ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/260

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-07-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-07-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-07-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Τμημάτων Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αστυνομικά Τμήματα Διευθύνσεων Αστυνομίας Αττικής"
1.  
  Τα Τμήματα Ασφαλείας του άρθρου 18 του Π.Δ. 95/ 1987 (Α 56) καταργούνται. Τα ομώνυμα Αστυνομικά Τμήματα του άρθρου 17 του Π.Δ. 95/1987 των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.) ασκούν εντός της εδαφικής δικαιοδοσίας τους και τις αρμοδιότητες των ως άνω καταργουμένων Τμημάτων Ασφαλείας.
Άρθρο 2
1.  
  Τα Αστυνομικά Τμήματα του άρθρου 1 του παρόντος υπάγονται διοικητικά στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας και διορθώνονται εσωτερικά στα ακόλουθα Γραφεία:
 1. Γραμματείας.
 2. β) Αστυνόμευσης.
 3. γ) Ασφαλείας.
2.  
  Το Γραφείο Γραμματείας είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του Τμήματος, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών διοικητικής φύσεως. Επίσης το γραφείο αυτό χρειάζεται και τα θέματα διαχείρισης χρηματικού και υλικού της Αστυνομίας Υποδιεύθυνσης με την οποία συστεγάζονται.
3.  
  Το Γραφείο Αστυνόμευσης ασκεί τις αρμοδιότητες της αστυνομικής γενικής αστυνόμευσης και της πολιτικής κινητοποίησης, όπως ορίζονται από τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 77 του Π.Δ. 582/1984 (Α 208) και παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 454/1988 (Α 206). Το ίδιο Γραφείο φροντίζει και για την τοποθέτηση σκοπών σε πιθανούς στόχους εγκληματικών ενεργειών.
4.  
  Το Γραφείο Ασφαλείας ασκεί τις αρμοδιότητες της αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας όπως ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 3 και 6 του άρθρου 18 του Π.Δ. 95/1987 (Α 56), καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 454/1988 (Α 206). Επιπλέον, το Γραφείο Ασφάλειας, ύστερα από διαταγή του διοικητή του Τμήματος, ενεργεί προανάκριση και για την διερεύνηση εγκλημάτων ή συμβάντων, τα οποία λόγω βαρύτητας, του τρόπου, των μέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσης τους, συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών ή απαιτούν εξειδικευμένη ή παρατεταμένη ενέργεια προς αποκάλυψη των δραστών και συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την παραπομπή των υποθέσεων στη δικαιοσύνη.
Άρθρο 3
1.  
  Οι διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων είναι αξιωματικοί με βαθμό Αστυνομικού Υποδιευθυντή ή Αστυνόμου Α
2.  
  Σε κάθε Αστυνομικό Τμήμα τοποθετούνται ως υποδιοικητές μέχρι δύο (2) αξιωματικοί με βαθμό Αστυνόμου Α ή Β
3.  
  Οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Αστυνόμευσης και Ασφάλειας είναι αξιωματικοί με βαθμό Αστυνόμου Β ή Υπαστυνόμου Α ή Β και του Γραφείου Γραμματείας Ανθυπαστυνόμος ή Αρχιφύλακας Παραγωγικής Σχολής
Άρθρο 4
1.  
  Οι διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων, όσον αφορά τη διοίκηση:
 1. Προγραμματίζουν και ελέγχουν τη δράση της Υπηρεσίας με τη βοήθεια των υποδιοικητών και των προϊσταμένων Γραφείων
 2. Μεριμνούν ώστε η δράση των Γραφείων να έχει κοινή κατεύθυνση
 3. Καθιερώνουν κριτήρια, με βάση τα οποία αξιολογείται η απόδοση των Γραφείων της Υπηρεσίας τους, μεριμνούν για τη μέτρηση της απόδοσης τους, σε καθημερινή και μεγαλύτερων χρονικών περιόδων βάση, μελετούν και αξιολογούν τις σχετικές πληροφορίες και τέλος προβαίνουν στη διόρθωση των παρεκκλίσεων
 4. Τοποθετούν το προσωπικό σε θέσεις ανάλογες με τις δυνατότητες και τα προσόντα τους
 5. Φροντίζουν για τη διατήρηση σχέσεων καλής επικοινωνίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ του προσωπικού καθώς και για τη διατήρηση της συνοχής της Υπηρεσίας
 6. Ενεργούν συγκεντρώσεις του προσωπικού, στο σύνολο του ή κατά Γραφεία, δίδουν κατευθύνσεις και οδηγίες αναφορικά με την αποστολή και τη δράση της Υπηρεσίας, βεβαιώνονται για το ηθικό των αστυνομικών, ελέγχουν την εμφάνιση και το κανονικό της στολής καθώς και την καθαριότητα και κατάσταση του οπλισμού και των λοιπών εφοδίων που κατέχει το προσωπικό και διατάσσουν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη συντήρησή του
 7. Καθοδηγούν και εκπαιδεύουν το προσωπικό, με τη βοήθεια των υποδιοικητών και των προϊσταμένων Γραφείων, ώστε αυτό να είναι ικανό στο χειρισμό υπηρεσιακών θεμάτων
 8. Συντάσσουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τις εκθέσεις ικανότητας και τα πληροφοριακά σημειώματα των υποδιοικητών και γνωματεύουν επ αυτών που συντάσσουν οι υποδιοκητές
 9. Εκτελούν ανάλογα τα καθήκοντα που προβλέπονται από τις διατάξεις των εδαφ. δ, η και ιε της παρ. 1 του άρθρου 25 του Π.Δ. 141 /1991 για τους διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων.
2.  
  Όσον αφορά την άσκηση της αστυνόμευσης, της αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας και της πολιτικής κινητοποίησης, οι διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων:
 1. Είναι υπεύθυνοι έναντι των προϊσταμένων τους, για τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή τους, από πλευράς τάξης και ασφάλειας
 2. Μελετούν και ερευνούν το έγκλημα και τα αίτια της εγκληματικότητας στην περιφέρεια τους και διατάσσουν ή προτείνουν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος
 3. Σε περίπτωση σοβαρών αδικημάτων ή συμβάντων της καθ ύλη αρμοδιότητας τους μεταβαίνουν επιτόπου, διατάσσουν τη λήψη των αναγκαίων, κατά την κρίση τους, μέτρων, για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ή αναλαμβάνουν προσωπικά τη διεύθυνση των αστυνομικών επιχειρήσεων και το συντονισμό της αστυνομικής δράσης, εφόσον κρίνουν ότι είναι αναγκαίο ή διαταχθούν σχετικά, και αναφέρουν στους προϊσταμένους τους κατά τα ισχύοντα
 4. Αναλαμβάνουν την προανάκριση σοβαρών αδικημάτων και συμβάντων, εφόσον εκτιμήσουν ότι αυτό είναι αναγκαίο ή διαταχθούν σχετικά
 5. Μεριμνούν για την τήρηση της τάξης σε δημόσιους χώρους, κατά τις δημόσιες συγκεντρώσεις, ζητώντας έγκαιρα ενίσχυση της δυνάμεως τους, όταν το κρίνουν αναγκαίο
 6. Καθορίζουν στους υποδιοικητές τομείς ευθύνης, που μπορεί να καλύπτουν διάφορες δραστηριότητες του Τμήματος, πλην εκείνων που ασκούνται από τον ίδιο, κατά τις κείμενες διατάξεις
 7. Εκτελούν ανάλογα και τα καθήκοντα που προβλέπονται από τις διατάξεις των εδαφ. γ, ε και στ της παρ. 2 του άρθρου 25 του Π.Δ. 141 /1991 για τους διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων.
3.  
  Όσον αφορά τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας:
 1. Μελετούν την εισερχόμενη αλληλογραφία, επισημαίνουν τα ιδιαίτερης σημασίας και επείγουσας φύσης έγγραφα, σημειώνουν σ αυτά τις τυχόν παρατηρήσεις και οδηγίες τους προς τα αρμόδια Γραφεία και ακολούθως παραδίδουν αυτή στο Γραφείο Γραμματείας για την περαιτέρω διαχείριση της
 2. Ελέγχουν για την έγκαιρη διεξαγωγή της
 3. Υπογράφουν αναφορές και ιδιαίτερης σπουδαιότητας έγγραφα καθώς και τα αντίτυπα αυτών.
