Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 884/76 «Περί Κανονισμού Διαρθρώσεως των Υπηρεσιών και Καταστάσεως του Προσωπικού του ΕΟΤ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σύσταση Διευθύνσεων. Στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού συνιστώνται οι ακόλουθες Διευθύνσεις:.
 1. Διεύθυνση Πληροφορικής
 2. Διεύθυνση Καλλιτεχνικών και Τουριστικών Εκδηλώσεων
2.  
  Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Πληροφορικής: Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα τμήματα: α) Ανάπτυξης Πληροφορικής και Υποστήριξης Συστημάτων. β) Μηχανογραφικών Εφαρμογών, γ) Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού.
3.  
  Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Πληροφορικής ανάγεται στα κατωτέρω θέματα που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
 1. Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφορικής και Υποστήριξης Συστημάτων. - Σύνταξη μελετών σκοπιμότητας και ειδικών τεχνικών μελετών για την ανάπτυξη της πληροφορικής όπως:
 2. καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια εξοπλισμού (ΗΑRWΑRΕ), δημιουργία βάσεων δεδομένων (DΑΤΑΒΑSΕ), οργάνωση δικτύου πληροφοριών, (ΝΕΤWΟRΚ). οργάνωση βιβλιογραφίας (ΜΑΝUΑLS) και βιβλιοθήκη Πληροφορικής. παρακολούθηση του λειτουργικού συστήματος (ΟΡΕRΑΤΙΝG SΥSΤΕΜ, κλπ. - Μέριμνα για την ανάπτυξη τυποποιημένου λογισμικού και μικροϋπολογιστικών συστημάτων. - Μελέτη και ανάλυση δυνατοτήτων των μηχανημάτων γραφείων και εισήγηση για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού. - Συμμετοχή σε συνεργασία, με τις καθ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις του Οργανισμού, σε κοινοτικά προγράμματα αναλόγου περιεχομένου.
 3. Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών. - Ανάλυση των νέων εφαρμογών, εκπόνηση προγραμμάτων (SΟFΤWΑRΕ) και τεκμηρίωση (DΟCUΜΕΝΤΑΤΙΟΝ) των διαφόρων φάσεων επεξεργασίας. -Συντήρηση και εξέλιξη των υφισταμένων εφαρμογών. -Επεξεργασία και στατιστική αξιολόγηση των στοιχείων των μηχανογραφικών αρχείων. -Μέριμνα για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού του ΕΟΤ σε θέματα πληροφορικής.
 4. Τμήμα Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού. - Χειρισμός του Συστήματος, έλεγχος και μέριμνα για την καλή λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση του εξοπλισμού.
 5. Φύλαξη και αναπαραγωγή μαγνητικών αρχείων (ΒΑCΚ UΡ). - Μέριμνα για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού για τις ανάγκες του συστήματος. - Έλεγχος εισόδου και εξόδου και μέριμνα για την ασφάλεια του όλου συστήματος.
4.  
  Διόρθωση Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Καλλιτεχνικών και Τουριστικών Εκδηλώσεων. Η Διεύθυνση συγκροτείται απο τα τμήματα: α) ΜΑRΚΕΤΙΝG β) Προγραμματισμού Εκδηλώσεων γ) Υλοποίησης Προγραμμάτων δ) Τεχνικής Υποστήριξης.
5.  
  Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Καλλιτεχνικών και Τουριστικών Εκδηλώσεων ανάγεται στα κατωτέρω θέματα που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
 1. Τμήμα ΜΑRΚΕΤΙΝG - Παρακολούθηση συγχρόνων τάσεων όσον αφορά στις εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα και στα προγράμματα αντίστοιχων διεθνών FΕSΤΙVΑLS. - Κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων για την προώθηση καλλιτεχνικών και τουριστικών εκδηλώσεων που σχεδιάζει και υλοποιεί η Διεύθυνση ή που επιχορηγούνται ή καθ οιονδήποτε τρόπο ενισχύονται από τον ΕΟΤ. -Διερεύνηση και επίτευξη συμφωνιών χορηγίας των προγραμματισμένων ή έκτακτων εκδηλώσεων. - Μέριμνα για την προσέλκυση ενδιαφερομένων να διαφημιστούν μέσω των εκδόσεων της Διεύθυνσης Καλλιτεχνικών και Τουριστικών Εκδηλώσεων. - Μέριμνα για την έκδοση διαφημιστικών-ενημερωτικών εντύπων, βιβλίων κλπ. - Μέριμνα για την καταχώρηση ανακοινώσεων ή διαφημιστικών μηνυμάτων σε έγκριτα φύλλα ημερήσιου και περιοδικού τύπου. - Προβολή και προώθηση του έργου της Διευθύνσεως μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
 2. Τμήμα Προγραμματισμού Εκδηλώσεων. -Σύλληψη, σχεδιασμός, κατάρτιση λεπτομερών προγραμμάτων καλλιτεχνικών και τουριστικών εκδηλώσεων, υψηλής αισθητικής και πνευματικής αξίας και εκδηλώσεων ικανών να προβάλουν τον πολιτιστικό και λαογραφικό πλούτο της χώρας. - Διεξαγωγή συνεννοήσεων και διαπραγματεύσεων με καλλιτεχνικά πρακτορεία, πολιτιστικούς φορείς και μεμονωμένους καλλιτέχνες διεθνούς κύρους. - Επιλογή του, κατάλληλου για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων, χώρου ανάλογα με τη φύση και την προοπτική απήχησης τους στο κοινό, μεταξύ των εκάστοτε ορισμένων ή των κατά περίπτωση επιλεγόμενων για το σκοπό αυτό χώρων. -Εισηγήσεις επιχορήγησης αναλόγων εκδηλώσεων που οργανώνονται από Ο.Τ.Α. κλπ.
 3. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. -Δημιουργία και τήρηση αρχείου καλλιτεχνικών πεπραγμένων και αξιολόγηση της απήχησης τους στο κοινό.
 4. Τμήμα Υλοποίησης Προγραμμάτων - Κατάρτιση-σύναψη συμβάσεων και μέριμνα για τη μετάφραση τους. - Υποδοχή και παροχή διευκολύνσεων στη μεταφορά και φιλοξενία των προερχομένων από την αλλοδαπή καλλιτεχνών. - Επαφές με Υπουργεία-Δημόσιες Αρχές, για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης έλευσης και αναχώρησης των καλλιτεχνών και την τήρηση των σχετικών διαδικασιών. - Παρεμβάσεις σε Υπουργεία, Δημόσιες Αρχές, Ιδιωτικούς Φορείς, προς επίλυση οργανωτικών θεμάτων, με στόχο την άρτια διεξαγωγή των εκδηλώσεων.
 5. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης -Μέριμνα για την τεχνική υλοποίηση των εκδηλώσεων. - Εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών εργασιών στους χώρους όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις. - Συντήρηση - αποκατάσταση κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων. - Μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου υλικού εξοπλισμού. - μέριμνα για την προστασία και την τήρηση καθαριότητας στους χώρους των εκδηλώσεων.
Άρθρο 2
1.  
  Οι Δ/νσεις του άρθρου 1 του παρόντος Π.Δ. υπάγονται στη Διοικητική εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Π.Δ. 475/90 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων στο ΕΟΤ» (ΦΕΚ Α/183) ως ακολούθως: α) Διεύθυνση Πληροφορικής στην 3η Γενική Διεύθυνση «Διοίκησης και Εκμετάλλευσης» (άρθρο 1 παρ. 1 περ. γ π.δ. 475/90). β) Διεύθυνση Καλλιτεχνικών και Τουριστικών Εκδηλώσεων στη 2η Γενική Διεύθυνση «Διαφήμισης και Προβολής», (άρθρο 1 παρ. 1 περ. γ π.δ. 475/90).
Άρθρο 3
1.  
  Επαναπροσδιορισμός αρμοδιοτήτων
 1. Το τμήμα ΙΑ/5 «Οργωνώσεως και Μηχανογραφήσεως» της Διεύθυνσης ΙΑ Διοικητικού (εδ. ε, παρ. 2 του άρθρου 18 του Π.Δ. 884/76) μετονομάζεται σε τμήμα «Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών» και εξακολουθεί να υπάγεται στην ίδια Διεύθυνση, οι δε αρμοδιότητες του επαναπροσδιορίζονται ως ακολούθως:
 2. - Χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του ΕΟΤ. - Μέριμνα για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την Κεντρική προς τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες Εξωτερικού του ΕΟΤ. - Επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών του ΕΟΤ σε θέσεις προσωπικού και η κατανομή των θέσεων σε κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες.
 3. Περιγραφή των καθηκόντων τους και καθορισμός προσόντων για κάθε θέση.
 4. Μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ ύλην Διευθύνσεις. - Καθορισμός, σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις, των κατά περίπτωση δικαιολογητικών που ζητούνται από τους συναλλασόμενους με τον ΕΟΤ πολίτες. - Μελέτη, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής, ανάλυση και εισήγηση μέτρων για την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων, όπως:
 5. μέτρησης εργασίας, εργονομία, επιχειρησιακή έρευνα κλπ.
