ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/232

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-06-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-06-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-06-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και ίδρυση Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το συσταθέν με το άρθρο 1 παρ. 1 του Π.Δ. 52/1983 (Α 27) Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης καταργείται.
2.  
  Ιδρύεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, του οποίου αποστολή είναι η διδασκαλία και έρευνα των αντικειμένων της επιστήμης του περιβάλλοντος και η κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών ικανών να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα, όταν συνεπάγεται μεταβολές και αλλοιώσεις στο περιβάλλον
3.  
  Οι οργανικές θέσεις ΔΕΠ και ΕΔΤΠ του καταργούμενου Τμήματος μεταφέρονται στο ιδρυόμενο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Άρθρο 2
1.  
  Ο πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, ο οποίος ορίζεται και ως «Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός» έχει ως κύρια δραστηριότητα την ενασχόληση με:
 1. Το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία, ανάπτυξη και εν γένει διαχείριση του περιβάλλοντος και
 2. Την εκπόνηση ή και τον έλεγχο μελετών διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τεχνικά ή άλλα έργα
2.  
  Ο Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός απασχολείται σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες Μηχανικών, σε θέματα της επιστήμης του, καθώς επίσης και στην εκπαίδευση για τη διδασκαλία μαθημάτων περιβαλλοντικής αγωγής. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 1268/82 «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.» (Α 87), όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» (Α 173). .β) Του άρθρου 70 παρ. 12 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 167). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 όπως το άρθρο αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α- 154).
 • Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής (συνεδρίαση 473/26.3.1993) και της Συγκλήτου (συνεδρίαση 2/ 28.1.1994) του Πολυτεχνείου Κρήτης.
 • Το έγγραφο Β1/370/20.12.93 της Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το οποίο ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας και το γεγονός ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
 • Την αριθμ. 206/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/52 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/52 1983
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία