ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/210

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-06-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-06-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-06-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση θέσεως Μορφωτικού Συμβούλου στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστάται μία (1) θέση Μορφωτικού Συμβουλίου στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Ν. 2162/93 «τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221/Α) και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α. 120).
  • Την εισήγηση της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα Φ. 050/26/ΑΣ348/9.6.1993.
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (Α. 137), το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α. 154).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους δρχ. 13.000.000 περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και δρχ. 16.000.000 περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος καλύπτεται με τροποποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού και συγκεκριμένα με μεταφορά πίστωσης από το ΚΑΕ 0714 τον ειδικό φορέα 120 στου ΚΑΕ 0311,0324,0325,0329, 0332, 0339 του ιδίου φορέα για την οποία έχει εκδοθεί η αρ. 2019786/27.3.95 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Για δε τα επόμενα οικονομικά έτη απο τις γραμμένες πιστώσεις στους οικείους φορείς.
  • Την 276/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, και Πολιτισμού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-06-15 Σύσταση θέσεως Μορφωτικού Συμβούλου στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/112
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/2019786 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2019786 1995
ΝΟΜΟΣ 1976/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/419 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α) και άλλες συναφείς διατάξεις. 1993/2162 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία