ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/202

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-06-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-06-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-06-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 315/1993 «Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού Εκσυγχρονισμού στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η παράγραφος 5 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 315/1993 (ΦΕΚ 135 Α) αντικαθιστάται, ως εξής:«"
5.  
    Της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού Εκσυγχρονισμού προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης». Στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137 Α), σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 6 παρ. 6 εδάφιο δεύτερο του Ν. 2026/ 1992 (ΦΕΚ43 Α). β) Των άρθρων 35 παρ. 1 και 36 παρ. 15 του Ν. 2190/ 1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού κ.λπ.» (ΦΕΚ 28 Α). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λπ.» (ΦΕΚ 154 Α).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος π. διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος το κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την αριθμ. 306/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών,