ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/205

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-06-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-06-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-06-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1995/205

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Κατάταξη αθλητών εθνικής ομάδας στην Ελληνική Αστυνομία και Πυροσβεστικό Σώμα. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Άρθρο 1 Στους διαγωνισμούς για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία ως δοκίμων αστυφυλάκων, που ενεργούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 2226/1994 (Α 122), δύνανται να συμμετέχουν και οι αθλητές μέλη της εθνικής ομάδας οποιουδήποτε ατομικού ή ομαδικού αθλήματος, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το τριακοστό έτος της ηλικίας τους και ανεξάρτητα αν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 2.Οι αθλητές της παρ. 1 του παρόντος δύνανται να κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα μέχρι της συμπλήρωσης του τριακοστού έτους της ηλικίας τους. 3.Για τα θέματα που αφορούν τα λοιπά προσόντα και δικαιολογητικά, τη διαδικασία επιλογής και κατάταξης καθώς και την εκπαίδευση τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του οικείου κανονισμού του Σώματος, στο οποίο κατατάσσονται. Άρθρο 2 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. ζ και η του Ν. 1481/1984 (Ά 152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1590/1986 (Α49).
  • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/ 1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154).
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διατάξεων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α 36).
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 108/1994 «Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α 82).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ αριθ. 244/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-06-13 Προεδρικό Διάταγμα 1995/205
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/109
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία