Προσαρμογή της ελληνικής τραπεζικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ αριθμ. 92/30/ΕΟΚ Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 110/ 28.4.92) «σχετικά με την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός του Προεδρικού Διατάγματος"
1.  
  Σκοπός του διατάγματος αυτού είναι η προσαρμογή της ελληνικής τραπεζικής νομοθεσίας προς το κοινοτικό δίκαιο και ιδιαίτερα προς τις διατάξεις της υπ αριθμ. 92/30/ ΕΟΚ Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 110/28.4.92) «σχετικά με την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση». Αρθρο 2 ΟρισμοίΚατά την έννοια του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος νοούνται ως: - Πιστωτικό ίδρυμα: πιστωτικό Ίδρυμα όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του νόμου 2076/92 (ΦΕΚ Α 130) καθώς και όλες οι ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις που πληρούν τον ορισμό του άρθρου αυτού και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε τρίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα. -Χρηματοδοτικό Ίδρυμα: χρηματοδοτικό ίδρυμα κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 6 του νόμου 2076/92. - Χρηματοδοτική εταιρεία: χρηματοδοτικό ίδρυμα, του οποίου οι θυγατρικές επιχειρήσεις είναι αποκλειστικώς ή κυρίως πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, ενώ μία τουλάχιστον από τις θυγατρικές αυτές επιχειρήσεις είναι πιστωτικό ίδρυμα. - Μικτή εταιρεία: μητρική επιχείρηση, η οποία δεν είναι χρηματοδοτική εταιρεία ή πιστωτικό ίδρυμα και μεταξύ των θυγατρικών της οποίας περιλαμβάνεται ένα τουλάχιστον πιστωτικό ίδρυμα. - Επιχείρηση παροχής επικουρικών τραπεζικών υπηρεσιών: επιχείρηση της οποίας η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην απόκτηση ή διαχείριση ακινήτων, στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής ή σε κάθε άλλη παρεμφερή δραστηριότητα βοηθητικού χαρακτήρα σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα ενός ή περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων. - Συμμετοχή: η άμεση ή έμμεση κατοχή τουλάχιστον του 20% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου μιας επιχείρησης. - Μητρική επιχείρηση: η μητρική επιχείρηση κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 42ε παρ. 5 εδ. α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και κάθε επιχείρηση η οποία, κατά τη γνώμη των αρμόδιων αρχών, ασκεί πράγματι δεσπόζουσα επιρροή επί άλλης επιχειρήσεως. - Θυγατρική επιχείρηση: η θυγατρική επιχείρηση κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 42ε παρ. 5 εδ. α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και κάθε επιχείρηση επί της οποίας άλλη επιχείρηση (μητρική) ασκεί, κατά τη γνώμη των αρμόδιων αρχών, δεσπόζουσα πράγματι επιρροή. Κάθε θυγατρική επιχείρηση άλλης θυγατρικής θεωρείται επίσης θυγατρική της μητρικής επιχείρησης, που είναι επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτών. - Αρμόδιες αρχές: οι εθνικές αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες βάσει του νόμου ή κανονιστικών διατάξεων να ασκούν την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Άρθρο 3
1.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζεται σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, καθώς και στις χρηματοδοτικές εταιρείες και στις μικτές εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
2.  
  Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος η Τράπεζα της Ελλάδος και οι κεντρικές τράπεζες των άλλων κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
3.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται ως χρηματοδοτικά ιδρύματα και τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 2076/92 για την ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις, δυνάμει του άρθρου 3 παρ. 2 (β-δ) και 3 του νόμου αυτού. ·.
Άρθρο 4 "Αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος Πιστωτικά ιδρύματα υποκείμενα σε ενοποιημένη εποπτεία"
1.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία σε ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος:
 1. επί των πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν ως θυγατρική επιχείρηση τουλάχιστον ένα πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή διαθέτουν συμμετοχή σ αυτό, ή
 2. επί των πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν ως μητρική επιχείρηση μία χρηματοδοτική εταιρεία η οποία έχει επίσης συσταθεί στην Ελλάδα.
 3. Στην περίπτωση αυτή η εποπτεία του πιστωτικού ιδρύματος γίνεται επί τη βάσει της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής κατάστασης της χρηματοδοτικής εταιρείας.
2.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί επίσης εποπτεία σε ενοποιημένη βάση επί των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν ως μητρική επιχείρηση χρηματοδοτική εταιρεία η οποία έχει συσταθεί σε άλλο κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υπό τον όρο ότι:
 1. η εταιρεία αυτή δεν έχει ως θυγατρικές πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλο μέλος, ή
 2. η μητρική χρηματοδοτική εταιρεία έχει μεν ως θυγατρικές και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, κανένα όμως από αυτά δεν εδρεύει στο κράτος μέλος στο οποίο έχει αυτή συσταθεί, συντρέχει δε επιπροσθέτως και μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 3. i) η άσκηση της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση έχει ανατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος κατόπιν συμφωνίας με τις αρμόδιες αρχές των λοιπών ενδιαφερομένων κρατών μελών (συμπεριλαμβανομένου και εκείνου στο οποίο έχει συσταθεί η χρηματοδοτική εταιρεία) ή ϋ) δεν υπάρχει σχετική κατά τα ως άνω συμφωνία, πλην όμως το πιστωτικό ίδρυμα το οποίο εδρεύει στην Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο από πλευράς συνολικού ύψους ισολογισμού ή - σε περίπτωση που τα θυγατρικά πιστωτικά ιδρύματα είναι ισομεγέθη - εκείνο που εδρεύει στην Ελλάδα έχει λάβει πρώτο την άδεια λειτουργίας του
3.  
  Εάν με βάση τις αμέσως ανωτέρω υπό στοιχεία 2 β) περ. ί) και ii) προϋποθέσεις προκύπτει ότι αρμόδια για την άσκηση της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση δεν είναι η Τράπεζα της Ελλάδος αλλά οι αρχές άλλου κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τότε τα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2 πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να υποβάλλουν στις εν λόγω αρχές τα απαραίτητα για την εποπτεία αυτή στοιχεία.
4.  
  Για την αποτελεσματικότερη άσκηση της εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να συμφωνήσει με τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την κατανομή της αρμοδιότητας κατά τρόπο διάφορο από τον οριζόμενο στις παραγράφους 1 εδαφ. β) και 2 εδάφ. α) του παρόντος άρθρου.
5.  
  Σε περίπτωση κατά την οποία πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα έχει ως μητρική επιχείρηση μικτή εταιρεία που εδρεύει σε κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να ζητήσει από τη μικτή εταιρεία και τις τυχόν άλλες θυγατρικές της, είτε απευθείας είτε μέσω του θυγατρικού πιστωτικού ιδρύματος, την παροχή κάθε πληροφορίας αναγκαίας για την άσκηση της εποπτείας του ιδρύματος αυτού, συμπεριλαμβανομένων και των αναλυτικών εκθέσεων των εξουσιοδοτημένων για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οργάνων προς τα όργανα διοίκησης της εταιρείας. Αντίστοιχα, μικτή εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα και είναι μητρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύματος που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και οι εδρεύουσες στην Ελλάδα επιχειρήσεις που είναι θυγατρικές της μικτής μητρικής επιχείρησης, υποχρεούνται να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους απευθείας ή μέσω του θυγατρικού πιστωτικού ιδρύματος, τις ως άνω αναφερόμενες πληροφορίες. Τις ίδιες ως άνω πληροφορίες μπορεί να ζητήσει επίσης η Τράπεζα της Ελλάδος και από τις μη υποκείμενες σε εποπτεία σε ενοποιημένη βάση θυγατρικές ενός πιστωτικού ιδρύματος ή μιας χρηματοδοτικής εταιρείας. Η παροχή των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων κατ ουδένα τρόπο συνεπάγεται την επί των μικτών εταιρειών και των θυγατρικών τους που δεν αποτελούν πιστωτικά ή εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτικά ιδρύματα άσκηση εποπτείας σε ατομική βάση εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος. Το ίδιο ισχύει και για τις χρηματοδοτικές εταιρείες και τις μη εποπτευόμενες από την Τράπεζα της Ελλάδος θυγατρικές τους επιχειρήσεις.
Άρθρο 5
1.  
  Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος είναι δυνατόν να εξαιρεθεί από την ενοποίηση ένα πιστωτικό ή ένα χρηματοδοτικό ίδρυμα ή μια επιχείρηση παροχής επικουρικών τραπεζικών υπηρεσιών τα οποία αποτελούν θυγατρικές επιχειρήσεις ή στα οποία διακρατείται συμμετοχή, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. η επιχείρηση που πρόκειται να περιληφθεί στην ενοποίηση ευρίσκεται σε τρίτη εκτός Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων χώρα όπου υπάρχουν νομικά εμπόδια στη διαβίβαση των αναγκαίων πληροφοριών, ή
 2. η επιχείρηση που πρόκειται να περιληφθεί στην ενοποίηση κρίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος αμελητέα σε σχέση με τους στόχους της εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά την έννοια του άρθρου 97 παρ. 1 του Κ. Ν. 2190/1920 ή έχει συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει το χαμηλότερο των ακόλουθων δύο ποσών:
 3. i) είτε το ισότιμο των 10 εκ.
 4. ΕCU, ii) είτε το 1 % του συνολικού ισολογισμού της μητρικής ή της κατέχουσας τη συμμετοχή επιχείρησης.
 5. Αν ωστόσο στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν πολλές επιχειρήσεις, τότε αυτές πρέπει παρά ταύτα να υπαχθούν στην ενοποίηση, εφόσον ως σύνολο παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον σε σχέση με τους ως άνω στόχους, ή.
 6. όταν κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος η ενοποίηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της προς έλεγχο επιχείρησης θα αντενδείκνυτο ή θα μπορούσε να οδηγήσει σε λάθη όσον αφορά τους στόχους της εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων των άρθρων 97,98 παρ. 1 και 130 παρ. 3τουΚ.Ν. 2190/1920.
2.  
  Σε περίπτωση κατά την οποία, κατ εφαρμογή μιας των περιπτώσεων β) ή γ) της προηγουμένης παραγράφου ή ανάλογων διατάξεων που έχει θεσπίσει άλλο κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι αρμόδιες αρχές του κράτους αυτού δεν υπάγουν σε ενοποίηση ένα θυγατρικό πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να ζητήσει από τη μητρική επιχείρηση πληροφορίες που θα διευκολύνουν την άσκηση της εποπτείας του. Το αυτό ισχύει και ως προς την υποχρέωση μητρικής επιχείρησης που εδρεύει στην Ελλάδα να παρέχει πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όταν για τους ίδιους λόγους η Τράπεζα της Ελλάδος εξαιρεί από την ενοποίηση θυγατρικά της μητρικής αυτής επιχείρησης πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη.
Άρθρο 6
1.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση με τη μορφή και κατά την έκταση που περιγράφονται στις παραγράφους 2-7 του παρόντος άρθρου. Η εποπτεία αυτή καλύπτει τουλάχιστον τους παρακάτω τομείς:.
 1. έλεγχο της φερεγγυότητας, και γενικά του πιστωτικού κινδύνου
 2. έλεγχο της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη των κινδύνων της αγοράς, περιλαμβανομένου του συναλλαγματικού κινδύνου από ανοικτές θέσεις
 3. έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων και γενικά της συγκέντρωσης κινδύνων
 4. έλεγχο της τήρησης των ορίων του άρθρου 16 του Ν. 2076/1992 προκειμένου για όμιλο που έχει ως μητρική επιχείρηση πιστωτικό ίδρυμα.
2.  
  Για τους σκοπούς της άσκησης εποπτείας σε ενοποιημένη βάση, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού καθώς και τα έσοδα και τα έξοδα των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που είναι θυγατρικές επιχειρήσεις μιας μητρικής επιχείρησης (πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος ή χρηματοδοτικής εταιρείας) ενσωματώνονται ακέραια στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ολική ενοποίηση)
3.  
  Με απόφαση της Τράπεζα της Ελλάδος εφαρμόζεται η αναλογική ενοποίηση, υπό την έννοια του τρίτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου, σε περιπτώσεις που διακρατούνται συμμετοχές σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα από επιχείρηση που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση και ασκεί τη διοίκηση των ιδρυμάτων αυτών από κοινού με μία ή περισσότερες επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση. Η Τράπεζα της Ελλάδος αποφασίζει την επιβολή στις περιπτώσεις αυτές της αναλογικής ενοποίησης κρίνοντας κατά περίπτωση εάν η ευθύνη της επενδύουσας επιχείρησης ή των επενδυουσών επιχειρήσεων που δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση περιορίζεται στο μέρος των κεφαλαίων των πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που κατέχουν. Ως αναλογική ενοποίηση νοείται η ενσωμάτωση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού καθώς και των εσόδων και εξόδων των ενοποιούμενων πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου των ή των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η επενδύουσα επιχείρηση.
4.  
  Με την επιφύλαξη εφαρμογής της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, σε περιπτώσεις άλλων πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 3 συμμετοχών σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 έως 7 και 9 του άρθρου 106 του κωδ. Ν. 2190/20.
5.  
  Πέραν των προαναφερθεισών περιπτώσεων, σε ενοποίηση υπόκεινται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα για τα οποία συντρέχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. Όταν κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος ένα πιστωτικό ίδρυμα ασκεί σημαντική επιρροή επί ενός ή πλειόνων πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων χωρίς να διαθέτει συμμετοχή στα ιδρύματα αυτά
 2. Όταν δύο ή περισσότερα πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα έχουν τεθεί υπό ενιαία διεύθυνση και δεν υπάγονται στην περίπτωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου
 3. Όταν τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα δύο ή περισσοτέρων πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων αποτελούνται κατά πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα.
 4. Η μορφή της ενοποίησης στις ως άνω περιπτώσεις, α), β) και γ) είναι η οριζόμενη στο άρθρο 96 του Κ.Ν. 2190/ 20.
6.  
  Όταν επιβάλλεται η ενοποιημένη εποπτεία κατ εφαρμογή του άρθρου 4 του παρόντος, οι επιχειρήσεις παροχής επικουρικών τραπεζικών υπηρεσιών περιλαμβάνονται στην ενοποίηση στις περιπτώσεις και με τις μεθόδους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου
7.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι δυνατόν να επιβάλει την ενοποίηση στα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα που συνδέονται με επιχειρήσεις κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου κατά διαφορετική μορφή και έκταση εφόσον κρίνει ότι με τον τρόπο αυτό εξυπηρετείται αποτελεσματικότερη εποπτεία των συγκεκριμένων πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
Άρθρο 7
1.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων των Πράξεων του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αριθ. 2053/92 (ΦΕΚ Α- 49/1.4.92) (κεφ. Ι, Δβ εδάφ. 2) και 2054/92 (ΦΕΚ Α 49/1.4.92) (κεφ. 3 παρ. 3 και κεφ. 9 παρ. 3), η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να μην εφαρμόσει σε υποενοποιημένη ή ατομική βάση τους κανόνες εποπτείας στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, στα πιστωτικά εκείνα ιδρύματα τα οποία ως μητρικές επιχειρήσεις υπόκεινται σε ενοποιημένη εποπτεία καθώς και στις θυγατρικές τους επιχειρήσεις που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη εποπτεία του μητρικού πιστωτικού ιδρύματος. Η ίδια δυνατότητα ισχύει και για τα πιστωτικά ιδρύματα των οποίων η μητρική επιχείρηση είναι χρηματοδοτική εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα, εφόσον αυτή υπόκειται στην εποπτεία που ασκείται επί των πιστωτικών ιδρυμάτων και ιδίως στους κανόνες εποπτείας στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος. Στις περιπτώσεις αυτές, ωστόσο, η Τράπεζα της Ελλάδος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί η ορθή κατανομή του κεφαλαίου εντός του τραπεζικού ομίλου.
2.  
  Σε περίπτωση ωστόσο πιστωτικού ιδρύματος το οποίο εδρεύει στην Ελλάδα και αποτελεί θυγατρική άλλου πιστωτικού ιδρύματος που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Τράπεζα της Ελλάδος εφαρμόζει επ αυτού τους κανόνες εποπτείας στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1 είτε σε ατομική είτε σε μερικώς ενοποιημένη βάση, ανεξάρτητα από την υπαγωγή ή μη του μητρικού πιστωτικού ιδρύματος σε ενοποιημένη εποπτεία εκ μέρους των αρμοδίων αρχών.
3.  
  Παρά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, σε περίπτωση πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος που εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και αποτελεί θυγατρική πιστωτικού ιδρύματος που εποπτεύεται από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί, με απόφαση της και κατόπιν διμερούς σχετικής συμφωνίας, να εκχωρήσει την εποπτική της αρμοδιότητα στις εν λόγω αρμόδιες αρχές. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την ύπαρξη και το περιεχόμενο τέτοιου είδους συμφωνιών.
Άρθρο 8 "Παροχή και ανταλλαγή πληροφοριών. Συνεργασία αρμοδίων αρχών"
1.  
  Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην εποπτεία σε ενοποιημένη βάση καθώς και οι μικτές εταιρείες και οι θυγατρικές τους ή οι προβλεπόμενες στο άρθρο 4 παρ. 5 εδ. β του παρόντος επιχειρήσεις, υποχρεούνται να παρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφορίες και στοιχεία απαραίτητα για την άσκηση της εποπτείας αυτής καθώς και να τα ανταλλάσσουν μεταξύ τους, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για τους σκοπούς του παρόντος, μη εφαρμοζομένων στις περιπτώσεις αυτές τυχόν ισχυόντων με βάση άλλες διατάξεις της νομοθεσίας περιορισμών ως προς την κοινοποίηση εμπιστευτικών ή απορρήτων στοιχείων.
 1. Προς διευκόλυνση της άσκησης της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση, σε περίπτωση κατά την οποία η μητρική επιχείρηση και ένα από τα θυγατρικά της πιστωτικά ιδρύματα είναι εγκατεστημένα σε διαφορετικά κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος ανταλλάσσει με τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων άλλων κρατών μελών όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία για την άσκηση της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση, μη εφαρμοζομένων στις περιπτώσεις αυτές τυχόν ισχυόντων με βάση άλλες διατάξεις της νομοθεσίας περιορισμών ως προς την κοινοποίηση εμπιστευτικών ή απορρήτων στοιχείων.
 2. Ειδικότερα σε περίπτωση που η μητρική επιχείρηση είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, συντρέχει όμως αρμοδιότητα της Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους να συγκεντρώσουν και να διαβιβάσουν προς αυτήν όλες τις απαραίτητες για την άσκηση της εποπτείας πληροφορίες.
 3. Αντίστοιχα, σε περίπτωση κατά την οποία η μητρική επιχείρηση είναι μεν εγκατεστημένη στην Ελλάδα την αρμοδιότητα όμως για την άσκηση της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση έχουν οι αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους, η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον της ζητηθεί από τις εν λόγω αρχές, συγκεντρώνει και τους διαβιβάζει όλα τα απαραίτητα για την άσκηση της εποπτείας αυτής πληροφοριακά στοιχεία.
3.  
  Σε περίπτωση κατά την οποία ένα πιστωτικό ίδρυμα, μια χρηματοδοτική εταιρεία ή μια μικτή εταιρεία ελέγχει μία ή περισσότερες θυγατρικές που είναι ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλου είδους επιχειρήσεις που προσφέρουν επενδυτικές υπηρεσίες και υπόκεινται σε καθεστώς προηγούμενης έγκρισης, η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το Υπουργείο Εμπορίου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που ασκούν εποπτεία επί των επιχειρήσεων αυτών, για την αποτελεσματική άσκηση της εποπτείας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μη εφαρμοζομένων στις περιπτώσεις αυτές τυχόν ισχυόντων με βάση άλλες διατάξεις της νομοθεσίας περιορισμών ως προς την κοινοποίηση εμπιστευτικών η απορρήτων στοιχείων
4.  
  Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου περιπτώσεων, οι πληροφορίες που συλλέγονται και ανταλλάσσονται βάσει των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, υπόκεινται στο επαγγελματικό - υπηρεσιακό απόρρητο, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 21 του Ν. 2076/92 καθώς και στους τυχόν ισχύοντες με βάση άλλες διατάξεις της νομοθεσίας περιορισμούς ως προς την κοινοποίηση εμπιστευτικών ή απορρήτων στοιχείων.
5.  
  Σε περίπτωση κατά την οποία οι αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιθυμούν, στα πλαίσια της εφαρμογής του παρόντος, να ελέγξουν την ακρίβεια στοιχείων και πληροφοριών επί επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, απευθύνουν σχετικό αίτημα στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είτε προβαίνει η ίδια στον έλεγχο των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών είτε επιτρέπει στις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές να διενεργήσουν τον εν λόγω έλεγχο οι ίδιες ή μέσω των εξουσιοδοτημένων από αυτές εμπειρογνωμόνων ή ελεγκτών. Αντίστοιχα η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου περί επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη, προβαίνει, στα πλαίσια της εφαρμογής του παρόντος, με ανάλογες προς τα ως άνω διαδικασίες στον έλεγχο της ακρίβειας των σχετικών με τις επιχειρήσεις αυτές πληροφοριών και στοιχείων.
6.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρχή αρμόδια για την άσκηση της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση, καταρτίζει κατάλογο των χρηματοδοτικών εταιρειών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1 β) και 2 του παρόντος, τον οποίο κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών καθώς και στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 9
1.  
  Οι επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνονται στην εποπτεία σε ενοποιημένη βάση δυνάμει του παρόντος, υποχρεούνται να θεσπίσουν κατάλληλες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων που είναι αναγκαία για την άσκηση της εποπτείας αυτής
2.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους για την επαλήθευση των πληροφοριών και στοιχείων που της αποστέλλουν τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι χρηματοδοτικές εταιρείες καθώς και οι μικτές εταιρείες και οι θυγατρικές τους, στα πλαίσια της άσκησης εποπτείας σε ενοποιημένη βάση. Αν μία μικτή εταιρεία ή μία από τις θυγατρικές της είναι ασφαλιστική επιχείρηση, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει και τη διαδικασία του άρθρου 8 παρ. 3. Αν η μικτή εταιρεία ή μία των θυγατρικών της βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η επιτόπια επαλήθευση των πληροφοριακών στοιχείων γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 8 παρ. 5.
3.  
  Οι προβλεπόμενες στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου διαδικασίες επαλήθευσης των πληροφοριών εφαρμόζονται και στην περίπτωση των θυγατρικών επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 5 εδ. β του παρόντος.
4.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει διευκρινίσεις και δίνει ειδικότερες οδηγίες προς τα εποπτευόμενα ιδρύματα, εταιρείες και επιχειρήσεις για την αποτελεσματικότερη άσκηση εποπτείας, σε ενοποιημένη βάση στους τομείς που καλύπτει η εποπτεία αυτή
Άρθρο 10
1.  
  Με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων της ποινικής νομοθεσίας, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί με την απόφαση της να επιβάλει κατά των χρηματοδοτικών ή μικτών εταιρειών και των υπευθύνων στελεχών τους κυρώσεις ή μέτρα με σκοπό την παύση διαπιστωθεισών παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος ή των αιτίων που προκαλούν τις παραβάσεις αυτές καθώς και παραβάσεων των αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδίδονται για την εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται ιδίως σε περίπτωση άρνησης χορήγησης των ζητουμένων στοιχείων ή παροχής ανακριβών στοιχείων ή παρακώλυσης με οποιοδήποτε τρόπο των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος και τα εξουσιοδοτημένα όργανα της ή από τις τυχόν αρμόδιες για την άσκηση εποπτείας σε ενοποιημένη βάση αρχές των άλλων κρατών μελών ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα τους.
2.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται να επιβάλει, βάσει της ως άνω παραγράφου 1, τις εξής κυρώσεις και μέτρα:
 1. Να αποφασίζει την έκπτωση των υπευθύνων για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις μελών των οργάνων της διοίκησης της εταιρείας.
 2. Η αντικατάσταση των μελών που εκπίπτουν γίνεται σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και τη νομοθεσία περί εταιρειών.
 3. Να διατάσσει την απομάκρυνση των υπεύθυνων για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις διευθυντικών στελεχών των ως άνω εταιρειών
 4. Να επιβάλει στις χρηματοδοτικές ή μικτές εταιρείες και στα πρόσωπα που τις διοικούν ή κατέχουν συμμετοχή σε αυτές, τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 17 του Ν. 2076/92 όσον αφορά τη σχέση τους με τα θυγατρικά πιστωτικά ιδρύματα.
 5. Να επιβάλει χρηματικά πρόστιμα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι δρχ. 100 εκατομ. κατά των χρηματοδοτικών ή μικτών εταιρειών που παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος καθώς και κατά των μελών των οργάνων διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών τους τα οποία παραβιάζουν εν γνώσει τους τις διατάξεις αυτές.
Άρθρο 11
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται η Πράξη του Διοικητή της Τράπεζα της Ελλάδος με αριθ. 678/86 (ΦΕΚ Α 9/86). Όπου στην κειμένη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην εν λόγω καταργούμενη Πράξη, αυτή νοείται ως αναφορά ή παραπομπή στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα.
2.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος τροποποιείται η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του Ν. 2076/1992 ως εξής: Αρμόδιες αρχές οι εθνικές αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες βάσει του νόμου ή κανονιστικών διατάξεων να ασκούν την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων
Άρθρο 12
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 3, 4 και 5 του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ Α34), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α101 ), με τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/84 (ΦΕΚ Α 70) και 31 του 2076/92 (ΦΕΚ Α 130) και με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 1440/84. β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154).
 • Την υπ αριθμ. Β3-356/21.7.94 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εμπορίου για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου (ΦΕΚ Β 567/94).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθμ. 315/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Εμπορίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/3-356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/3-356 1994
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2246/16.9.93, όπως ισχύει, που αφορά στην εποπτεία και έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων. (Συνεδρίαση 36/29.6.99, θέμα 7) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1999/2_12.08.1999 1999
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2495/28.5.2002 Τροποποίηση της Μηνιαίας Λογιστικής Κατάστασης που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ 2458/1.3.2000). ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2002/1_05.06.2002 2002
Πράξη Διοικητή αριθ. 2563/19.7.2005 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ αριθμ. ΠΔ/ΤΕ 1313/9.6.1988 με θέμα «Στοιχεία που θα υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση ελέγχου φερεγγυότητας, ρευστότητας και αποδοτικότητας[...]" 2005/1_01.08.2005 2005
Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άϋλες μετοχές. 1996/2396 1996
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις 2003/3148 2003
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοοικο[...]" 2006/3455 2006
Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις. 2007/3601 2007
Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις. 2009/3746 2009