ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/191

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-06-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-06-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-05-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αρμόδια Όργανα"
1.  
  Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων κατά τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/94 (Α 138) και των Προεδρικών Διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται σε εκτέλεσή του, για τα έργα που εκτελούνται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης είναι ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και τα εξουσιοδοτημένα όργανα σύμφωνα με τις ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις και όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 2
1.  
  Τα έργα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι έργα κατασκευής, προσθήκης-επέκτασης, συντήρησης, βελτίωσης ή ανακαίνισης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι 2.500.000 ευρώ και τα αρμόδια όργανα είναι ειδικότερα.
 1. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις αντίστοιχες οργανικές διατάξεις τους.
 2. «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
Τα έργα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι έργα κατασκευής, προσθήκης - επέκτασης, συντήρησης, βελτίωσης ή ανακαίνισης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Νομό Αττικής, προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι 500.000.000 δρχ. και τα αρμόδια όργανα είναι ειδικότερα:.
«Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι το 4ο Τμήμα Κτιρίων της Δ/νσης Τεχνικών, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις
«Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης
2.  
  Για κάθε έργο εκτός των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις των υπηρεσιών αυτών για την κατασκευή των έργων. Για την οποιαδήποτε υπέρβαση του αρχικού συμβατικού ποσού απαιτείται προηγούμενη έγκριση της σχετικής πίστωσης από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
Άρθρο 3 "Τεχνικό Συμβούλιο"
1.  
  Τεχνικό Συμβούλιο είναι το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ), και τα σχετικά θέματα του παρόντος Διατάγματος εισηγείται ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή ο Αναπληρωτής του
Άρθρο 4
1.  
  Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για τη μελέτη και κατασκευή των έργων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, εγκρίνονται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης μετά από γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΓΓΔΕ
Άρθρο 5 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Τα θέματα που δεν διέπονται ειδικά από τις διατάξεις του παρόντος, διέπονται από το Ν. 1418/1984 όπως κάθε φορά ισχύει και τα Προεδρικά Διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του.
Άρθρο 6 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α 23).
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την απόφαση αριθ. ΥΠ. 123/15.7.94 του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνου Γείτονα» (Β 550).
 • Την αριθ. 187/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-06-05 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/101
2009-09-24 Τροποποίηση π.δ/τος 191/1995 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 101) όπως τροποποιήθηκε από το π.δ 60/1996 (Α΄ 51).
Τροποποίηση Τύπος
Τα έργα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι έργα κατασκευής, προσθήκης-επέκτασης, συντήρησης, βελτίωσης ή ανακαίνισης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι 2.500.000 ευρώ και τα αρμόδια όργανα είναι ειδικότερα.
 • «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις αντίστοιχες οργανικές διατάξεις τους.
 • «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
 • Αντικατάσταση
  A/2009/186
  2011-06-16 Τροποποίηση π.δ/τος 191/1995 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 101), όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 60/1996 (Α΄- 51) και από το π.δ. 139/2009 (Α΄- 186).
  Τροποποίηση Τύπος
  1 Τα έργα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι τα έργα κατασκευής, προσθήκης-επέκτασης, συντήρησης, βελτίωσης ή ανακαίνισης των κτιριακών εγκαταστάσεων ή άλλων ειδικών κατασκευών προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι 5.500.000 ευρώ προκειμένου για έργα αρμοδιότητας Ελληνικής Αστυνομίας και προϋπολογισμού δαπάνης 2.500.000 ευρώ προκειμένου για έργα αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος. Τα αρμόδια όργανα για τα έργα αυτά είναι ειδικότερα..
  Αντικατάσταση
  A/2011/141
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/123 1994
  ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
  ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
  Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
  Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994