ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/203

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-06-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-06-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-06-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 365/1990"
1.  
  Το άρθρο 1 του Π.Δ. 365/1990 (Α 144), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής: 1 πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ως Αξιωματικών 1 Από τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται για εισαγωγή στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ποσοστό 50% καλύπτεται, ύστερα από επιλογή, από άνδρες και γυναίκες Έλληνες πολίτες ή ομογενείς πτυχιούχους των ακόλουθων Σχολών ή Τμημάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχων της αλλοδαπής, εφόσον το πτυχίο τους αναγνωρίζεται και στην Ελλάδα Πυρομηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών, Γεωλογίας, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πληροφορικής, Εφηρμοσμένης Πληροφορικής, Δασολόγων Φυσικού Περιβάλλοντος, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Ναυπηγών, Νομικής (Τμήμα Νομικό), Οικονομικών Επιστημών και Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Οι γυναίκες υποψήφιοι καλύπτουν ποσοστό 10% του συνόλου των προκηρυσσομένων κάθε φορά θέσεων γι αυτήν την κατηγορία υποψηφίων Δοκίμων Ανθυποπυραγών Αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός των θέσεων που πρόκειται να καλυφθεί από άνδρες ή γυναίκες υποψήφιους δεν καλύπτεται επιτρέπεται η αλληλοσυμπλήρωση από υποψηφίους του άλλου φύλλου Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό και κατά το διορισμό τους, τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για το διορισμό Δοκίμων Πυροσβεστών και ηλικία μέχρι 30 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31 Δεκεμβρίου του έτους γέννησης Τα ισχύοντα για τις αθλητικές δοκιμασίες που προβλέπονται για την κατάταξη Δοκίμων Πυροσβεστών εκτός από τη βαθμολογία τους εφαρμόζονται αναλόγως και γι αυτούς Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν και πυροσβεστικοί υπάλληλοι ηλικίας μέχρι 35 ετών, που έχουν τα απαιτούμενα και για τους ιδιώτες λοιπά προσόντα και προϋποθέσεις Γι αυτούς, η είσοδος στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, θεωρείται, για τη μισθολογική τους εξέλιξη, ως νέα κατάταξη. 2 Η προκήρυξη του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Στην απόφαση αυτή καθορίζεται συνολικά ο αριθμός των προς κατάταξη πτυχιούχων, αναλυτικά ο αριθμός των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν από άνδρες και γυναίκες, οι Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. καθώς και ο αριθμός των θέσεων για άνδρες και γυναίκες που καλύπτεται από πτυχιούχους κάθε Σχολής ή Τμήματος, τα προσόντα των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τόπος και χρόνος υποβολής τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καλύπτεται ο αριθμός των προκηρυσσομένων θέσεων για μία ή περισσότερες Σχολές ή Τμήματα, συμπληρώνεται από επιτυχόντες άλλης Σχολής ή Τμήματος Α.Ε.Ι., απ αυτές που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη Στην περίπτωση αυτή ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος ορίζει τις Σχολές ή Τμήματα από τις οποίες γίνεται η συμπλήρωση των θέσεων. 3 Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τριμελή Επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και αποτελείται από Ανώτατους Αξιωματικούς Γενικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, με πρόεδρο τον ανώτερο ή αρχαιότερο απ αυτούς και μέλη τους υπόλοιπους Γραμματέας ορίζεται ένας Ανώτερος Αξιωματικός Γενικών Υπηρεσιών Στην ίδια απόφαση ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη Η Επιτροπή συντάσσει για κάθε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. πίνακα επιλεγομένων και μη επιλεγομένων Ως μη επιλεγόμενοι θεωρούνται όσοι αποκλείονται από τις αθλητικές δοκιμασίες ή κρίνονται σωματικά ανίκανοι και όσοι δεν προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις Για την τοποθέτηση των υποψηφίων στον πίνακα επιλεγομένων η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τ ακόλουθα κατά σειρά κριτήρια, τα οποία καθορίζουν και τη μεταξύ τους σειρά επιτυχίας κατοχή διδακτορικού διπλώματος, τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, το επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών, ο βαθμός του τίτλου σπουδών και η εμπειρία τους σε δραστηριότητες του γνωστικού τους αντικειμένου. 