ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/236

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-06-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-06-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-06-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1 ) Ίδρυση Γυναικείου Ιερού Κοινοβιακού Ησυχαστηρίου με την επωνυμία «Ιερόν Ησυχαστήριον Γενέθλιον της Θεοτόκου» στη θέση Σεργούλα Δωρίδος της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 4 "Περί μελών της Αδελφότητος"
1.  
  α) Μέλη της Αδελφότητος του Ησυχαστηρίου είναι μόνον αι εν αυτώ εγκαταβιούσαι Μοναχαί. Αι αδελφαί του Ησυχαστηρίου ασκούσι διάφορα διακονήματα κατανεμό-μενα αυταίς υπό της Ηγουμένης αναλόγως προς την ηλικίαν εκάστης, τας ικανότητας κ.λπ. β) Η σειρά των Αδελφών καθορίζεται ιεραρχικώς ως κατωτέρω: 1 ) Μεταξύ των Αδελφών προηγείται η έχουσα τα πρεσβεία της κουράς. 2) Η Ηγουμένη και τα μέλη της Γεροντίας προηγούνται πασών ασχέτως πρεσβειών κουράς. 3)Μεταξύ των μελών της Γεροντίας προηγούνται αι έχουσαι πρεσβεία κουράς. γ) Εάν απέλθη αδελφή εκ της Αδελφότητος του Ησυχαστηρίου η εν όλω ή εν μέρει επιστροφή περιουσιακών στοιχείων μεταβιβασθέντων υπ αυτής παλαιότερον εις το Ησυχαστήριον ή η καταβολή αποζημιώσεως δι αυτά εναπόκειται εις την κρίσιν της Αδελφότητος, της απερχομένης ουδέν δικαίωμα εχούσης διότι αποτελούν ήδη περιουσία του Ησυχαστηρίου. δ) Η Αδελφότης ασκεί τα υπό του παρόντος κανονισμού αποκτώμενα αυτή δικαιώματα. Επίσης αύτη αποφασίζει δια πάσαν ειδικήν περίπτωσιν μη προβλεπομένην υπό του οργανισμού καθώς και δια την ερμηνείαν ασαφών ενδεχομένως διατάξεων αυτού. Αι επί των δύο τούτων θεμάτων αποφάσεις λαμβάνονται δι απολύτου πλειοψηφίας του συνόλου των μελών. ε) Η Αδελφότης συγκαλείται δι ους λόγους καθόν τρόπον ορίζεται εν των παρόντι Οργανισμών. στ) Κατά τας συνόδους της Αδελφότητος απαρτία υπάρχει εφ όσον οι εν της συνεδρεία παρόντες είναι πλείονες των απόντων εξαιρέσει των περιπτώσεων εκείνων δι ας προβλέπεται ηυξημένος αριθμός παρόντων. Αν τίνες των απουσιαζουσών έχουσιν εξουσιοδοτήσει εγγράφως άλλα μέλη της Αδελφότητος όπως ψηφίσωσιν εξ ονόματος αυτών αι εξουσιοδοτήσασαι λογίζονται ως παρούσαι. Ουδεμία δύναται να εξουσιοδοτηθεί υπό πλειόνων των δύο μελών όπως εκπροσωπήση αυτά κατά την ψηφο-φορίαν. ζ) Αι αποφάσεις λαμβάνονται κατ απόλυτον πλειονοψηφίαν των παρόντων εν τη συνεδρεία και ψηφιζόντων μελών, εξαιρέσει των περιπτώσεων εκείνων δι ας προβλέπεται υπό του παρόντος Οργανισμού ηυξημένη πλειονοψηφία. Εν περιπτώσει ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Εάν και πάλιν προκύψη ισοψηφία, τότε επί φανερός μεν ψηφοφορίας υπερισχύει η ψήφος της προεδρευούσης, επί μυστικής δε ψηφοφορίας τίθεται κλήρος. Άρθρον δον Περί Διοικήσεως του Ησυχαστηρίου και οργάνων αυτής Η Διοίκησις του Ησυχαστηρίου κατά μεν τον πνευματικόν τομέα ανήκει εις την Ηγουμένην, κατά δε τους λοιπούς τομείς εις την Γεροντίαν αυτού πλην των ειδικών εκείνων περιπτώσεων δι ας προβλέπεται υπό του παρόντος αρμοδιότης της Αδελφότητος.
Άρθρο 6 "Περί εκλογής Ηγουμένης"
1.  
  Η Ηγουμένη εκλέγεται υπό της Αδελφότητος του Ησυχαστηρίου συμφώνως τη κατωτέρω διαδικασία: α) Εντός εβδομάδος από του θανάτου ή της παραιτήσεως ή της παύσεως της Ηγουμένης, η Τοποτηρήτρια, ήτοι η εκ των μελών της Γεροντίας έχουσα τα πρεσβεία, ήτις αναπληροί τον τόπον της Ηγουμένης κατά το μεσολαβούν διάστημα, συγκαλεί την Γεροντίαν ήτις μετά την θείαν Λειτουργίαν συσκέπτεται και ορίζει ημέραν συνόδου των μελών της Αδελφότητος προς εκλογήν Ηγουμένης. Η ορισθησομένη ημέρα δεν πρέπει να αφίσταται του εικοσαημέρου από της συγκλήσεως της ΓεροντΙας, ανακοινούται αύτη προ επτά τουλάχιστον ακεραίων ημερών προς την Αδελφότητα δια τοιχοκολλήσεως έξωθι της θύρας του Ναού και της θύρας της τραπέζης, δι επιστολής δε επί συστάσει εις τας τυχόν εκτός του Ησυχαστηρίου ευρισκομένας αδελφάς. β) Η εκλογή γίνεται μετά την Θείαν Λειτουργίαν, εντός του Ναού δια μυστικής ψηφοφορίας ενώπιον της Γεροντίας ήτις και αποτελεί την Εφορευτικήν Επιτροπήν υπό την Προεδρίαν της Τοποτηρητρίας. Αν δι οιονδήποτε λόγον δεν υπάρχει Γερόντια, την Εφορευτικήν επιτροπήν αποτελούσι τα τρία προηγούμενα τη τάξει μέλη υπό την Προεδρίαν της πρώτης εξ αυτών, ήτις και ασκεί αναγκαίως καθήκοντα Τοποτηρητρίας. Η Επιτροπή αύτη, ελλείψει Γεροντίας φροντίζει και δια την σύγκλησιν της Αδελφότητος συμφώνως τη παραγράφω α του παρόντος άρθρου. γ) Προ της ενάρξεως της εκλογής δέον να διαπιστωθεί η ύπαρξις απαρτίας. Ταύτης τυχόν μη υπαρχούσης η εκλογή αναβάλλεται δια την αυτήν ημέραν και ώραν της προσεχούς εβδομάδος. Η αναβολή θα επαναλαμβάνεται κατά τον αυτόν τρόπον μέχρις επιτεύξεως της απαρτίας. δ) Εκάστη ψηφοφόρος καλουμένη υπό της Τοποτηρητρίας κατά ιεραρχικήν σειράν αρχομένην υπό των νεωτέρων ρίπτει εις εσφραγισμένον κιβωτίδιον ψηφοδέλτιον αναγράφον το όνομα εκείνης ήν κρίνει κατάλληλον δια το αξίωμα της Ηγουμένης. Εάν αναγράφωνται πλείονα ονόματα το ψηφοδέλτιον θεωρείται άκυρον. ε) Η σφράγισις και η αποσφράγισις του κιβωτιδίου καθώς και η καταμέτρησις των ψήφων γίνονται ενώπιον των παρισταμένων μελών της Αδελφότητος. στ) Η λαβούσα την απόλυτον πλειονοψηφίαν των ψηφισάντων μελών θεωρείται εκλεγείσα Ηγουμένη. ζ) Εάν ουδεμία λάβη την απόλυτον πλειονοψηφίαν επαναλαμβάνεται αυθωρεί η ψηφοφορία κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον. Αν και πάλιν ουδεμία λάβη την απόλυτον πλειονοψηφίαν διενεργείται πάραυτα και τρίτη ψηφοφορία, οπότε εκλέγεται η σχετικώς πλειονοψηφίσασα. Επί ισοψηφίας επαναλαμβάνεται αύθις η ψηφοφορία. Εάν και πάλι προκύψει ισοψηφία τίθεται κλήρος. η) Μετά το πέρας της εκλογής υπογράφεται πρακτικόν παρά πάντων των παραστάντων μελών της Αδελφότητος, ολοκληρουμένης και τελειουμένης ούτω, τυπικώς και ουσιαστικώς της διαδικασίας αναδείξεως Ηγουμένης. Αν τίνα των μελών αρνηθώσι να υπογράψωσι γίνεται σχετική μνεία της αρνήσεως εν τω πρακτικώ, όπερ καθίσταται έγκυρον δια της υπογραφής αυτού παρά των λοιπών μελών. Αι τυχόν αρνούμενοι να υπογράψωσι υπέχουσι πειθαρχικός ευθύνας. Ευθύς μετά την υπογραφήν του πρακτικού και την σχετικήν ευχαριστήριον προσευχήν, η Ηγουμένη αναλαμβάνει εγκύρως την άσκησιν των καθηκόντων αυτής. θ) Εντός δεκαπενθημέρου από της εκλογής, η Γεροντία υποβάλλει έγγραφον εις τον οικείον Επίσκοπον, δι ού αναγγέλλεται η εκλογή νέας Ηγουμένης και εκζητουνται αι ευλογαίαι Αυτού. Ο Επίσκοπος εάν ευδοκεί, προβαίνει περαιτέρω δι ειδικής τελετής, εν ημέρα οριζομένη υπ αυτού εις την εγκατάστασιν της νέας Ηγουμένης. ι) Εν περιπτώσει υποβολής ενστάσεων κατά του κύρους της εκλογής, ταύτας εκδικάζει ανεγκλήτως εντός πενθημέρου από της υποβολής, η Αδελφότης συγκαλουμένη εκ νέου υπό της Γεροντίας. Αν η εκλογή ακυρωθή δι απολύτου πλειονοψηφίας του γενικού συνόλου των μελών διεξάγεται νέα κατά τας διατάξεις του παρόντος εντός εικοσαημέρου από της εκδόσεως της αποφάσεως. Άμα τη υποβολή της ενστάσεως και μέχρι της εκδικάσεως αυτής η Ηγουμένη απέχει της ασκήσεως των καθηκόντων αυτής αναπληρουμένη υπό της Τοποτηρητρίας. Ενστάσεις κατά του κύρους της εκλογής υποβάλλονται μόνον παρά μελών της Αδελφότητος και αποκλειστικώς εντός τριημέρου απο της εκλογής, δέον δε να υπογράφωνται υπό του ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών επί ποινή Ακυρότητος.
Άρθρο 7 "Περί των προσόντων της Ηγουμένης"
1.  
  α) Ηγουμένη δέον να είναι μέλος της Αδελφότητος να διακρίνεται δε επί ζήλω, αρετή και ικανότητι. β) Παρητημένη ή πεπαυμένη Ηγουμένη δύναται να επανεκλεγή εφόσον εξέλιπτον οι λόγοι της παραιτήσεως ή της παύσεως αυτής και εφ όσον χηρεύσει η θέσις της Ηγουμένης. γ) Ουδεμία αδελφή επιτρέπεται να θέτη υποψηφιότητα Ηγουμένης ή να επιδιώκει την εκλογήν αυτής. Η εκλογή της Ηγουμένης δέον να προέρχηται εκ της πρωτοβουλίας και ελευθέρας κρίσεως των αδελφών, συμβουλευομένων αλλήλας και, προ πάντων ζητούντων δια προσευχής τον παρά Κυρίου φωτισμόν.
Άρθρο 9 "Περί παύσεως της Ηγουμένης"
1.  
  Η Ηγουμένη είναι ισόβια. Παύσις αυτής χωρεί μόνον 1 ) Εάν αποδεδειγμένως περιπέσει εις αίρεσιν και εμμένει εις αυτήν. 2) Διαπράξει βαρέα ηθικά παραπτώματα. 1 α) Εν τη πρώτει περιπτώσει εκπίπτει αυτομάτως του αξιώματος ευθύς ως καταδικαστή τελεσιδίκως υπό των κατά τους ιερούς κανόνας αρμοδίων Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων. 2α) Εις την δευτέραν περίπτωσιν παύεται υπό της Αδελφότητος δια πλειονοψηφίας των τριών τετάρτων του γενικού συνόλου των μελών.
Άρθρο 10 "Περί εκλογής Γεροντίας"
1.  
  α) Η Γερόντια αποτελείται εκ της Ηγουμένης και δύο μελών, εφ όσον ο αριθμός των μελών της Αδελφότητος δεν είναι ανώτερος των δέκα πέντε, εκ της Ηγουμένης δε και τεσσάρων μελών, εφ όσον ο αριθμός τούτων είναι μείζων. β) Η θητεία των μελών της Γεροντίας είναι τετραετής, αρχομένη την 1 η Σεπτεμβρίου του πρώτου έτους και λήγουσα την 31 η Αυγούστου του τετάρτου έτους της τετραετίας. γ) Η εκλογή προς ανάδειξιν μελών της νέας Γεροντίας διεξάγεται κατά μήνα Ιούλιον του έτους, καθόν λήγει η θητεία των μελών της προηγουμένης Γεροντίας, εν ημέρα οριζομένη υπό της εν ενεργεία Γεροντίας. δ) Η εκλογή διεξάγεται καθόν τρόπον και η της Ηγουμένης εκάστης ψηφοφόρου αναγραφούσης ονόματα αδελφών ίσα προς τον προβλεπόμενον αριθμόν μελών της Γεροντίας ή και ολιγώτερα. Εάν η ψηφοφόρος αναγράψει πλείονα ονόματα, το ψηφοδέλτιον αυτής θεωρείται άκυρον. Επανεκλογή των μελών της Γεροντίας επιτρέπεται απροσδιορίστως. Τα διαλαμβανόμενα εν της παραγράφω γ του άρθρου 7 ισχύουσιν απολύτως και δια τα μέλη της Γεροντίας. ε) Την Εφορευτικήν Επιτροπήν αποτελεί η εν ενεργεία Γεροντία υπό την Προεδρίαν της Ηγουμένης. στ) Τα προβλεπόμενα εν άρθρω 6 περί τρόπου αναγγελίας της ημέρας εκλογής, περί απαρτίας, περί εφορευτικής Επιτροπής εν ελλείψει Γεροντίας, περί εξουσιοδοτήσεως, περί επιτεύξεως απολύτου πλειονοψηφίας ή επαναλήψεως της ψηφοφορίας ή κληρώσεως επί ισοψηφίας, περί υπογραφής πρακτικού, περί υποβολής και εκδικάσεως ενστάσεων εφαρμόζονται κατ αναλογίαν και ενταύθα καθώς και πάσα άλλη διαδικαστική λεπτομέρεια. Η εκλογή των μελών της Γεροντίας δύναται να γίνηται και δια βοής. Δια της υπογραφής του πρακτικού τελειούται μεν και ολοκληρούται η διαδικασία εκλογής Γεροντίας, τα μέλη όμως αυτής δεν αναλαμβάνουσι πάραυτα καθήκοντα, αλλά μετά την λήξιν της θητείας της προηγουμένης Γεροντίας ήτοι την 1ην του προσεχούς Σεπτεμβρίου. ζ) Εντός δεκαπενθημέρου από της εκλογής η Ηγουμένη υποβάλλει έγγραφον εις τον οικείον Επίσκοπον δι ού γνωστοποιούνται τα μέλη της αναδειχθείσης νέας Γεροντίας και εκζητούνται αι ευλογίαι Αυτού. η) Εν ή περιπτώσει μέλος της Γεροντίας αποθάνη, παραιτηθή ή παυθή γίνεται εκλογή κατά τας διατάξεις του παρόντος προς αντικατάστασιν αυτού. Αν τούτο συμβή κατά το τελευταίον έτος της θητείας των μελών της Γεροντίας δεν γίνεται νέα εκλογή, αλλ αναπλήρωσις, καθ όν τρόπον προβλέπεται κατωτέρω εν τη παραγράφω ζ του άρθρου 11. θ) Τα εν άρθρω 9 διαλαμβανόμενα περί παύσεως της Ηγουμένης εφαρμόζονται κατ αναλογίαν και επί μελών της Γεροντίας. Τας δύο γραπτός συστάσεις προς το μέλος της Γεροντίας αναγκαίας προ της επιβολής της ποινής της παύσεως ποιείται η Ηγουμένη. Παραιτηθέν ή παυθέν μέλος της Γεροντίας δύναται να επανεκλεγή εφ όσον εξέλιπον οι λόγοι, οι οδηγήσαντες εις την παραίτησιν ή την παύσιν αυτού.
Άρθρο 11 "ον"
1.  
  Περί των καθηκόντων της Γεροντίας α) Η Γεροντία προεδρευομένη υπό της Ηγουμένης ασκεί την διοίκησιν του Ησυχαστηρίου κατά πάντας τους λοιπούς πλην του Πνευματικού, τομείς, διαχειρίζεται την περιουσίαν αυτού, αποδέχεται ή αποποιείται δωρεάς ή κληρονομίας, συνάπτει δάνεια, προβαίνει εις αγοράς και πωλήσεις οιασδήποτε αξίας και γενικώς αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως και περί παντός πράγματος του Ησυχαστηρίου, εξαιρέσει μόνον των ζητημάτων εκείνων, άτινα ρητώς δια του παρόντος υπάγονται εις την αρμοδιότητα της Αδελφότητος. Τας συμβάσεις υπογράφει η Ηγουμένη μετ εξουσιοδότησιν της ΓεροντΙας. Ελλειψις εξουσιοδοτήσεως συνεπάγεται ακυρότητα της υπογραφείσης συμβάσεως, συνιστά δε και πειθαρχικόν παράπτωμα δια την Ηγουμένην. β) Η γεροντία δύναται εφ όσον κρίνει τούτο σκόπιμον να συγκαλή οποτεδήποτε την Αδελφότητα του Ησυχαστηρίου και να ζητή συμβουλευτικώς την γνώμη αυτής επί παντός ζητήματος. Η σύγκλησις της Αδελφότητος είναι υποχρεωτική δια την Γεροντίαν εφ όσον ζητηθή υπό του ημίθεος πλέον ενός των μελών δι εγγράφου εις ό αναφέρονται και οι λόγοι δι ους ζητείται η σύγκλησις. Αν η Γερόντια δεν συγκαλέση εντός μηνός από της υποβολής του εγγράφου την Αδελφότητα, αύτη συνέρχεται αυτοδικαίως μερίμνη των αιτουμένων την σύγκλησιν αυτής και μάλιστα της πρώτης τη τάξει εξ αυτών. γ) Η Γεροντία συντάσσει τον εσωτερικόν κανονισμόν λειτουργίας του Ησυχαστηρίου εν συνεργασία μετά των ιδρυτικών μελών αυτού και μεριμνά δια την πιστήν εφαρ-μογήν αυτού. δ) Η Γεροντία αποφασίζει περί της παραμονής επί μακρόν πως χρόνον και πάντως άνω του δεκαημέρου εν των ΗσυχαστηρΙω παντός ξένου προσώπου. Δια την επί μακρότερον χρόνον παραμονήν αρκεί, αλλά είναι απολύτως απαραίτητος η συγκατάθεσις της Ηγουμένης. ε) Η Γεροντία είτε αυτεπαγγέλτως, είτε προτάσει του ενός τρίτου των μελών του Ησυχαστηρίου αποφαίνεται περί μεταβολής των μη θεμελιωδών διατάξεων του παρόντος Καταστατικού εισηγείται τα δέοντα εις την Αδελφότητα μόνην αρμόδιαν δια τα περαιτέρω. στ) Η Γεροντία δέον να ενημερώνη την Αδελφότητα περί της οικονομικής καταστάσεως του Ησυχαστηρίου και των προβλεπομένων αναγκών, δεχόμενη και τας προτάσεις της Αδελφότητος. ζ) Η Γεροντία συνεδριάζει οσάκις κληθή υπό της Ηγουμένης ή αξιώσωσι την σύγκλησιν αυτής δύο μέλη. Απαρτία έχει παρισταμένων τριών μελών. Αν η Γεροντία είναι τριμελής, (Ηγουμένη και δύο μέλη), και απουσιάζει λόγω αδείας ή ασθενείας ή εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας εν μέλος ή και δύο, καλούνται ως αναπληρώτριαι εκ των αδελφών κατά την τάξιν των πρεσβείων. Εν περιπτώσει η Γερόντια πρόκειται να αποφασίση δια προσωπικήν υπόθεσιν μέλους αυτής ή και της προέδρου αυτής Ηγουμένης (π.χ. δια την ανάληψιν υπ αυτής πνευματικής τίνος διακονίας εν τω κόσμω ή δια την κίνησιν πειθαρχικής διαδικασίας κατ αυτής κ.τ.λ.) τότε η δι ην θα ληφθή η απόφασις δεν μετέχει της Συνεδρίας, τουλάχιστον κατά το αναφερόμε-νον εις την υπόθεσιν αυτή μέρος, αλλά αντικαθίσταται υπό αναπληρώτριας ως εάν ήτο απούσα. Αι αποφάσεις της γεροντίας λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν. Εν ισοψηφία ισχύει η ψήφος της Ηγουμένης ή απουσιαζομένης αυτής της προεδρευούσης. η) Η Γεροντία τηρεί τα εξής βιβλία: 1) Βιβλίο Πρακτικών Αδελφότητος 2) Βιβλίον Πρακτικών Γεροντίας 3)Πρωτόκολλον εισαγομένων και εξαγομένων εγγράφων 4) Μητρώον Μελών και Μητρώον Δοκίμων 5) Βιβλίον Ταμείου 6) Βιβλίον κινητής περιουσίας του Ησυχαστηρίου 7) Κτηματολόγιον, ήτοι βιβλίον ακινήτου περιουσίας του Ησυχαστηρίου. Τα τέσσερα πρώτα βιβλία τηρεί η Γραμματεύς του Ησυχαστηρίου ήτις παρίσταται εις τας Συνεδρίας της Γεροντίας και αν έτι δεν είναι μέλος αυτής, αλλά τότε άνευ ψήφου, τα δε υπόλοιπα τρία η Οικονόμος (ταμίας) ήτις εκλέγεται απαραιτήτως εκ των μελών της Γεροντίας. Ως τοιαύτη δεν δύναται να εκλεγή Ηγουμένη. θ) Η Ηγουμένη και η Οικονόμος κρατούσι τας κλείδας του χρηματοκιβωτίου μίαν διαφορετικήν εκατέραν, αι δε εισπράξεις ενεργούνται δια διπλοτύπων αποδείξεων φερουσών την υπογραφήν της Ηγουμένης και της Οικονόμου. ι) Αι αποδείξεις των πάσης φύσεως εισπράξεων και δαπανών δεν επιτρέπεται να καταστραφώσι προ της παρόδου πενταετίας. ια) Η Γερόντια δύναται να προσλάβη επ αμοιβή ως βοηθόν Οικονόμου (Λογιστήν) πρόσωπον ευσεβές εκτός του Ησυχαστηρίου.
Άρθρο 12 "Περί Εξελεγκτικής Επιτροπής"
1.  
  α) Η Αδελφότης κατά την σύνοδον αυτής προς ανάδειξιν Γεροντίας εκλέγει κατά τους προβλεπόμενους δια την εκλόγήν των μελών της Γεροντίας τρόπους, δύο εκ των αδελφών μεθ ενός αναπληρωματικού, ως Εξελεγκτικήν Επιτροπήν. Αύτη εξελέγχη λεπτομερώς την όλην οικονομικήν διαχείρισιν του Ησυχαστηρίου κατά το λήξαν εκάστοτε έτος υποβάλλει προς έγκρισιν έκθεσιν εις την Αδελφότητα, αφού προηγηθή η ανάγνωσις του Απολογισμού της Γεροντίας. β) Αν η Εξελεγκτική Επιτροπή διαπίστωση ύπαρξιν βάσιμων και εσκεμμένων ατασθαλιών εν τη διαχειρίσει, η Αδελφότης μετ ενδελεχή έρευνρν αποφασίζει δια τα περαιτέρω ελευθέρως και κυριαρχικώς δυναμένη να επιβάλη εις τους υπευθύνους προσωρινή παύση εάν δε επαναληφθή το παράπτωμα δύναται να επιβάλη οριστική παύση. γ) Η θητεία των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, είναι τετραετής. Η επανεκλογή αυτών επιτρέπεται απεριορίστως. δ) Η ιδιότης της Ηγουμένης και του μέλους της γεροντίας είναι ασυμβίβαστος προς την ιδιότητα του μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής. ε) Εάν ο αριθμός των μελών του Ησυχαστηρίου είναι μείζων των δέκα πέντε η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής.
Άρθρο 13 "Πόροι του Ησυχαστηρίου και διαχείρισις αυτών"
1.  
  α) Πόροι του Ησυχαστηρίου είναι: 1 ) Η τυχόν περιουσία των Αδελφών αυτού, ήτις από της κουράς αυτών περιέρχεται εις το Ησυχαστήριον. Αν τις προ της κουράς επιθυμεί να αποξενωθή και κατ άλλον τρόπον της εαυτής περιουσίας είναι τούτο απόλυτον δικαίωμα αυτής. Πάντως τη προτεραία της κουράς δεν πρέπει να έχει ουδέν περιουσιακόν στοιχείον. Αν μετά την κουρά καταστή τις κάτοχος περιουσίας εκ δωρεάν ή κληρονομιάς, οφείλει να μεταβιβάσει ταύτην άνευ αναβολής εις το Ησυχαστήριον. Ουδέν απολύτως μέλος της αδελφότητος δύναται να έχη προσωπικήν περιουσίαν. 2) Αι εξ εργόχειρων των Αδελφών και Δοκίμων πρόσοδοι απαγορευομένης της δι ίδιον λογαριασμόν εργασίας. 3) Δωρεαί, εισφοραί, κληρονομίαι, κληροδοσίαι κ.τ.λ. 4) Τα εν τω Ναώ του Ησυχαστηρίου προσφερόμενα. 5) Πρόσοδοι εξ εκμεταλλεύσεως της τυχόν περιουσίας του Ησυχαστηρίου η εξ εκδόσεων εντύπων προερχόμεναι. 6) Πάσα άλλη πρόσοδος εκ χρηστής και νομίμου πηγής. β) Εκ των πόρων του Ησυχαστηρίου δύναται να δαπανά αποφάσει της Γεροντίας τόσον δι έργα ευποιϊας (βοήθεια πτωχών κ.λπ.) όσον δια πνευματικήν τροφοδοσίαν του λαού (π.χ. δια δωρεάν διανομήν εντύπων κ.λπ.). γ) Άνευ αποφάσεως της Αδελφότητος λαμβανομένης δι απολύτου πλειονοψηφίας του γενικού συνόλου των μελών, ουδέν απολύτως ποσόν, εξ οιασδήποτε πηγής προ-ερχόμενον δύναται να διατεθή δια σκοπόν μη σχετιζόμε-νον αμέσως προς τους σκοπούς ή τας ανάγκας του Ησυχαστηρίου ή μη προβλεπόμενον υπό του παρόντος Καταστατικού. δ) Το Ίδρυμα ως προς το διαχειριστικόν αυτού μέρος τυγχάνει ανεξάρτητος, αδέσμευτον και αυτοτελές. Πλην των οργάνων του Ησυχαστηρίου των υπό του παρόντος προβλεπομένων, ήτοι της Γεροντίας, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αδελφότητος, ουδείς απολύτως έτερος υφ οιανδήποτε ιδιότητα δύναται να αναμειγνύεται η καθ οιονδήποτε τρόπον να παρεμβαίνει τις τα οικονομικά του Ησυχαστηρίου και την εν γένει διαχείρισιν αυτών. Τόσον η σκοπιμότης, όσον και η νομιμότης εκάστης δαπάνης, ελέγχονται και παρακολουθούνται αποκλειστικώς και μόνον υπό των ειρημένων οργάνων του Ιδρύματος άτινα οφείλουσι να ασκούσι το έργον αυτών μετά πάσης επιμελείας άμα δε και αυστηρότητος.
Άρθρο 14 "Περί Μετοχίων"
1.  
  α) Το Ησυχαστήριον δύναται προτάσει της Γεροντίας και αποφάσεις της Αδελφότητος να ιδρύσει μετόχια εν μεν τη αυτή Εκκλησιαστική Περιφερεία κατά συγκατάθεσιν του οικείου Επισκόπου, εν ετέρα δε περιφέρεια κατά συγκατάθεσιν του κατά τόπον Επισκόπου και του Επιχωρίου. β) Ναοί και οικήματα, οπουδήποτε κείμενα μη ιδρυόμενα υπό του Ησυχαστηρίου κατά την ως άνω διαδικασίαν, αλλά περιερχόμενα εις αυτό δια δωρεάς ή διαθήκης ή άλλως πως, καθίστανται και αυτά Μετόχια του Ησυχαστηρίου μετά έγκρισιν του οικείου και επιχωρίου Επισκόπου. Η Γεροντία οφείλει όπως γνωρίσει τω επιχωρίω Επισκόπω την εις το Ησυχαστήριον υπαγωγήν κατά τον ως άνω τρόπον οιουδήποτε Ναού κειμένου εν τοις ορίοις της Επισκοπής Αυτού. γ) Εν περιπτώσει Μετόχιον τι εντός της αυτής Εκκλησιαστικής περιφερείας κείμενον κριθή ως έχον ευνοϊκωτέρας του κυρίως Ησυχαστηρίου συνθήκας, δύναται, να μετανεχθή εις αυτό η έδρα του Ησυχαστηρίου και το προϋπάρξαν να καταστή Μετόχιον υπό την προϋπόθεσιν ότι εις τούτο θα συναινέσωσι τα τρία τέταρτα του γενικού συνόλου των μελών της Αδελφότητος. δ) Παν ότι ισχύει συμφώνως τω παρόντι καταστατικώ δια το κυρίως Ησυχαστήριον ισχύει απαραλλάκτως και δια τα Μετόχια διότι απαρτίζουν εν αδιαίρετον όλον και έχουσιν απολύτως ενιαίαν νομικήν υπόστασιν, τόσον από νομικής όσον και από Εκκλησιαστικής ιεροκανονιστικής πλευράς, τα Μετόχια λογίζονται ως έδαφος του Ησυχαστηρίου.
Άρθρο 16 "Υπογραφή εγγράφων"
1.  
  Τα έγγραφα του Ησυχαστηρίου υπογράφει η Ηγουμένη θέτουσα κάτω της υπογραφής αυτής την φράσιν, «και αι συν εμοι εν Χριστών Αδελφαί»
Άρθρο 17 "Μεταβολή Καταστατικού"
1.  
  Το παρόν Καταστατικόν δύναται να μεταβληθή κατά τας μη θεμελιώδεις αυτού διατάξεις, μόνον τη συναινέσει των τεσσάρων πέμπτων του γενικού συνόλου των μελών της αδελφότητος. Αι θεμελιώδεις αυτού διατάξεις ουδέποτε και επ ουδενί λόγω μεταβάλλονται αλλά παραμένουσι εσαεί. Θεμελιώδεις διατάξεις είναι αι αναφερόμενοι εις τον σκοπόν του Ησυχαστηρίου, εις το σύστημα διοικήσεως εις τον τρόπον οικονομικής διαχειρίσεως και εις τον τρόπο και τα όργανα ελέγχου των οικονομικών αυτού και εις την διατήρησιν της ακινήτου και κινητής περιουσίας αυτού εφ όσον δεν θα υπάρχουν μέλη μοναστικής Αδελφότητος συγκροτούντα Γερόντια.
Άρθρο 18 "Επισκέπται - Προσκυνηταί"
1.  
  α) Οι επισκέπται και προσκυνηταί δέον όπως προσέρχωνται εις το Ησυχαστήριον μόνον κατά τας επιτρεπομένας ώρας, έχωσιν ευπρεπή περιβολήν και φέρωνται μετά πάσης σεμνότητος και ευλαβείας, ως εμπρέπει εις χώρους καθοσιωμένους τω Κυρίω. β) Ουδέν πρόσωπον δύναται να διανυκτερεύει εν τω Ησυχαστηρίω άνευ αδείας της Ηγουμένης. Πρόσωπα ευλαβή, φιλοξενούμενα επί μακρόν πως χρόνον εν τω Ησυχαστηρίω οφείλουσι να προσφέρουσιν υπηρεσίαν τίνα εις αυτό υποδεικνυομένην υπό της Ηγουμένης. γ) Είσοδος ανδρών εις το Ησυχαστήριον επιτρέπεται μόνον εις τον Ιερόν Ναόν και εις τον χώρον δεξιώσεως των επισκεπτών, απολύτως δε απαγορεύεται η παραμονή και διανυκτέρευσις τοιούτων προσώπων εις το Ησυχαστήριον, επιτρεπομένης όμως της φιλοξενίας αυτών εν ιδίων ξε-νώνι κειμένω εκτός του περιβόλου του Ησυχαστηρίου. Εις τους λοιπούς χώρους μόνο εάν χρειασθή δια λόγους εργασίας υπό αρμοδίων τεχνητών προς τούτο επιτρέπεται η είσοδος.
Άρθρο 1ον "Ίδρυσις, σκοπός και Νομική υπόστασις"
1.  
  Εν ονόματι και προς δόξαν της Αγίας και Ομοουσίου και Ζωοποιού και Αδιαιρέτου Τριάδος, ιδρύεται γυναικείον κοινοβιακό Μοναστικό Ίδρυμα ασκήσεως και προσευχής υπό την επωνυμίαν «Ιερόν Ησυχαστήριον το γενέθλιον της Θεοτόκου», εδρεύον εις την θέσιν «Σεργούλας» Δωρίδος. Τούτο σκοπεί κατά βάσιν εις την κατά τας παραδόσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας άσκησιν του Μοναχικού βίου προς τελείωσιν και σωτηρίαν των εν αυτώ εγκαταβιουσών, καθώς και προσφορά εμπράκτου αγάπης προς τους έχοντας ανάγκη συμπαραστάσεως κατά την κρίσιν της Γεροντίας και της Αδελφότητος.
Άρθρο 2ον
1.  
  Περί της πνευματικής προστασίας του οικείου Επισκόπου Το Ησυχαστήριον ανήκει εις την Εκκλησιαστικήν περιφέρειαν της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος και τελεί υπό την πνευματικήν προστασίαν του οικείου Επισκόπου, ο οποίος 1 ) Μνημονεύεται κατά την τάξιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν ταις Ιεραίς Ακολουθίαις. 2) Επιτηρεί τας εν αυτώ μοναζούσας και παρακολουθεί την ομαλήν και σύμφωνον τω παρόντι λειτουργίαν του ησυχαστηρίου. 3) Προτάσει της Γεροντίας διορίζει και παύει τον Εφημέριον αυτού.
Άρθρο 3ον
1.  
  Περί Δοκίμων Μοναχών 1 ) Η επιθυμούσα να προσέλθη ως δόκιμος εις το Ησυχαστήριον ίνα βραδύτερον καταστή μέλος αυτού, πρέπει να είναι Ορθόδοξος Χριστανή και να έχη πόθον να ζήση τον αφιερωμένον βίον της μοναχής κατά το μοναχικόν ιδεώδες της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 2) Η πρόσληψις και η αποβολή των δοκίμων ανήκει εις αποκλειστικήν και ανέλειγκτον αρμοδιότητα και κρίσιν της Γεροντίας. 3)Η δοκιμασία διαρκεί τουλάχιστον επί τριετίαν. Εις εξαιρετικός περιπτώσεις ο χρόνος της δοκιμασίας δύναται να συντμηθή κατά την κρίσιν της Γεροντίας. 4) Αι δόκιμοι κατά τον χρόνον της δοκιμασίας αυτών, προσφέρουσιν εργασίαν εις το Ησυχαστήριον συμφώνως προς τας υποδείξεις της Ηγουμένης. Αι δόκιμοι μοναχοί μη ούσαι μέλη της Αδελφότητος του Ησυχαστηρίου δεν παρίστανται εις τας Συνελεύσεις αυτής ή και εν αδεία της Γεροντίας παραστώσι, δεν έχουσι δικαίωμα ψήφου. Δόκιμος καθίσταται μέλος της αδελφότητος μόνον δια της μοναχικής κουράς. 5) Όταν η Γεροντία κρίνει ότι επέστη καιρός ίνα η δόκιμος καρή μοναχή, αναφέρεται εγγράφως εις τον οικείον Επίσκοπον, όστις το βραδύτερον εντός τριμήνου παρέχει την ευλογίαν Αυτού προς τούτο. Ανευ της αποφάσεως της γεροντίας απαγορεύεται η κουρά εις Μοναχήν οιασδήποτε Δοκίμου.
Άρθρο 8ον
1.  
  Περί των καθηκόντων της Ηγουμένης α) Η Ηγουμένη είναι η πνευματική μήτηρ της Αδελφότητος και ασκούσα πόσαν την πνευματικήν εξουσίαν επί πάντων των μελών μεριμνά αγρύπνως δια την πνευματικήν προκοπήν αυτής. Παρακολουθεί την πολιτείαν εκάστης αδελφής, παραινεί, καθοδηγεί, συμβουλεύει, επιπλήττει, τιμωρεί και γενικώς μετέρχεται παν μέσον συντεΐνον εις την κατά Χριστόν μόρφωσιν των αδελφών. β) Η Ηγουμένη προΐσταται των συνόδων της τε Γεροντίας και της Αδελφότητος πλην της περιπτώσεως υποδικίας αυτής, οπότε προεδρεύει η εκ των μελών της Γεροντίας έχουσα τα πρεσβεία ταύτης δε κωλυόμενης η επόμενη κ.ο.κ. Κωλυομένων απάντων των μελών της Γεροντίας προεδρεύει της Αδελφότητος η πρώτη τη τάξει των αδελφών κωλυομένης δε και ταύτης η επόμενη κ.ο.κ. γ) Η Ηγουμένη εκπροσωπεί το Ησυχαστήριον ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης καθόλου αρχής και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου. δ) Δι ειδικήν υπόθεσιν ή και κατηγορίαν υποθέσεων δύναται αποφάσει της Γεροντίας να εκπροσωπήσει το ησυχαστήριον και οιονδήποτε άλλο μέλος αυτού. Ακόμη και εις Δόκιμον Μοναχήν δύναται να ανατεθή η ως άνω εκπροσώπησις καθώς και εις Νομικόν Σύμβουλον (Δικηγόρον). ε) Εν περιπτώσει απουσίας ή ασθενείας αυτής, την Ηγουμένην αν αύτη δεν έχει ορίσει αντικαταστάτριαν οιανδήποτε εκ των Αδελφών, αναπληροί αυτοδικαίως εν παντί ως Τοποτηρήτρια η εκ των μελών της Γεροντίας έχουσα τα πρεσβεία. Κωλυομένης ταύτης εφαρμόζονται αι διατάξεις της παραγράφου Β του παρόντος άρθρου. Η Τοποτηρήτρια είτε διοριζομένη υπό της Ηγουμένης είτε αναλαμβάνουσα καθήκοντα αυτοδικαίως κατά την ως άνω διαδικα-σίαν προεδρεύει ου μόνον της Αδελφότητος, αλλά και της Γεροντίας έστω και αν δεν είναι μέλος αυτής.
Άρθρο 15ον "Περί Σφραγίδος"
1.  
  Το Ησυχαστήριον κέκτηται κυκλικήν σφραγίδα, εις το κέντρον του κύκλου υπάρχει η αγία εικών της Υπεραγίας Θεοτόκου. Πέριξ της εικόνος αναγράφει την φράσιν «Ιερόν Ησυχαστήριον το Γενέθλιον της Θεοτόκου».
Άρθρο 19ον
1.  
  Το Ησυχαστήριον θεωρείται να υφίσταται και αν ακόμη υποληφθεί εις αυτό μία μόνον αδελφή. Στην περίπτωση αυτή η εν λόγω αδελφή αντιπροσωπεύει το Ησυχαστήριον βάσει του καταστατικού του. Αν ουδεμία αδελφή υποληφθεί στο Ησυχαστήριο τότε η περιουσία αυτού περιέρχεται εις την Ιεράν Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας της Δωρίδας που ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Φωκίδος για να χρησιμοποιηθεί προς εκπλήρωση πάντοτε πνευματικού σκοπού κατά τους κανόνας της ελληνορθοδόξου Εκκλησίας. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 39 παράγραφος 10 του Ν. 590/77 «περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδας» (Α 146). β) Των άρθρων 108 και επομένων του Αστικού Κώδικα.
 • Την αριθ. 5175/94 συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Ναυπάκτου Αθανασίου Κων. Γουργουλέτη με την οποία ιδρύεται γυναικείο Ησυχαστήριο με την επωνυμία «Ιερόν Ησυχαστήριον Γενέθλιον της Θεοτόκου» στη θέση Σεργούλα Δωρίδος της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος.
 • Την αριθμ. 1/19.1.1995 πράξη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος.
 • Την σύμφωνη γνώμη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος η οποία ενέκρινε την ίδρυση του Ησυχαστηρίου κατά την συνεδρία αυτής της 8.2.95 όπως τούτο αναφέρεται στο αριθμ. 424/114/95 έγγραφό της. Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία