ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/193

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-06-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-06-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-05-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή της Εθνικής οδού Πάτρας Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται προσωρινά Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων της Εθνικής οδού Πάτρας- Αθηνών - Θεσσαλονίκης Ευζώνων» (ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ) και με αρμοδιότητα:
 1. Σε όλα τα θέματα που αφορούν την ανάθεση εκπόνησης, στην επίβλεψη, στον έλεγχο και στην έγκριση των μελετών της Εθνικής οδού Πάτρας - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων
 2. Σε όλα τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση, εποπτεία, παρακολούθηση και έλεγχο της κατασκευής των έργων της Εθνικής οδού Πάτρας - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων
2.  
  Η ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ ασκεί τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εκτέλεση των δημοσίων έργων. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής επιφυλάσσονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α).
3.  
  Έδρα της ΕΥΔΕ ορίζεται η Αθήνα και η διάρκεια της λειτουργίας της ορίζεται πενταετής
Άρθρο 2
1.  
  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής συνιστώνται τα εξής τμήματα: α) Τμήμα Μελετών, με αρμοδιότητα για όλες τις απαιτούμενες μελέτες των έργων κατασκευής της Εθνικής οδού Πάτρας - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Μελετών, ανήκει και η συγκέντρωση και τυχόν συμπλήρωση των υφισταμένων μελετών, σύνταξη σχεδίων προδιαγραφών και σύνταξη τευχών δημοπράτησης. β) Τμήμα Κατασκευών, με αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν την εποπτεία και τον έλεγχο της κατασκευής των έργων. γ) Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού, με αρμοδιότητα για όλα τα διοικητικά και οικονομικά θέματα της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ.
Άρθρο 3
1.  
  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στα έργα της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ, συνιστώνται Τμήματα Κατασκευής Έργων ως ακολούθως:
 1. Τμήμα Κατασκευής Έργου της Εθνικής οδού Πατρών -.
 2. Κορίνθου, με έδρα την Πάτρα.
 3. Στο Τμήμα αυτό ανήκει και το έργο παράκαμψης Πάτρας.
 4. Για τα τμήματα έργου της εθνικής οδού από Κόρινθο μέχρι Υλίκη, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της 2ης ΔΕΚΕ της τ. 1ης ΠΥΔΕ Αθήνας, δεν συνιστάται Τμήμα Κατασκευής Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 του παρόντος διατάγματος.
 5. Τμήμα Κατασκευής Έργου της εθνικής οδού από Υλίκη μέχρι Άγιο Κωνσταντίνο με έδρα τη Θήβα
 6. Τμήμα Κατασκευής Έργου της εθνικής οδού από Άγιο Κωνσταντίνο μέχρι τους Αγίους Θεοδώρους Νομού Μαγνησίας, με έδρα τη Λαμία.
 7. Στο Τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνονται τα έργα ζεύξης του Μαλιακού Κόλπου.
 8. Τμήμα Κατασκευής Έργου της εθνικής οδού από Αγίους Θεοδώρους μέχρι και της γέφυρας Πηνειού, με έδρα τη Λάρισα και
 9. Τμήμα Κατασκευής Έργου της Εθνικής οδού από την γέφυρα Πηνειού μέχρι τα Ελληνογιουγκοσλαυικά σύνορα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
2.  
  Με απόφαση του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ μπορεί να ανατίθεται συγκεκριμένο τμήμα του έργου στην αρμοδιότητα άλλης Διεθύνουσας Υπηρεσίας από τις ανωτέρω, από αυτή στην οποία ανήκει, εφόσον με την ανάθεση αυτή καθίσταται ευχερέστερη η διοίκηση και επίβλεψη του τμήματος αυτού
3.  
  Σε καθένα από τα παραπάνω Τμήματα συνιστώνται τα εξής Γραφεία:
 1. Γραφείο Μελετών, με αρμοδιότητα για όλες τις μελέτες των έργων της Εθνικής οδού Πάτρας - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων της περιοχής κάθε τμήματος
 2. Γραφείο Κατασκευών, για όλα τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση, την παρακολούθηση και στον έλεγχο της κατασκευής των έργων
 3. Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου, για όλα τα θέματα ελέγχου της ποιότητας των χρησιμοποιουμένων στο έργο υλικών και στον ποιοτικό έλεγχο των κατασκευών
 4. Γραφείο Διοικητικού - Οικονομικού, για όλα τα διοικητικά και οικονομικά θέματα του Τμήματος
4.  
  Για την υποβοήθηση των υπηρεσιών της ΕΥΔΕ στο σχεδιασμό μελέτης, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη των έργων είναι δυνατή η ανάθεση καθηκόντων συμβούλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 679/77 που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994.
Άρθρο 4
1.  
  Της ΕΥΔΕ και των Τμημάτων και Γραφείων με τεχνικό αντικείμενο προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί και Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ των Σχολών που προβλέπεται να πληρούν θέσεις του αντίστοιχου κλάδου μονίμου προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. Ο ορισμός των ανωτέρω προϊσταμένων γίνεται είτε με τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις είτε με τις διατάξεις της παράγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 679/1977, που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994.
2.  
  Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕ ή ο αναπληρωτής του συμμετέχει στα αρμόδια τμήματα του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, κατασκευών και μελετών και στην Επιτροπή ανάθεσης μελετών, ως εισηγητής, χωρίς ψήφο για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΥΔΕ
3.  
  Τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κατασκευών
4.  
  Τον Προϊστάμενο κάθε τμήματος απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Προϊστάμενος του Γραφείου Κατασκεών
Άρθρο 5
1.  
  Η στελέχωση της ΕΥΔΕ γίνεται με μόνιμους ή με σύμβαση υπαλλήλους που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, με αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλους φορείς του δημοσίου τομέα που σχετίζονται με την κατασκευή ή τη χρήση των έργων, με προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και ειδικού επιστημονικού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 679/77, που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994.
Άρθρο 6
1.  
  Οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί μέχρι σήμερα σε άλλες Υπηρεσίες και αφορούν την εκτέλεση (μελέτη - κατασκευή) της Εθνικής οδού Πάτρας - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων ή τμημάτων αυτής, ασκούνται από την ΕΥΔΕ μέσα σε τρείς μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ’εξαίρεση τα τμήματα έργου της ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ που εμπίπτουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα της 2ης ΔΕΚΕ της τέως 1ης ΠΥΔΕ Αθηνών, που βρίσκονται υπό περάτωση, θα παραμείνουν στις υπηρεσίες αυτές μέχρις ολοκλήρωσής τους.
Άρθρο 7
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.679/1977 «περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 245/τ.Α/1.9.1977) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 23 του Ν. 1418/84 (ΦΕΚ 23 τ.Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/84 (ΦΕΚ 154 τ.Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 679/1977, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ Α138).
 • Την απόφαση με αριθμ. 123/15.6.94 του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνου Γείτονα» (Β- 550).
 • Τη 290/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/2081 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/2081 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994