ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/216

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-06-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-06-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-06-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Τμήματος Ειδικών Αστυνομικών Ελέγχων στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 97/1995.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής συνιστάται και λειτουργεί Τμήμα Ειδικών Αστυνομικών Ελέγχων (Τ.ΕΙΔ.Α.Ε.). 2.Αποστολή του Τμήματος Ειδικών Αστυνομικών Ελέγχων (Τ.ΕΙΔ.Α.Ε.) είναι η συμβολή και παροχή ειδικής υποστήριξης στο έργο των Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, με σκοπό την καταπολέμηση του εγκλήματος, την αντιμετώπιση ιδιαίτερης σημασίας αστυνομικών συμβάντων και την ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών. Η αποστολή αυτή εκπληρώνεται κυρίως με την: 1)Ενέργεια αιφνιδιαστικών και επιλεκτικών, από πλευράς αστυνομικής αξιολόγησης, ελέγχων επί οχημάτων, προσώπων, πραγμάτων και χώρων. 2)Ενέργεια ενεδρών και περιπολιών πεζών και εποχούμενων. 3)Συνεργασία και σύμπραξη, με άλλες Αστυνομικές Υπηρεσίες, κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση κοινών αστυνομικών επιχειρήσεων. 3.Το Τ.ΕΙΔ.Α.Ε. ενεργεί με ομάδες αστυνομικών κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται αιφνιδιασμός, ταχύτητα, αμεσότητα και αποτελεσματικότητα δράσης. Κατά την εκτέλεση της αποστολής του τα πρόσωπα που συλλαμβάνονται και τα πειστήρια του εγκλήματος, καθώς και τα δελτία βεβαιώσεως παραβάσεων παραδίδονται στις αρμόδιες Αστυνομικές υπηρεσίες για τις περαιτέρω ενέργειες. Κατ εξαίρεση δεν παραδίδονται στις ανωτέρω υπηρεσίες οι πράξεις επιβολής προστίμων ή διοικητικών ποινών, για το χειρισμό των οποίων αρμόδιο είναι το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής. 4.Ως προϊστάμενος του Τ.ΕΙΔ.Α.Ε. ορίζεται αξιωματικός με βαθμό Αστυνομικού Διευθυντή. Επίσης, ορίζεται ως βοηθός αυτού αξιωματικός με βαθμό Αστυνομικού Υποδιευθυντή. 5.Στην παράγραφο 3 του άρθρου 75 του Π.Δ. 582/ 1984 (Α - 208), προστίθεται εδάφιο δ ως εξής: «Παροχή ειδικής υποστήριξης στις λοιπές υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.) » 6.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Π.Δ. 95/1987 (Α- - 56), προστίθεται εδάφιο ε ως εξής: «Ειδικών Αστυνομικών Ελέγχων » 7.Οι αρμοδιότητες των λοιπών αστυνομικών υπηρεσιών δεν θίγονται με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου. Άρθρο 2 Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 97/1995 1. Το άρθρο 2 του Π.Δ. 97/1995 (Ά - 60) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 2 Αστυνομίας Αθηνών και Θεσσαλονίκης ασκούν, μέσα στα όρια της εδαφικής τους δικαιοδοσίας, τις αρμοδιότητες δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, πολιτικής κινητοποίησης και γενικής αστυνόμευσης, πλην αυτών του Τουρισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. 2.Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ίδιου ως άνω Προεδρικού Διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής: «1Τα Πρότυπα Αστυνομικά Τμήματα διαρθρώνονται εσωτερικά στα ακόλουθα Γραφεία: α. Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης. β. Γραφείο Ασφάλειας. γ. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης » 3.Το Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης των Πρότυπων Αστυνομικών Τμημάτων ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 97/ 1995, πλην αυτών της παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.Δ. 508/ 1989 (Α--216). 4.Τα εδάφια α και β της παρ. 1 του άρθρου 4 του ίδιου ως άνω Προεδρικού Διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής: «Η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Καλλιθέας, η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών και η Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, όσον αφορά το Πρότυπο Αστυνομικό Τμήμα Αθηνών και Η Β Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, η Β Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και η Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, όσον αφορά το Πρότυπο Αστυνομικό Τμήμα Θεσσαλονίκης » 5.Οι παρ. 3 και 5 του άρθρου 5 του ίδιου ως άνω Προεδρικού Διατάγματος αντικαθίστανται ως εξής: «3Οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Γενικής Αστυνόμευσης και Ασφάλειας των Πρότυπων Αστυνομικών Τμημάτων είναι αξιωματικοί με βαθμό Αστυνόμου Α ή Β, ενώ του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης αξιωματικός με βαθμό Αστυνόμου Β. 5Στα ανωτέρω Τμήματα ορίζονται υπαξιωματικοί υπηρεσίας μέχρι τρεις Ανθυπαστυνόμοι ή Αρχιφύλακες που έχουν δικαίωμα προανάκρισης » 6.Η πρώτη περίοδος της παρ. 2 του άρθρου 6 του ίδιου ως άνω Προεδρικού Διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής: «Όσον αφορά την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης, της αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας και της πολιτικής κινητοποίησης, οι διοικητές των Πρότυπων Αστυνομικών Τμημάτων » 7.Το εδάφιο ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ίδιου ως άνω Προεδρικού Διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής: «Εκτελούν ανάλογα και τα καθήκοντα που προβλέπονται από τις διατάξεις των εδαφίων α, β και στ της παρ. 2 του άρθρου 25 και της παρ. 2 του άρθρου 30 του Π.Δ. 141/1991 » 8.Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ίδιου ως άνω Προεδρικού Διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής: «1Οι διευθυντές των οικείων Υποδιευθύνσεων Αστυνομίας συντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας των διοικητών των Πρότυπων Αστυνομικών Τμημάτων, αφού προηγουμένως ζητούν πληροφοριακά σημειώματα από τους διευθυντές των οικείων Διευθύνσεων Ασφάλειας για θέματα της ειδικής αποστολής τους, στα οποία βαθμολογούνται, συνοπτικά, τα ουσιαστικά προσόντα των αξιολογουμένων και επισημαίνονται τυχόν ελλείψεις και ελαττώματα τους. Επίσης οι ίδιοι γνωματεύουν επί των εκθέσεων που συντάσσουν οι διοικητές των Πρότυπων Αστυνομικών Τμημάτων » Άρθρο 3 Επανασύσταση - Μετονομασία Υπηρεσιών 1.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, επανασυνιστώνται και λειτουργούν, οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες καταργήθηκαν με το άρθρο 18 του Π.Δ. 97/1995: 1)Το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας. 2)Το Α Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας, το οποίο υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. 2.Το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 18 του Π.Δ. 97/1995 μετονομάζεται σε Β Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας και υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. Άρθρο 4 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται η παρ. 4 του άρθρου 3, η περίπτ. (2) του εδαφίου β της παρ. 2 του άρθρου 6 και το άρθρο 10 του Π.Δ. 97/1995. Άρθρο 5 Ρύθμιση λεπτομερειών Λεπτομέρειες και θέματα δευτερευούσης σημασίας, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος ρυθμίζονται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α, β και στ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α -152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α - 49).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α - 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α -154).
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α -36).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 15.150.000 δραχμών περίπου για το έτος 1995, 596.850.000 δραχμών περίπου για το έτος 1996, 46.300.000 δραχμών περίπου για το έτος 1997 και 84.300.000 δραχμών περίπου για το έτος 1998 και για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες του έτους 1995, καίτοι δεν έχουν προβλεφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό, λόγω του χαμηλού ύψους τους θα αντιμετωπισθούν από τις υπάρχουσες πιστώσεις του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», οι δε δαπάνες του έτους 1996 και των επόμενων ετών θα προβλέπονται και θα καλύπτονται από τις αντίστοιχες πιστώσεις των κατ έτος προϋπολογισμών εξόδων Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».
  • Την 274/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιάρθρωση των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αθηνών, Πειραιώς και Δυτ. Αττικής. 1995/334 1995
Αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. 1995/392 1995
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις. 2001/1 2001