ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/192

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-06-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-06-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-05-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στο Δήμο Πειραιά (Ν. Αττικής).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Δήμο Πειραιώς μεταβιβάζονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες οι οποίες ασκούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο αυτού: α) Η τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Πειραιώς. Η τροποποίηση αυτή ενεργείται σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται ανάλογα, β) Η κατά το άρθρο 8 του Ν. Δ/τος της 17.7.1923 «Περί σχεδίων πόλεων κλπ.», όπως ισχύει, αναστολή εκδόσεως οικοδομικών αδειών και εκτελέσεων οικοδομικών εργασιών, γ) Η επιβολή ή τροποποίηση προκηπίου μείωση του πλάτους του.
2.  
  Η τροποποίηση του σχεδίου δεν επιτρέπεται να είναι αντίθετη προς τις κατευθύνσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Πειραιώς, όπως αυτό εγκρίθηκε με την 78946/4063/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ 79) σύμφωνα με τον Ν. 1337/1983 ή να μειώνει τη συνολική επιφάνεια των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στην ίδια πολεοδομική ενότητα και στο σύνολο της πόλης. Από τις ως άνω αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου εξαιρείται η τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εκατέρωθεν των αξόνων του βασικού οδικού δικτύου όπως αυτό καθορίζεται στην 65556/5073/9.10.1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ 561), καθώς και εκατέρωθεν εκείνων που χαρακτηρίζονται στους χάρτες που συνοδεύουν το Γ.Π.Σ. ως ελεύθερες ή ταχείες λεωφόροι και ως αρτηρίες.
Άρθρο 2
1.  
  Από τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος στο Δήμο Πειραιώς εξαιρούνται: 1)Η έγκριση τροποποιήσεων εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων που αφορούν παραδοσιακούς οικισμούς ή παραδοσιακά τμήματα της πόλης ή τροποποιήσεων που θίγουν διατηρητέα κτίρια ή το άμεσο περιβάλλον τους ή παραδοσιακά στοιχεία υπαίθριου εξοπλισμού. 2) Η έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων για καθορισμό χώρων ανέγερσης κτιρίων υπερτοπικής σημασίας, όπως κτιρίων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ΤΕΙ, περιφερειακών ή νομαρχιακών νοσοκομείων με την έννοια του άρθρου 8 του Ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α 143), κτιρίων πρεσβειών, υπηρεσιών Υπουργείων και Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 3)Θέματα τροποποιήσεων εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων για τα οποία έχει γνωμοδοτήσει μέχρι της δημοσίευσης του παρόντος το αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.
Άρθρο 3
1.  
  Οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 1 διοικητικές πράξεις εκδίδονται ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του νομού στο οποίο εισηγείται ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
2.  
  Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος κοινοποιείται στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα σε δύο μήνες από τότε που θα περιέλθει σ αυτό η σχετική μελέτη. Αν περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίπτει την τροποποίηση του σχεδίου και χωρίς τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας.
3.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 163 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 323/1989 Α 146) έχουν εφαρμογή και για τις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος.
Άρθρο 4
1.  
  Στο Δήμο Πειραιά αποδίδεται ποσοστό 35% του προϊόντος της κρατήσεως που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 2 του ΚΗ/1947 ψηφίσματος όπως ισχύει.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 33 (παρ. 3) και 34 του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α 33).
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 (εδ. ιδ) του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα) (Α 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π. Δ/τος 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των Υπουργείων» (Α 157).
 • Τις αρ. 8/1991 και 35/1992 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά και το 2333/109/4.1.1995 έγγραφο του Δημάρχου Πειραιώς από τα οποία προκύπτει ότι έχει οργανώσει κατάλληλη τεχνική υπηρεσία.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του Δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου Ο.Τ.Α.
 • Την 78/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/78946/4063 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/78946_4063 1988
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/65556/5073 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/65556_5073 1990
ΝΟΜΟΣ 1983/1337 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1337 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία