ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/223

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-06-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-06-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-06-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 91/67/ΕΟΚ και 93/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 93/22/ΕΟΚ της Επιτροπής».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Άρθρο 1 Σκοπός (άρθρο 1 της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ) Σκοπός του παρόντος Διατάγματος είναι ο καθορισμός των όρων υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες. α) 91/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 1991 «σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας» (Ε.Ε. αρ. L 46 της 19.2.1991, σελ. 1), β) 93/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1993 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 91 /67/ΕΟΚ σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας» (Ε.Ε. αρ. L 175 της 19.7.1993, σελ. 34), και την απόφαση 93/22/ΕΟΚ της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 1992, «για τον καθορισμό των προτύπων των εγγράφων μεταφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 14 της Οδηγίας 91/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου», (Ε.Ε. αρ. L16 της 25.1.1993, σελ. 8). Το παρόν Π.Δ/γμα εφαρμόζεται με την επιφύλαξη υφισταμένων διατάξεων για τη διατήρηση των ειδών. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς του παρόντος Δ/τος νοούνται ως: 1.Ζώα υδατοκαλλιέργειας: τα προερχόμενα από εκμετάλλευση ζωντανά ψάρια, μαλακόστρατα και μαλάκια, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είναι αγρίας προελεύσεως και προορίζονται για εκμετάλλευση. 2.Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας: τα προερχόμενα από ζώα υδατοκαλλιέργειας προϊόντα, τα οποία προορίζονται είτε για την εκτροφή, όπως αυτά και οι γαμέτες, είτε για την ανθρώπινη κατανάλωση. 3.Ψάρια, μακακόστρακα ή μαλάκια: όλα τα ψάρια, μαλακόστρακα ή μαλάκια, οποιοδήποτε και αν είναι το στάδιο αναπτύξεως τους. 4.Εκμετάλλευση: μονάδα, ή, εν γένει, κάθε γεωγραφικά οριοθετημένη εγκατάσταση, εντός της οποίας εκτρέφονται ή κρατούνται ζώα υδατοκαλλιέργειας με σκοπό τη διάθεσή τους στην αγορά. 5.Εγκεκριμένη εκμετάλλευση, εκμετάλλευση που ανταποκρίνεται, ανάλογα με την περίπτωση, στις διατάξεις του παραρτήματος Γ τίτλοι Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ και εγκρίνεται ως τέτοια σύμφωνα με το άρθρο 6. 6.Εγκεκριμένη ζώνη: ζώνη που ανταποκρίνεται, ανάλογα με την περίπτωση στις διατάξεις του παραρτήματος Β τίτλοι Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ και εγκρίνεται ως τέτοια σύμφωνα με το άρθρο 5. 7.Εγκεκριμένα εργαστήρια: τα εργαστήρια του Υπουργείου Γεωργίας στα οποία ανατίθενται να πραγματοποιούν τις διαγνωστικές δοκιμές που ορίζονται από το παρόν διάταγμα. 8.Επίσημη υπηρεσία: η Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας και οι περιφερειακές κτηνιατρικές αρχές αυτής, οι οποίες είναι αρμόδιες για τους ελέγχους που προβλέπονται από το παρόν διάταγμα. 9.Επίσκεψη υγειονομικού ελέγχου: επίσκεψη που πραγματοποιείται από την αρμόδια τοπική Κτηνιατρική αρχή για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου μιας εκμετάλλευσης ή μιας ζώνης. 10.Διάθεση στην αγορά: η κατοχή ή η έκθεση με σκοπό την πώληση, η προσφορά προς πώληση, η πώληση, η παράδοση, η μεταβίβαση η οιοσδήποτε άλλος τρόπος διάθεσης στην αγορά εντός του εδάφους της χώρας ή του εδάφους άλλου κράτους μέλους εξαιρουμένης της λιανικής πώλησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας της Κοινότητας Άρθρο 3 (άρθρο 3 οδηγίας 91/67/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 της οδηγίας 93/54/ΕΟΚ) 1.Η διάθεση στην αγορά ζώων υδατοκαλλιέργειας υπόκειται στις ακόλουθες γενικές απαιτήσεις: 1)Δεν μπορεί να παρουσιάζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθενείας την ημέρα της φόρτωσης. 2)Δεν πρέπει να προορίζονται για καταστροφή ή για θανάτωση στα πλαίσια σχεδίου εξαλείψεως μιας ασθενείας που αναφέρεται στο παράρτημα Α. 3)Δεν πρέπει να προέρχονται από εκμετάλλευση που αποτελεί αντικείμενο απαγόρευσης για λόγους υγειονομικού ελέγχου και δεν πρέπει να έχουν έρθει σε επαφή με ζώα τέτοιων εκμεταλλεύσεων, και ιδίως εκμεταλλεύσεων στις οποίες εφαρμόζονται μέτρα ελέγχου στο πλαίσιο της Οδηγίας 93/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1993 η οποία θεσπίζει στοιχειώδη κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση ορισμένων νόσων των ψαριών. 2.Για να διατίθενται στην αγορά, τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για την αναπαραγωγή (αυγά και γαμέτες) πρέπει να προέρχονται από ζώα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παραγράφου 1. 3.Για να διατίθενται στην αγορά, τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για κατανάλωση πρέπει να προέρχονται από ζώα που ανταποκρίνονται στην απαίτηση της παραγράφου 1 περίπτωση α). 4.Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 93/53/ΕΟΚ όσον αφορά την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των ψαριών, και ιδίως των ασθενειών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο 1. Άρθρο 4 (άρθρο 4 οδηγίας 91/67/ΕΟΚ) Τα ζώα υδατοκαλλιέργειας πρέπει να μεταφέρονται, το συντομότερο δυνατόν, στον τόπο προορισμού, με μεταφορικά μέσα τα οποία έχουν προηγουμένως καθαρισθεί και εφόσον υπάρχει ανάγκη, έχουν απολυμανθεί με απολυμαντικό που επιτρέπεται επίσημα στο κράτος μέλος αποστολής. Εάν χρησιμοποιείται νερό για τη χερσαία μεταφορά, τα οχήματα πρέπει να διευθετούνται κατά τρόπον ώστε το νερό να μη μπορεί να χυθεί ή να πέσει έξω από το όχημα κατά την διάρκεια της μεταφοράς. Η μεταφορά πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία του υγειονομικού καθεστώτος των ζώων υδατοκαλλιέργειας, ιδίως με την ανανέωση του νερού. Η ανανέωση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται σε τόπους οι οποίοι πληρούν τους όρους που ορίζονται στο παράρτημα Δ. Η Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας κοινοποιεί στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάλογο αυτών των τόπων καθώς και οιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή του. Άρθρο 5 (άρθρο 5 οδηγίας 91/67/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 και 3 της οδηγίας 93/54/ΕΟΚ) 1.Για να αποκτήσουν όσον αφορά μια ή περισσότερες από τις ασθένειες που αναφέρονται στο παράρτημα Α, στήλη 1, κατάλογος ΙΙ, το καθεστώς της εγκεκριμένης ζώνης, η αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας υποβάλλει στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης: -Όλα τα κατάλληλα δικαιολογητικά σχετικά με τους όρους που καθορίζονται, ανάλογα με την περίπτωση, στο παράρτημα Β τίτλοι Ι.Β, ΙΙ.Β, ή ΙΙΙ.Β. -Τις εθνικές διατάξεις που εγγυώνται την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται, ανάλογα με την περίπτωση, στο παράρτημα Β τίτλοι Ι.Γ, ΙΙ.Γ ή ΙΙΙ.Γ. 2.Η έγκριση των ζώων πραγματοποιείται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 26 της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ και τίθεται σε εφαρμογή με αποφάσεις της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. Εάν σύμφωνα με το παράρτημα Β σημεία Ι.Δ.5, ΙΙ.Δ ή ΙΙΙ.Δ.5 η έγκριση μιας ζώνης αποσυρθεί από την αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας η απόφαση έγκρισης καταργείται. Η αποκατάσταση της έγκρισης της σχετικής ζώνης πραγματοποιείται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία και τίθεται σε εφαρμογή με αποφάσεις της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. 3.Ο κατάλογος των εγκεκριμένων ζωνών και η τροποποίηση του καταλόγου αυτού για να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι νέες εγκρίσεις όσο και οι αφαιρέσεις εγκρίσεως καταρτίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 26 της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ και ανακοινώνεται από την αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. Άρθρο 6 (άρθρο 6 οδηγίας 91/67/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 4 της οδηγίας 93/54/ΕΟΚ) 1.Για να αποκτήσουν όσον αφορά μιά ή περισσότερες από τις ασθένειες που αναφέρονται στο παράρτημα Α στήλη 1 κατάλογος ΙΙ, το καθεστώς της εγκεκριμένης εκμετάλλευσης σε μη εγκεκριμένη ζώνη, η αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας υποβάλλει στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης: - Όλα τα κατάλληλα δικαιολογητικά σχετικά με τους όρους που ορίζονται, ανάλογα με την περίπτωση, στο παράρτημα Γ τίτλοι Ι.Α, ΙΙ.Α, ή ΙΙΙ.Α. - Τις εθνικές διατάξεις που εγγυώνται την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται, ανάλογα με την περίπτωση, στο παράρτημα Γ τίτλοι Ι.Β, ΙΙ.Β ή ΙΙΙ.Β. 2.Μετά την παραλαβή του φακέλου σχετικά με την αίτηση έγκρισης ή επανέγκρισης μιας εκμετάλλευσης σε μη εγκεκριμμένη ζώνη, πραγματοποιείται εξέταση του φακέλου με βάση τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και, ενδεχομένως, τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17. Εάν η εξέταση αυτή οδηγήσει σε ευνοϊκά συμπεράσματα, τότε τα συμπεράσματα αυτά, διαβιβάζονται από την Επιτροπή της Ε.Ε. στην αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. Η αρχή αυτή διαθέτει προθεσμία δύο εβδομάδων για να γνωστοποιήσει τις παρατηρήσεις της, στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, εάν δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις ή εάν οι παρατηρήσεις δεν είναι αντίθετες προς τα συμπεράσματα της Επιτροπής της Ε.Ε. εγκρίνεται ή επανεγκρίνεται η εκμετάλλευση. Εάν παρουσιαστούν σημαντικές αποκκλίσεις μεταξύ των συμπερασμάτων της Επιτροπής της Ε.Ε. και των παρατηρήσεων της αρμόδιας Κεντρικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, ή εάν, μετά την εξέταση του φακέλου, η Επιτροπή κρίνει ότι η έγκριση ή επανέγκριση δεν πρέπει να χορηγηθεί, τότε η Επιτροπή διαθέτει προθεσμία δύο μηνών για να φέρει το ζήτημα ενώπιον της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής για να λάβει τη γνώμη της. Στην περίπτωση αυτή, η έγκριση ή επανέγκριση χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ. Εάν η αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας αποσύρει την έγκριση μιας εκμετάλλευσης σύμφωνα με το παράρτημα Γ τίτλοι Ι.Γ., ΙΙ.Γ., ή 111. Γ. η απόφαση έγκρισης καταργείται από την Επιτροπή της Ε.Ε. 3.Ο κατάλογος των εγκεκριμένων εκμεταλλεύσεων και η τροποποίηση του καταλόγου αυτού ώστε να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι νέες εγκρίσεις όσο και οι αφαιρέσεις εγκρίσεων καταρτίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία και ανακοινώνεται από την αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. Άρθρο 7 (άρθρο 7 οδηγίας 91/67/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 5 οδηγίας 93/54/ΕΟΚ) 1.Η διάθεση στην αγορά ζωντανών ψαριών που ανήκουν στα ευαίσθητα είδη του παραρτήματος Α στήλη 2 κατάλογος ΙΙ, των αυγών ή των γαμετών τους, υπόκειται στις ακόλουθες συμπληρωματικές εγγυήσεις: 1)Εάν πρόκειται να εισέλθουν σε εγκεκριμένη ζώνη, πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 11, να συνοδεύονται από έγγραφο μεταφοράς σύμφωνο προς το υπόδειγμα που προβλέπεται στο παράρτημα Ε κεφάλαιο 1 ή 2, το οποίο πιστοποιεί ότι προέρχονται από εγκεκριμένη ζώνη ή από εγκεκριμένη εκμετάλλευση. Μέχρι τον καθορισμό των συμπληρωματικών εγγυήσεων, σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται με την εισαγωγή σε εγκεκριμένη ζώνη ψαριών προερχομένων από εγκεκριμένη εκμετάλλευση η οποία βρίσκεται σε μη εγκεκριμένη ζώνη, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κειμένης εσωτερικής νομοθεσίας στα πλαίσια τήρησης των γενικών διατάξεων της Συνθήκης. 2)Εάν πρόκειται να εισέλθουν σε εκμετάλλευση η οποία, αν και ευρίσκεται σε μη εγκεκριμένη ζώνη, πληροί τους όρους του παραρτήματος Γ τίτλος 1, πρέπει, δυνάμει του άρθρου 11, να συνοδεύονται από έγγραφο μεταφοράς σύμφωνο προς το υπόδειγμα που προβλέπεται στο παράρτημα Ε κεφάλαιο 1 ή 2, το οποίο πιστοποιεί ότι προέρχονται από εγκεκριμένη ζώνη ή από εκμετάλλευση που έχει το ίδιο υγειονομικό καθεστώς με την εκμετάλλευση προορισμού, αντιστοίχως. Άρθρο 8 (άρθρο 8 οδηγίας 91/67/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 6 οδηγίας 93/54/ΕΟΚ) 1.Η διάθεση στην αγορά ζωντανών μαλακίων που αναφέρονται στο παράρτημα Α στήλη 2 κατάλογος ΙΙ, υπόκειται στις ακόλουθες συμπληρωματικές εγγυήσεις: 1)Εάν προορίζονται να εισαχθούν στο νερό, σε παράκτια εγκεκριμένη ζώνη, πρέπει, δυνάμει του άρθρου 11, να συνοδεύονται από έγγραφο μεταφοράς σύμφωνο προς το υπόδειγμα που προβλέπεται στο παράρτημα Ε κεφάλαιο 3 ή 4, το οποίο πιστοποιεί ότι προέρχονται από εγκεκριμένη παράκτια ζώνη ή από εγκεκριμένη εκμετάλλευση μη εγκεκριμένης παράκτιας ζώνης, αντιστοίχως. 2)Εάν προορίζονται να εισαχθούν στο νερό σε εκμετάλλευση η οποία, αν και ευρίσκεται σε μη εγκεκριμένη παράκτια ζώνη, πληροί τους όρους του παραρτήματος Γ τίτλος ΙΙΙ, πρέπει, δυνάμει του άρθρου 11, να συνοδεύονται από έγγραφο μεταφοράς σύμφωνο προς το υπόδειγμα που προβλέπεται στο παράρτημα Ε κεφάλαιο 3 ή 4, το οποίο πιστοποιεί ότι προέρχονται από εγκεκριμένη παράκτια ζώνη ή από εκμετάλλευση που έχει το ίδιο υγειονομικό καθεστώς με την εκμετάλλευση προορισμού, αντιστοίχως. Άρθρο 9 (άρθρο 9 οδηγίας 91/67/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7 και 8 της οδηγίας 93/54/ΕΟΚ) 1.Η διάθεση στην αγορά για την ανθρώπινη κατανάλωση ζώων ή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας καταγωγής μη εγκεκριμένης ζώνης εντός εγκεκριμένης ζώνης υπόκειται στις ακόλουθες απαιτήσεις: 1.Τα ψάρια που είναι ευαίσθητα στις ασθένειες του παραρτήματος Α στήλη 1 κατάλογος ΙΙ, πρέπει να θανατώνονται και να εκσπλαχνίζονται πριν από την αποστολή τους. Ωστόσο, η υποχρέωση αφαίρεσης των σπλάχνων δεν απαιτείται εάν τα ψάρια προέρχονται από εγκεκριμένη εκμετάλλευση μη εγκεκριμένης ζώνης. Είναι δυνατόν να θεσπίζονται παρεκκλίσεις από την αρχή αυτή σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 26 της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ. 2.Τα ζωντανά μαλάκια που είναι ευαίσθητα στις ασθένειες του παραρτήματος Α στήλη 1 κατάλογος ΙΙ, πρέπει να παραδίδονται είτε στην άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, είτε στη βιομηχανία συντηρήσεως. Απαγορεύεται η επανεισαγωγή τους στο νερό, εκτός εάν: -προέρχονται από εγκεκριμένη εκμετάλλευση εντός παράκτιας μη εγκεκριμένης ζώνης, - βυθιστούν προσωρινά σε δεξαμενές αποθήκευσης ή κέντρα καθαρισμού που έχουν ειδικά διευθετηθεί και εγκριθεί από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή για το σκοπό αυτό και που διαθέτουν ιδίως συγκεκριμένο σύστημα κατεργασίας και απολύμανσης των καταλοίπων υδάτων. Οι προϋποθέσεις της έγκρισης αυτής καθορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Άρθρο 10 1.Εάν η αρμόδια κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας καταρτίσει ή έχει καταρτίσει πρόγραμμα που της επιτρέπει να κινήσει, εν συνεχεία, τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και στο άρθρο 6 παράγραφος 1, υποβάλλει στην Επιτροπή της Ε.Ε. το πρόγραμμά της, διευκρινίζοντας ιδίως: - τη γεωγραφική ζώνη ή την ή τις εκμεταλλεύσεις περί των οποίων πρόκειται, - τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τις επίσημες υπηρεσίες προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή διεξαγωγή του προγράμματος, - τις διαδικασίες που ακολουθούν τα εγκεκριμένα εργαστήρια, τον αριθμό τους και την κατάστασή τους, - τη σοβαρότητα της ή των ασθενειών του παραρτήματος Α στήλη Ι κατάλογοι Ι και ΙΙ, -τα μέτρα καταπολέμησης, σε περίπτωση διαπιστώσεως μιας από αυτές τις ασθένειες. 2.Τα προγράμματα αυτά εγκρίνονται σύμφωνα με την Κοινοτική διαδικασία του άρθρου 26 της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ και τίθενται σε εφαρμογή με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μετά τη θέσπιση των προγραμμάτων, η εισαγωγή ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στις ζώνες ή εκμεταλλεύσεις τις οποίες αφορούν τα προγράμματα υπόκειται στους κανόνες των άρθρων 7 και 8. 3.Τα προγράμματα που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορούν να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν σύμφωνα με την παράγραφο 2. Με την ίδια διαδικασία, μπορούν να εγκρίνονται τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις προηγουμένως εγκριθέντων προγραμμάτων και των εγγυήσεων που προβλέπονται από τους κανόνες της παραγράφου 2. Άρθρο 11 1.Τα έγγραφα μεταφοράς που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8 πρέπει να εκδίδονται από την επίσημη υπηρεσία του τόπου καταγωγής εντός των 48 ωρών που προηγούνται της φόρτωσης, στην ή στις επίσημες γλώσσες του τόπου προορισμού. Πρέπει να αποτελούνται από ένα μόνο φύλλο και να αφορούν ένα μόνο παραλήπτη. Η διάρκεια ισχύος τους είναι δέκα ημέρες. 2.Κάθε αποστολή ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς για να καθίσταται δυνατή η εξεύρεση της εκμετάλλευσης καταγωγής και να ελέγχεται η συμφωνία της φύσεως των ζώων ή προϊόντων αυτών με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο έγγραφο μεταφοράς που τα συνοδεύει. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αναγράφονται απευθείας στον περιέκτη ή σε ετικέτα ή στο έγγραφο μεταφοράς. Άρθρο 12 1.Εάν η αρμόδια κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας καταρτίζει ή έχει καταρτίσει προαιρετικό ή υποχρεωτικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση των ασθενειών του παραρτήματος Α στήλη 1 κατάλογος ΙΙΙ, υποβάλλει το πρόγραμμά της στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκρινίζοντας ιδίως: - την κατάσταση σχετικά με την ασθένεια στη χώρα, - τους λόγους για τους οποίους πρέπει να εφαρμοστεί το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της ασθένειας και το όφελος του προγράμματος, σε σχέση με το κόστος του, - τη γεωγραφική ζώνη εντός της οποίας θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα, - τα καθεστώτα εκμετάλλευσης που πρέπει να δημιουργηθούν και τα πρότυπα στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται οι εκμεταλλεύσεις σε κάθε κατηγορία καθώς και τις διαδικασίες δοκιμών, - τους κανόνες που επιτρέπουν την εισαγωγή ζώων κατώτερης υγειονομικής κατηγορίας, - τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν εάν, για οποιονδήποτε λόγο, απωλεσθεί το καθεστώς της εκμετάλλευσης, - τις διαδικασίες ελέγχου του προγράμματος. 2.Τα προγράμματα αυτά εγκρίνονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 26 της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ και τίθενται σε εφαρμογή με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία καθορίζονται οι γενικές ή περιορισμένες συμπληρωματικές εγγυήσεις που μπορούν να απαιτηθούν για την εισαγωγή ζώων και προϊόντων υδατοκελλιέργειας στις ζώνες ή εκμεταλλεύσεις που ελέγχονται επισήμως. 3.Τα προγράμματα που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 τροποποιούνται ή συμπληρώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 2. Με την ίδια διαδικασία, μπορούν να εγκρίνονται τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις προηγουμένως εγκριθέντων προγραμμάτων και των εγγυήσεων που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2. Άρθρο 13 1.Εφόσον η αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας θεωρεί ότι η χώρα είναι πλήρως ή εν μέρει απαλλαγμένη από μία από τις ασθένειες του παραρτήματος Α στήλη Ι κατάλογος ΙΙΙ, υποβάλλει στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κατάλληλα δικαιολογητικά, διευκρινίζοντας ιδίως: - τη φύση της ασθένειας και το ιστορικό της εμφάνισής της στη χώρα, - τα αποτελέσματα των δοκιμών επιτήρησης, όπου στηρίζονται σε ορρολογική, ιολογική, μικροβιολογική ή παθολογική έρευνα, καθώς και το γεγονός ότι η ασθένεια αυτή πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά στις αρμόδιες αρχές, - τη διάρκεια της πραγματοποιούμενης επιτήρησης, - τους κανόνες που επιτρέπουν τον έλεγχο της απουσίας της ασθένειας. 2.Οι γενικές ή περιορισμένες συμπληρωματικές εγγυήσεις που μπορούν να απαιτηθούν για την εισαγωγή ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας σε ορισμένες ζώνες ή εκμεταλλεύσεις καθορίζονται σύμφωνα με την Κοινοτική διαδικασία του άρθρου 26 της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ. 3.Η αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ανακοινώνει στην Επιτροπή της Ε. Ε. κάθε τροποποίηση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σχετικά με την ασθένεια. Οι εγγυήσεις που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορούν να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 27 της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ. Άρθρο 14 1.Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που αφορούν τις ασθένειες του παραρτήματος Α στήλη 1 κατάλογος ΙΙΙ, που καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13, η διάθεση στην αγορά ζωντανών ψαριών εκτροφής που δεν ανήκουν στα ευαίσθητα είδη του παραρτήματος Α στήλη 2 κατάλογος ΙΙ, καθώς και των αυγών και των γαμετών τους, υπόκειται στις ακόλουθες συμπληρωματικές εγγυήσεις: 1)Εάν πρόκειται να εισαχθούν σε εγκεκριμένη ζώνη, πρέπει να συνοδεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 11, από έγγραφο μεταφοράς το οποίο να είναι σύμφωνο προς το υπόδειγμα του παραρτήματος ΣΤ του παρόντος Διατάγματος και το οποίο να πιστοποιεί ότι προέρχονται από ζώνη με το ίδιο υγειονομικό καθεστώς, από εγκεκριμένη εκμετάλλευση ευρισκόμενη σε μη εγκεκριμένη ζώνη ή από εκμετάλλευση η οποία μπορεί να βρίσκεται εντός μη εγκεκριμένης ζώνης, εφόσον δεν περιέχει ψάρια που ανήκουν στα ευαίσθητα είδη του παραρτήματος Α στήλη 2 κατάλογος ΙΙ και δεν έρχεται σε επαφή με υδάτινα ρεύματα, παράκτια ύδατα ή ύδατα εκβολών. Η αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέκκλιση από το προηγούμενο εδάφιο, ιδίως προκειμένου να απαγορεύσει την εισαγωγή σε εγκεκριμένη ζώνη ψαριών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και τα οποία κατάγονται από εγκεκριμένη εκμετάλλευση ευρισκόμενη σε μη εγκεκριμένη ζώνη, εφόσον δεν περιέχει ψάρια ανήκοντα στα ευαίσθητα είδη του παραρτήματος Α στήλη 2 κατάλογος ΙΙ και δεν έρχεται σε επαφή με υδάτινα ρεύματα, παράκτια ύδατα ή ύδατα εκβολών. 