ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/209

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-06-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-06-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-06-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Δικαίωμα συμμετοχής στις προαγωγικές εξετάσεις για το βαθμό του Αρχιφύλακα έχουν οι Αστυφύλακες που συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα:
 1. Συμπληρώνουν τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας των εξετάσεων
 2. Δεν υπερβαίνουν το 35ο έτος της ηλικίας κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας των εξετάσεων
 3. Είναι απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης Σχολής
 4. Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα και διαγωγή
2.  
  Καθ υπέρβαση του καθοριζομένου κάθε φορά αριθμού προακτέων, στο βαθμό του Αρχιφύλακα προάγονται χωρίς εξετάσεις οι Αστυφύλακες που έχουν πτυχίο οποιουδήποτε Ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε,Ι., ανεξαρτήτως της ηλικίας και του χρόνου παραμονής στο βαθμό, εφόσον πληρούν την προϋπόθεση του εδαφίου δ της προηγούμενης παραγράφου.
Άρθρο 2 "1.Ο αριθμός των προαγομένων στο βαθμό του Αρχιφύλακα καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Αρχηγού, με βάση τα κενά που υπάρχουν στο βαθμό του Αρχιφύλακα - Ανθυπαστυνόμου κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας των εξετάσεων. Η απόφαση εκδίδεται [...]"
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζεται το ποσοστό, καθώς και ο αριθμός που αντιστοιχεί σ αυτό, των προαγομένων γυναικών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 3 του Ν. 1481/1984.
Άρθρο 3
1.  
  Οι προαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη με μέριμνα της Σχολής Αστυφυλάκων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Με την προκήρυξη των εξετάσεων δύναται να ορίζεται ως τόπος διενέργειας αυτών μόνο η Αθήνα.
2.  
  Οι προαγωγικές εξετάσεις γίνονται μετά από προκήρυξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία εκδίδεται κατά μήνα Σεπτέμβριο και στην οποία ορίζονται:
 1. Ο αριθμός των προαγομένων συνολικά και κατά κατηγορίες. β. Τα απαιτούμενα προσόντα. γ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους.
 2. Ο χρόνος και ο τόπος διενέργειας των εξετάσεων.
 3. Η ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από 2 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης ούτε να μετατεθεί παρά μόνο σε περίπτωση έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης ή άλλης σοβαρής αιτίας.
 4. Η εξεταστέα ύλη στα μαθήματα του άρθρου 7 του παρόντος
 5. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
3.  
  Η προκήρυξη διαβιβάζεται στις Υπηρεσίες της Ελληνικές Αστυνομίας για ενημέρωση των ενδιαφερομένων
Άρθρο 4
1.  
  Οι υποψήφιοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προαγωγικές εξετάσεις, υποβάλλουν στις Υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνομικού Τμήματος, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη, τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Απλή δήλωση ότι επιθυμούν να εξετασθούν σε μία ή περισσότερες από τις γλώσσες:
 3. Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική
 4. Τίτλο σπουδών ή απλή δήλωση ότι ο τίτλος σπουδών έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ή ότι θα κατατεθεί μέχρι την προηγούμενη της έναρξης των εξετάσεων ημέρα.
 5. Οι υποψήφιοι που δικαιούνται και επιθυμούν να προαχθούν χωρίς εξετάσεις ως πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. υποβάλλουν, εντός της προθεσμίας που ορίζει η προκήρυξη στις υπηρεσίες της παρ. 1 σχετική αίτηση και τίτλο σπουδών ή απλή δήλωση ότι ο τίτλος σπουδών έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ή ότι θα κατατεθεί μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας των προαγωγικών εξετάσεων ημέρα.
Άρθρο 5 "Έλεγχος και υποβολή δικαιολογητικών - προτάσεις ικανότητας υποψηφίων"
1.  
  Οι Υπηρεσίες που δέχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων στις προαγωγικές εξετάσεις:
 1. Ελέγχουν αυτά για την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθή σύνταξη και την εμπρόθεσμη υποβολή τους
 2. Συντάσσουν για κάθε υποψήφιο πρόταση ικανότητας συμμετοχής στις εξετάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την υπηρεσιακή απόδοση, το ζήλο και το ενδιαφέρον για την υπηρεσία, την πειθαρχικότητα και τη διαγωγή.
 3. Πρόταση ικανότητας συντάσσουν επίσης και για κάθε πτυχιούχο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. υποψήφιο που κατέθεσε εμπρόθεσμα σχετική αίτηση για χωρίς εξετάσεις προαγωγή.
 4. Για τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας και τη γνωμάτευση σ αυτές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας Αστυφυλάκων.
 5. Κάθε σχετική αμφιβολία αίρεται με διαταγή του Αρχηγού.
 6. Υποβάλλουν, μέσα στην οριζόμενη με την προκήρυξη προθεσμία, τα δικαιολογητικά και τις προτάσεις ικανότητας στις οποίες επισυνάπτεται αντίγραφο του ατομικού βιβλιαρίου των υποψηφίων Α και Β μέρους, εξαιρουμένων των αδειών, μεταθέσεων και μετακινήσεων, στις άμεσα προϊστάμενες Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Αστυνομίας, Ασφάλειας, Τροχαίας ή προς αυτές εξομοιούμενες Υπηρεσίες.
 7. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται μετά την οριζόμενη στην προκήρυξη προθεσμία δεν γίνονται δεκτά.
2.  
  Οι Υπηρεσίες της παραγράφου 1 εδαφ. γ του παρόντος άρθρου:.
 1. Μεριμνούν για τη συμπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων ή σφαλμάτων στα δικαιολογητικά
 2. Υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και μέσα στην οριζόμενη από την προκήρυξη προθεσμία:
 3. (1) Συγκεντρωτικές ονομαστικές καταστάσεις, με αλφαβητική σειρά και σε δύο αντίτυπα, των υποψηφίων που κρίνονται ομόφωνα ως ικανοί για συμμετοχή στις εξετάσεις, με ανάλογη ένδειξη για όσους δήλωσαν ότι επιθυμούν να εξετασθούν σε μία ή περισσότερες από τις ξένες γλώσσες.
 4. (2) Συγκεντρωτικές ονομαστικές καταστάσεις, με αλφαβητική σειρά και σε δύο αντίτυπα, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που κρίνονται ομόφωνα ως μη ικανοί για συμμετοχή στις εξετάσεις ή για την ικανότητα των οποίων υπάρχει διαφωνία.
 5. (3) Συγκεντρωτικές ονομαστικές καταστάσεις με αλφαβητική σειρά σε ένα αντίτυπο, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. υποψηφίων που δήλωσαν ότι επιθυμούν να προαχθούν χωρίς εξετάσεις.
Άρθρο 6
1.  
  Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά τη συγκέντρωση όλων των απαιτουμένων στοιχείων:
 1. Αποφασίζει, τελικά και ατομικά, για κάθε περίπτωση, για τη συμμετοχή ή όχι στις εξετάσεις των υποψηφίων που κρίνονται από τους ιεραρχικά προϊσταμένους τους ομόφωνα ως μη ικανοί ή για την ικανότητα των οποίων υπάρχει διαφωνία.
 2. Για τον αποκλεισμό υποψηφίου από τις εξετάσεις λαμβάνεται υπόψη η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, εφόσον μαρτυρεί προφανή διαφθορά χαρακτήρα ή αναξιοπρεπή διαγωγή ή αδιαφορία ή βαρειά αμέλεια περί την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων, καθώς και η καθέξη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων.
 3. Καταρτίζει πίνακες ικανών υποψηφίων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και αποκλειστέων από αυτές, καθώς επίσης ικανών και αποκλειστέων υποψηφίων για προαγωγή χωρίς εξετάσεις
 4. Κοινοποιεί τους πίνακες του προηγουμένου εδαφίου, με διαταγή του, στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και καλεί τους υποψηφίους του πίνακα ικανών για συμμετοχή στις εξετάσεις για εξέταση στα μαθήματα του άρθρου 7 του παρόντος, μέσα σε ορισμένες προθεσμίες και σε συγκεκριμένους τόπους
2.  
  Αν υποψήφιος απώλεσε ένα από τα προσόντα συμμετοχής στις εξετάσεις πριν από τη διενέργεια αυτών διαγράφεται από τους πίνακες ικανών με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 7
1.  
  Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα ακόλουθα μαθήματα:
 1. Ελληνικά (Έκθεση Ιδεών)
 2. Ποινικό Κώδικα
 3. Ποινική Δικονομία
 4. Οργανισμό και Κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας και
 5. Προαιρετικά ξένες γλώσσες:
 6. Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική
2.  
  Τα μαθήματα της προηγούμενης παραγράφου βαθμολογούνται με ακέραιους αριθμούς από 0-20
3.  
  Στα μαθήματα αυτά οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά, η δε διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε δύο ώρες από το τέλος της υπαγόρευσης του θέματος στους υποψηφίους
4.  
  Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των εδαφίων β, γ και δ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθορίζεται με την προκήρυξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας που κοινοποιείται στους υποψηφίους
5.  
  Για κάθε μάθημα δίνεται μόνο ένα θέμα που αποτελείται από μία ή περισσότερες ερωτήσεις, τις οποίες οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναπτύξουν
6.  
  Στο μάθημα των Ελληνικών (Έκθεση Ιδεών) δίνεται για ανάπτυξη ένα ζήτημα που αναφέρεται σε γενικό θέμα με περιληπτικό τίτλο. Για τη βαθμολογία του μαθήματος αυτού λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η ευρύτητα των γνώσεων, η ορθή και ακριβής διατύπωση των ιδεών, η ορθογραφία και η σύνταξη.
7.  
  Στα μαθήματα του Ποινικού Κώδικα και Ποινικής Δικονομίας το θέμα αποτελείται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Το πρακτικό δεν εξάγεται από το θεωρητικό, συμπεριλαμβάνεται όμως στην καθορισμένη εξεταστέα ύλη. Το θεωρητικό και πρακτικό είναι ισοδύναμα και καθένα βαθμολογείται από 0-10. Το άθροισμα των δύο βαθμών δίνει το βαθμό του μαθήματος.
8.  
  Στις ξένες γλώσσες οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ύλη που εξετάζονται οι υποψήφιοι για τη απόκτηση του κατώτερου πτυχίου της αντίστοιχης γλώσσας. Η εξέταση αποτελείται από τις ακόλουθες ασκήσεις, για τις οποίες παρέχεται χρονικό περιθώριο δύο ωρών:.
 1. Έκθεση.
 2. Δίνεται ένα ή δύο θέματα έκθεσης από τα οποία υποψήφιοι επιλέγουν το ένα.
 3. Το περιεχόμενο του θέματος μπορεί να είναι αφήγηση ή περιγραφή ή διάλογος.
 4. Χρόνος ανάπτυξης της έκθεσης 50 περίπου λεπτά της ώρας.
 5. Άσκηση κατανόησης κειμένου.
 6. Δίνεται ένα κείμενο τριακοσίων περίπου λέξεων από βιβλία ειδικά γραμμένα για τις εξετάσεις του FΙRSΤ CΕRΤΙFΙCΑΤΕ ή άλλα σχετικά βιβλία.
 7. Κάτω από το κείμενο υπάρχουν περίπου πέντε ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν σύμφωνα με το κείμενο.
 8. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να απαντηθούν και με το σύστημα της πολλαπλής επιλογής.
 9. Χρόνος για απάντηση 20 περίπου λεπτά της ώρας.
 10. Άσκηση για συμπλήρωση λέξεων σε κενά κειμένου.
 11. Δίνεται κείμενο διακοσίων περίπου λέξεων, μέσα στο οποίο υπάρχουν κενά, τα οποία καλούνται να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι.
 12. Χρόνος για συμπλήρωση 20 περίπου λεπτά της ώρας.
 13. Άσκηση για απόδοση προτάσεων με διαφορετικό τρόπο χωρίς να αλλάξει το νόημα.
 14. Δίνονται πέντε προτάσεις στην ξένη γλώσσα και ζητείται από τους υποψήφιους να σχηματίσουν νέες αντίστοιχες προτάσεις με το ίδιο νόημα, για τις οποίες δίνονται οι αρχικές λέξεις (μία έως τρεις).
 15. Χρόνος για απάντηση 20 περίπου λεπτά της ώρας.
Άρθρο 8
1.  
  Με διαταγή του Διοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων και του Διευθυντή Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, καθορίζονται οι αίθουσες στις οποίες διενεργούνται οι εξετάσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη
2.  
  Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων και των διατιθεμένων χώρων, οι υποψήφιοι κατανέμονται στις αίθουσες σύμφωνα με τα αρχικά γράμματα του επωνύμου τους
3.  
  Η είσοδος των υποψηφίων στις αίθουσες πραγματοποιείται κατά τον καθοριζόμενο στο άρθρο 15 παρ. 3 του παρόντος τρόπο.
Άρθρο 9 "Εξεταστικές επιτροπές. Καθήκοντα"
1.  
  Οι εξεταστικές επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, μία ή περισσότερες για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, ανάλογα με τον αριθμό των εξεταζόμενων υποψηφίων. Σε περίπτωση ορισμού περισσότερων επιτροπών τα γραπτά, για τον έλεγχο και βαθμολόγηση, κατανέμονται ισομερώς μεταξύ τους και κάθε γραπτό βαθμολογείται από μία επιτροπή. Με τη διαταγή ορισμού των επιτροπών ορίζεται η επιτροπή που θα είναι υπεύθυνη για την εξαγωγή των προς εξέταση θεμάτων, την κλήρωση τους, την ορθή μεταβίβαση του κληρωθέντος θέματος στη Θεσσαλονίκη, τον έλεγχο της ορθής υπαγόρευσης τους στους διαγωνιζόμενους στην Αθήνα, την επίλυση των διαφόρων αποριών των διαγωνιζομένων και το κανονικό της εν γένει διενέργειας του διαγωνισμού. Η επιτροπή αυτή παρίσταται σ όλη τη διάρκεια του εξεταζόμενου μαθήματος. Σε περίπτωση διενέργειας των εξετάσεων και στη Θεσσαλονίκη, εξεταστικές επιτροπές συγκροτούνται μόνο στην Αθήνα.
2.  
  Οι εξεταστικές επιτροπές συγκροτούνται:
 1. Για το μάθημα των Ελληνικών.
 2. Από ένα Αστυνομικό Διευθυντή ή Αστυνομικό Υποδιευθυντή, ως πρόεδρος, από ένα Αστυνόμο Α ή Β και ένα φιλόλογο καθηγητή ως μέλη.
 3. Για κάθε ένα από τα μαθήματα του Ποινικού Κώδικα, της Ποινικής Δικονομίας και του Οργανισμού και Κανονισμών της Ελληνικής Αστυνομίας:
 4. Από ένα Αστυνομικό Διευθυντή ή Αστυνομικό Υποδιευθυντή, ως πρόεδρο και από δύο Αστυνομικούς Α ή Β ως μέλη
 5. Για τις ξένες γλώσσες:
 6. Από δύο αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας κατόχους της εξεταζόμενης γλώσσας. εκ των οποίων ο αρχαιότερος ασκεί καθήκοντα προέδρου, και έναν καθηγητή της οικείας γλώσσας.
3.  
  Στις επιτροπές που δεν συμμετέχει καθηγητής, στη διαταγή συγκρότησης τους ορίζεται ότι ένα από τα μέλη εκτελεί καθήκοντα καθηγητή
4.  
  Με την απόφαση συγκρότησης των εξεταστικών επιτροπών ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη, αναλόγου βαθμού και προσόντων, ο τόπος συνεδρίασης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια
5.  
  Οι εξεταστικές επιτροπές έχουν τα εξής κυρίως καθήκοντα:
 1. Παρέχουν οδηγίες στους επιτηρητές και τους υποψηφίους για την κανονική διεξαγωγή των εξετάσεων και παρακολουθούν για τη συμμόρφωση των υπόχρεων
 2. Είναι υπεύθυνες για την εξαγωγή των προς εξέταση θεμάτων, την κλήρωση τους, την ορθή μεταβίβαση του κληρωθέντος θέματος στη Θεσσαλονίκη, τον έλεγχο της ορθής υπαγόρευσης τους στους διαγωνιζόμενους στην Αθήνα και την επίλυση των διαφόρων αποριών των διαγωνιζομένων.
 3. Παρίστανται σ όλη τη διάρκεια των εξεταζομένων στην Αθήνα μαθημάτων.
 4. Επισκέπτονται κατά την κρίση τους τις αίθουσες των εξετάσεων, βεβαιώνονται για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος και των σχετικών διαταγών και οδηγιών και επιλαμβάνονται των θεμάτων που τυχόν ανακύπτουν
 5. Ευθύνονται, γενικά, για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων και την πλήρη συμμόρφωση προς τις επιβαλλόμενες με το παρόν ή άλλες διαταγές υποχρεώσεις
 6. Ευθύνονται, γενικά, για την ασφάλεια των γραπτών, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 8 του παρόντος.
 7. Σε περίπτωση παράβασης από υποψήφιο των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρ. 2 εδάφ. α έως και δ του άρθρου 14 του παρόντος, η εξεταστική επιτροπή, με απόφαση της, που λαμβάνεται αμέσως και κατά πλειοψηφία, βαθμολογεί το γραπτό με μηδέν και συντάσσει επί τούτου σχετική πράξη, που υπογράφεται από τα μέλη αυτής.
 8. Αν οι ως άνω παραβάσεις διαπράττονται από τους διαγωνιζόμενους στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλα εξεταστικά κέντρα των Αθηνών, στα οποία η Εξεταστική Επιτροπή δεν είναι παρούσα και δεν είναι δυνατή η άμεση μετάβαση της σ αυτά, ο επιτηρητής της αίθουσας, ένας των βοηθών αυτού και ο επόπτης συντάσσουν επί του γραπτού σχετική πράξη, την οποία και υπογράφουν, ο δε μηδενισμός του γραπτού ενεργείται από την οικεία εξεταστική επιτροπή κατά τα ως άνω οριζόμενα.
 9. Μετά τη σύνταξη και υπογραφή των ανωτέρω πράξεων διατάσσεται η άμεση αποβολή του υποψηφίου από την αίθουσα των εξετάσεων.
 10. Ο υποψήφιος αυτός αποκλείεται οριστικά από την εξέταση στα υπόλοιπα μαθήματα και τιμωρείται πειθαρχικά.
 11. Στην περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του εδαφίου ε της παρ. 2 του άρθρου 14 του παρόντος, ο παραβάτης δεν επιτρέπεται να συνεχίσει την εξέταση, το γραπτό του όμως βαθμολογείται κανονικά.
Άρθρο 10
1.  
  Επόπτες εξετάσεων ορίζονται, με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Διοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων και βοηθός του ο Υποδιοικητής της Σχολής για την Αθήνα και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και βοηθός του ένας από τους αναπληρωτές του για τη Θεσσαλονίκη. Οι επόπτες ευθύνονται για την κανονική εκτέλεση του έργου των επιτηρητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τις διαταγές και οδηγίες του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην Θεσσαλονίκη, ο επόπτης έχει επιπλέον τα καθήκοντα που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 εδάφ. α και γ - στ, 13 παρ. 2-4,15 παρ. 5 - 8 και 16 παρ. 2 του παρόντος.
2.  
  Σε κάθε αίθουσα εξετάσεων ορίζεται ένας Αστυνόμος Α ή Β ως επιτηρητής και ανάλογος αριθμός Αξιωματικών, ως βοηθοί αυτού με διαταγή του Διοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων για την Αθήνα και του Διευθυντή Αστυνομίας για τη Θεσσαλονίκη. Οι οριζόμενοι επιτηρητές λαμβάνονται από τη δύναμη των Σχολών ή άλλων Υπηρεσιών της Αττικής για την Αθήνα και από τη δύναμη των Υπηρεσιών έδρας ή άλλων Υπηρεσιών του Νομού για τη Θεσσαλονίκη.
3.  
  Οι επιτηρητές έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα:
 1. Ελέγχουν την καλή προετοιμασία των αιθουσών και την εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών
 2. Παραλαμβάνουν από τη Σχολή ή από τη Διεύθυνση της Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση, με απόδειξη, όλα τα σχετικά με το διαγωνισμό υλικά
 3. Ελέγχουν την ταυτότητα των υποψηφίων, κατανέμουν αυτούς στις αίθουσες και διανέμουν την γραφική ύλη
 4. Κοινοποιούν στους υποψηφίους οδηγίες και διαταγές σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κατά τις εξετάσεις
 5. Παραλαμβάνουν από τους υποψηφίους κάθε βοήθημα ή σημείωμα σχετικό με το εξεταζόμενο μάθημα
 6. Παρέχουν οδηγίες σχετικά με την αναγραφή των απαιτούμενων στοιχείων των υποψηφίων επί των γραπτών
 7. Υπαγορεύουν τα θέματα στους διαγωνιζόμενους στις οικείες αίθουσες των εξετάσεων και όσοι απ αυτούς ασκούν τα καθήκοντα τους στο κτίριο που γίνεται η κλήρωση των θεμάτων, παρίστανται σ αυτή
 8. Ελέγχουν τη συμμόρφωση των υποψηφίων στις υποχρεώσεις τους και ασκούν αυστηρή και συνεχή επιτήρηση επ αυτών
 9. Απαγορεύουν την είσοδο στις αίθουσες των εξετάσεων προσώπων άλλων, εκτός εκείνων που ορίζονται από τις σχετικές διαταγές
 10. Παραδίνουν μετά το πέρας των εξετάσεων τα γραπτά σ αυτούς που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 5 του παρόντος, τα δε λοιπά είδη στη Σχολή Αστυφυλάκων ή στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση.
Άρθρο 11
1.  
  Τα θέματα των εξετάσεων επιλέγονται από την εξεταστική επιτροπή κάθε μαθήματος. Για το σκοπό αυτό κάθε επιτροπή συνέρχεται στην οριζόμενη με διαταγή της Σχολής αίθουσα δύο ώρες πριν από την καθοριζόμενη για την έναρξη των εξετάσεων ώρα και προβαίνει στην κατάρτιση των θεμάτων του εξεταζομένου μαθήματος. Ο αριθμός των θεμάτων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε ούτε μεγαλύτερος των δέκα καθορίζεται δε κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής.
2.  
  Τα θέματα αυτά αριθμούνται και τίθενται μέσα σε φακέλους του ίδιου χρώματος, σχήματος και μεγέθους, οι οποίοι και αριθμούνται. Συγχρόνως καταρτίζονται ισάριθμοι ομοιόμορφοι κλήροι.
Άρθρο 12
1.  
