ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/196

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-06-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-06-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-06-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 1.Το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού (ΣΑΕ), που ιδρύθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 1867/89, έχει έδρα την Θεσσαλονίκη. Αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Ελληνικής Πολιτείας για όλα τα θέματα που αφορούν τον Απόδημο Ελληνισμό. Ειδικότερα, το ΣΑΕ παρέχει την γνώμη του και διατυπώνει τις προτάσεις του προς τα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Κράτους, μεταξύ άλλων για θέματα που αφορούν: 1)Στη σύσφιγξη των δεσμών του Αποδήμου Ελληνισμού και της γενέτειρας όπως επίσης και μεταξύ των Αποδήμων Ελλήνων στις χώρες που διαμένουν. 2)Στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ειδικώτερα στην προστασία και προώθηση των εκπαιδευτικών, οικονομικών, εργασιακών, πολιτιστικών και λοιπών δικαιωμάτων των Απόδημων Ελλήνων, τόσο στις χώρες διαμονής όσο και στην Ελλάδα. 3)Στην παροχή στήριξης και συμπαράστασης στον Απόδημο Ελληνισμό για την καλύτερη οργανωτική του ανάπτυξη. 4)Στην ενίσχυση των οικονομικών, εμπορικών, πολιτιστικών και μορφωτικών σχέσεων μεταξύ των χωρών διαμονής και της Ελλάδας. 5)Στην επανένταξη των παλιννοστούντων Ελλήνων στην Ελληνική κοινωνία. Άρθρο 2 1.Στο Σ.Α.Ε. εκπροσωπούνται όλες οι υπάρχουσες μορφές Κοινοτικής και διακοινοτικής οργάνωσης σε αυτοτελείς ή ενοριακές κοινότητες ως και άλλες οργανώσεις που Παρουσιάζουν ιδιαίτερα γεωγραφικά ή οργανωτικά γνωρίσματα. 2.Σε εφαρμογή της πιο πάνω παραγράφου το Σ.Α.Ε. αποτελείται από εκλεγμένους εκπροσώπους : Α) Ι. Των τριτοβάθμιων ή αν δεν υπάρχουν των δευτεροβάθμιων Οργανώσεων των αυτοτελών Ελληνικών Κοινοτήτων του Εξωτερικού και ΙΙ. Των Αρχιεπισκοπικών Κληρικολαϊκών Συνελεύσεων των Κοινοτήτων - Ενοριών του εξωτερικού. Σε χώρες που δεν υπάρχουν οι ως άνω (υπό Ι και ΙΙ) οργανώσεις επλέγεται για εκπροσώπηση η Κοινότητα ή η Κοινότητα - Ενορία που έχει να επιδείξει τον μεγαλύτερο αριθμό εκδηλώσεων κατά το προηγούμενο έτος. Β) Των Οργανώσεων Αποδήμων Ελλήνων που είναι στρατηγικής σημασίας για τον Ελληνισμό. Ως στρατηγικής σημασίας οργανώσεις νοούνται οι οργανώσεις Αποδήμων που έχουν μεγάλη επιρροή, απήχηση και ακτινοβολία τόσο στους Έλληνες του εξωτερικού όσο και στις κοινωνίες των χωρών διαμονής και της Ελλάδας. Ανάμεσα στις οργανώσεις αυτές συγκαταλέγονται: Ι. Οι Ομοσπονδίες εθνικοτοπικών οργανώσεων, οι οποίες λειτουργούν σε πολιτειακό, εθνικό ή διεθνικό επίπεδο μιάς χώρας ή χωρών και έχουν ως σημείο αναφοράς και οργάνωσης ένα εκ των Νομών της Ελλάδος, μιά ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια ή μιά γεωπολιτική περιφέρεια ιστορικής σημασίας. ΙΙ. Εκκλησιαστικές οντότητες, Ελληνικά Πολιτιστικά Κέντρα σε ευρύτερες Μητροπολιτικές περιοχές, οργανώσεις Αποδήμων επιστημόνων, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων, ομοσπονδίες νέων. Άρθρο 3 1.Α. Στο Σ.Α.Ε. εκπροσωπούνται, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. ομογενειακές οργανώσεις χωρών όπου υπάρχουν τουλάχιστον 10.000 Απόδημοι Έλληνες. Τα πληθυσμιακά δεδομένα τα οποία λαμβάνονται υπόψιν για τον καθορισμό των εκπροσώπων αυτής της παραγράφου προκύπτουν από τα τηρούμενα στην Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού σχετικά στοιχεία Ο αριθμός των εκπροσώπων του άρθρου 2, παρ. 2, εδαφ. Α. καθορίζεται ως εξής: Ι. Μέχρι 100.000 Απόδημοι Έλληνες δύο (2) εκπρόσωποι ΙΙ. Από 100.000 Απόδημοι Έλληνες έως 300.000 οκτώ (8) εκπρόσωποι ΙΙΙ. Από 300.000 Απόδημοι Έλληνες έως 1.000.000 δέκα έξι (16) εκπρόσωποι ΙV. Από 1.000.000 Απόδημοι Έλληνες και άνω τριάντα δυο (32) εκπρόσωποι. Β. Σε χώρες όπου διαμένουν πάνω από 10.000 Απόδημοι Έλληνες και όπου δεν υπάρχουν ακόμη ομοσπονδίες Ελληνικών Κοινοτήτων επιλέγεται για εκπροσώπηση η Κοινότητα που έχει επιδείξει τον μεγαλύτερο αριθμό εκδηλώσεων κατά το προηγούμενο έτος. Γ. Σε χώρες όπου διαμένουν πάνω από 10.000 Απόδημοι Έλληνες και υπάρχουν περισσότερα του ενός τριτοβάθμια ή δευτεροβάθμια όργανα της αυτής οργανωτικής μορφής, και ανάμεσα στα όργανα αυτά παρουσιάζονται επικαλύψεις οποιασδήποτε μορφής και βαθμού, εκπροσωπούνται εκείνα τα οποία έχουν την μεγαλύτερη γεωγραφική διάρθρωση, εθνική ή περιφερειακή. Η κατανομή των εκπροσώπων ανά οργάνωση γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού. Για την κατανομή ο Γενικός Γραμματέας συνεκτιμά : 1)Τη συνολική δραστηριότητα και εμβέλεια της οργάνωσης για την προώθηση και προβολή των συμφερόντων των Απόδημων Ελλήνων. 2)Τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών. 3)Την ομοσπονδιακή διάρθρωση. 4)Την ευρύτερη γεωγραφική εκπροσώπηση. Δ.Από τις χώρες εκείνες, στις οποίες ο αριθμός των Απόδημων Ελλήνων είναι μικρότερος των 10.000, επιλέγονται οργανώσεις από όλο τον κόσμο, οι οποίες έχουν επιδείξει το μεγαλύτερο αριθμό εκδηλώσεων κατά το προηγούμενο έτος και συμμετέχουν με ένα εκπρόσωπο εκάστη Η επιλογή των οργανώσεων αυτών γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού. 2.Οι οργανώσεις του άρθρου 2.2.Β.Ι. εξαιρούνται από τις διαδικασίες του αρ.3 και συμμετέχουν στο Σ.Α.Ε. με έναν εκπρόσωπό τους. 3.Οι οργανώσεις του αρθ. 2.2.Β.ΙΙ. και ο αριθμός των εκπροσώπων τους προσδιορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού. Για τον ορισμό των εκπροσώπων της παραγράφου αυτής ο Γενικός Γραμματέας συνεκτιμά τα κριτήρια της παραγρ. 1. εδ. Γ. του παρόντος άρθρου. Άρθρο 4 ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού δύναται να συγκροτηθεί Τιμητική Επιτροπή των συνεδριάσεων του Σ.Α.Ε. αποτελούμενη από προσωπικότητες του εκκλησιαστικού, πολιτικού, πνευματικού και καλλιτεχνικού κόσμου του Ελληνισμού. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 5 Στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού δύνανται να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου δέκα εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Πέρα από το κεντρικό Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού λειτουργούν και περιφερειακά Σ.Α.Ε.. Τα περιφερειακά ΣΑΕ έχουν ως έργο την κατάρτιση του απολογισμού και του προγραμματισμού του ΣΑΕ κατά το μέρος που τα αφορά και συγκαλούνται πριν από την ετήσια συνεδρίαση του ΣΑΕ. Τα περιφερειακά ΣΑΕ είναι: α. Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού Αμερικής. β. Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού Ευρώπης. γ. Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού Ωκεανίας. δ. Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού Ασίας και Αφρικής. Τα περιφερειακά Συμβούλια Απόδημου Ελληνισμού απαρτίζονται από τους εκπροσώπους τους στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού. Άρθρο 7 1.Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση μιά φορά κάθε έτος από τον Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού. 2. 