2)Εάν πρόκειται να εισαχθούν σε εκμετάλλευση η οποία, αν και βρίσκεται σε μη εγκεκριμένη ζώνη, πληροί τις προϋποθέσεις του παραρτήματος Γ, πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 11, να συνοδεύεται από έγγραφο μεταφοράς, το οποίο να είναι σύμφωνο προς το υπόδειγμα του παραρτήματος ΣΤ του παρόντος Διατάγματος και το οποίο να πιστοποιεί ότι προέρχονται από εγκεκριμένη ζώνη, από εκμετάλλευση η οποία μπορεί να βρίσκεται σε μη εγκεκριμένη ζώνη, εφόσον δεν περιέχει ψάρια ανήκοντα στα ευαίσθητα είδη του παραρτήματος Α στήλη 2 κατάλογος ΙΙ και δεν έρχεται σε επαφή με υδάτινα ρεύματα, παράκτια ύδατα ή ύδατα εκβολών. 2.Οι απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται για τη διάθεση στην αγορά μαλακίων εκτροφής τα οποία δεν ανήκουν στα ευαίσθητα είδη του παραρτήματος Α στήλη 2 κατάλογος ΙΙ. 3.Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που αφορούν τις ασθένειες που αναφέρονται στο παράρτημα Α στήλη 1 κατάλογος ΙΙΙ και οι οποίες καθορίζονται με τη διαδικασία των άρθρων 12 και 13, η διάθεση στην αγορά άγριων ψαριών, μαλακίων ή μαλακοστράκων, αυγών και γαμετών τους υπόκειται στις ακόλουθες συμπληρωματικές εγγυήσεις: 1)Εάν πρόκειται να εισαχθούν σε εγκεκριμένη ζώνη, πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 11, να συνοδεύονται από έγγραφο μεταφοράς, το οποίο να είναι σύμφωνο προς το υπόδειγμα του παραρτήματος Ζ του παρόντος διατάγματος και το οποίο να πιστοποιεί ότι προέρχονται από ζώνη με το ίδιο υγειονομικό καθεστώς. 2)Εάν πρόκειται να εισαχθούν σε μια εκμετάλλευση η οποία, αν και βρίσκεται σε μη εγκεκριμένη ζώνη, πληροί τις προϋποθέσεις του παραρτήματος Γ, πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 11 να συνοδεύονται από έγγραφο μεταφοράς, το οποίο να είναι σύμφωνο προς το υπόδειγμα του παραρτήματος Ζ του παρόντος διατάγματος και το οποίο να πιστοποιεί ότι προέρχονται από εγκεκριμένη ζώνη. 3)Όταν τα ζώα αυτά αλιεύονται στην ανοικτή θάλασσα και προορίζονται για αναπαραγωγή σε εγκεκριμένες ζώνες και εκμεταλλεύσεις, πρέπει να τίθενται σε καραντίνα υπό την επίβλεψη της επίσημης υπηρεσίας σε εγκαταστάσεις και υπό συνθήκες κατάλληλες που προορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 26 της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ. 4.Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πείρα εκ της πράξεως ή και τα επιστημονικά δεδομένα έχουν καταδείξει ότι δεν εμφανίζεται παθητική μετάδοση ασθένειας κατά τη μεταφορά από μη εγκεκριμένη προς εγκεκριμένη ζώνη ζώων υδατοκαλλιέργειας αυγών και γαμετών τους, που δεν ανήκουν στα ευαίσθητα είδη του παραρτήματος Α στήλη 2 κατάλογος ΙΙ. Ο κατάλογος των ζώων υδατοκαλλιέργειας για τα οποία ισχύει η παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, καταρτίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 26 της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ και ανακοινώνεται με εγκυκλίους της αρμόδιας Κεντρικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. Οι ειδικοί όροι για τη διάθεσή τους στην αγορά, συμπεριλαμβανομένου του υποδείγματος του απαιτούμενου συνοδευτικού εγγράφου, καθορίζονται και τροποποιούνται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία. 5.Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στα τροπικά διακοσμητικά ψάρια που διατηρούνται μονίμως σε ενυδρεία. Άρθρο 15 (άρθρο 15 οδηγίας 91/67/ΕΟΚ) Τα σχέδια δειγματοληψίας και οι διαγνωστικές μέθοδοι που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και τη βεβαίωση της παρουσίας των ασθενειών του παραρτήματος Α στήλη 1 καθορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 26 της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ και ανακοινώνονται από την αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. Στα σχέδια δειγματοληψίας λαμβάνεται υπόψη η παρουσία, στο υδάτινο περιβάλλον, αγρίων ψαριών μαλακίων ή μαλακοστράκων. Άρθρο 16 (άρθρο 16 οδηγίας 91/67/ΕΟΚ) Οι διατάξεις του μέρους Α και Β του Π.Δ/τος 420/1993 (Α 179) σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς, όσον αφορά τα ζώα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται στην αγορά, εφαρμόζονται ιδίως όσον αφορά την οργάνωση και τις συνέπειες των ελέγχων που πραγματοποιούνται στον τόπο προορισμού, καθώς και τα μέτρα διασφάλισης που πρέπει να λαμβάνονται. Άρθρο 17 (άρθρο 17 οδηγίας 91/67/ΕΟΚ) Εφόσον παρίσταται ανάγκη, οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές του Υπουργείου Γεωργίας, παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή στους εμπειρογνώμονες κτηνιάτρους της Επιτροπής της Ε.Ε., που πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους στη χώρα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος, προκειμένου να εκπληρώσουν την αποστολή τους. Η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των πραγματοποιηθέντων ελέγχων και λαμβάνει τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Άρθρο 18 (άρθρο 18 οδηγίας 91/67/ΕΟΚ) Τα ζώα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που εισάγονται στην Ελλάδα πρέπει να ανταποκρίνονται στους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 19, 20 και 21. Άρθρο 19 (άρθρο 19 οδηγίας 91/67/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από το όρθρο 1 παρ. 10 της οδηγίας 93/54/ΕΟΚ) 1.Τα ζώα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας πρέπει να προέρχονται από τρίτες χώρες ή από μέρη των τρίτων χωρών που αναφέρονται στον κατάλογο που καταρτίζεται από την Επιτροπή της Ε.Ε. και ανακοινώνεται από την αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. Ο κατάλογος αυτός τροποποιείται ή συμπληρώνεται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία. Άρθρο 20 (άρθρο 20 οδηγίας 91/67/ΕΟΚ όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 11 της οδηγίας 93/54/ΕΟΚ) 1.Όσον αφορά τρίτη χώρα, τα ζώα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας πρέπει να πληρούν τους υγειονομικούς όρους που καθορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 26 της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ και ανακοινώνονται από την αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. 2.Ανάλογα με την υγειονομική κατάσταση των ζώων στη σχετική τρίτη χώρα, οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να περιλαμβάνουν ιδίως: - Περιορισμό της εισαγωγής για μέρος της τρίτης χώρας, - Περιορισμό για ορισμένα είδη, οποιοδήποτε και αν είναι το στάδιο αναπτύξεως τους, - Συνιστώμενη επεξεργασία των προϊόντων, όπως απολύμανση αυγών, - Συνιστώμενη χρήση για την οποία προορίζονται αυτά τα ζώα ή προϊόντα, - Τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται μετά την εισαγωγή, όπως η απομόνωση ή η απολύμανση των αυγών. 3.Μέχρις ότου καθορισθούν οι όροι εισαγωγής που προβλέπονται στο παρόν Διάταγμα εφαρμόζονται στις εισαγωγές ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που προέρχονται από τρίτες χώρες όροι τουλάχιστον ισοδύναμοι με τους όρους που αφορούν την υπαγωγή και τη διάθεση στην αγορά των κοινοτικών προϊόντων. Άρθρο 21 1.Τα ζώα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό που εκδίδεται από την επίσημη υπηρεσία της τρίτης χώρας εξαγωγής. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει: 1)Να εκδίδεται την ημέρα φόρτωσης της αποστολής με σκοπό την εξαγωγή προς το κράτος μέλος προορισμού, β) να συνοδεύει το φορτίο στο πρωτότυπο, γ) Να πιστοποιεί ότι τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και ορισμένα προϊόντα αλιείας ανταποκρίνονται στους όρους που προβλέπονται από το παρόν Διάταγμα και στους όρους που καθορίζονται κατ εφαρμογήν του για την εισαγωγή από την τρίτη χώρα, δ) Να έχει προθεσμία ισχύος δέκα ημερών, ε) Να αποτελείται από ένα μόνο φύλλο, στ) Να προορίζεται για ένα μόνο παραλήπτη. 2.Το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να είναι σύμφωνο προς το υπόδειγμα που καταρτίζεται από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανακοινώνεται από την αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. Άρθρο 22 1.Οι κανόνες και οι γενικές αρχές που εφαρμόζονται κατά τις επιθεωρήσεις προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που εισάγονται από τρίτες χώρες, είναι εκείνοι που καθορίζονται από το μέρος Γ του Π.Δ/τος 420/1993 (Α 179) σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Ελλάδα. 2.Οι κανόνες και οι γενικές αρχές που εφαρμόζονται κατά τις επιθεωρήσεις ζώντων ζώων υδατοκαλλιέργειας που εισάγονται από τρίτες χώρες, είναι εκείνοι που καθορίζονται από το άρθρο 21 του μέρους Β του Π.Δ/τος 420/1993 (Α179). Άρθρο 23 (άρθρο 24 οδηγίας 91/67/ΕΟΚ όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγρ 12 της οδηγίας 93/54/ΕΟΚ) Εάν μια λοιμώδης ή μεταδοτική ασθένεια των ζώων υδατοκαλλιέργειας, δυνάμενη να θέσει σε κίνδυνο την υγειονομική κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, εμφανιστεί ή επεκταθεί σε τρίτη χώρα, ή εάν τούτο δικαιολογείται από οποιοδήποτε άλλο λόγο υγειονομικού ελέγχου, εφαρμόζονται οι κανόνες, η διαδικασία και τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 49 του μέρους Γ του Π.Δ. 420/1993 (Α 179), όσον αφορά τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, ή στο άρθρο 69 του μέρους Δ του ιδίου Π.Δ., όσον αφορά τα ζώα υδατοκαλλιέργειας. Άρθρο 24 (Παραρτήματα οδηγίας 91/67/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 1 παρ. 13 και 14 της οδηγίας 93/54/ΕΟΚ και Παραρτήματα Ι και ΙΙ απόφασης 93/22/ΕΟΚ) Παρατίθενται κατωτέρω τα παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος και έχουν ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ / ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ 1 2 Ασθένειες / παθογόνοι παράγοντες Ευαίσθητα είδη ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι Ψάρια Λοιμώδης αναιμία του Σολομού (ΙSΑ) Σολομός του Ατλαντικού (SΑLΜΟ SΑLΑR) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΙ Ψάρια Λοιμώδης αιμορραγική σηψαιμία (VΗS) Σαλμονίδες θύμαλος (ΤΗΥΜΑLLUS ΤΗΥΜΑLLUS) Κορεγόνος (CΟRΕGΟΝUS SΡ.) Τούρνα (ΕSΟΧ LUCΙUS) Καλκάνι (SCΟΡΗΤΗΑLΜUS ΜΑΧΙΜUS) Λοιμώδης αιμοποιητική νέκρωση (ΝΗΙ) Σαλμονίδες Τούρνα (ΕSΟΧ LUCΙUS) Μαλάκια ΒΟΝΑΜΙΑ ΟSΤRΕΑΕ ΜΑRΤΕΙLLΑ RΕFRΙΝGΕΝS Στρείδι (ΟSΤRΕΑ ΕDULΙS) Στρείδι (ΟSΤΕΑ ΕDULΙS) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΙΙ Ψάρια Λοιμώδης νεκρωτική παγκρεατίτιδα (ΙΡΝ) Εαρινή ιαιμία του Κυπρίνου Προς καθορισμό στο πρόγραμμα που αναφέρεται στα άρθρα 12 και 13 (SVC) Βακτηριακή νεφρίτιδα (ΒΚD) (RΕΝΙΒΑCΤΕRΙUΜ SΑLΜΟΝΙRΑRUΜ) Δοθιήνωοη των σαλμονιδών του Ατλαντικού (ΑΕRΟΜΟΝΑS SΑLΜΟΝΙCΙDΑ) Εντερικό ερυθρό στόμα (ΕRΜ) (ΥΕRSΙΝΙΑ RUCΚΕRΙ) Γυροδακτύλωση (GΥRΟDΑCΤΥLUS SΑLΑRΙS) Μαλακόστρακα Αφανομυκυτίαση (ΑΡΗΑΝΟΜΥCΕS ΑSΤΑCΙ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ 1.Ηπειρωτικές ζώνες για τα ψάρια (στήλη 2 κατάλογος ΙΙ του Παραρτήματος Α). Α. Ορισμός ηπειρωτικών ζωνών: Μία ηπειρωτική ζώνη συνίσταται: -από μέρος του εδάφους που περιλαμβάνει μια ολόκληρη λεκάνη εκροής από τις πηγές των ρεόντων υδάτων μέχρι τη ζώνη εισροής της θάλασσας, ή πολλές λεκάνες εκροής, στις οποίες τα ψάρια εκτρέφονται, διατηρούνται ή αλιεύονται, -ένα μέρος λεκάνης εκροής από τις πηγές των ρεόντων υδάτων έως ένα φυσικό ή τεχνητό φράγμα που εμποδίζει τη μετανάστευση των ψαριών πέραν του φράγματος αυτού. Το μέγεθος και η γεωγραφική θέση μιας ηπειρωτικής ζώνης πρέπει να είναι τέτοια, ώστε οι πιθανότητες εκ νέου μόλυνσης, π.χ. από μεταναστευτικά είδη ψαριών, να μειώνονται στο ελάχιστο. Αυτό μπορεί ενδεχομένως να απαιτεί τη θέσπιση μιας προστατευτικής ζώνης, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα επιτήρησης και η οποία εντούτοις δεν απολαύει του καθεστώτος εγκεκριμένης ζώνης. Β. Χορήγηση της έγκρισης. Για να εγκριθεί μια ηπειρωτική ζώνη πρέπει να ανταποκρίνεται στους εξής όρους: 1.Όλα τα ψάρια δεν έχουν παρουσιάσει, εδώ και τουλάχιστον τέσσερα έτη, κλινική ένδειξη ή οιαδήποτε άλλη ένδειξη υπάρξεως μιας ή περισσοτέρων από τις ασθένειες του παραρτήματος Α στήλη 1, κατάλογος ΙΙ, 2.Όλες οι εκμεταλλεύσεις της ηπειρωτικής ζώνης ευρίσκονται υπό την επιτήρηση της επίσημης υπηρεσίας. Έχουν πραγματοποιηθεί δύο επισκέψεις για υγειονομικό έλεγχο ετησίως κατά τη διάρκεια τεσσάρων ετών. Ο υγειονομικός αυτός έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των περιόδων του έτους κατά τις οποίες η θερμοκρασία του ύδατος ευνοεί την ανάπτυξη αυτών των ασθενειών. Ο υγειονομικός έλεγχος περιελάμβανε τουλάχιστον: -έλεγχο των ψαριών που παρουσίασαν ανωμαλίες. -λήψη δειγμάτων που απεστάλησαν το ταχύτερο δυνατόν στο εγκεκριμένο εργαστήριο με σκοπό την ανίχνευση των συγκεκριμένων παθογόνων παραγόντων. Ωστόσο, οι ζώνες που ήταν παραδοσιακά απαλλαγμένες από τις ασθένειες του παραρτήματος Α στήλη 1, κατάλογος ΙΙ, μπορούν να χαρακτηρίζονται ως εγκεκριμένες εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)η γεωγραφική τους κατάσταση δεν επιτρέπει εύκολη εισαγωγή των ασθενειών 2)εφαρμόζεται ένα επίσημο σύστημα ελέγχου των ασθενειών για μεγάλη χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών, κατά την οποία: -έχει πραγματοποιηθεί τακτική επιτήρηση κάθε εκτροφής, -έχει εφαρμοσθεί σύστημα γνωστοποίησης των ασθενειών, -δεν έχουν αναφερθεί ασθένειες, -δεν έχουν εισαχθεί ψάρια από μολυσμένες ζώνες. 3.Εάν δεν υπάρχει καμία εκμετάλλευση στην προς έγκριση ηπειρωτική ζώνη, η επίσημη υπηρεσία έχει προβεί σε υγειονομικό έλεγχο των ψαριών, σύμφωνα με το σημείο 2, δύο φορές ετησίως και για τέσσερα έτη, στο κάτω μέρος της λεκάνης εκροής. 4.Οι εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα ψαριών που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επισκέψεων υγειονομικού ελέγχου, έχουν δώσει αρνητικά αποτελέσματα σχετικά με τους συγκεκριμένους παθογόνους παράγοντες. Γ. Διατήρηση της έγκρισης. Η διατήρηση της έγκρισης εξαρτάται από τις ακόλουθες εγγυήσεις: 1.Τα ψάρια που εισάγονται στη ζώνη πρέπει να προέρχονται από άλλη εγκεκριμένη ζώνη ή εγκεκριμένη εκμετάλλευση. 2.Κάθε εκμετάλλευση πρέπει να αποτελεί το αντικείμενο επίσκεψης υγειονομικού ελέγχου, σύμφωνα με το σημείο Β.2, δύο φορές ετησίως. Ωστόσο, οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται εκ περιτροπής, στο 50% των εκμεταλλεύσεων της ηπειρωτικής ζώνης, ετησίως. 3.Οι εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε ψάρια που έχουν ληφθεί κατά τις επισκέψεις υγειονομικού ελέγχου, έχουν δώσει αρνητικά αποτελέσματα ως προς τους παράγοντες των ασθενειών του παραρτήματος Α σημείο 1 κατάλογος ΙΙ. 4.Οι κάτοχοι των εκμεταλλεύσεων ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εισαγωγή ψαριών, πρέπει να τηρούν βιβλίο που να περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να καθίσταται δυνατή η συνεχής παρακολούθηση της υγειονομικής κατάστασης των ψαριών. Δ. Αναστολή, αποκατάσταση και αφαίρεση της έγκρισης. 1.Κάθε αφύσικη θνησιμότητα ή κάθε άλλο σύμπτωμα που δύναται να συνιστά υπόνοια ασθένειας των ψαριών, η οποία αναφέρεται στο παράρτημα Α στήλη 1 κατάλογος ΙΙ, πρέπει να δηλώνεται το συντομότερο στην επίσημη υπηρεσία, η οποία αναστέλλει αμέσως την έγκριση της ζώνης. 2.Δείγμα τουλάχιστον δέκα ασθενών ψαριών πρέπει να αποστέλλεται στο εγκεκριμένο εργαστήριο με σκοπό την ανίχνευση των συγκεκριμένων παθογόνων παραγόντων. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται αμέσως στην επίσημη υπηρεσία. 3.Σε περίπτωση αρνητικών αποτελεσμάτων για τους σχετικούς παθογόνους παράγοντες, αλλά θετικών για άλλη αιτιολογία, η επίσημη υπηρεσία αποκαθιστά την έγκριση. 4.Ωστόσο, εάν δεν είναι δυνατόν να γίνει διάγνωση, νέα επίσκεψη υγειονομικού ελέγχου πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε ημερών μετά από την πρώτη δειγματοληψία και λαμβάνονται αρκετά ασθενή ψάρια, τα οποία αποστέλλονται εν συνεχεία στο εγκεκριμένο εργαστήριο με σκοπό την ανίχνευση των συγκεκριμένων παθογόνων παραγόντων. Εάν τα αποτελέσματα είναι εκ νέου αρνητικά ή εάν δεν υπάρχουν πλέον ασθενή ψάρια, η επίσημη υπηρεσία αποκαθιστά την έγκριση. 5.Σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων, η επίσημη υπηρεσία αποσύρει την έγκριση. 6.Η αποκατάσταση της εγκρίσεως της ζώνης υπόκειται στους ακόλουθους όρους: 1)κατά την εμφάνιση της εστίας: -θανατώνονται όλα τα ψάρια των μολυσμένων εκμεταλλεύσεων, τα δε προσβεβλημένα ή μολυσμένα ψάρια καταστρέφονται, -οι εγκαταστάσεις και το υλικό απολυμαίνονται με διαδικασία που εγκρίνεται από την επίσημη υπηρεσία 2)μετά την εξάλειψη της εστίας, πρέπει να πληρούνται εκ νέου οι όροι που προβλέπονται στο σημείο Β. 7.Η αρμόδια κεντρική αρχή ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη - μέλη για την αναστολή, την αποκατάσταση και την αφαίρεση της έγκρισης των ζωνών. ΙΙ. Παράκτιες ζώνες για τα ψάρια (στήλη 2 κατάλογος ΙΙ του Παραρτήματος Α). Α. Μία παράκτια ζώνη αποτελείται από μέρος παραλίας ή θαλάσσιου νερού ή εκβολής ποταμού, η οποία έχει σαφή γεωγραφικά όρια και συνιστά ομοιογενές υδρολογικό σύστημα. Β. Χορήγηση της έγκρισης. Για να εγκρίνεται για τα ψάρια, μια παράκτια ζώνη πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους που καθορίζονται για τις ηπειρωτικές ζώνες στο σημείο Ι.Β. Γ. Διατήρηση της έγκρισης. Η διατήρηση της έγκρισης μιας παράκτιας ζώνης υπόκειται στις ίδιες εγγυήσεις με αυτές που προβλέπονται στον τίτλο Ι.Γ. Δ. Αναστολή, αποκατάσταση και αφαίρεση της έγκρισης. Εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες με αυτούς που προβλέπονται στον τίτλο Ι.Δ. ΙΙΙ. Παράκτιες ζώνες για τα μαλάκια (στήλη 2 κατάλογος ΙΙ του Παραρτήματος Α). Α. Μία παράκτια ζώνη πρέπει να ανταποκρίνεται στον ορισμό που προβλέπεται στο σημείο ΙΙ.Α. Β. Χορήγηση της έγκρισης: Για να εγκριθεί μια παράκτια ζώνη, πρέπει να ανταποκρίνεται στους ακόλουθους όρους: 1.Όλα τα μαλάκια δεν έχουν παρουσιάσει κλινική ένδειξη ή οποιαδήποτε άλλη ένδειξη υπάρξεως μιας ή περισσοτέρων από τις ασθένειες του παραρτήματος Α στήλη Ι κατάλογος ΙΙ, εδώ και τουλάχιστον δύο έτη. 2.Όλες οι εκμεταλλεύσεις της παράκτιας ζώνης ευρίσκονται υπό την επιτήρηση της επίσημης υπηρεσίας. Έχουν πραγματοποιηθεί επισκέψεις για υγειονομικό έλεγχο με ρυθμό ανάλογο με το ρυθμό ανάπτυξης των σχετικών παθογόνων παραγόντων. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον λήψη δειγμάτων που απεστάλησαν το ταχύτερο δυνατόν στο εγκεκριμένο εργαστήριο με σκοπό την ανίχνευση των συγκεκριμένων παθογόνων παραγόντων. 3.Εάν δεν υπάρχει καμία εκμετάλλευση σε παράκτια ζώνη, η επίσημη υπηρεσία έχει προβεί σε υγειονομικό έλεγχο των μαλακίων, σύμφωνα με το σημείο 2, με ρυθμό ανάλογο με το ρυθμό αναπτύξεως των σχετικών παθογόνων παραγόντων. Εάν, παρ όλα αυτά, εμπεριστατωμένες εξετάσεις της πανίδας καταδείξουν ότι στη συγκεκριμένη ζώνη, δεν υπάρχουν μαλάκια που να ανήκουν στα ευαίσθητα είδη, στους ενδιάμεσους ξενιστές η στους φορείς, η επίσημη υπηρεσία μπορεί να εγκρίνει τη ζώνη αυτή πριν από οποιαδήποτε εισαγωγή μαλακίων. 4.Οι εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε μαλάκια που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επισκέψεων υγειονομικού ελέγχου, έχουν δώσει αρνητικά αποτελέσματα σχετικά με τους συγκεκριμένους παθογόνους παράγοντες. Για τις ζώνες που ήταν παραδοσιακά απαλλαγμένες από τις ασθένειες του παραρτήματος Α στήλη 1 κατάλογος ΙΙ, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να ληφθούν υπόψη για τη χορήγηση της έγκρισης. Γ. Διατήρηση της έγκρισης. Η διατήρηση της έγκρισης εξαρτάται από τις ακόλουθες εγγυήσεις: 1.Τα μαλάκια που εισάγονται στην παράκτια ζώνη πρέπει να προέρχονται από άλλη εγκεκριμένη παράκτια ζώνη ή από εγκεκριμένη εκμετάλλευση μη εγκεκριμένης παράκτιας ζώνης. 2.Κάθε εκμετάλλευση πρέπει να αποτελεί το αντικείμενο επίσκεψης υγειονομικού ελέγχου, σύμφωνα με το σημείο Β.2, με ρυθμό ανάλογο προς τον ρυθμό αναπτύξεως των σχετικών παθογόνων παραγόντων. 3.Οι εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των επισκέψεων υγειονομικού ελέγχου, έχουν δώσει αρνητικά αποτελέσματα ως προς τους παράγοντες των ασθενειών του παραρτήματος Α στήλη 1 κατάλογος ΙΙ. 4.Οι κάτοχοι των εκμεταλλεύσεων ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εισαγωγή των μαλακίων, πρέπει να τηρούν βιβλίο που να περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να καθίσταται δυνατή η συνεχής παρακολούθηση της υγειονομικής κατάστασης των μαλακίων. Δ. Αναστολή, αποκατάσταση και αφαίρεση της έγκρισης. 1.Κάθε αφύσικη θνησιμότητα ή κάθε άλλο σύμπτωμα που δύναται να συνιστά υπόνοια ασθένειας των μαλακίων που αναφέρεται στο Παράρτημα Α στήλη 1 κατάλογος ΙΙ, πρέπει να δηλώνεται το συντομότερο στην επίσημη υπηρεσία, η οποία αναστέλλει αμέσως την έγκριση της ζώνης. 2.Δείγμα ασθενών μαλακίων πρέπει να αποστέλλεται στο εγκεκριμένο εργαστήριο με σκοπό την ανίχνευση των συγκεκριμένων παθογόνων παραγόντων. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται αμέσως στην επίσημη υπηρεσία. 3.Σε περίπτωση αρνητικών αποτελεσμάτων για τους σχετικούς παθογόνους παράγοντες, αλλά θετικών για άλλη αιτιολογία, η έγκριση διατηρείται. 4.Ωστόσο, εάν δεν είναι δυνατόν να γίνει διάγνωση, νέα επίσκεψη υγειονομικού ελέγχου πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε ημερών μετά από την πρώτη δειγματοληψία και λαμβάνεται επαρκής αριθμός ασθενών μαλακίων, τα οποία αποστέλλονται εν συνεχεία στο εγκεκριμένο εργαστήριο, με σκοπό την ανίχνευση των συγκεκριμένων παθογόνων παραγόντων. Εάν τα αποτελέσματα είναι εκ νέου αρνητικά ή εάν δεν υπάρχουν πλέον ασθενή μαλάκια, η επίσημη υπηρεσία αποκαθιστά την έγκριση. 5.Σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων, η επίσημη υπηρεσία αποσύρει την έγκριση. 6.Η αποκατάσταση της έγκρισης της ζώνης υπόκειται στους ακόλουθους όρους: 1)Κατά την εμφάνιση της εστίας: -τα προσβεβλημένα ή μολυσμένα μαλάκια καταστρέφονται, -οι εγκαταστάσεις και το υλικό απολυμαίνονται σύμφωνα με διαδικασία που εγκρίνεται από την επίσημη υπηρεσία. 2)Μετά από εξάλειψη της εστίας, πρέπει να πληρούνται εκ νέου οι όροι που προβλέπονται στο σημείο Β. 7.Η αρμόδια κεντρική αρχή ενημερώνει την επιτροπή και τα άλλα κράτη - μέλη για την αναστολή, την αποκατάσταση και την αφαίρεση της έγκρισης των ζωνών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ Ι. Ηπειρωτικές εκμεταλλεύσεις για τα ψάρια (στήλη 2 κατάλογος ΙΙ του Παραρτήματος Α). Α. Χορήγηση της έγκρισης. Για να εγκριθεί μια εκμετάλλευση πρέπει να ανταποκρίνεται στους εξής όρους: 1.Πρέπει να τροφοδοτείται από ύδωρ πηγής ή από γεώτρηση 2.μετά την εκμετάλλευση πρέπει να υπάρχει φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο στην άνοδο των ανάδρομων ιχθύων 3.πρέπει να πληροί τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Β τίτλος Ι.Β. Β. Διατήρηση της έγκρισης. Η διατήρηση της έγκρισης υπόκειται στις εγγυήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Β τίτλος Ι.Γ. Ωστόσο, δειγματοληψίες ιχθύων πρέπει να πραγματοποιούνται κάθε έτος. Γ. Αναστολή, αποκατάσταση και αφαίρεση της έγκρισης. Εφαρμόζονται οι κανόνες που προβλέπονται στο Παράρτημα Β τίτλος Ι.Δ. ΙΙ. Παράκτιες εκμεταλλεύσεις για τα ψάρια (στήλη 2 κατάλογος ΙΙ του Παραρτήματος Α). Α. Χορήγηση της έγκρισης. Για να εγκριθεί μια εκμετάλλευση πρέπει να ανταποκρίνεται στους εξής όρους: 1.Πρέπει να υδροδοτείται με σύστημα που περιλαμβάνει εγκατάσταση ικανή να καταστρέφει τους παράγοντες των ασθενειών που αναφέρονται στο παράρτημα Α στήλη 1 κατάλογος ΙΙ. 2.Πρέπει να πληροί, ΜUΤΑΤΙS ΜUΤΑΝDΙS, τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Β τίτλος ΙΙ.Β. Β. Διατήρηση της έγκρισης. Η διατήρηση της έγκρισης υπόκειται ΜUΤΑΤΙS ΜUΤΑΝDΙS, στις εγγυήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Β τίτλος Ι.Ι. Γ. Αναστολή, αποκατάσταση και αφαίρεση της έγκρισης. Εφαρμόζονται ΜUΤΑΤΙS ΜUΤΑΝDΙS οι κανόνες που αναφέρονται στο Παράρτημα Β τίτλος ΙΙ.Δ. ΙΙΙ. Παράκτιες εκμεταλλεύσεις για τα μαλάκια (στήλη 2 κατάλογος ΙΙ του Παραρτήματος Α). Α. Χορήγηση της έγκρισης. Για να εγκριθεί μια εκμετάλλευση πρέπει να ανταποκρίνεται στους εξής όρους: 1.Πρέπει να υδροδοτείται με σύστημα που περιλαμβάνει εγκατάσταση ικανή να καταστρέψει τους παράγοντες των ασθενειών που αναφέρονται στο παράρτημα Α στήλη 1 κατάλογος ΙΙ. 2.Πρέπει να πληροί, ΜUΤΑΤΙS ΜUΤΑΝDΙS, τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Β τίτλος ΙΙΙ.Β σημεία 1, 2 και 4. Β. Διατήρηση της έγκρισης. Η διατήρηση της έγκρισης υπόκειται ΜUΤΑΤΙS ΜUΤΑΝDΙS, στις εγγυήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Β τίτλος ΙΙΙ.Γ σημεία 1 έως 4. Γ. Αναστολή, αποκατάσταση και αφαίρεση της έγκρισης. Εφαρμόζονται ΜUΤΑΤΙS ΜUΤΑΝDΙS οι κανόνες που αναφέρονται στο Παράρτημα Β τίτλος ΙΙΙ.Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ανανέωση του νερού κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των ζώων υδατοκαλλιέργειας πρέπει να γίνεται σε εγκεκριμένες από τα κράτη - μέλη εγκαταστάσεις, που ανταποκρίνονται στους ακόλουθους όρους: 1.Το νερό που διατίθεται για την αλλαγή έχει υγειονομικές ιδιότητες επαρκείς για να μη μεταβάλλεται η υγειονομική κατάσταση των μεταφερόμενων ειδών σχετικά με τους παράγοντες των ασθενειών του Παραρτήματος Α στήλη 1 κατάλογος ΙΙ. 2.Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν μηχανισμούς που επιτρέπουν την αποφυγή κάθε μόλυνσης του περιβάλλοντος υποδοχής: -είτε επιτρέποντας την απολύμανση του ύδατος, -είτε φροντίζοντας ώστε η διάχυση του ύδατος αυτού να μη μπορεί, σε καμία περίπτωση, να επιφέρει άμεση είσοδο στα τρέχοντα ύδατα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Υποδείγματα εγγράφου μεταφοράς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΨΑΡΙΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΓΑΜΕΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ Ι. Χώρα καταγωγής ............................... Εγκεκριμένη ζώνη .............................. ΙΙ. Εκμετάλλευση καταγωγής (όνομα και διεύθυνση) ΙΙΙ. Ζώα ή προϊόντα Ζωντανά ψάρια Αυγά Γαμέτες Γένος (κοινή και επιστημονική ονομασία) Είδος (κοινή και επιστημονική ονομασία) Ποσότητα: Αριθμός Συνολικό βάρος Μέσο βάρος ΙV. Προορισμός Χώρα προορισμού: .............. Παραλήπτης (όνομα και διεύθυνση): V. Μεταφορικό μέσο (είδος και στοιχεία): VΙ. Υγειονομική βεβαίωση: Ο υπογεγραμμένος πιστοποιώ ότι τα ζώα ή τα προϊόντα του παρόντος φορτίου προέρχονται από εγκεκριμένη ζώνη και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/67/ΕΟΚ. (τόπος) ..............(ημερομηνία) .............. Όνομα της επίσημης υπηρεσίας: Όνομα (με κεφαλαία) Σφραγίδα της επίσημης υπηρεσίας Τίτλος του υπογράφοντος Υπογραφή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΨΑΡΙΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΓΑΜΕΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ι. Χώρα καταγωγής ............................... ΙΙ. Εκμετάλλευση καταγωγής (όνομα και διεύθυνση) ΙΙ. Ζώα ή προϊόντα Ζωντανά ψάρια Αυγά Γαμέτες Γένος (κοινή και επιστημονική ονομασία) Είδος (κοινή και επιστημονική ονομασία) Ποσότητα: Αριθμός Συνολικό βάρος Μέσο βάρος ΙV. Προορισμός Χώρα προορισμού: .............. Παραλήπτης (όνομα και διεύθυνση): V. Μεταφορικό μέσο (είδος και στοιχεία): VΙ. Υγειονομική βεβαίωση: Ο υπογεγραμμένος πιστοποιώ ότι τα ζώα ή τα προϊόντα του παρόντος φορτίου προέρχονται από εγκεκριμένη εκμετάλλευση και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/67/ΕΟΚ. (τόπος) ..............(ημερομηνία) .............. Όνομα της επίσημης υπηρεσίας: Όνομα (με κεφαλαία) Σφραγίδα της επίσημης υπηρεσίας Τίτλος του υπογράφοντος Υπογραφή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΛΑΚΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ Ι. Χώρα καταγωγής: .............................. Εγκεκριμένη ζώνη: ............................. ΙΙ. Εκμετάλλευση καταγωγής (όνομα και διεύθυνση): ΙΙΙ. Ζώα: Μαλάκια Γένος (κοινή και επιστημονική ονομασία) Είδος (κοινή και επιστημονική ονομασία) Ποσότητα: Αριθμός Συνολικό βάρος Μέσο βάρος ΙV. Προορισμός Χώρα προορισμού: .............. Παραλήπτης (όνομα και διεύθυνση): V. Μεταφορικό μέσο (είδος και στοιχεία): VΙ. Υγειονομική βεβαίωση: Ο υπογεγραμμένος πιστοποιώ ότι τα ζώα του παρόντος φορτίου προέρχονται από εγκεκριμένη ζώνη και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/67/ΕΟΚ. (τόπος) ..............(ημερομηνία) .............. Όνομα της επίσημης υπηρεσίας: Όνομα (με κεφαλαία) Σφραγίδα της επίσημης υπηρεσίας Τίτλος του υπογράφοντος Υπογραφή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ι. Χώρα καταγωγής:................................. ΙΙ. Εκμετάλλευση καταγωγής (όνομα και διεύθυνση): ... ΙΙΙ. Ζώα: Μαλάκια Γένος (κοινή και επιστημονική ονομασία) Είδος (κοινή και επιστημονική ονομασία) Ποσότητα Αριθμός Συνολικό βάρος Μέσο βάρος iν. Προορισμός Χώρα προορισμού:............... Παραλήπτης (όνομα και διεύθυνση): V. Μεταφορικό μέσο (είδος και στοιχεία): VΙ. Υγειονομική βεβαίωση Ο υπογεγραμμένος πιστοποιώ ότι τα ζώα του παρόντος φορτίου προέρχονται από εγκεκριμένη εκμετάλλευση και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ. (τόπος) .............. (ημερομηνία) .............. Όνομα της επίσημης υπηρεσίας: Όνομα (με κεφαλαία) Σφραγίδα της επίσημης υπηρεσίας .......................... Τίτλος του υπογράφοντος Υπογραφή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΨΑΡΙΑ, ΤΑ ΜΑΛΑΚΙΑ Ή ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ, ΤΑ ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΟΝΟ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Άρθρο Άρθρο ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/67/ΕΟΚ Το παρόν έγγραφο(1) πρέπει να συνοδεύει την παρτίδα που προορίζεται να εισαχθεί σε: εγκεκριμένη ζώνη(2) εγκεκριμένη εκμετάλλευση(2) Ι. Καταγωγή της παρτίδας Κράτος μέλος καταγωγής:........................... Εκμετάλλευση καταγωγής Όνομα:............................................ Διεύθυνση:......................................... ΙΙ. Περιγραφή της παρτίδας Ζώντα ζώα Αυγά Γόνος Είδος Κοινή ονομασία Επιστημονική ονομασία Ποσότητα Αριθμός Συνολικό βάρος Μέσο βάρος ΙΙΙ. Προορισμός της παρτίδας Κράτος μέλος προορισμού: .......................... Παραλήπτης: Όνομα:............................................ Διεύθυνση:......................................... Τόπος προορισμού: ................................. ΙV. Μέσο μεταφοράς Είδος: ............................................ Χαρακτηριστικά: .................................... V. Υγειονομική βελτίωση Ο υπογραφόμενος πιστοποιώ ότι τα ζώα ή τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας αποστολής προέρχονται (2): α) από την ακόλουθη ζώνη:.......................... ..............................................(3) εγκεκριμένη όσον αφορά την ή τις ακόλουθες νόσους: σύμφωνα με την απόφαση......................(4) β) από την ακόλουθη εκμετάλλευση:................. ..............................................(5) εγκεκριμένη όσον αφορά την ή τις ακόλουθες νόσους: σύμφωνα με την απόφαση......................(4) γ) από την ακόλουθη εκμετάλλευση................(5) η οποία βρίσκεται σε μη εγκεκριμένη περιοχή η οποία δεν έχει ψάρια, μαλάκια ή καρκινοειδή (2) που ανήκουν στα ευαίσθητα είδη που αναφέρονται στο παράρτημα Α στήλη 2 των πινάκων Ι και ΙΙ της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ. Η εκμετάλλευση αυτή δεν γειτονεύει με τρεχούμενα νερά ή παράκτια ύδατα ούτε με ύδατα εκβολών ποταμών. Πόλη .......................ημερομηνία Όνομα της επίσημης υπηρεσίας:......... (Όνομα με κεφαλαία γράμματα) (Όνομα και τίτλος του υπογράφοντος) (Υπογραφή) Σφραγίδα της επίσημης υπηρεσίας (1) Το παρόν έγγραφο να είναι γραμμένο τουλάχιστον στη γλώσσα ή τις γλώσσες του κράτους προορισμού. (2) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη. (3) Περιγραφή της περιοχής (4) Να αναφερθεί ο αριθμός της κοινοτικής απόφασης βάσει της οποίας χορηγήθηκε η έγκριση. (5) Όνομα και διεύθυνση της εκμετάλλευσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΨΑΡΙΑ, ΤΑ ΜΑΛΑΚΙΑ Ή ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ, ΤΑ ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΟΝΟ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/67/ΕΟΚ Το παρόν έγγραφο (1) πρέπει να συνοδεύει την παρτίδα που προορίζεται να εισαχθεί σε: εγκεκριμένη ζώνη (2) εγκεκριμένη εκμετάλλευση (2) Ι. Καταγωγή της παρτίδας Κράτος μέλος καταγωγής:........................... Τόπος καταγωγής:.................................. ΙΙ. Περιγραφή της παρτίδας Ζώντα ζώα Αυγά Γόνος Είδος Κοινή ονομασία Επιστημονική ονομασία Ποσότητα Αριθμός Συνολικό βάρος Μέσο βάρος ΙΙΙ. Προορισμός της παρτίδας Κράτος μέλος προορισμού: .......................... Παραλήπτης: Όνομα:............................................ Διεύθυνση:......................................... Τόπος προορισμού:................................. ΙV. Μέσο μεταφοράς Είδος: ............................................. Χαρακτηριστικά:.................................... V. Υγειονομική βεβαίωση Ο υπογραφόμενος πιστοποιώ ότι τα ζώα ή τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας αποστολής προέρχονται από την ακόλουθη περιοχή: ................................................(1): εγκεκριμένη όσον αφορά την ή τις ακόλουθες νόσους: σύμφωνα με την απόφαση.........................(4) Πόλη .......................ημερομηνία Όνομα της επίσημης υπηρεσίας:.......... (Όνομα με κεφαλαία γράμματα) (Όνομα και τίτλος του υπογράφοντος) (Υπογραφή) Σφραγίδα της επίσημης υπηρεσίας (1) Το παρόν έγγραφο να είναι γραμμένο τουλάχιστον στη γλώσσα ή τις γλώσσες του κράτους προορισμού. (2) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη. (3) Περιγραφή της περιοχής (4) Να αναφερθεί ο αριθμός της κοινοτικής απόφασης βάσει της οποίας χορηγήθηκε η έγκριση. Άρθρο 25 (άρθρο 26 οδηγίας 91/67/ΕΟΚ και άρθρο 2 οδηγίας 93/54/ΕΟΚ) Το παρόν διάταγμα ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 1993. Στον Υφυπουργό Γεωργίας ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παραγρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις στης Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (Α 70). β) Του άρθρου 20 παραγρ. 1 περιπτ. 4 και 7 του Ν. 248/1914 «Περί Οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α 110), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο μόνο του Α.Ν. της 23.1.1936 (Α 47). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154). δ) Της αριθμ. 6033/1994, απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Φ. Κωνσταντίνου και Β. Βασιλακάκη» (Β 550).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την 60/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/6033 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/6033 1994
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(1 ) Στοιχειώδη μέτρα καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ψαριών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 93/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1995/445 1995
Καθορισμός των όρων υγειονομικού ελέγχου και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση των Π.Δ/των 243/1993 (Α. 107) κα[...]" 1997/297 1997
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 223/1995 «~Οροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας .....» (Α~ 128) σε συμμόρφωση με την οδηγία 98/45/ΕΚ του Συμβουλίου. 1999/111 1999
Τροποποίηση διατάξεων για την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 97/79/ΕΚ του Συμβουλίου. 2001/324 2001
Κανόνες υγειονομικού ελέγχου για την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση ορισμένων ζώντων οπληφόρων ζώων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 2004/68/ΕΚ και τροποποίηση ορισμένων διατάξεων. 2006/245 2006