  Μετά την τοποθέτηση των υποψηφίων στις θέσεις τους, χορηγείται σ αυτούς φύλλο χάρτου που φέρει τη σφραγίδα της Σχολής Αστυφυλάκων και την υπογραφή του Διοικητή της Σχολής και στην άνω αριστερή γωνία τεμάχιο αδιαφανούς χάρτου αναλόγων διαστάσεων, το οποίο, όταν επικολλάται κατάλληλα, καλύπτει τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου. Η υπογραφή του Διοικητή της Σχολής μπορεί να τίθεται με σφραγιστήρα.
2.  
  Στους υποψηφίους χορηγείται, επίσης, ένα ημίφυλλο χάρτου, σφραγισμένο όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, που φέρει την ένδειξη «ΣΧΕΔΙΟ» και χρησιμοποιείται για πρόχειρες σημειώσεις. Επιτρέπεται η χορήγηση στους υποψηφίους, μετά από αίτημα τους, ενός ή περισσοτέρως συμπληρωματικών φύλλων χάρτου, με επικάλυμμα, σφραγισμένων και υπογεγραμμένων, κατά τα ανωτέρω, καθώς και δεύτερο σχεδιόχαρτο. 3.Ο Χάρτης γραφής που απαιτείται για τις προαγωγικές εξετάσεις προετοιμάζεται από τη Σχολή Αστυφυλάκων, η οποία αποστέλλει στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης τον αριθμό φύλλων χάρτου που είναι αναγκαίος για τις εξετάσεις. Τα φύλλα χάρτου που δεν χρησιμοποιούνται επιστρέφονται από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης στη Σχολή Αστυφυλάκων.
Άρθρο 13
1.  
  Η εξεταστική επιτροπή, μετά την κατανομή στις αίθουσες των εξετάσεων και την εκτέλεση των απαραίτητων προκαταρκτικών εργασιών παραλαμβάνει το φάκελλο των θεμάτων και μεταβαίνει σε μία από τις αίθουσες των εξετάσεων, στην οποία μεταβαίνουν και όλοι οι επιτηρητές καθώς επίσης και ένας υποψήφιος από κάθε αίθουσα. Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί με κλήρωση έναν από τους υποψηφίους που βρίσκονται στην αίθουσα, ο οποίος και προβαίνει στην εξαγωγή από την κληρωτίδα ενός κλήρου. Ο αριθμός του θέματος που κληρώνεται διαβάζεται μεγαλοφώνως από τον υποψήφιο και παραδίνεται στον πρόεδρο, αφού προηγουμένως υπογραφεί από τον ίδιο και τα μέλη της επιτροπής. Στη συνέχεια το θέμα αναπαράγεται σε τόσα αντίτυπα, όσες και οι αίθουσες των εξετάσεων, μονογράφεται από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και παραδίνεται στους επιτηρητές για υπαγόρευση στους υποψηφίους. Αμέσως μετά από αυτά ο πρόεδρος και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής μεταβιβάζουν, με το τηλέτυπο ή τηλεομοιοτυπία (FΑΧ), στη Θεσσαλονίκη, το θέμα που κληρώθηκε. 2.Ο επόπτης στη Θεσσαλονίκη, επί παρουσία όλων των επιτηρητών και ενός των υποψηφίων, λαμβάνει με το τηλέτυπο ή τηλεομοιοτηπία (FΑΧ), το θέμα που μεταβιβάζεται και αφού με μέριμνα του αναπαραχθεί σε τόσα αντίτυπα όσα και οι αίθουσες των εξετάσεων και μονογραφηθεί από αυτόν, το παραδίνει στους επιτηρητές για την υπαγόρευση στους υποψηφίους.
3.  
  Σε αδυναμία χρησιμοποίησης του τηλετύπου ή της τηλεομοιοτυπίας (FΑΧ), από οποιοδήποτε αιτία, η μεταβίβαση των θεμάτων που κληρώνονται, πραγματοποιείται με το τηλέφωνο
4.  
  Οι υποψήφιοι που παρίστανται στην κλήρωση του θέματος και στη λήψη αυτού, προκειμένου για τη Θεσσαλονίκη, δεν λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου του θέματος
Άρθρο 14
1.  
  Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέρχονται έγκαιρα στον τόπο των εξετάσεων με τα καθορισμένα και να συμμορφώνονται επακριβώς στις διαταγές και οδηγίες της εξεταστικής επιτροπής, του επόπτη, των επιτηρητών και των βοηθών αυτών
2.  
  Κατά την διάρκεια των εξετάσεων απαγορεύεται στους υποψηφίους:
 1. Να αναγράφουν στο χάρτη διαγωνισμού στοιχεία ταυτότητας άλλου ατόμου αντί των δικών τους
 2. Να συνεννοούνται μεταξύ τους και να κατέχουν ή να συμβουλεύονται κείμενα ή σημειώσεις ή οποιοδήποτε αντικείμενο που μπορεί να προσφέρει βοήθεια στο εξεταζόμενο μάθημα
 3. Να παρέχουν σε άλλους υποψηφίους στοιχεία προς αντιγραφή, να βοηθούν με οποιοδήποτε τρόπο αυτούς ή να βοηθούνται από άλλους
 4. Να αναγράφουν στο γραπτό διάφορα ενδεικτικά σημεία που μπορεί να εκληφθούν ως σκόπιμα για τη διαπίστωση της ταυτότητας τους
 5. Να εξέρχονται από την αίθουσα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, εκτός αν υπάρχει αναπότρεπτη ανάγκη, κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής ή του οικείου επιτηρητή, που στην περίπτωση αυτή λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου
 6. Να κατακρατούν μετά το τέλος της εξέτασης τα γραπτά και τα σχεδιόχαρτά τους
Άρθρο 15
1.  
  Οι υποψήφιοι καλούνται για εξέταση στα μαθήματα του άρθρου 7 του παρόντος με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, που κοινοποιείται ο αυτούς έγκαιρα. Στη διαταγή ορίζεται ο τόπος και η ακριβής ημερομηνία και ώρα διενέργειας των εξετάσεων.
2.  
  Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να ευρίσκονται στους χώρους εξέτασης την οριζόμενη με τη διαταγή του Αρχηγού ώρα και να φέρουν μαζί τους την υπηρεσιακή τους ταυτότητα και στυλό διαρκείας ή μελάνης χρώματος μπλε. Υποψήφιος που παρουσιάζεται μετά την ενέργεια του προσκλητηρίου και πριν από την υπαγόρευση του θέματος, μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις μόνο ύστερα από απόφαση της εξεταστικής επιτροπής στην Αθήνα ή έγκριση του επόπτη στη Θεσσαλονίκη. Αν παρουσιασθεί μετά την υπαγόρευση του θέματος, αποκλείεται της εξέτασης.
3.  
  Οι επιτηρητές ελέγχουν την ταυτότητα των υποψηφίων με βάση τα δελτία ταυτότητας, ορίζουν με κλήρο τις ακριβείς θέσεις μέσα στις αίθουσες, ενεργούν προσκλητήριο αυτών και τους ανακοινώνουν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 του παρόντος
4.  
  Μετά την τοποθέτηση των υποψηφίων στις θέσεις τους και τη χορήγηση σ αυτούς της γραφικής ύλης που ορίζεται στο άρθρο 12 του παρόντος, οι υποψήφιοι γράφουν στην οικεία θέση του χάρτου τα στοιχεία ταυτότητας του (βαθμό, αριθμό μητρώου, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο). Αφού γίνει έλεγχος των στοιχείων από τους επιτηρητές με βάση τα δελτία ταυτότητας των υποψηφίων διατάσσεται η κάλυψη τους με επικόλληση του αδιαφανούς χάρτου και ακολούθως υπαγορεύεται ο αυτούς από τους επιτηρητές το θέμα που κληρώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος. Το θέμα αναγράφεται στον πίνακα εφόσον αποφασισθεί αυτό από την εξεταστική επιτροπή.
5.  
  Μετά την εκπνοή του καθοριζόμενου για την ανάπτυξη του θέματος χρόνου, οι επιτηρητές παραλαμβάνουν τα γραπτά, έστω και αν οι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξη του θέματος και μονογράφουν στο τέλος του κειμένου αυτών. Εφόσον χρησιμοποιούνται από τους υποψηφίους συμπληρωματικά φύλλα χάρτου για την ανάπτυξη του θέματος αυτά τοποθετούνται μέσα στα πρώτα και συγκρατούνται με καρφίδες για την πρόληψη απώλειας τους ή ανάμιξη τους με άλλα. Τα γραπτά παραδίδονται απο τους επιτηρητές με πρωτόκολλο για μεν την Αθήνα στην εξεταστική επιτροπή, για δε τη Θεσσαλονίκη στον επόπτη. Τα χρησιμοποιηθέντα σχεδιόχαρτα καταστρέφονται από τους επιτηρητές.
6.  
  Μετά το πέρας της εξέτασης κάθε μαθήματος συντάσσονται, για μεν την Αθήνα από την εξεταστική επιτροπή, για δε τη Θεσσαλονίκη από τον επόπτη και τους επιτηρητές, πρακτικά περί της κανονικής διεξαγωγής των εξετάσεων, τα οποία περιέχουν την ώρα έναρξης του προσκλητηρίου των υποψηφίων, τους παρόντες αριθμητικά, τους απόντες αριθμητικά και ονομαστικά, το κληρωθέν θέμα, την ώρα κλήρωσης, τα στοιχεία του υποψηφίου που ανέσυρε τον κλήρο, την ώρα έναρξης της εξέτασης, τις ενστάσεις που τυχόν υποβλήθηκαν και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τις εξετάσεις. Τα πρακτικά υπογράφονται κανονικά.
7.  
  Τα γραπτά των υποψηφίων που διαγωνίζονται στη Θεσσαλονίκη και το πρακτικό διεξαγωγής των εξετάσεων με μέριμνα του επόπτη των εξετάσεων αποστέλλονται αυθημερόν με κατώτερο Αξιωματικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας στη Σχολή Αστυφυλάκων
8.  
  Για την ασφαλή φύλαξη των γραπτών ευθύνεται ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής από την παραλαβή και μέχρι την παράδοση τους στη Σχολή. Ειδικότερα για τα γραπτά των διαγωνιζομένων στη Θεσσαλονίκη ευθύνονται:.
 1. Ο επόπτης από την παραλαβή και μέχρι την παράδοση τους στον οριζόμενο στην προηγούμενη παράγραφο Αξιωματικό
 2. Ο Αξιωματικός αυτός από την παραλαβή και μέχρι την παράδοση τους στη Σχολή
 3. Ο Διοικητής της Σχολής από την παραλαβή και μέχρι την παράδοση τους στον Πρόεδρο της οικείας εξεταστικής επιτροπής
Άρθρο 16
1.  
  Ένσταση κατά του κύρους εξέτασης μαθήματος δικαιούται να υποβάλει κάθε διαγωνιζόμενος κατά τη διάρκεια εξέτασης του μαθήματος και μέχρι παράδοσης του γραπτού του, εφόσον η ένσταση αναφέρεται σε παράβάση διατάξεων που διέπουν τη διενέργεια των εξετάσεων
2.  
  Η ένσταση μαζί με τη σχετική έκθεση της εξεταστικής επιτροπής στην Αθήνα ή του επόπτη για τη Θεσσαλονίκη και αντίγραφο του πρακτικού διεξαγωγής της εξέτασης του μαθήματος υποβάλλεται αμέσως από τη Σχολή ή την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος αποφαίνεται επ αυτής μέσα σε τρεις ημέρες. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, επαναλαμβάνεται η εξέταση του μαθήματος και επισύρονται οι προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις πειθαρχικές κυρώσεις.
3.  
  Αναθεώρηση των γραπτών δεν επιτρέπεται
Άρθρο 17
1.  
  Οι εξεταστικές επιτροπές συνεδριάζουν σε χώρους της Σχολής Αστυφυλάκων και εργάζονται με παρόντα όλα τα μέλη και υπό την ευθύνη των προέδρων αυτών
2.  
  Οι εξεταστικές επιτροπές αναμειγνύουν τα γραπτά κάθε μαθήματος και τα αριθμούν κατ αύξοντα αριθμό
3.  
  Κάθε μέλος της επιτροπής, αρχής γενομένης από τον οικείο καθηγητή αξιολογεί κάθε γραπτό και βαθμολογεί αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και τις ρυθμίσεις των διατάξεων των παραγράφων 6-8 του άρθρου 7 του παρόντος. Η βαθμολογία καταχωρείται σε ειδική κατάσταση για κάθε μέλος που καταρτίζεται με βάση τον αύξοντα αριθμό των γραπτών. Αν η βαθμολογία ενός μέλους διαφέρει από τη βαθμολογία των άλλων μελών περισσότερο από δύο βαθμούς γίνεται επανεξέταση του γραπτού από τα μέλη της επιτροπής και αναθεώρηση της βαθμολογίας για την άρση της διαφοράς. Σε περίπτωση που δεν αίρεται η διαφορά ο βαθμός των μελών προσαρμόζεται υποχρεωτικά στο βαθμό του καθηγητή με τη διαφορά των δύο μονάδων.
4.  
  Μετά το πέρας της βαθμολογίας των γραπτών, η επιτροπή συντάσσει σε τέσσερα αντίτυπα ενιαίους τελικούς πίνακες βαθμολογίας, στους οποίους καταχωρίζει τις επιμέρους βαθμολογίες των μελών και το άθροισμα των τριών βαθμολογιών. Στους πίνακες αυτούς και μεταξύ του αύξοντα αριθμού του πίνακα και της βαθμολογίας του δεύτερου μέλους της επιτροπής, αφήνεται στήλη κενή για την αναγραφή, μετά την αποκάλυψη των γραπτών, των στοιχείων ταυτότητας των υποψηφίων.
5.  
  Από τους ενιαίους τελικούς πίνακες βαθμολογίας κάθε μέλος της επιτροπής μεταφέρει τη βαθμολογία του, με κόκκινο στυλό στην οικεία θέση του αντίστοιχου γραπτού αριθμητικώς και ολογράφως και υπογράφει παραπλεύρως του βαθμού
6.  
  Οι τεθέντες στα γραπτά βαθμοί δεν μεταβάλλονται, εκτός αν διαπιστωθεί μεταγενέστερα η ύπαρξη σφάλματος, οπότε η επιτροπή προβαίνει στη διόρθωση και συντάσσει επί του γραπτού σχετική πράξη με πλήρη αιτιολογία
7.  
  Κάθε εξεταστική επιτροπή, μετά το τέλος των εργασιών της, υποβάλλει στη Σχολή το πρακτικό διεξαγωγής των εξετάσεων, το κληρωθέν θέμα, τα αναπαραχθέντα από αυτό αντίτυπα, τα γραπτά των εξετάσεων και τα τρία αντίτυπα των τελικών πινάκων βαθμολογίας. Το τέταρτο αντίτυπο παραμένει στα χέρια του προέδρου της επιτροπής, ενώ επικυρωμένο αντίγραφο επιδίδεται στα μέλη αυτής και κοινοποιείται αυθημερόν με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής Αστυφυλάκων.
Άρθρο 18
1.  
  Η αποκάλυψη των γραπτών κάθε μαθήματος και κάθε εξεταστικής επιτροπής γίνεται από αντίστοιχη ειδική επιτροπή που συγκροτείται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και αποτελείται από ένα Αστυνομικό Υποδιευθυντή ή Αστυνόμο Α ως Πρόεδρο και δύο Αστυνόμους Β ή Υπαστυνόμους Α ή Β, ως μέλη. Με την ίδια διαταγή ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη. Η επιτροπή αποκάλυψης συνεδριάζει σε χώρους της Σχολής Αστυφυλάκων.
2.  
  Η επιτροπή αποκάλυψης των γραπτών:
 1. Παραλαμβάνει τα γραπτά και τα τρία αντίτυπα των πινάκων βαθμολογίας του μαθήματος από τη Σχολή Αστυφυλάκων αμέσως μετά την παράδοση από την οικεία εξεταστική επιτροπή
 2. Προβαίνει πάραυτα στην αποκάλυψη των γραπτών και στην αναγραφή των ονοματεπώνυμων των υποψηφίων στους πίνακες βαθμολογίας έναντι του αριθμού του αντίστοιχου γραπτού
 3. Κοινοποιεί αμέσως τη βαθμολογία με ανάρτηση του ενός αντιτύπου του πίνακα βαθμολογίας στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής Αστυφυλάκων
 4. Υποβάλλει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης το δεύτερο αντίτυπο του πίνακα βαθμολογίας.
 5. Το τρίτο αντίτυπο μαζί με τα γραπτά παραδίνονται στη Σχολή Αστυφυλάκων και τηρούνται στο αρχείο της, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου.
 6. Αντίγραφο του πίνακα παραμένει στα χέρια των μελών της επιτροπής.
3.  
  Αν κατά την αποκάλυψη των γραπτών διαπιστώνεται πλαστοπροσωπεία στην ταυτότητα υποψηφίου ή αναγραφή στοιχείων ανύπαρκτου προσώπου, το γραπτό θεωρείται άκυρο. Σε περίπτωση μη αναγραφής στοιχείων υποψήφιου, γίνεται έρευνα προς εξακρίβωση των στοιχείων αυτού και σε αρνητική περίπτωση το γραπτό θεωρείται επίσης, άκυρο. Η ακύρωση του γραπτού γίνεται με πράξη της οικείας επιτροπής αποκάλυψης επί του γραπτού που υπογράφεται απ όλα τα μέλη.
4.  
  Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης συντάσσει, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, χωριστά για τους άνδρες και χωριστά για τις γυναίκες, τους εξής πίνακες σε δύο αντίτυπα
 1. Ονομαστικούς πίνακες βαθμολογίας επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας
 2. Ονομαστικούς πίνακες βαθμολογίας αποτυχόντων κατ αλφαβητική σειρά
 3. Ονομαστικούς πίνακες βαθμολογίας επιτυχόντων και αποτυχόντων κατ αλφαβητική σειρά.
 4. Οι ανωτέρω πίνακες περιέχουν τον αριθμό μητρώου, το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του υποψηφίου, τη βαθμολογία κατά μάθημα, το γενικό βαθμό και τη σειρά επιτυχίας.
5.  
  Οι πίνακες της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλονται στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για κύρωση
6.  
  Ο βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των μελών της εξεταστικής επιτροπής (π.χ. 16+17+15=48). Ο γενικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών όλων των μαθημάτων και συμπεριλαμβάνει τον άνω της βάσης βαθμό στις ξένες γλώσσες.
7.  
  Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που λαμβάνει τη βάση δέκα (10) στο μάθημα των Ελληνικών και συγκεντρώνει το 50% της συνολικής βαθμολογίας στα εξεταζόμενα μαθήματα, εκτός από τις ξένες γλώσσες
8.  
  Σε περίπτωση που ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι, προηγούνται στη σειρά επιτυχίας οι έχοντες υψηλότερη βαθμολογία κατά μάθημα με τη σειρά που αναγράφονται στο άρθρο 7 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε όλα τα μαθήματα, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση, που διενεργεί η Διεύθυνση Εκπαίδευσης παρουσία των ενδιαφερομένων και για την οποία συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
9.  
  Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση, προάγεται μόνον ο πρώτος από τους ισοβαθμούντες, η σειρά επιτυχίας του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου
10.  
  Τα γραπτά των προαγωγικών εξετάσεων θεωρούνται απόρρητα έγγραφα και φυλάσσονται από τη Σχολή Αστυφυλάκων. Μετά την παρέλευση έτους από την κύρωση των πινάκων επιτυχόντων - αποτυχόντων καταστρέφονται. Αντίγραφα αυτών δεν χορηγούνται παρά μόνο σε Δικαστικές Αρχές.
Άρθρο 19
1.  
  Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά την κύρωση των πινάκων των αποτελεσμάτων
 1. Διατάσσει την κοινοποίηση των πινάκων στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για ενημέρωση των ενδιαφερομένων και
 2. Προάγει με απόφαση του ονομαστικά τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας και κατά κατηγορίες και σε αριθμό ίσο με τον καθορισμένο αριθμό προαγόμενων
2.  
  Με την απόφαση του εδαφ. β της προηγούμενης παραγράφου ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας προάγει και όσους από τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Αστυφύλακες υπέβαλαν σχετική αίτηση και κρίθηκαν ικανοί για προαγωγή χωρίς εξετάσεις, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος. Οι προαγόμενοι αυτής της κατηγορίας εγγράφονται στο τέλος του πίνακα προακτέων, κατά σειρά εγγραφής που καθορίζεται με βάση τη χρονολογία απόκτησης του πτυχίου. Οι Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι προηγούνται αυτών των Τ.Ε.Ι. Σε περίπτωση ταυτόχρονης απόκτησης του πτυχίου λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία, ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας η σειρά εγγραφής τους καθορίζεται με κλήρωση, που ενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 8 του προηγούμενου άρθρου.
3.  
  Αρχιφύλακας που προάγεται στο βαθμό αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, αν διαπιστωθεί μετά από ένορκη διοικητική εξέταση ότι η προαγωγή έγινε βάσει ψευδών ή ανακριβών δικαιολογητικών, εκπίπτει του βαθμού με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, και επανέρχεται στο βαθμό του Αστυφύλακα στη θέση της επετηρίδας που είχε πριν από την προαγωγή του
Άρθρο 20
1.  
  Οι προαγόμενοι στο βαθμό του Αρχιφύλακα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, που προέρχονται από Αστυφύλακες, οι οποίοι εισήλθαν και εκπαιδεύτηκαν στη Σχολή Αστυφυλάκων με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 496/ 1986 και του Π.Δ. 585/1985 και προγενέστερα, παρακολουθούν υποχρεωτικά σεμινάριο επιμόρφωσης σε θέματα προανακρίσεων και πρακτικής εφαρμογής ποινικών υποθέσεων στη Σχολή Μετεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης, η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο μηνών.
2.  
  Το πρόγραμμα της επιμόρφωσης, το ειδικότερο περιεχόμενο αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από πρόταση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
Άρθρο 21 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξει» (Α 122).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 1 εδ. στ, ζ και η και του άρθρου 53 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α -152), όπως το άρθρο 11 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986» (Α -49).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α-36).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α - 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α -154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, για το έτος 1996 ύψους 23.616.500 δρχ. περίπου, για το έτος 1997 ύψους 64.793.500 δρχ. περίπου, για το έτος 1998 ύψους 108.970.500 δρχ περίπου, για το έτος 1999 ύψους 153.157.500 δρχ. περίπου και για το έτος 2000 ύψους 197.324.500δρχ., περίπου και ότι οι δαπάνες αυτές θα προβλέπονται και θα καλύπτονται από τις σχετικές πιστώσεις των κατ έτος προϋπολογισμών εξόδων του Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».
 • Την υπ αριθ. 248/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/585 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/496 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/496 1986
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993