ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/254

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-07-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-07-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-06-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανάκληση αστυνομικού προσωπικού από την εφεδρεία στην ενέργεια.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α 49).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1986 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 152).
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α 36).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 645.150 δραχμών περίπου για το έτος 1995 και 4.742.572 δραχμών για το έτος 1996 και καθένα από τα επόμενα έτη. Η ανωτέρω δαπάνη έτους 1995 λόγω χαμηλού ύψους θα καλυφθεί από το σύνολο των πιστώσεων της κατηγορίας 0400 του προϋπολογισμού εξόδων Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ». Οι δαπάνες του έτους 1996 και επομένων ετών θα προβλέπονται και θα καλύπτονται από τις σχετικές πιστώσεις των κατ έτος προϋπολογισμών εξόδων της Ελληνικής Αστυνομίας.
  • Την υπ αριθ. 247/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-07-04 Ανάκληση αστυνομικού προσωπικού από την εφεδρεία στην ενέργεια.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/141