 4. Επίσης υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο υπογραφόμενο από τους υποδιοικητές και τους προϊσταμένους Γραφείων, όταν κρίνουν σκόπιμο λόγω της φύσης του εγγράφου ή όταν εισηγούνται την υπογραφή τούτου σ αυτούς οι υποδιοικητές και οι προϊστάμενοι Γραφείων.
 5. Είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο κάθε εγγράφου που φέρει την υπογραφή τους, εκτός αν διαπιστώνεται ότι δεν τέθηκαν υπόψη τους όλα τα απαραίτητα στοιχεία
 6. Αποφασίζουν όπως τεθούν στο αρχείο υποθέσεις που ανήκουν στην αποφασιστική αρμοδιότητα τους, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 57 του Π.Δ. 75/87.
Άρθρο 5 "Καθήκοντα υποδιοικητών Αστυνομικών Τμημάτων"
1.  
  Οι υποδιοικητές έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα: α) Είναι άμεσοι βοηθοί των διοικητών και ο αρχαιότερος αυτών αναπληρώνει το διοικητή σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος. β) Επιβλέπουν τη διεξαγωγή των εργασιών και συντονίζουν τη δράση του τομέα ευθύνης τους, που καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 περίπτ. στ του προηγουμένου άρθρου. γ) Ενημερώνονται για τα προβλήματα του τομέα ευθύνης τους, αξιολογούν αυτά και συμμετέχουν στο σχεδιασμό διάταξης της υπηρεσίας, για την αντιμετώπιση τους. δ) Βεβαιώνονται προσωπικά κατά τις τακτικές συγκεντρώσεις του προσωπικού των γραφείων και έκτακτα, όταν το κρίνουν αναγκαίο, για την καθαριότητα, την κατάσταση και το κανονικό της στολής, του οπλισμού και των λοιπών εφοδίων που κατέχει το προσωπικό και διατάσσουν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την κανονική συντήρησή τους. ε) Συντάσσουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τις εκθέσεις ικανότητας και τα πληροφοριακά σημειώματα των Αξιωματικών των Γραφείων και του προσωπικού Γραμματείας που ανήκουν στους τομείς ευθύνης τους και γνωματεύουν επ αυτών που συντάσσουν οι Προϊστάμενοι Γραφείων. στ) Λαμβάνουν γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας. ζ) Προσυπογράφουν όλα τα έγγραφα τα οποία υπογράφει ο διοικητής, ανάλογα με τον τομέα ευθύνης που έχει ανατεθεί σ αυτούς. η) Υπογράφουν τα έγγραφα και τα αντίτυπα αυτών για θέματα του τομέα ευθύνης τους, εφόδον δεν είναι ιδιαίτερης σπουδαιότητας και απευθύνονται σε ισότιμες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και σε άλλες δημόσιες αρχές και Υπηρεσίες, σε Οργανισμούς και σε Νομικά Πρόσωπα. θ) Είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο κάθε εγγράφου που φέρει την υπογραφή τους, εκτός αν διαπιστώνεται ότι δεν τέθηκαν υπόψη τους όλα τα απαραίτητα στοιχεία. ι) Εισηγούνται στο διοικητή του Τμήματος την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου που υπογράφουν οι ίδιοι, όταν κρίνουν σκόπιμο, λόγω της φύσης του εγγράφου. ια) Αποφασίζουν όπως τεθούν στο αρχείο υποθέσεις που ανήκουν στην αποφασιστική αρμοδιότητα του, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 57 του Π.Δ. 75/1987. ιβ) Όταν αναχωρούν από το αστυνομικό κατάστημα ενημερώνουν τον αξιωματικό ή υπαξιωματικό υπηρεσίας για το μέρος στο οποίο σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να αναζητηθούν.
Άρθρο 6 "Καθήκοντα προϊσταμένων Γραφείων Αστυνόμευσης"
1.  
  Οι προϊστάμενοι των Γραφείων Αστυνόμευσης, ως προ τη διεύθυνση του Γραφείου τους, έχουν ιδίως τα εξής καθήκοντα:
 1. Κατευθύνουν και ελέγχουν άμεσα την υπηρεσία του Γραφείου τους, ευθυνόμενοι προσωπικά για την κανονική και αποτελεσματική διεξαγωγή της
 2. Φροντίζουν για την ορθολογική δίκαιη και αντικειμενική κατανομή της υπηρεσίας μεταξύ του προσωπικού του Γραφείου τους, υπό την άμεση εποπτεία και το συντονισμό του αρμόδιου υποδιοικητή
 3. Προκαλούν τις ενέργειες του διοικητή του Τμήματος, για τον εφοδιασμό του Γραφείου τους με τον αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισμό
 4. Αναφέρουν στον υποδιοικητή ή στο διοικητή του Τμήματος για κάθε θέμα της αρμοδιότητας τους, για τον οποίο κρίνουν ότι πρέπει να λάβουν γνώση ή για το οποίο θεωρούν αναγκαία την παρέμβαση τους, και λαμβάνουν οδηγίες για τον περαιτέρω χειρισμό του
 5. Συντάσσουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τις εκθέσεις ικανότητας και τα πληροφοριακά σημειώματα του προσωπικού του γραφείου τους πλην των αξιωματικών
 6. Επίσης εκτελούν και τα καθήκοντα που προβλέπονται από τις διατάξεις των εδαφ. β, δ, στ, η και ιβ - ιε της παρ. 1 του άρθρου 25 του Π.Δ. 141/1991.
2.  
  Ως προς την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και την πολιτική κινητοποίηση οι ανωτέρω έχουν ιδίως τα εξής καθήκοντα:
 1. Προτείνουν στο διοικητή του Τμήματος τη χορήγηση, αφαίρεση ή ανάκληση των αστυνομικών αδειών, κατά τις κείμενες διατάξεις
 2. Σε περίπτωση σοβαρών αδικημάτων ή συμβάντων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους μεταβαίνουν, αμέσως, επιτόπου και επιλαμβάνονται προσωπικά για την αντιμετώπιση της κατάστασης, συντονίζουν τις αστυνομικές έρευνες και ενέργειες και επιμελούνται για την προανάκριση, αναφέροντας στον διοικητή του Τμήματος και στον αρμόδιο υποδιοικητή
 3. Σχεδιάζουν τα ληπτέα μέτρα για τη σύννομη και ασφαλή εκτέλεση των μεταγωγών αρμοδιότητος του γραφείου τους και φροντίζουν για τη διάθεση του αναγαίου προς τούτο προσωπικού και μέσων
 4. Σχεδιάζουν τα ληπτέα μέτρα για την ασφαλή φρούρηση των ατόμων που κρατούνται προσωρινά στα κρατητήρια του Τμήματος
 5. Εκδίδουν πρόγραμμα, με το οποίο καθορίζουν τις ώρες εξόδου των κρατουμένων από τα κρατητήρια για αναψυχή και τις ώρες και τα πρόσωπα, που εκτός των συνηγόρων, επιτρέπεται να τους επισκέπτονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 6. Τηρούν και εφαρμόζουν τα σχέδια πολιτικής κινητοποίησης
 7. Εκτελούν ανάλογα και τα καθήκοντα που προβλέπονται από τις διατάξεις των εδαφ. α, β και στ της παρ. 2 του άρθρου 25 του Π.Δ. 141/1991.
3.  
  Ως προς τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας του Γραφείου τους οι ανωτέρω έχουν τα εξής καθήκοντα:
 1. Παραλαμβάνουν την αλληλογραφία αρμοδιότητας τους, μετά των σχετικών φακέλλων, τη μελετούν, επισημαίνουν τα επείγοντα και ιδιαίτερης σημασίας έγγραφα, τα οποία και χειρίζονται ή σημειώνουν ο αυτά τις τυχόν οδηγίες τους και παραδίδουν αυτή στους αρμόδιους για ενέργεια
 2. Φροντίζουν για τη σύνταξη των σχεδίων των εγγράφων που αφορούν θέματα της αρμοδιότητας τους, με ακρίβεια και επιμέλεια, και υπογράφουν ως συντάκτες
4.  
  Οι Προϊστάμενοι των ανωτέρω Γραφείων ασκούν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με τις οδηγίες και διαταγές του Διοικητή και του αρμόδιου Υποδιοικητή, στα πλαίσια των κειμένων διατάξεων
Άρθρο 7
1.  
  Οι προϊστάμενοι των Γραφείων Ασφάλειας: α. Ως προς τη διευθυντή του Γραφείου τους και τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, ασκούν τα καθήκοντα που μνημονεύονται στην παρ. 1 και 3 του προηγουμένου άρθρου.
 1. Ως προς την εκπλήρωση της ειδικής αποστολής του γραφείου τους, εκτελούν ανάλογα τα καθήκοντα που προβλέπονται από τις διατάξεις των εδαφ. α εως ζ και θ της παρ. 2 του άρθρου 26 του Π.Δ. 141 /1991 για τους διοικητές των Τμημάτων Ασφαλείας.
 2. Επίσης εκτελούν τα καθήκοντα των εδαφίων α, β και γ της παρ. 2 του άρθρου 25 του Π.Δ. 141/1991, καθώς και τα καθήκοντα της παρ. 3 του άρθρου 26 του Π.Δ. 141/1991, εφόσον συντρέχει περίπτωση.
2.  
  Η διάταξη της παραγράφου 4 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζεται ανάλογα και για τους προϊσταμένους Γραφείων Ασφαλείας
Άρθρο 8 "Οι προϊστάμενοι των Γραφείων Γραμματείας:"
1.  
  Ως προς τη διευθυντή του Γραφείου τους και τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας ασκούν τα καθήκοντα που μνημονεύονται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 6 του παρόντος.
2.  
  Ως προς την εκπλήρωση της ειδικής αποστολής του Γραφείου τους:
 1. Φροντίζουν, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των υπολοίπων Γραφείων για τη διάθεση του προσωπικού στις τακτικές και έκτακτες εσωτερικές υπηρεσίες
 2. Τηρούν και εφαρμόζουν το σχέδιο ασφάλειας του οικήματος, μεριμνούν για τη φρούρηση, την ευταξία και την καθαριότητα του και προτείνουν στο διοικητή του Τμήματος μέτρα για τη συντήρηση του
 3. Φροντίζουν για την κανονική λειτουργία του φωτισμού και των λοιπών εγκαταστάσεων του οικήματος, (θέρμανση, ανελκυστήρες, υδραυλικά, ηλεκτρικά κ.λ.π.).
 4. Μεριμνούν για τη ασφαλή φύλαξη, του υλικού των Αστυνομικών Τμημάτων, καθώς και των δημοσίων και ιδιωτικών ειδών του προσωπικού που απουσιάζει προσωρινά από την υπηρεσία. ,.
 5. Προτείνουν στο διοικητή του Τμήματος τον εφοδιασμό της Υπηρεσίας με τα αναγκαία μέσα και υλικά, παραλαμβάνουν αυτά και μεριμνούν για την καλή λειτουργία και συντήρηση τους
 6. Μεριμνούν για τη διανομή των εφοδίων και υλικών στο προσωπικό
 7. Διαχειρίζονται την πάγια προκαταβολή
 8. Φροντίζουν για τη μισθοδοσία του προσωπικού
 9. Μεριμνούν για τη διεκπεραίωση των θεμάτων προσωπικού
 10. Μεριμνούν για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Τμήματος και ειδικότερα:
 11. (1) Μεριμνούν, δια των υφισταμένων τους, για την παραλαβή και αποσφράγιση της εισερχόμενης αλληλογραφίας και για την αναγραφή επί των εγγράφων της χρονολογίας εισόδου.
 12. (2) Λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των εγγράφων και μονογράφουν αυτά.
 13. (3) Φροντίζουν να τεθεί η εισερχόμενη αλληλογραφία εγκαίρως υπόψη του διοικητού και των υποδιοικητών, ώστε εγγράφως να δοθούν οι δέουσες οδηγίες, για το χειρισμό των θεμάτων από τα αρμόδια Γραφεία.
 14. (4) Φροντίζουν για την αρχειοθέτηση, για τη χρέωση της αλληλογραφίας στα αρμόδια Γραφεία, και μετά το χειρισμό, για τη δακτυλογράφηση των κειμένων.
 15. (5) Μετά την υπογραφή των εγγράφων από τους αρμοδίους παραλαμβάνουν την αλληλογραφία και μεριμνούν για τη σφράγιση και τη διεκπεραίωση της.
 16. (6) Παραδίδουν στο διοικητή του Τμήματος την αλληλογραφία που φέρει την ένδειξη «προσωπική» χωρίς ν αποσφραγίζουν αυτή.
3.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του παρόντος εφαρμόζεται ανάλογα και για τους προϊσταμένους Γραφείων Γραμματείας
Άρθρο 9 ". Καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας."
1.  
  1.Ο αξιωματικός υπηρεσίας έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: α. Ενεργεί προανάκριση, εφόσον απαιτείται κατά τον Κ.Π.Δ., για αδικήματα που καταγγέλλονται κατά το διάστημα της υπηρεσίας του. Δύναται επίσης να αναθέτει την διενέργεια της προανάκρισης σε υπαξιωματικό υπηρεσίας. Η προανάκριση ολοκληρώνεται από το βαθμοφόρο που επιλήφθηκε, ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της υπηρεσίας του, εκτός αν ο διοικητής του Τμήματος αναθέσει τη συνέχιση αυτής στον αξιωματικό ή υπαξιωματικό υπηρεσίας που τον διαδέχεται. β. Σε περίπτωση διάπραξης αδικήματος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σύλληψη των δραστών, την ανακάλυψη και κατάσχεση των προϊόντων και των πειστηρίων και την πρόληψη εξαφάνισης των ιχνών της εγκληματικής πράξης, μεταβαίνοντας επιτόπου, εφόσον δεν υπάρχει άλλος αξιωματικός να επιληφθεί και είναι κατά την κρίση του, αναγκαία η επέμβαση του, άλλως αποστέλλει τον υπαξιωματικό υπηρεσίας, αναφέροντας ταυτόχρονα στους αρμοδίους προϊσταμένους του. γ. Αναφέρει στους προϊσταμένους του κάθε σπουδαίο γεγονός ή πληροφορία που ενδιαφέρει την υπηρεσία του, καθώς και τις αρμόδιες αστυνομικές και άλλες αρχές, όταν αυτό προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και διαταγές. δ. Μεριμνά για την καταχώριση, σύμφωνα με τα ισχύοντα, των αναγκαίων εγγραφών στα υπηρεσιακά βιβλία. ε. Έχει στη διάθεση τους τους εξής πίνακες και στοιχεία: (1) Διάταξη της υπηρεσίας που ορίζει ο προϊστάμενος κάθε Γραφείου. (2) Προσωπικού της Υπηρεσίας, με τις διευθύνσεις και τους αριθμούς τηλεφώνων της κατοικίας και του αστυνομικού τμήματος της περιοχής. (3)Τηλεφώνου άμεσης ανάγκης και τηλεφώνων των λοιπών τοπικών αστυνομικών, δικαστικών, στρατιωτικών και πολιτικών αρχών. (4) Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής του Τμήματος. (5) Διάγραμμα τομέων και σκοπιών και δρομολόγια σκοπών και περιπόλων. στ. Μεριμνά ώστε να εκτελεστούν κανονικά οι μεταγωγές κρατουμένων του Τμήματος. ζ. Επιβλέπει για την κανονική εκτέλεση των καθηκόντων των άλλων οργάνων εσωτερικής υπηρεσίας της αλλαγής του. η. Δεν απομακρύνεται από το αστυνομικό κατάστημα παρά μόνο για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο, για να επιληφθεί σοβαρού αυτοφώρου αδικήματος ή συμβάντος, εφόσον δεν υπάρχει άλλος αξιωματικός, διατεταγμένος σε υπηρεσία, που μπορεί να επιληφθεί. θ. Εκτελεί και τα καθήκοντα που προβλέπονται από τις διατάξεις των εδαφ. β, ε, στ, η, θ και ι της παρ. 1 του άρθρου 60, των εδαφ. α, β, ε, ζ έως θ της παρ. 2 του ιδίου άρθρου και των εδαφ. στ έως ιγ της παρ. 3 του ιδίου άρθρου του Π.Δ. 141/1991.
Άρθρο 10 ". Υπαξιωματικός Υπηρεσίας."
1.  
  Για την υποβοήθηση του έργου του αξιωματικού υπηρεσίας, ορίζεται και υπαξιωματικός υπηρεσίας, ο οποίος έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: α. Ενεργεί προανακρίσεις κατ εντολήν και υπό την άμεση επίβλεψη του αξιωματικού υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. β. Καταχωρίζει στα υπηρεσιακά βιβία τις αναγκαίες εγγραφές, σύμφωνα με τις διαταγές και οδηγίες του αξιωματικού υπηρεσίας. γ. Βοηθά τον αξιωματικό υπηρεσίας στην εκτέλεση των καθηκόντων του και αναπληρώνει αυτόν σε περίπτωση απομάκρυνσης του από την Υπηρεσία.
Άρθρο 11 ". Καθήκοντα λοιπού προσωπικού."
1.  
  Για τα καθήκοντα των λοιπών οργάνων εσωτερικής υπηρεσίας του τμήματος και του προσωπικού των Γραφείων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 64 - 69 του Π.Δ. 141/1991 και των άρθρων 59 - 61 του Π.Δ. 75/1987.
Άρθρο 12 "Αστυνομικές Υποδιευθύνσεις. Εποπτεία - Συντονισμός Αστυνομικών Τμημάτων."
1.  
  Οι Υποδιευθύνσεις Αστυνομίας που προβλέπονται από το άρθρο 13 του Π.Δ. 95/1987 (Α-56) μετονομάζονται σε Αστυνομικές Υποδιευθύνσεις και εξακολουθούν να διέπονται ως προς την τοπική τους αρμοδιότητα, την οργάνωση και τη λειτουργία τους από τις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου.
2.  
  Οι διευθυντές των ανωτέρω Υποδιευθύνσεων εποπτεύουν, συντονίζουν και ελέγχουν τη δράση όλων των Αστυνομικών Τμημάτων της δικαιοδοσίας τους, σύμφωνα με τις οδηγίες και διαταγές των διευθυντών των καθ ύλην αρμοδίων Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α., συντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας των διοικητών των Αστυνομικών Τμημάτων και γνωματεύουν επ αυτών που συντάσσουν οι προαναφερόμενοι διοικητές.
3.  
  Επιπλέον, ο διευθυντής της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Καλλιθέας ασκεί τις αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγράφου και επί του Πρότυπου Τμήματος Καλλιθέας, χωρίς να απαιτείται, για τη σύνταξη της εκθέσεως ικανότητας του διοικητού του ανωτέρω Τμήματος, πληροφοριακό σημείωμα του διευθυντού της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής
4.  
  Σε περίπτωση σοβαρών υποθέσεων τάξης ή ασφάλειας ή κατόπιν σχετικής διαταγής, οι διευθυντές των Αστυνομικών Υποδιευθύνσεων, αναλαμβάνουν οι ίδιοι τη διεύθυνση των αστυνομικών ενεργειών, συμμορφούμενοι με τις οδηγίες και διαταγές του καθ ύλη αρμοδίου διευθυντή Αστυνομίας ή Ασφαλείας
Άρθρο 13
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος καταργούνται οι Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας που προβλέπονται από τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του Π.Δ. 95/1987 (Α-56), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του Διατάγματος αυτού.
2.  
  Στην παρ. 5 του άρθρου 3 του Π.Δ. 97/1995 (Α-60) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Επιπλέον το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης του Πρότυπου Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών διαχειρίζεται και θέματα χρηματικού και υλικού της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Καλλιθέας
3.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, και της παρ. 3 του άρθρου 6 του παρόντος, οι διατάξεις που αφορούν τα Πρότυπα Αστυνομικά Τμήματα και τα Αστυνομικά Τμήματα γενικής αρμοδιότητος που λειτουργούν στην περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος.
4.  
  Το Συνεργείο Εγκληματολογικής Σήμανσης που προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 10 του Π.Δ. 198/1993 υπάγεται διοικητικά στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
5.  
  Λεπτομέρειες και θέματα δευτερεύουσας σημασίας που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος ρυθμίζονται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 14 ". Έναρξη ισχύος."
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α, β, και στ του Ν. 1481 /1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 (Α 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α 36).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 2.000.000 δραχμών περίπου μόνο για το έτος 1995 οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό εξόδων, αλλά λόγω του χαμηλού ύψους των θα αντιμετωπισθούν από υπάρχουσες σχετικές πιστώσεις του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».
 • Την 379/95 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-07-13 Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Τμημάτων Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/144
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/582 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/582 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/75 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/75 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/95 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/95 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/454 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/454 1988
Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. 1991/141 1991
Τροποποίηση και συμπλήρωση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1993/198 1993
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Πρότυπων Αστυνομικών Τμημάτων και άλλες διατάξεις. 1995/97 1995