεικνύουν ότι γνωρίζουν και κατανοούν καλώς τα εξής: 2.1. τη σπουδαιότητα της προσοχής και της συμπεριφοράς έναντι των άλλων χρηστών 2.2. στοιχεία μηχανικής που συνδέονται με την ασφαλή οδήγηση: πρέπει να μπορούν να επισημαίνουν τις πιο συνηθισμένες βλάβες που μπορούν να παρουσιασθούν ιδίως στο σύστημα διεύθυνσης, ανάρτησης ή τροχοπέδησης, στα ελαστικά, στους προβολείς, στους δείκτες πορείας (φλας), στους ανακλαστήρες, στους καθρέφτες, στους πίδακες υαλοκαθαρισμού και στους υαλοκαθαριστήρες, στο σύστημα εξάτμισης και στις ζώνες ασφαλείας, 2.3. τις κυριότερες αρχές σχετικά με την τήρηση απόστασης ασφαλείας μεταξύ των οχημάτων, την απόσταση τροχοπέδησης και την ευστάθεια του οχήματος υπό διάφορες καιρικές συνθήκες και σε διάφορους τύπους οδοστρώματος. 2.4. το γεγονός ότι η αντίληψη και η εκτίμηση μιας καταστάσεως, η σχετική απόφαση, ιδίως δε ο χρόνος που χρειάζεται ο οδηγός για να αντιδράσει, και η μεταβολή της συμπεριφοράς του, επηρεάζονται από το οινόπνευμα, από ναρκωτικά και φάρμακα, από συγκινησιακές καταστάσεις και από την κόπωση, 2.5. τους ειδικούς κινδύνους που οφείλονται στην απειρία των άλλων χρηστών της οδού, και μάλιστα των πιο τρωτών κατηγοριών, όπως είναι τα παιδιά, οι πεζοί, οι ποδηλάτες και τα άτομα με μειωμένη ικανότητα μετακίνησης, 2.6. τους κινδύνους που ενέχει η κυκλοφορία και η οδήγηση διαφόρων τύπων οχημάτων και οι διαφορετικές συνθήκες ορατότητας που έχουν οι οδηγοί τους, 2.7. τους κινδύνους οδήγησης που γεννώνται από την κατάσταση του οδοστρώματος, ιδίως σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες και την ώρα της ημέρας ή της νύχτας, 2.8. τα χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων οδών και τις σχετικές διατάξεις του νόμου, 2.9. τον εξοπλισμό ασφαλείας των οχημάτων, και ιδίως τη χρησιμοποίηση των ζωνών ασφαλείας και του εξοπλισμού ασφαλείας παιδιών, 2.10.τους κανόνες χρησιμοποίησης του οχήματος ώστε να μην θίγεται το περιβάλλον (όχι άσκοπη χρήση των ηχητικών οργάνων, λελογισμένη κατανάλωση καυσίμου, περιορισμός των εκπεμπόμενων καυσαερίων...), 2.11. τις περί οδικής κυκλοφορίας διατάξεις του νόμου, ειδικότερα όσον αφορά την κατακόρυφη και την οριζόντια σήμανση, τους κανόνες προτεραιότητας και τα όρια ταχύ-τητος, 2.12.τους κανόνες σχετικά με τα διοικητικά έγγραφα χρήσης του οχήματος, 2.13. τους γενικούς κανόνες συμπεριφοράς του οδηγού σε περίπτωση ατυχήματος (τοποθέτηση σημάτων, συναγερμός) και τα τυχόν μέτρα που πρέπει να λαμβάνει για να βοηθήσει τα θύματα οδικών ατυχημάτων, 2.14. τους παράγοντες ασφαλείας όσον αφορά τη φόρτωση του οχήματος και τα μεταφερόμενα άτομα. 3.ΙκανότητεςΟι παρακάτω διατάξεις ισχύουν μόνον εφόσον συμβιβάζονται με τα χαρακτηριστικά του οχήματος. 3.1. Οι οδηγοί πρέπει να έχουν τις σχετικές ικανότητες, ώστε με στόχο την ασφαλή οδήγηση, να μπορούν: 3.1.1.να ελέγχουν την κατάσταση των ελαστικών, των προβολέων, των ανακλαστήρων, του συστήματος διεύθυνσης, των φρένων, των δεικτών πορείας και των ηχητικών οργάνων, 3.1.2.να ρυθμίζουν καταλλήλως το κάθισμα ώστε να κάθονται σωστά, 3.1.3. να ρυθμίζουν τους καθρέπτες και τη ζώνη ασφαλείας, 3.1.4.να ελέγχουν εάν είναι κλειστές οι πόρτες. 3.2.Οι οδηγοί πρέπει να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τα διάφορα όργανα του οχήματος: - το τιμόνι το ποδωστήριο επιτάχυνσης (γκάζι) το ποδωστήριο του συμπλέκτη το μοχλό του κιβωτίου ταχυτήτων - το χειρόφρενο και το ποδόφρενο, ως εξής: 3.2.1. θέτοντας σε λειτουργία τον κινητήρα και ξεκινώ-ντας χωρίς κραδασμούς (τόσο σε επίπεδο έδαφος, όσο και σε ανήφορο ή κατήφορο), 3.2.2. επιταχύνοντας το όχημα μέχρι την αρμόζουσα ταχύτητα, και διατηρώντας συγχρόνως ευθεία πορεία, ακόμη και κατά την αλλαγή των ταχυτήτων, 3.2.3.προσαρμόζοντας καταλλήλως την ταχύτητα του οχήματος κατά την αλλαγή κατεύθυνσης σε διασταυρώσεις, ή ενδεχομένως όταν ο χώρος είναι στενός, διατηρώντας πάντα τη σωστή πορεία του οχήματος, 3.2.4. οδηγώντας το όχημα σε οπισθοπορεία, με ταυτόχρονη διατήρηση του οχήματος σε ευθεία γραμμή και χρήση της λωρίδας κυκλοφορίας που χρησιμοποιείται για τη στροφή δεξιά ή αριστερά σε μία γωνία οδού, 3.2.5.κάνοντας στροφή επί τόπου, χρησιμοποιώντας και την όπισθεν, 3.2.6.φρενάροντας για να σταματήσει το όχημα με ακρίβεια, και, αν αυτό είναι απαραίτητο, χρησιμοποιώντας τη μέγιστη ικανότητα πέδησης του οχήματος, 3.2.7.σταθμεύοντας το όχημα ή ξεκινώντας από θέση στάθμευσης (παράλληλη, υπό γωνία ή κάθετη), χρησιμοποιώντας και την όπισθεν, σε επίπεδο έδαφος, σε ανήφορο και σε κατήφορο. 3.3. Όταν οδηγούν υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στο σημείο 3.2., οι οδηγοί πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τα δευτερεύοντα όργανα του οχήματος, και συγκεκριμένα τους υαλοκαθαριστήρες, το μηχανισμό για το πλύσιμο ή το ξεθόλωμα των τζαμιών, τον κλιματισμό, το φωτισμό κ.λπ. 4.Συμπεριφορά4.1. Οι υποψήφιοι οδηγοί πρέπει να μπορούν να κάνουν όλους τους συνήθεις ελιγμούς υπό κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας, με πλήρη ασφάλεια και λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις: 4.1.1.παρατηρώντας (και με τη βοήθεια των καθρεπτών) όλη την οδό, τη σήμανση, τους υπάρχοντες ή προβλέψιμους κινδύνους, 4.1.2.επικοινωνώντας με τους άλλους χρήστες της οδού, με τα επιτρεπόμενα μέσα, 4.1.3.αντιδρώντας αποτελεσματικά υπό πραγματικές συνθήκες κινδύνου, 4.1.4.τηρώντας τις νομοθετικές διατάξεις οδικής κυκλοφορίας και υπακούοντας στα εντεταλμένα άτομα που ρυθμίζουν την κυκλοφορία, 4.1.5.σεβόμενοι τους άλλους χρήστες. 4.2. Οι οδηγοί πρέπει επίσης να μπορούν, σε συνθήκες κανονικής κυκλοφορίας, και με πλήρη ασφάλεια: 4.2.1. να ξεκινούν από την άκρη του πεζοδρομίου ή/και το χώρο στάθμευσης, 4.2.2.να κυκλοφορούν καταλαμβάνοντας σωστή θέση στην οδό και προσαρμόζοντας την ταχύτητα του οχήματος στις συνθήκες κυκλοφορίας και τη χάραξη της οδού, 4.2.3. να διατηρούν τις αποστάσεις μεταξύ των οχημάτων, 4.2.4.να αλλάζουν λωρίδα κυκλοφορίας, 4.2.5.να προσπερνούν σταθμευμένα ή σταματημένα οχήματα, καθώς και εμπόδια, 4.2.6.να διασταυρώνονται με οχήματα που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση, ακόμα και σε στενούς δρόμους, 4.2.7. να προσπερνούν οχήματα σε διάφορες περιπτώσεις, 4.2.8. να πλησιάζουν και περνούν σωστά από ισόπεδες διαβάσεις, 4.2.9. να πλησιάζουν και περνούν σωστά τις διασταυρώσεις, 4.2.10.να στρίβουν δεξιά ή αριστερά στις διασταυρώσεις ή όταν εγκαταλείπουν το οδόστρωμα, 4.2.11. να παίρνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν βγαίνουν από το όχημα. 5.Ειδικοί όροι για την οδήγηση οχημάτων των κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ, Β + Ε, Γ+Ε και Δ+Ε 5.1. Κατηγορία Α Οι οδηγοί των οχημάτων της κατηγορίας αυτής πρέπει επίσης να γνωρίζουν: 5.1.1. να βάζουν σωστά το κράνος και να ελέγχουν την κατάσταση των άλλων μηχανισμών ασφάλειας που διαθέτουν τα οχήματα του είδους αυτού, 5.1.2.να αναδιπλώνουν το πλάγιο στήριγμα του δικύκλου και να μετακινούν το όχημα χωρίς τη βοήθεια του κινητήρα, περπατώντας δίπλα του, 5.1.3. να σταθμεύουν το δίκυκλο στηρίζοντας το στο ειδικό πλάγιο στήριγμα, 5.1.4.να κάνουν στροφή επί τόπου, 5.1.5. να διατηρούν την ισορροπία του οχήματος σε διάφορες ταχύτητες, συμπεριλαμβανομένων των μικρών ταχυτήτων, και υπό διάφορες συνθήκες οδήγησης, καθώς και όταν μεταφέρουν επιβάτη, 5.1.6.να παίρνουν την κατάλληλη κλίση σε στροφές. 5.2.Κατηγορίες Γ, Δ, Γ+Ε και Δ+Ε Οι οδηγοί των οχημάτων των κατηγοριών αυτών πρέπει να αποδεικνύουν επίσης ότι γνωρίζουν και κατανοούν πλήρως: 5.2.1.τα προβλήματα ορατότητας που προκαλούν τα χαρακτηριστικά του οχήματος για τον ίδιο τον οδηγό αλλά και τους άλλους χρήστες, 5.2.2.την επίδραση του ανέμου στην πορεία του οχήματος, 5.2.3. τη νομοθεσία σχετικά με τα βάρη και τις διαστάσεις, 5.2.4. τη νομοθεσία σχετικά με τις ώρες ανάπαυσης και οδήγησης, καθώς και τη χρήση του χρονοταχογράφου, 5.2.5. τις αρχές λειτουργίας των συστημάτων πέδησης και επιβράδυνσης, 5.2.6. τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τα προσπεράσματα λόγω των κινδύνων που δημιουργεί η εκτόξευση νερών και λάσπης, 5.2.7.την ανάγνωση οδικών χαρτών. Επίσης πρέπει να μπορούν: 5.2.8.να ελέγχουν τον βοηθητικό μηχανισμό του συστήματος πέδησης και διεύθυνσης, 5.2.9.να χρησιμοποιούν τα διάφορα συστήματα πέδησης. 5.2.10.να χρησιμοποιούν τα συστήματα μείωσης της ταχύτατος εκτός από τα φρένα, 5.2.11. να προσαρμόζουν την τροχιά του οχήματος τους στις στροφές, λαμβάνοντας υπόψη το μήκος και τα εξέχοντα τμήματα του οχήματος τους. 5.3.Κατηγορίες Β,Β+Ε,Γ,Γ+Ε,Δ+Ε Οι οδηγοί των οχημάτων των κατηγοριών αυτών πρέπει: 5.3.1. να γνωρίζουν τους παράγοντες ασφάλειας του οχήματος τους που έχουν σχέση με τη φόρτωση του. 5.4.Κατηγορίες Β+Ε, Γ+Ε, Δ+Ε Οι οδηγοί των οχημάτων των κατηγοριών αυτών πρέπει να μπορούν: 5.4.1. να ζεύξουν και να αποζεύξουν το ρυμουλκούμενο ή το ημιρυμουλκούμενο στο έλκον όχημα. 5.5.Κατηγορία Δ Οι οδηγοί των οχημάτων της κατηγορίας αυτής πρέπει να αποδεικνύουν ότι γνωρίζουν: 5.5.1. του κανόνες που ισχύουν σχετικά με τα μεταφερόμενα πρόσωπα. 5.5.2.τη συμπεριφορά που πρέπει να τηρούν σε περίπτωση ατυχήματος, 5.5.3. επιπλέον, πρέπει να μπορούν να παίρνουν ειδικά μέτρα για την ασφάλεια του οχήματος. 6.Χρήση του οχήματος Ο οδηγός πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί το όχημα του σε διαφορετικούς τύπους οδών, είτε μέσα στην πόλη είτε στην ύπαιθρο, και υπό διάφορες συνθήκες (καιρικές συνθήκες, φωτισμός, κίνηση.....). ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Τα κράτη μέλη θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι μελλοντικοί οδηγοί έχουν πράγματι τις γνώσεις, τις ικανότητες και τη συμπεριφορά που απαιτούνται για την οδήγηση οχήματος με κινητήρα. Οι σχετικές εξετάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν: - μία δοκιμασία με την οποία ελέγχονται οι γνώσεις, - μία δοκιμασία με την οποία ελέγχονται οι ικανότητες και η συμπεριφορά. Οι συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να διεξάγονται οι εξετάσεις αυτές είναι οι ακόλουθες. 7.Δοκιμασία για τον έλεγχο των γνώσεων. 7.1.Μορφή Η μορφή επιλέγεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος έχει τις γνώσεις στα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 5 του παρόντος παραρτήματος. Κάθε υποψήφιος μίας κατηγορίας άδειας ο οποίος είναι ήδη κάτοχος άδειας άλλης κατηγορίας μπορεί να απαλλαγεί από τις κοινές διατάξεις που προβλέπονται στο σημείο 7 του παρόντος παραρτήματος. 7.2.Περιεχόμενο της δοκιμασίας για όλες τις κατηγορίες οχημάτων Τα παρακάτω σημεία αφορούν την παράγραφο 2 του παρόντος παραρτήματος. 7.2.1. Η δοκιμασία πρέπει να αφορά υποχρεωτικά κάθε ένα από τα παρακάτω σημεία, το δε περιεχόμενο της για κάθε σημείο καθορίζεται με πρωτοβουλία κάθε κράτους μέλους. 