 6. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος «Τουριστικών Εκδηλώσεων» του άρθρου 10 του Π.Δ. 884/76, επαναπροσδιορίζονται ως ακολούθως:
 7. - Οικονομική διαχείρηση των καλλιτεχνικών και τουριστικών εκδηλώσεων του ΕΟΤ και γενικά οικονομική διαχείρηση σχετικά με τη συνολική δραστηριότητα της διεύθυνση Τουριστικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων. - Πραγματοποίηση των σχετικών αναλήψεων, καταβολής αμοιβών, μισθών, μισθωμάτων, αποζημιώσεων, αντιτίμων αγορών και προμηθειών, πληρωμές επιχορηγήσεων κλπ.
 8. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνεται, κατά περίπτωση, αναγκαία από τη Διεύθυνση Τουριστικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων.
 9. Το Τμήμα Τουριστικών Εκδηλώσεων υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα ΕΟΤ
Άρθρο 4
1.  
  Αναδιάρθρωση - Σύσταση Κλάδων. 1) Ο κλάδος ΠΕ4 Αναλυτών - Προγραμματιστών του άρθρου 33 του Π.Δ. 884/76 μετονομάζεται σε κλάδο ΠΕ4 Πληροφορικής, αναδιαρθρώνεται και περιλαμβάνει 8 (οκτώ) θέσεις. Τα προσόντα διορισμού στον κλάδο καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 172/92 (ΦΕΚ 81/Α). 2) Συνιστάται κλάδος ΤΕ4 Πληροφορικής και περιλαμβάνει 8 (οκτώ) θέσεις. Τα δε προσόντα διορισμού στον κλάδο καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 194/88 (ΦΕΚ 84/Α). Ο κλάδος ΔΕ4 Βοηθών-Αναλυτών Προγραμματιστών, Τεχνικών Πληροφορικής και Χειριστών Η/Υ του άρθρου 41 του Π.Δ. 884/76, μετονομάζεται σε κλάδο ΔΕ4 Προσωπικού Η/Υ, αναδιαρθρώνεται και περιλαμβάνει 20 (είκοσι) θέσεις. Τα προσόντα διορισμού στον κλάδο καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 194/88.
Άρθρο 5
1.  
  Προϊστάμενοι 1) Στη Διεύθυνση Πληροφορικής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ4 Πληροφορικής. Στα τμήματα της ίδιας Διεύθυνσης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ4 Πληροφορικής και σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων του κλάδου αυτού προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. 2) Στη Διεύθυνση Καλλιτεχνικών και Τουριστικών Εκδηλώσεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητι-κού-Οικονομικού. Στα τμήματα της ίδιας Διεύθυνσης προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων του κλάδου αυτού προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού. 3)„Στο τμήμα Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Δ/νσης Διοικητικού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Αναθέτουμε στον Υπουργό Τουρισμού τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Την 56/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Τουρισμού και Οικονομικών,
 • Την με αρ. 246/14.6.94 γνωμοδότηση του Δ.Σ. του ΕΟΤ.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται εφ άπαξ δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του ΕΟΤ 10.000.000 δρχ. για μηχανολογικό εξοπλισμό για το τρέχον οικονομικό έτος 1995. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον τακτικό προϋπολογισμό του ΕΟΤ, ύψους 10.000.000 δρχ., και για τα επόμενα οικονομικά έτη υπολογίζεται να προκύψει δαπάνη 60.000.000 δρχ. περίπου κατ έτος για την μισθοδοσία υπαλλήλων από τη σταδιακή κάλυψη των συνιστώμενων θέσεων. Η δαπάνη αυτή θα γίνεται σταδιακά και θα καλυφθεί με πιστώσεις που θα εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του ΕΟΤ των επομένων ετών.
 • Τις διατάξεις του Ν. 2026/92, άρθρο 6 παρ. 5 (Α. 43) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30, παρ. 1 του Ν. 2190/94 (Α. 28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση διοίκησης» και ισχύει σήμερα.
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 884/76 «Περί Κανονισμού Διαρθρώσεως των Υπηρεσιών και Καταστάσεως του Προσωπικού του ΕΟΤ», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τα Π.Δ. 475/90 και 193/91 και σήμερα ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 194/88 (Α. 84) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις των δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 172/92 (Α. 81) και σήμερα ισχύει.
 • Το Π.Δ. 459/93 «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α/ 193).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 460/93 (Α. 197) Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 10/94 (Α.5) «Καθορισμός εποπτείας του Υπουργού Τουρισμού στον ΕΟΤ».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α. 154).
 • Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 36 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/884 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/884 1976
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/475 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/475 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/193 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/193 1991
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84). 1992/172 1992
Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1993/459 1993
Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών. 1993/460 1993
Καθορισμός εποπτείας του Υπουργού Τουρισμού στον Ε.Ο.Τ. 1994/10 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία