ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/251

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-07-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-07-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-06-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Β.Δ. 70/1971 «περί ειδικών προσόντων υποψηφίων προς απόκτησιν αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος κλάδου προσωπικού γενικών υπηρεσιών και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» (Α 32) και του Π.Δ. 17/1983 «Καθορισμός εξεταστικών περιόδων προς απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας» (Α 14).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Β.Δ. 70/1971 (Α 32) που τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 586/1978 (Α 125) τα άρθρα 3,4, 5 και 6 επαναριθμούνται σε άρθρα 4,5,6 και 7 και προστίθεται άρθρο 3 ως εξής:.
Άρθρο 2
1.  
  Η παρ. (ια) του άρθρου 1 του Π.Δ. 17/1983 (Α 14) που τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 218/1989 (Α 101) αντικαθίσταται ως εξής: «ια) Δίπλωμα Οικονομικού Β τάξης μία φορά το χρόνο κατά το μήνα Νοέμβριο». Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 3 "Ειδικά προσόντα για το χαρακτηρισμό Δοκίμου Οικονομικού."
1.  
  Οι υποψήφιοι προς απόκτηση διπλώματος Οικονομικού Αξιωματικού Β τάξης Ε.Ν. χαρακτηρίζονται από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων ως Δόκιμοι Οικονομικοί στο Ναυτικό τους Φυλλάδιο, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία από την παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος Π. Δ/τος, εφόσον έχουν τα παρακάτω ειδικά προσόντα:.
 1. Απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου β) Αναγνωρισμένο πτυχίο Αγγλικής γλώσσας FΙRSΤ CΕRΤΙFΙCΑΤΕ ή Γαλλικής γλώσσας CΕRΤΙFΙCΑΤ ή ισοτίμου προς αυτό.
 2. γ) Επιτυχής δοκιμασία σε εξετάσεις.
2.  
  Για τα θέματα της συγκρότησης των εξεταστικών επιτροπών, των εξεταστικών περιόδων, των εξέταστρων και των γενικών προσόντων των υποψήφιων Δοκίμων Οικονομικών ισχύουν οι ρυθμίσεις που αφορούν τους υποψήφιους Οικονομικούς Β τάξης Ε.Ν.
3.  
  Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι Δόκιμοι Οικονομικοί είναι τα παρακάτω: Α. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανάπτυξη θέματος έκθεσης σχετικά με τη Ναυτιλία ή τον Τουρισμό. Παρατηρήσεις:.
 1. Γραφή εξ αντιγραφής δέκα περίπου στίχων Ελληνικού κειμένου
 2. Γραφή εξ αντιγραφής δέκα περίπου στίχων Αγγλικού ή Γαλλικού κατ επιλογή του υποψηφίου.
 3. Για την πρακτική εξέταση διατίθεται ο αναγκαίος χρόνος.
 4. Γ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Επίλυση άσκησης Λογιστικής στην οποία δίνεται ισολογισμός ανοίγματος χρήσης και μέχρι δέκα λογιστικές πράξεις και ζητείται να γίνουν εγγραφές στο γενικό ημερολόγιο ή δημιουργία πρωτοβάθμιων λογαριασμών και ο ισολογισμός κλεισίματος χρήσης.
 5. Παρατηρήσεις:.
 6. Η βαθμολογία είναι από 0 μέχρι 20 με βάση επιτυχίας το 12 και διάρκεια της γραπτής εξέτασης είναι δύο ώρες.
 7. Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Επίλυση ασκήσεων τόκου, επιτοκίου, χρόνου, κεφαλαίου, ανατοκισμού.
 8. Παρατηρήσεις:.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2, 74, 76, 77, 78,81 του Ν.Δ. 187/1973 «περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α 261).
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού αριθμ. 316/24.3.95.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας αριθμ. 233/3.5.95 μετά πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/586 1978
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/17 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/17 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/218 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/218 1989
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/70 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/70 1971