7.2.1.1.νομικές διατάξεις οδικής κυκλοφορίας σημείο 2.11, 7.2.1.2.ο οδηγός σημεία 2.1 και 2.4, 7.2.1.3. η οδός σημεία 2.3,2.7 και 2.8, .7.2.1.4. οι άλλοι χρήστες της οδού σημεία 2.5 και 2.6 7.2.1.5. γενικοί κανόνες και διάφορα σημεία 2.12,2.13 και 2.14. 7.2.2.η δοκιμασία που προβλέπεται στην παράγραφο 7.2.1. παραπάνω, συμπληρώνεται από τυχαίο έλεγχο σε ένα από τα σημεία 2.2,2.9 και 2.10 σχετικά με το όχημα. 7.3.Ειδικές διατάξεις για τις κατηγορίες Γ,Δ,Γ+Ε και Δ+Ε Για τους υποψηφίους οδηγούς των οχημάτων των κατηγοριών Γ,Δ,Γ+Ε και Δ+Ε, η δοκιμασία που προβλέπεται στην παράγραφο 7.2 παραπάνω συμπληρώνεται: 7.3.1. από υποχρεωτικό έλεγχο των παρακάτω σημείων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος παραρτήματος, 7.3.1.1.κατηγορίες Γ,Δ,Γ+Ε και Δ+Ε σημεία 5.2.3 (εκτός από τις υποκατηγορίες Γ1, Γ1+Ε, Δ1 και Δ1+Ε), 5.2.4 (εκτός από τη χρήση του χρονοταχογράφου που προβλέπεται στο σημείο 9.3.1) και 5.2.5 (εκτός από τις υποκατηγορίες Γ1,Γ1+Ε,Δ1 και Δ+Ε), 7.3.1.2.κατηγορία Δ σημεία 5.5.1 και 5.5.2. 7.3.2. από δειγματοληπτικό έλεγχο ενός από τα παρακάτω σημεία: 5.2.1, 5.2.2. και 5.2.6 8.Δοκιμασία για τον έλεγχο των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς 8.1. Το όχημα και ο εξοπλισμός του 8.1.1. Η οδήγηση οχήματος με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων προϋποθέτει την επιτυχία σε δοκιμασία ελέγχου των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς που γίνεται σε όχημα εφοδιασμένο με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. Εάν ο υποψήφιος επιτυγχάνει τη δοκιμασία ελέγχου των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς σε όχημα εφοδιασμένο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, το γεγονός αυτό αναγράφεται σε κάθε άδεια οδήγησης που χορηγείται με βάση την εξέταση αυτή. Οι άδειες στις οποίες αναφέρεται η ένδειξη αυτή, μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για την οδήγηση οχημάτων με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Ως «όχημα εφοδιασμένο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων» νοείται το όχημα στο οποίο η αυξομείωση της σχέσης μετάδοσης μεταξύ του κινητήρα και των τροχών επιτυγχάνεται και μόνο με τη χρησιμοποίηση του επιταχυντή και των φρένων. 8.1.2. Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τις δοκιμασίες ελέγχου των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν πιο περιοριστικές απαιτήσεις για τα κριτήρια αυτά ή να προσθέσουν και άλλες. Κατηγορία Α - προοδευτική πρόσβαση (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) πρώτη περίπτωση πρώτη φράση της οδηγίας 91/ 439/ΕΟΚ μηχανοκίνητο δίκυκλο χωρίς πλευρικό κάνιστρο κυβισμού άνω των 120 CΜ3 που φθάνει την ταχύτητα των 100 χιλιομέτρων την ώρα τουλάχιστον, - άμεση πρόσβαση (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) πρώτη περίπτωση δεύτερη φράση της οδηγίας 91/439/ ΕΟΚ: Μηχανοκίνητο δίκυκλο χωρίς πλευρικό κάνιστρο, ισχύος τουλάχιστον 35ΚW. Κατηγορία Β όχημα της κατηγορίας Β με 4 τροχούς που μπορεί να φθάνει την ταχύτητα των 100 χιλιομέτρων την ώρα τουλάχιστον, Κατηγορία Β+Ε σύνολο, αποτελούμενο από όχημα εξετάσεων της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας τουλάχιστον 1.000 kg, που φθάνει την ταχύτητα των 100 χιλιομέτρων την ώρα τουλάχιστον και που δεν υπάγεται στην κατηγορία Β. Κατηγορία Γ όχημα της κατηγορίας Γ, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα τουλάχιστον 10.000 kg, και μήκος τουλάχιστον επτά μέτρα, που φθάνει την ταχύτητα των 80 χιλιομέτρων την ώρα τουλάχιστον, Κατηγορία Γ+Ε είτε αρθρωτό όχημα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα τουλάχιστον 18.000 kg, και μήκος τουλάχιστον δώδεκα μέτρα, που φθάνει την ταχύτητα των 80 χιλιομέτρων την ώρα τουλάχιστον, είτε σύνολο αποτελούμενο από όχημα εξετάσεων της κατηγορίας Γ και ρυμουλκούμενο μήκους τουλάχιστον τεσσάρων μέτρων, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα τουλάχιστον 18.000 kg και μήκος τουλάχιστον δώδεκα μέτρα, με ανώτατη ταχύτητα τουλάχιστον 80 χιλιομέτρων την ώρα, Κατηγορία Δ όχημα της κατηγορίας Δ με μήκος τουλάχιστον εννέα μέτρων που πρέπει να φθάνει ταχύτητα τουλάχιστον 80 χιλιομέτρων την ώρα, Κατηγορία Δ+Ε σύνολο αποτελούμενο από όχημα εξετάσεων της κατηγορίας Δ και ρυμουλκούμενο με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα τουλάχιστον 1.250 kg που πρέπει να φθάνει ταχύτητα τουλάχιστον 80 χιλιομέτρων την ώρα. Προαιρετικές υποκατηγορίες Υποκατηγορία Α1 μηχανοκίνητο δίκυκλο χωρίς πλευρικό κάνιστρο, κυβισμού τουλάχιστον 75cm3, Υποκατηγορία Β1 τρίκυκλο ή τετράκυκλο με κινητήρα που πρέπει να φθάνει ταχύτητα τουλάχιστον 60 χιλιομέτρων την ώρα, Υποκατηγορία Γ1 όχημα της υποκατηγορίας Γ1 με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα τουλάχιστον 4.000 kg που πρέπει να φθάνει την ταχύτητα των 80 χιλιομέτρων την ώρα τουλάχιστον, Υποκατηγορία Γ1+Ε σύνολο, αποτελούμενο από όχημα εξετάσεων της κατηγορίας Γ1 και από ρυμουλκούμενο μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας τουλάχιστον 2.000kg, το οποίο έχει μήκος τουλάχιστον οκτώ μέτρα και φθάνει την ταχύτητα των 80 χιλιομέτρων την ώρα τουλάχιστον, Υποκατηγορία Δ1 όχημα της υποκατηγορίας Δ1 που πρέπει να φθάνει την ταχύτητα των 80 χιλιομέτρων την ώρα τουλάχιστον. Υποκατηγορία Δ1+Ε σύνολο αποτελούμενο από όχημα εξετάσεων της υπο-κατηγορίας Δ1 και από ρυμουλκούμενο του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα είναι τουλάχιστον 1250 kg, το οποίο πρέπει να φθάνει την ταχύτητα των 80 χιλιομέτρων την ώρα τουλάχιστον. 8.2. ικανότητες και συμπεριφορά που πρέπει να ελέγχονται κατά τη δοκιμασία. Οι ακόλουθες διατάξεις ισχύουν εφόσον συμβιβάζονται με τα χαρακτηριστικά του οχήματος. 8.2.1.Προετοιμασία του οχήματος Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση να προετοιμάζονται για μια ασφαλή οδήγηση, τηρώντας υποχρεωτικά τις ακόλουθες απαιτήσεις, που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 3.1 του παρόντος παραρτήματος. Σημεία 3.1.2 , 3.1.3 (όσον αφορά τη ζώνη ασφαλείας, μόνο εάν η νομοθεσία τη θεωρεί υποχρεωτική), 3.1.4. 8.2.2.Ελεγχος του οχήματος από τεχνικής πλευράς οι υποψήφιοι πρέπει να αποδεικνύουν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν τα όργανα του αυτοκινήτου εκτελώντας υποχρεωτικά τις ακόλουθες πράξεις και χειρισμούς που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 3.2. του παρόντος παραρτήματος. Σημεία 3.2.1 (εκκίνηση σε επίπεδο έδαφος και, ει δυνατόν, σε ανήφορο) 3.2.2., 3.2.3 και 3.2.6 (εκτός από τη χρήση της μέγιστης ικανότητας πέδησης του οχήματος, για την οποία γίνεται λόγος στο σημείο 10.1.1.)· Οι χειρισμοί που αναφέρονται στα σημεία 3.2.4, 3.2.5 και 3.2.7 ελέγχονται δειγματοληπτικά (τουλάχιστον δύο χειρισμοί από τους τρεις που αναφέρονται, από τους οποίους ο ένας περιλαμβάνει υποχρεωτικά οπισθοπο-ρεία). Οι χειρισμοί που αναφέρονται στο σημείο 3.2.5 είναι δυνατόν να μην ελέγχονται για τις κατηγορίες οχημάτων Γ,Δ,Β+Ε,Γ+Ε και Δ+Ε. Οι υποψήφιοι οδηγοί για τις κατηγορίες αυτές πρέπει υποχρεωτικά να εκτελούν οπισθοπορεία διαγράφοντας καμπύλη το σχήμα της οποίας επιλέγεται από τα κράτη μέλη. 8.2.3. Συμπεριφορά κατά την κυκλοφορία Οι υποψήφιοι πρέπει να εκτελούν υποχρεωτικά όλους τους παρακάτω χειρισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος παραρτήματος υπό κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας, με πλήρη ασφάλεια και παίρνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις. Σημεία 4.11, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2., 4.2.3,4.2.4,4.2.5,4.2.9 και 4.2.10, καθώς και τους χειρισμούς που αναφέρονται στα σημεία 4.2.6, 4.2.7 και 4.2.8 εάν παρουσιασθεί ευκαιρία. 8.3. Ειδικές διατάξεις για τις κατηγορίες Α,Γ,Δ,Γ+Ε και Δ+Ε Οι υποψήφιοι οδηγοί των οχημάτων των κατηγοριών Α,Γ,Δ,Γ+Ε και Δ+Ε πρέπει να εκτελούν υποχρεωτικά, εκτός από τους παραπάνω χειρισμούς, και τους χειρισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος παραρτήματος, και οι οποίοι απαριθμούνται παρακάτω: 8.3.1.Κατηγορία Α Σημεία 5.1.2 (αναδίπλωση του πλάγιου στηρίγματος του δικύκλου και ενδεχομένως μετακίνηση του χωρίς τη βοήθεια του κινητήρα, περπατώντας δίπλα του), 5.1.3 και 5.1.6. Η σωστή θέση του κράνους ελέγχεται εάν το κράνος είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στο σημείο 5.1.1 γίνονται δειγματοληπτικά. Η διατήρηση της ισορροπίας (σημείο 5.1.5) ελέγχεται υποχρεωτικά σε διάφορες ταχύτητες, καθώς και σε πολύ μικρή ταχύτητα, και υπό διάφορες συνθήκες οδήγησης, εκτός από τη μεταφορά επιβατών για την οποία γίνεται λόγος στο σημείο 9.1.2.1. 8.3.2.Κατηγορίες Γ, Δ, Γ+Ε και Δ+Ε Σημεία 5.2.8, 5.2.9 (εκτός από Π και Δ1), 5.2.10 (εκτός από Γ1 καιΔ1) και 5.2.11 (εκτός από Γ1 και Δ1). 8.3.3.Κατηγορία Δ Σημείο 5.5.3. 9.Ελεγχος των γνώσεων ή έλεγχος των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς. 9.1. Ο έλεγχος των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς των υποψηφίων για τα ακόλουθα σημεία είναι υποχρεωτικός, επαφίεται όμως στα κράτη μέλη να καθορίσουν εάν ο έλεγχος αυτός θα γίνεται κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας που αφορά τις γνώσεις ή κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς. 9.1.1.Όλες οι κατηγορίες 9.1.1.1.δειγματοληπτικός έλεγχος της κατάστασης των παρακάτω οργάνων: ελαστικά, προβολείς, ανακλαστήρες, σύστημα διεύθυνσης, φρένα, δείκτες πορείας και ηχητικά όργανα, 9.1.1.2.προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται όταν ο οδηγός εγκαταλείπει το όχημα. 9.1.2.Κατηγορία Α 9.1.2.1. διατήρηση της ισορροπίας κατά τη μεταφορά ενός επιβάτη. 9.1.3.Κατηγορίες Γ, Δ, Γ+Ε και Δ+Ε. 9.1.3.1. χρήση του χρονοταχογράφου. 9.1.4.Κατηγορία Γ+Ε 9.1.4.1. ζεύξη και απόζευξη του ρυμουλκούμενου ή του ημιρυμουλκούμενου στο έλκον όχημα, 9.1.4.2.ασφαλής φόρτωση του οχήματος. 10.Προαιρετικός έλεγχος των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς Οι ικανότητες και η, συμπεριφορά των υποψηφίων για τα παρακάτω σημεία, ελέγχονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς. 10.1.Όλες οι κατηγορίες 10.1.1. χρήση της μέγιστης ικανότητας πέδησης του οχήματος. 10.2.Κατηγορία Α 10.2.1. στροφή επί τόπου. 10.3. Η ανάγνωση ενός οδικού χάρτη μπορεί να ελέγχεται είτε κατά τον έλεγχο των γνώσεων, είτε κατά τον έλεγχο των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς (εκτός για τις υποκατηγορίες Γ1, Γ1+Ε, Δ1 και Δ1+Ε). 11.Αξιολόγηση του ελέγχου των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς Σε καθεμία από τις διάφορες καταστάσεις οδήγησης, η αξιολόγηση αφορά την άνεση του υποψηφίου στον χειρισμό των διαφόρων οργάνων του οχήματος, και την ικανότητα του να παρεμβάλλεται με πλήρη ασφάλεια στο ρεύμα κυκλοφορίας. Καθ όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας, ο εξεταστής πρέπει να αισθάνεται ασφαλής. Τα λάθη οδήγησης ή η επικίνδυνη συμπεριφορά που θέτουν σε κίνδυνο την άμεση ασφάλεια του οχήματος εξέτασης, των επιβατών του ή των άλλων προσώπων που κυκλοφορούν στο δρόμο και για τα οποία χρειάστηκε ή όχι η παρέμβαση του εξεταστή ή του συνοδού, συνεπάγονται την αποτυχία του εξεταζομένου. Εντούτοις, ο εξεταστής είναι ελεύθερος να αποφασίζει εάν θα περατωθεί ή όχι η πρακτική εξέταση. Οι εξεταστές θα πρέπει να εκπαιδεύονται ώστε να είναι σε θέση να εκτιμούν ορθά αν ο υποψήφιος είναι ικανός να οδηγεί με πλήρη ασφάλεια. Αρμόδιος οργανισμός των κρατών μελών θα παρακολουθεί και θα επιβλέπει το έργο των εξεταστών προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή και ενιαία εφαρμογή της βαθμολογίας των λαθών οδήγησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παρόντος παραρτήματος. 12.Διάρκεια της εξέτασης Η διάρκεια της εξέτασης και η καλυπτόμενη απόσταση πρέπει να είναι αρκετά μεγάλες ώστε να μπορεί να γίνει η αξιολόγηση των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς που αναφέρεται στις παραγράφους 8 και 9 του παρόντος παραρτήματος. Η ελάχιστη διάρκεια οδήγησης για τον έλεγχο της συμπεριφοράς δεν πρέπει σε καμμία περίπτωση να είναι μικρότερη από 25 λεπτά για τις κατηγορίες Α, Β και Β+Ε και 45 λεπτά για τις άλλες κατηγορίες. 13.Τόπος της εξέτασης Το μέρος της εξέτασης που αποβλέπει στην αξιολόγηση της ικανότητας του υποψηφίου να ελέγχει από τεχνική άποψη το όχημα μπορεί να γίνεται σε ειδικό χώρο. Το μέρος της εξέτασης που αφορά την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του εξεταζομένου στην κυκλοφορία πρέπει να γίνεται, ει δυνατόν, σε οδούς που βρίσκονται έξω από τις πόλεις, σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας και σε αυτοκινητοδρόμους, καθώς και σε αστικές οδούς, οι οποίες πρέπει να παρουσιάζουν τις διάφορες δυσκολίες που ενδέχεται να συναντήσει ένας οδηγός. Είναι επίσης επιθυμητή η διεξαγωγή της εξέτασης υπό διαφορετικές συνθήκες πυκνότητας κυκλοφορίας. 14.Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη δοκιμασία ελέγχου της συμπεριφοράς και των ικανοτήτων, τα οποία έχουν τεθεί σε κυκλοφορία πριν τις 31 Ιουλίου 1991, μπορούν να χρησιμοποιούνται μετά την ημερομηνία αυτή μόνο κατά τη διάρκεια περιόδου η οποία δεν πρέπει να υπέρβαίνει τα τρία χρόνια, εάν δεν είναι σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται για τα οχήματα αυτά στο σημείο 8.1.2. του παρόντος παραρτήματος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑΟΡΙΣΜΟΙ 1.Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, οι οδηγοί κατατάσσονται σε δύο ομάδες: 1.1.Ομάδα 1 οδηγοί οχημάτων των κατηγοριών Α, Β και Β+Ε, καθώς και των υποκατηγοριών Α1 και Β1, 1.2.Ομάδα 2 οδηγοί οχημάτων των κατηγοριών Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε και των υποκατηγοριών Γ1, Γ1+Ε, Δ1 και Δ1+Ε. 1.3. Η εθνική νομοθεσία μπορεί να περιλαμβάνει διατάξεις για την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπει το παρόν παράρτημα για τους οδηγούς της ομάδας 2 στους οδηγούς οχημάτων που υπάγονται στην κατηγορία Β και χρησιμοποιούν την άδεια οδήγησης τους για επαγγελματικούς σκοπούς (ταξί, ασθενοφόρα κ.λπ.). 2.Κατ αναλογία, οι υποψήφιοι για τη χορήγηση ή την ανανέωση μιας άδειας οδήγησης κατατάσσονται στην ομάδα στην οποία θα ανήκουν μετά τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3.Ομάδα 1 Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλονται σε ιατρική εξέταση, εάν κατά τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων διατυπώσεων ή κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών στις οποίες πρέπει να υποβάλλονται για την απόκτηση άδειας, διαφανεί ότι παρουσιάζουν μία ή περισσότερες από τις ανικανότητες που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα. 4.Ομάδα 2 Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλονται σε ιατρική εξέταση πριν από την αρχική χορήγηση άδειας και στη συνέχεια, οι οδηγοί οφείλουν να υποβάλλονται στις περιοδικές εξετάσεις που ορίζει η εθνική νομοθεσία. 5.Κατά τη χορήγηση ή για κάθε μεταγενέστερη ανανέωση μιας άδειας οδήγησης, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν την τήρηση αυστηρότερων κανόνων από αυτούς που προβλέπει το παρόν παράρτημα. ΟΡΑΣΗ6.Κάθε υποψήφιος για την απόκτηση άδειας οδήγησης οφείλει να υποβάλλεται στις κατάλληλες εξετάσεις ώστε να εξασφαλίζεται ότι η όραση του έχει την οξύτητα που απαιτείται για την οδήγηση οχημάτων με κινητήρα. Σε περίπτωση αμφιβολιών όσον αφορά την επάρκεια της όρασης του, ο υποψήφιος πρέπει να εξετάζεται από κατάλληλη ιατρική αρχή. Κατά την εξέταση αυτή, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην οξύτητα της όρασης, το οπτικό πεδίο, την όραση υπό ατελή φωτισμό και τις προϊούσες οφθαλμικές ασθένειες. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, οι εν-δοφθάλμιοι φακοί δεν θεωρούνται διορθωτικοί φακοί. Ομάδα 1 6.1. Κάθε υποψήφιος για την χορήγηση ή την ανανέωση άδειας οδήγησης πρέπει να έχει διοφθαλμική οξύτητα όρασης, με οπτική διόρθωση εφόσον χρειάζεται, τουλάχιστον 0,5 με την ταυτόχρονη χρησιμοποίηση και των δύο οφθαλμών. Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται εφόσον προκύπτει από την ιατρική εξέταση ότι το οπτικό πεδίο είναι μικρότερο των 120° σε οριζόντιο επίπεδο, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που δικαιολογούνται δεόντως από ευνοϊκή ιατρική γνωμάτευση και θετική πρακτική δοκιμασία, ή ότι ο ενδιαφερόμενος πάσχει από κάποια άλλη πάθηση της όρασης που μπορεί να υπονομεύσει την ασφάλεια της οδήγησης του. Εφόσον εντοπισθεί ή δηλωθεί μια προϊούσα οφθαλμική πάθηση, η άδεια οδήγησης μπορεί να χορηγείται ή να ανανεώνεται, υπό την προϋπόθεση περιοδικής εξέτασης που πραγματοποιείται από μία αρμόδια ιατρική αρχή. 6.2. Κάθε υποψήφιος για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας οδήγησης που πάσχει από λειτουργική ολική απώλεια της όρασης από τον ένα οφθαλμό, ή που χρησιμοποιεί μόνο έναν οφθαλμό, λόγου χάριν σε περίπτωση διπλωπίας, πρέπει να έχει οξύτητα όρασης τουλάχιστον 0,6, με οπτική διόρθωση, εφόσον χρειάζεται. Η αρμόδια ιατρική αρχή πρέπει να βεβαιώνει ότι αυτή η κατάσταση μονό-φθαλμης όρασης προϋπάρχει από αρκετό χρόνο ώστε ο ενδιαφερόμενος να έχει προσαρμοστεί σ αυτή και ότι το οπτικό πεδίο του οφθαλμού αυτού είναι φυσιολογικό. Ομάδα 2 6.3. Κάθε υποψήφιος για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας οδήγησης πρέπει να έχει οξύτητα όρασης και από τους δύο οφθαλμούς, με οπτική διόρθωση εφόσον χρειάζεται, τουλάχιστον 0,8 για τον οφθαλμό με την καλύτερη όραση και τουλάχιστον 0,5 για τον οφθαλμό με τη λιγότερη καλή όραση. Στην περίπτωση που οι τιμές 0,8 και 0,5 επιτυγχάνονται με τη βοήθεια οπτικής διόρθωσης, πρέπει η μη διορθωμένη οξύτητα του καθενός των δύο οφθαλμών να φθάνει το 0,05 ή η διόρθωση της ελάχιστης απαιτούμενης οξύτητας (0,8 και 0,5) να επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ομματοϋαλίων των οποίων η ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4 διοπτρίες περίπου, ή με την βοήθεια φακών επαφής (μη διορθωμένη όραση = 0,05). Η διόρθωση πρέπει να είναι καλώς ανεκτή. Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στην περίπτωση που ο υποψήφιος ή ο οδηγός δεν έχει φυσιολογικό διοφθαλμικό οπτικό πεδίο ή πάσχει από διπλωπία. ΑΚΟΗ7.Η άδεια οδήγησης χορηγείται ή ανανεώνεται σε κάθε υποψήφιο ή οδηγό της ομάδας 2, υπό την επιφύλαξη γνωμοδότησης των αρμοδίων ιατρικών αρχών κατά τις ιατρικές εξετάσεις πρέπει να λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι δυνατότητες αντιστάθμισης. ΑΤΟΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται σε υποψηφίους ή οδηγούς που πάσχουν από πάθηση ή ανωμαλία του κινητικού συστήματος η οποία καθιστά επικίνδυνη την οδήγηση οχήματος με κινητήρα. Ομάδα 1 8.1. Μετά από γνωμάτευση αρμόδιας ιατρικής αρχής είναι δυνατόν να χορηγείται, εφόσον είναι σκόπιμο, άδεια οδήγησης με περιοριστικούς όρους, σε οποιοδήποτε υποψήφιο ή οδηγό που μειονεκτεί σωματικά. Η γνωμάτευση αυτή πρέπει να στηρίζεται σε ιατρική αξιολόγηση της εν λόγω πάθησης ή ανωμαλίας και, εφόσον χρειάζεται, σε πρακτική δοκιμασία, πρέπει δε να συνοδεύεται από την ένδειξη του τύπου της διάταξης με την οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένο το όχημα καθώς και του κατά πόσον ο ενδιαφερόμενος οφείλει να φέρει ορθοπεδική συσκευή, στο μέτρο που ο έλεγχος της ικανότητας και της συμπεριφοράς αποδεικνύει ότι με τα μέσα αυτά, η οδήγηση δεν είναι επικίνδυνη. 8.2. Η άδειας οδήγησης μπορεί να χορηγείται ή να ανανεώνεται στους υποψηφίους που πάρχουν από προϊούσα πάθηση, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται σε περιοδικές εξετάσεις προκειμένου να ελέγχεται η ικανότητα τους να οδηγούν το όχημα τους με ασφάλεια. Από τη στιγμή που η κατάσταση του μειονεκτούντος σταθεροποιηθεί, η άδεια οδήγησης είναι δυνατόν να χορηγείται ή να ανανεώνεται χωρίς να επιβάλλεται τακτική ιατρική εξέταση. Ομάδα 2 8.3.Η αρμόδια ιατρική αρχή πρέπει να λαμβάνει δεό-ντως υπόψη της τους πρόσθετους κινδύνους που συνδέονται με την οδήγηση οχημάτων από άτομα που εμπίπτουν στον ορισμό της ομάδας αυτής. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 9.Οι παθήσεις που μπορούν να εκθέσουν τους υποψηφίους ή τους οδηγούς για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας οδήγησης σε αιφνίδια ανεπάρκεια του καρδιαγγειακού συστήματος τους η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει αιφνίδια αλλοίωση των εγκεφαλικών λειτουργιών, συνιστούν κινδύνους για την οδική ασφάλεια. Ομάδα 1 9.1.Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψήφιους που πάσχουν από σοβαρές διαταραχές του καρδιακού ρυθμού. 9.2. Η άδεια οδήγησης μπορεί να χορηγείται ή να ανανεώνεται στους υποψήφιους ή «οδηγούς που φέρουν συσκευή διέγερσης της καρδιακής λειτουργίας, υπό την επιφύλαξη έγκυρης ιατρικής γνωμάτευσης και τακτικού ιατρικού ελέγχου. 9.3.Η χορήγηση ή η ανανέωση μιας άδειας οδήγησης στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που πάσχουν από ανωμαλίες της αρτηριακής πίεσης πρέπει να αντιμετωπίζεται σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα στοιχεία της εξέτασης, τις ενδεχόμενες σχετικές επιπλοκές και τον κίνδυνο που ενδέχεται να συνιστούν για την ασφάλεια της κυκλοφορίας. 9.4. Κατά κανόνα, η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψήφιους ή τους οδηγούς που πάσχουν από στηθάγχη αναπαύσεως ή κινήσεως. Η χορήγηση ή η ανανέωση άδειας οδήγησης στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που έχουν στο ιστορικό τους έμφραγμα του μυοκαρδίου υπόκειται σε έγκυρη ιατρική γνωμάτευση και, εφόσον χρειάζεται, σε τακτικό ιατρικό έλεγχο. Ομάδα 2 9.5.Η αρμόδια ιατρική αρχή πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη της τους πρόσθετους κινδύνους που συνδέονται με την οδήγηση οχημάτων από άτομα που εμπίπτουν στον ορισμό της ομάδας αυτής. ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ 10.Η άδεια οδήγησης μπορεί να χορηγείται ή ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, υπό την προϋπόθεση έγκυρης ιατρικής γνωμάτευσης και κατάλληλου για κάθε περίπτωση τακτικού ιατρικού ελέγχου. Ομάδα 2 10.1. Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που υπάγονται στην ομάδα αυτή και πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη που απαιτεί θεραπεία με ινσουλίνη, εκτός πολύ εξαιρετικών περιπτώσεων, δεόντως αιτιολογημένων με έγκυρη ιατρική γνωμάτευση και υπό την προϋπόθεση τακτικού ιατρικού ελέγχου. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 11.Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που πάσχουν από σοβαρή νευρολογική πάθηση, εκτός εάν η αίτηση υποστηρίζεται από έγκυρη ιατρική γνωμάτευση. Προς το σκοπό αυτό, οι νευρολογικές διαταραχές που οφείλονται σε παθήσεις ή εγχειρήσεις του κεντρικού ή του περιφερειακού νευρικού συστήματος και οι οποίες εκφράζονται με κινητικά, αισθητικά ή τροφικά συμπτώματα που διαταράσσουν την ισορροπία και το συντονισμό, πρέπει να αντιμετωπίζονται ανάλογα με τις λειτουργικές δυνατότητες και την εξελιξιμότητά τους. Στις περιπτώσεις αυτές, η χορήγηση ή η ανανέωση άδειας οδήγησης μπορεί να εξαρτάται από περιοδικές εξετάσεις, σε περίπτωση κινδύνου επιδείνωσης. 12.Οι κρίσεις επιληψίας και άλλες βίαιες διαταραχές της συνειδησιακής κατάστασης συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, εφόσον εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια της οδήγησης ενός οχήματος με κινητήρα. Ομάδα 1 12.1.Η χορήγηση ή η ανανέωση άδειας είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση εξέτασης από αρμόδια αρχή και τακτικού ιατρικού ελέγχου. Η αρχή αυτή πρέπει να κρίνει αν όντως υπάρχει επιληψία ή άλλες συνειδησιακές διαταραχές καθώς και τη μορφή και την κλινική εξέλιξη τους (λόγου χάριν απουσία κρίσεων από διετίας), την ακολουθούμενη θεραπεία και τα θεραπευτικά αποτελέσματα. Ομάδα 2 12.2.Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που προβάλλονται από, ή που ενδέχεται να έχουν κρίσεις επιληψίας ή άλλες βίαιες διαταραχές της συνειδησιακής κατάστασης. ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Ομάδα 1 13.1.Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς: -που πάσχουν από σοβαρές διανοητικές διαταραχές, συγγενείς ή επίκτητες λόγω ασθενειών, τραυματισμών ή νεύρο - χειρουργικών παρεμβάσεων, - που παρουσιάζουν σοβαρή διανοητική καθυστέρηση, - που παρουσιάζουν σοβαρές διαταραχές της συμπεριφοράς λόγω γήρατος ή σοβαρές διαταραχές της κριτικής και προσαρμοστικής ικανότητας και της συμπεριφοράς, οι οποίες συνδέονται με την προσωπικότητα, εκτός εάν η αίτηση υποστηρίζεται από έγκυρη ιατρική γνωμάτευση και υπό την προϋπόθεση, εάν υπάρχει ανάγκη, τακτικού ιατρικού ελέγχου. Ομάδα 2 13.2.Η αρμόδια ιατρική αρχή πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη της τους πρόσθετους κινδύνους που συνδέονται με την οδήγηση των οχημάτων από άτομα που εμπίπτουν στον ορισμό της ομάδας αυτής. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 14. Η κατανάλωση οινοπνεύματος συνιστά σοβαρούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια. Λόγω της σοβαρότητας του προβλήματος, επιβάλλεται αυστηρή επαγρύπνηση σε ιατρικό επίπεδο. Ομάδα 1 14.1 Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που τελούν σε κατάσταση εξάρτησης από το οινόπνευμα, ή που δεν μπορούν να αποσυνδέσουν την οδήγηση από την κατανάλωση οινοπνεύματος. Η άδεια οδήγησης μπορεί να χορηγείται ή να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που έχουν περάσει από κατάσταση εξάρτησης από το οινόπνευμα, αφού περατωθεί μία περίοδος αποδεδειγμένης αποχής και υπό την προϋπόθεση έγκυρης ιατρικής γνωμάτευσης και τακτικού ιατρικού ελέγχου. Ομάδα 2 14.2. Η αρμόδια ιατρική αρχή πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη της τους πρόσθετους κινδύνους που συνδέονται με την οδήγηση οχημάτων από άτομα που εμπίπτουν στον ορισμό της ομάδας αυτής. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ 15.Κατάχρηση:Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που τελούν σε κατάσταση εξάρτησης από ουσίες με ψυχοτρόπο δράση ή που, χωρίς να είναι εξηρτημένοι, καταναλώνουν τακτικά τις ουσίες αυτές, ανεξάρτητα από την κατηγορία της αιτούμενης άδειας. Τακτική κατανάλωση: Ομάδα 1 15.1. Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που καταναλίσκουν τακτικά ψυχότροπες ουσίες, υπό οποιανδήποτε μορφή και οι οποίες ενδέχεται να υπονομεύουν την ικανότητα τους να οδηγούν χωρίς κίνδυνο, εφόσο η λαμβανόμενη ποσότητα είναι τέτοια που να επιδρά δυσμενώς στην οδήγηση. Το Ιδιο ισχύει για οποιοδήποτε άλλο φάρμακο ή συνδυασμό φαρμάκων που επιδρά στην ικανότητα οδήγησης. Ομάδα 2 15.2. Η αρμόδια ιατρική αρχή πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη της τους πρόσθετους κινδύνους που συνδέονται με την οδήγηση οχημάτων από άτομα που εμπίπτουν στον ορισμό της ομάδας αυτής. ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ομάδα 1 16.1. Η άδεια οδήγησης μπορεί να χορηγείται ή να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που πάσχουν από σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, υπό την προϋπόθεση έγκυρης ιατρικής γνωμάτευσης και υπό τον όρο ότι οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλονται σε περιοδικούς ιατρικούς ελέγχους. Ομάδα 2 16.2. Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που πάσχουν από μη αναστρέψιμη σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων δεόντως αιτιολογημένων από έγκυρη ιατρική γνωμάτευση και με την προϋπόθεση τακτικού ιατρικού ελέγχου. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ομάδα 1 17.1. Η άδεια οδήγησης μπορεί να χορηγείται ή να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που έχουν υποστεί μεταμόσχευση οργάνου ή τεχνητή εμφύτευση που μπορεί να έχει επίδραση στην ικανότητα οδήγησης, υπό την προϋπόθεση έγκυρης ιατρικής γνωμάτευσης και, εφόσον χρειάζεται, τακτικού ιατρικού ελέγχου. Ομάδα 2 17.2. Η αρμόδια ιατρικά αρχή πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη της τους πρόσθετους κινδύνους που συνδέονται με την οδήγηση οχημάτων από άτομα που εμπίπτουν στον ορισμό της ομάδας αυτής. 18.Κατά κανόνα, η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που πάσχουν από πάθηση που δεν αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους, η οποία ενδέχεται να αποτελεί ή να προκαλεί λειτουργική ανικανότητα που μπορεί να υπονομεύσει την οδική ασφάλεια κατά την οδήγηση οχήματος με κινητήρα, εκτός εάν η αίτηση υποστηρίζεται από έγκυρη γνωμάτευση και υπό την επιφύλαξη, εφόσον χρειάζεται, τακτικού ιατρικού ελέγχου.
Άρθρο 17 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει την 1 η Ιουλίου 1996 εκτός της παρ. 14 του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος, της οποίας η ισχύς αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος ανατίθεται στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 4 παρ. 5 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α 70), των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 και της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/ 1990. β. Του άρθρου 31 του Ν. 2076/1992 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α 130). γ. Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.Δ. 638/1970 (Α 173), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 823/ 1978 (Α 189). δ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1991, που αναφέρεται στην άδεια οδήγησης (Φ.Ε.Ε.Κ L.237/24.8.1991).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τους Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 561/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-01-31 Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/15
2006-11-09 Τροποποίηση του π. δ/τος 19/1995 «Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης» (Α΄ 15) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Τροποποίηση Τύπος
Για να υποστεί ο υποψήφιος οδηγός ή ο οδηγός πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια ιατρική εξέταση, καταβάλει το συνολικό ποσό των ενενήντα (90) € στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970, όπως ισχύει.
Αντικατάσταση
A/2006/238
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/255 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/255 1984
ΝΟΜΟΣ 1978/823 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/823 1978
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 1992/2094 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/638 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/638 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/255 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/255 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2001/2963 2001
Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις. 2007/3534 2007
Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2008/3710 2008
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 19/95 «προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης» (Α 15). 1996/155 1996
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 96/47/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 και την οδηγία 97/26/ΕΚ του Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου 1997 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ σχετικά με την άδεια οδήγησης. Τροποποίηση και συ[...]" 1998/181 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 19/1995 (Α~ 15), όπως το διάταγμα αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 155/1996 (Α~ 115) και το Π.Δ. 181/1998 (Α~ 133). 1999/309 1999
Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 2002/208 2002
Τροποποίηση του π. δ/τος 19/1995 «Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης» (Α΄ 15) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2006/233 2006
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/103/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ης Νοεμβρίου 2006, για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της πολιτικής μεταφορών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. 2008/38 2008
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοπ[...]" 2008/74 2008
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 2[...]" 2012/51 2012