4 Οι επιλεγόμενοι διορίζονται στο Πυροσβεστικό Σώμα με το βαθμό του Πυροσβέστη ή προκειμένου για επιλεγέντες πυροσβεστικούς υπαλλήλους, με το βαθμό που φέρουν Τοποθετούνται στην Πυροσβεστική Ακαδημία εκπαιδευόμενοι επί δίμηνο πρακτικά στα πυροσβεστικά καθήκοντα και στη συνέχεια εισάγονται για εκπαίδευση μόνο στο Α έτος σπουδών του Τμήματος Ανθυποπυραγων Κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις Ανθυποπυραγων - Υποπυραγων, έχουν τον τίτλο του Δοκίμου Ανθυποπυραγού και λαμβάνουν αποδοχές πυροσβέστη ή άλλου βαθμού που φέρουν κατά την εισαγωγή τους στο Τμήμα Ανθυποπυραγων Εξερχόμενοι ευδόκιμα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ονομάζονται Ανθυποπυραγοί Γενικών Υπηρεσιών, ασκούν τα καθήκοντα του βαθμού αυτού και όποια άλλα ειδικά καθήκοντα, που σχετίζονται με την επιστημονική τους ειδίκευση τους ανατίθενται, εντάσσονται στην επετηρίδα των Αξιωματικών Γενικών Υπηρεσιών στο τέλος των λοιπών Ανθυποπυραγων που αποφοιτούν κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, τοποθετούνται στις Υπηρεσίες του Σώματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και εξελίσσονται όπως και οι λοιποί Αξιωματικοί Γενικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος. 5 Τα μαθήματα που διδάσκονται κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους, προβλέπονται από τον Κανονισμό της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Σε ό,τι αφορά τις εξετάσεις, τον τρόπο βαθμολόγησης και άλλα θέματα που έχουν σχέση με τη φοίτηση τους και δε ρυθμίζονται ρητά γι αυτούς από τον Κανονισμό της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δόκιμους Αρχιπυροσβέστες .
Άρθρο 2 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 305/1992 Το Π.Δ. 305/1992 (Α 152) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:"
1.  
  Στην παραγρ. 2 του άρθρου 3 προστίθεται περίπτωση (γ) με το ακόλουθο περιεχόμενο, καταργουμένης της παραγρ. 3 και αναριθμουμένων των παραγρ. 4 και 5 ως 3 και 4 αντίστοιχα:«.
 1. Οι αξιωματικοί Γενικών Υπηρεσιών που προέρχονται από παραγωγική σχολή είναι αρχαιότεροι από τους ομοιόβαθμους που προέρχονται από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης των Πυρονόμων»
2.  
  Στην παραγρ. 3 του άρθρου 5 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Οι επ ανδραγαθία προαγόμενοι αξιωματικοί θεωρείται, για τις περαιτέρω προαγωγές, ότι απέκτησαν τον απαιτούμενο προς προαγωγή συνολικό χρόνο υπηρεσίας ως αξιωματικοί από τη χρονολογία που τον απέκτησε και ο αμέσως νεότερος τους στο νέο βαθμό αξιωματικός
3.  
  Η παραγρ. 2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Οι τακτικές εκθέσεις ικανότητας συντάσσονται την 20ή Ιανουαρίου κάθε έτους εις απλούν και ιδιοχείρως από τους αξιολογούντες
Άρθρο 3
1.  
  Όπου στις ισχύουσες για το Πυροσβεστικό Σώμα διατάξεις αναφέρονται οι τίτλοι των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών «Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Νότιας Ελλάδας» (Ε.Μ.Α.Κ.Ν.Ε.) και «Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας» (Ε.Μ.Α.Κ.Β.Ε.), αντικαθίσταται με τους τίτλους «1η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών» (1η (Ε.Μ.Α.Κ.) και «2η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών» (2η (Ε.Μ.Α.Κ.) αντίστοιχα.
Άρθρο 4 "Βιβλίο Γενικού Μητρώου"
1.  
  Στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος τηρείται μεταξύ άλλων και έντυπο Βιβλίο Γενικού Μητρώου των πυροσβεστικών υπαλλήλων, στο οποίο καταχωρούνται, κατά σειρά κατάταξης, όλα τα ατομικά, οικογενειακά και λοιπά στοιχεία τους, που λαμβάνονται από τα δικαιολογητικά που υποβάλουν κατά την κατάταξη τους ή σε χρόνο μεταγενέστερο. Από το βιβλίο αυτό ο πυροσβεστικός υπάλληλος λαμβάνει αριθμό Γενικού Μητρώου, τον οποίο διατηρεί και μετά την δι οιονδήποτε λόγο έξοδο του από το Σώμα καθώς και σε περίπτωση επαναφοράς του στην ενέργεια. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 11 παραγρ. 1, περ. (α), (δ), (στ) και (η) του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 151), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986. β) Του άρθρου 1 παραγρ. 2 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (και άλλες διατάξεις» (Α-49). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α154). δ) Του άρθρου μόνου του Π.Δ. 108/1994 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α 82).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 112/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/365 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/365 1990
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994