1)Έκτακτες συνεδριάσεις του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού πραγματοποιούνται μόνο όταν προκύψουν εξαιρετικής σοβαρότητας λόγοι που συνδέονται με τα συμφέροντα του Απόδημου Ελληνισμού και μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού ή μετά από αίτηση των 2/3 του αριθμού των εκπροσώπων στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού. 2)Έκτακτες συνεδριάσεις των περιφερειακών Συμβουλίων Απόδημου Ελληνισμού πραγματοποιούνται μόνον όταν προκύψουν εξαιρετικής σοβαρότητας λόγοι που συνδέονται με τα συμφέροντα του Απόδημου Ελληνισμού και μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού ή μετά από αίτηση των 2/3 του αριθμού των εκπροσώπων στο αντίστοιχο περιφερειακό Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού. 3)Κα στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η σύνθεση του Σ.Α Ε. ή των περιφερειακών Σ.Α Ε. είναι η ίδια με την σύνθεση της τελευταίας συνεδρίασης του Σ.Α.Ε. ή των περιφερειακών Σ.Α.Ε. αντιστοίχως. 3. Η Ημερήσιο Διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο του Σ.Α.Ε., μετά από γνώμη του Προεδρείου του ΣΑΕ και σε αυτή συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά τα θέματα που προτείνει ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού. Η Ημερήσια Διάταξη μπορεί να τροποποιηθεί μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του Σ.Α.Ε.. Άρθρο 8 1.Αμέσως μετά την επίσημη κήρυξη της έναρξης των εργασιών, το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού εκλέγει Προεδρείο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τέσσερις Αντιπροέδρους και τρεις Γραμματείς. Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος ο οποίος θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων εκπροσώπων στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού μετά από μυστική ψηφοφορία. Οι τέσσερις Αντιπρόεδροι προέρχονται και εκπροσωπούν ο καθένας μία ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, δηλαδή κατά σειράν την Αμερική, την Ευρώπη, την Ωκεανία και την Ασία - Αφρική και εκλέγονται μετά από μυστική ψηφοφορία στην οποία λαμβάνουν μέρος οι εκπρόσωποι των περιοχών αυτών στο Σ.Α.Ε.. Οι Αντιπρόεδροι του Σ.Α.Ε. είναι ταυτόχρονα και Πρόεδροι των αντιστοίχων περιφερειακών Σ.Α.Ε.. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και οι Γραμματείς εκλέγονται όπως και ο Πρόεδρος του Σ.Α.Ε.. 2.Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της συνεδρίασης του Σ.Α.Ε. επικοινωνεί με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους Προέδρους των περιφερειακών Συμβουλίων Απόδημου Ελληνισμού και τους Γραμματείς και καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη σύμφωνα με το άρθρο 7. παρ. 3. 3.Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης, τον Πρόεδρο αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 9 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 1.Στις εργασίες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού παρίστανται ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υφυπουργός που είναι αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού, εκπρόσωποι των κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου της Κύπρου. 2.Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. 3.Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. κοινοποιεί τα πρακτικά και ανακοινώνει τα συμπεράσματα της Συνεδρίασης στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού. 4.Τα αυτά ισχύουν και για τις συνεδριάσεις των περιφερειακών Συμβουλίων Απόδημου Ελληνισμού. Άρθρο 10 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Την ευθύνη για τη γραμματειακή στήριξη τόσο των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού όσο και της όλης προεργασίας για τη σύγκλησή του έχει η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού. γεωγραφική περιοχή, δηλαδή κατά σειράν την Αμερική, την Ευρώπη, την Ωκεανία και την Ασία - Αφρική και εκλέγονται μετά από μυστική ψηφοφορία στην οποία λαμβάνουν μέρος οι εκπρόσωποι των περιοχών αυτών στο Σ.Α.Ε.. Οι Αντιπρόεδροι του Σ.Α.Ε. είναι ταυτόχρονα και Πρόεδροι των αντιστοίχων περιφερειακών Σ.Α.Ε.. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και οι Γραμματείς εκλέγονται όπως και ο Πρόεδρος του Σ.Α.Ε.. 2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της συνεδρίασης του Σ.Α.Ε. επικοινωνεί με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους Προέδρους των περιφερειακών Συμβουλίων Απόδημου Ελληνισμού και τους Γραμματείς και καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη σύμφωνα με το άρθρο 7. παρ. 3. 3. Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης, τον Πρόεδρο αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Άρθρο 9 2.Οι απόφασεις του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. 3.Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. κοινοποιεί τα πρακτικά και ανακοινώνει τα συμπεράσματα της Συνεδρίασης στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού. 4.Τα αυτά ισχύουν και για τις συνεδριάσεις των περιφερειακών Συμβουλίων Απόδημου Ελληνισμού. Άρθρο 10 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Την ευθύνη για τη γραμματειακή στήριξη τόσο των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού όσο και της όλης προεργασίας για τη σύγκληση του έχει η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 11 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Οι δαπάνες σχετικά με τη σύγκληση και λειτουργία ίου Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΓΓΑΕ. Άρθρο 12 Ειδικό για την πρώτη σύγκληση και συνεδρίαση του Σ.Α.Ε. τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Σ.Α.Ε. ασκεί ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού. Στον Υφυπουργό Εξωτερικών που είναι αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
  • Τις διατάξεις του αρθ. 17 του Ν. 1867/89 «Προσωπική κράτηση και εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικος Εισπράξεως Δημ. Εσόδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 227/89).
  • Το Π.Δ. 155/93 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού από το Υπ. Πολιτισμού στο Υπ. Εξωτερικών» (ΦΕΚ Α 64/93).
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Την αριθμ. 090/352/ΑΣ 114/29.7.94 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Εξωτερικών για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εξωτερικών Γρηγόρη Νιώτη (Β 589).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος θα προκληθεί δαπάνη διακοσίων εκατομμυρίων δραχμών (200.000.000) για το τρέχον οικονομικό έτος δυναμένη να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α.Ε., φορέας 09/810 και Κ.Α.Ε. 5188. Για τα επόμενα οικονομικά έτη υπολογίζεται αύξηση 25% ετησίως, ήτοι 250.000.000 δρχ. για το 1996, 312.000.000 δρχ. για το 1997 κ.ο.κ. καλυπτόμενη από τον ίδιο φορέα.
  • Την γνωμοδότηση αριθμ. 273/95 του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εξωτερικών αρμοδίου για θέματα Αποδήμου Ελληνισμού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-06-13 Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/105
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/090/352/ΑΣ114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/090_352_ΑΣ114 1994
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/1867 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1867 1989
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
(1 ) Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εξωτερικών. 1993/155 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις. 1996/2452 1996
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις 1997/2552 1997
Τροποποίηση του Π.Δ. 196/1995 «Συγκρότηση και Λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού». 1997/349 1997
Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού. 1999/291 1999