ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/208

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-06-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-06-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-06-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 1995.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κυρώνεται και έχει ισχύ για το δασικό διαχειριστικό έτος 1995 σε ολόκληρη την Επικράτεια ο Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, με τον οποίο καθορίζεται ο δημόσιος δασικός φόρος που πρέπει να καταβάλλεται για δασικά προϊόντα που παράγονται από μη δη [...]"
1.  
  * Ξυλεία ειδικων χρήσεων : 1.1 Μέσης διαμέτρου 20 εκ. και άνω :.
 1. Ερυθρελάτης, Λευκοδέρμου Πεύκης κ.μ. 16.241 2.274 3.329.
 2. Ελάτης, Δασικής Πεύκης κ.μ. 14.617 2.046 3.021.
 3. Λοιπών πλατύφυλλων εκτός των της παρ. 3 κ.μ. 11.696 1.637 2.5.03.
 4. Μήκους 3,00 μ. μέχρι 5,00 μ. κ.μ. 16.557 2.318 4.873 1.3 Οβελοί - Πάσσαλοι τεμ. 273 27 52 1.4 Καπνόβεργες χιλ. 14.617 2.046 2.860 1.5 Υπορθώματα αμπέλου χιλ. 7.303 1.022 1.170 1.6 Πλακόραβδοι ΚGR 9 1 2 ΙV.
 5. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
2.  
  Καύσιμη ύλη :
 1. Ερυθρελάτης ,Λευκοδέρμου Πεύκης κ.μ. 8.110 1.135 1.525 3) Ελάτης, Δασικής Πεύκης κ.μ. 7.303 1.022 1.461.
 2. Κώνοι ξηροί ΚGR 5,7 0,6 1
 3. Δαδί ΚGR 9 1 2,4
 4. Πεύκης, Κουκουναριάς, Κυπαρίσσου κ.μ. 4.872 682 942.
3.  
  Κατράμι (ξυλόπισσα) ΚGR 14 2 3,3 3.1 Μέσης διαμέτρου 25 εκ. και άνω :.
 1. Δρυός, Πτελέας κ.μ. 10.551 1.477 2.843 3.3 Μέσης διαμέτρου 25 εκ. και άνω :.
 2. Λουτών καρυδιάς κ.μ. 35.741 5.004 11.697.
 3. Λούπων δρυός, πτελέας κ.μ. 21.113 2.956 5.767.
 4. Πυξού κ.μ. 16.241 2.274 3.655.
4.  
  Βαλανίδι, βαλανιδάλευρο, βάλανοι κτηνοτροφίας ΚGR 7 0,7 1,5
5.  
  Ρους βαφικός (χρυσόξυλο), δεψικός (ρούδι), μελιόφυλλα, κληθρόφυλλα, σχινόφυλλα, σχινάλευρο, κεράτια, χαρουπάλευρο και κικίδια ΚGR 7 0,8 1,9
6.  
  Στρογγύλια : 6.1 Μέσης διαμέτρου 25 εκ. και άνω :.
 1. Δρυός, Πτελέας χ.κ.μ. 9.756 1.366 2.111 3) Πλατάνου χ.κ.μ. 6.496 909 1.299 - 6 1 2 3 4 5 6.
 2. Οξυάς Χ.κ.μ. 6.180 865 1.218.
 3. Λοιπών πλατύφυλλων χ.κ.μ. 5.679 795 1.137.
7.  
  Άνθη φιλύρας ΚGR 970 107 194 - 8 1 2 3 4 5 6
 1. Οξυάς Χ.κ.μ. 7.303 1.022 1.464.
 2. Καστανιάς χ.κ.μ. 10.551 1.477 2.111.
 3. Λοιπών πλατύφυλλων πλην δρυός χ.κ.μ. 7.303 1.022 1.464.
8.  
  Κώνοι χλωροί :
 1. Κουκουναριάς ΚGR 10 1,1 2,4 3) Λοιπών κωνοφόρων ΚGR 11 1,2 2,8
 2. Λεύκης από τεχνητές φυτείες Χ.κ.μ. 3.259 ΑΤΕΛΩΣ Βάσει των αρθρ. 177 και 179 του Ν.Δ. 86/69 570.
 3. Λούπων πλατύφυλλων πλην δρυός Χ.κ.μ. 2.605 287 437.
9.  
  Καυσόξυλα :
 1. Οξυάς τόνν. 7.303 730 1.269.
 2. Καστανιάς, πλατάνου, λεύκης τονν. 5.341 534 984.
 3. Δρυός και λοιπών πλατύφυλλων τόνν. 8.448 845 1.438.
10.  
  Ξυλάνθρακες :
 1. Οξυάς ΚGR 49 4,9 11 3) Δρυός και λοιπών πλατύφυλλων ΚGR 57 5,7 12
11.  
  Άνθρακες σιδηρουργίας ΚGR 38 3,8 8 ΙΙΙ. ΚΩΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ.
 1. προς μεταφύτευση τεμ. 76 ΑΤΕΛΩΣ Βάσει του αρθρ. 179 παρ.2 του Ν.Δ. 86/69.
 2. προς εμπορία τεμ. 76 11 16.
12.  
  Δένδρα Χριστουγέννων : α) Από ελάτη, φευδοτσούγκα και ερυθρελάτη τεμ. 2.104 295 407.
 1. Από λοιπά δασικά είδη τεμ. 1.297 182 276.
13.  
  Κλάδοι καλλωπιστικοί :
 1. Ελάτης, πεύκης, κυπαρίσσου τόνν. 6.496 715 1.105.
 2. Αρκουδοπούρναρου τόνν. 24.368 2.680 6.010.
 3. Λοιπών ειδών (ιξός κ.λπ) τόνν. 13.810 1.519 3.655.
14.  
  Ρητίνη ΚGR 48 ΑΤΕΛΩΣ Βάσει του αρθρ. 175 του Ν.Δ.86/69 1,2.
15.  
  Λειχήνες και βρύα ΚGR 32 3,5 7
16.  
  Αρωματικά και φαρμακευτικά δασικά είδη (άνθη, φύλλα κ.λπ) ΚGR 10 1,1 2 Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 160 παρ. 2, 161 και 312 του Ν.Δ. 86/ 1969 «Δασικός Κώδιξ» (Α 7). Β) Του άρθρου 9 του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α 289) και γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137), όπως το άρθρο 29Α προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154).
 • Την αριθμ. 6033/13.7.1994 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντίνου και Βασίλειο Βασιλακάκη» (Β 550).
 • Την αριθμ. 3/20.2.95 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 286/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Γεωργίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-06-15 Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 1995.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/110
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/6033 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/6033 1994
ΝΟΜΟΣ 1979/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/998 1979
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/86 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/86 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία