ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/268

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-07-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-07-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-07-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επέκταση των ορίων του στη θέση «Πούντα» Αμπελακίων Σαλαμίνας αναγνωρισμένου και λειτουργούντος Ελευθέρου Τελωνειακού Συγκροτήματος ναυπήγησης και επισκευής πλοίων της εταιρείας «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ Α.Ε.».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα όρια της εδαφικής έκτασης του στη θέση «Πούντα» Αμπελακίων Σαλαμίνας ανεγνωρισμένου και λειτουργούντος βάσει του αριθ. 1/64 Β.Δ. (ΦΕΚ 1Α/65) Ελευθέρου Τελωνειακού Συγκροτήματος ναυπήγησης και επισκευής πλοίων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια με τα Β.Δ. 515/66 (ΦΕΚ 128Α/66), 352/70 (ΦΕΚ 113Α/70), 523/71 (ΦΕΚ 157Α/71 ) και Π.Δ. 176/76 (ΦΕΚ 64Α/76), 51/90 (ΦΕΚ 19Α/80), 119/91 (ΦΕΚ 47Α/91) και 95/92 (ΦΕΚ 45Α/92) και ισχύει σήμερα για την εταιρεία με τη νέα επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ Α.Ε.», επεκτείνονται με την προσθήκη έκτασης που οριοθετείται στο συνημμένο στο παρόν διάταγμα, τοπογραφικό διάγραμμα από 3.10.94 του Αγρονόμου Τοπογράφου Γρηγορίου Δ. Ρούμπου νοτιοδυτικά του ήδη λειτουργούντος Συγκροτήματος και αποτελείται από δύο επί μέρους τμήματα ως εξής: α) Από ένα τμήμα με στοιχεία Α-Β-Ξ-Ο-Π-Ι1-Ι-Α-Ω-Α εμβαδού έξι χιλιάδων τριακοσίων δέκα επτά και 20/100 (6.317,20) τετραγωνικών μέτρων ανήκον στην εταιρεία «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΑΕ» σύμφωνα με τα αριθμ. 21280 και 21281 /12.8.92 συμβόλαια αγοράς της Συμβολαιογράφου Πειραιά Μαρίας Βλαχάκου - Ιωαννίδου και β) Από ένα τμήμα με στοιχεία Α-Ι-Ι1-Γ-Β-Α εμβαδού χιλίων οκτακοσίων εξήντα επτά (1867) τετραγωνικών μέτρων παραχωρηθέν στην εταιρεία «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΑΕ» από τον Ο.Λ.Π. με την αρ. 1070/9.9.93 σύμβαση.
Άρθρο 2 "«Άρθρο 2 Καθορισμός εδαφικής έκτασης Ε.Τ.Σ. Η εδαφική έκταση του κατά το προηγούμενο άρθρο Ελεύθερου Τελωνειακού Συγκροτήματος της εταιρείας «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ Α.Ε.» μετά την προσθήκη της νέας έκτασης όπως αυτή απεικονίζεται στο συνημμένο στο παρόν [...]"
2.  
  Επί πλευράς με στοιχεία Α-Ω-Α μήκους εκατόν εννέα (109) μέτρων με ιδιοκτησία «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΑΕ»
3.  
  Επί τεθλασμένης πλευράς με στοιχεία Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν μήκους εκατόν ογδόντα δύο και 50/100 (182,50) μέτρων με ιδιοκτησία Δημητριάδη και
4.  
  Επί πλευράς Ν-ρ· μήκους είκοσι επτά (27) μέτρων με ιδιοκτησία Δισλή
 1. Ανατολικώς:
 2. Επί πλευράς με στοιχεία Ρ-Π-Ο μήκους εκατόν είκοσι πέντε (125) μέτρων με θάλασσα
 3. Νοτίως:
 4. Επί τεθλασμένης πλευράς με στοιχεία Ο-Ξ-Λ-Κ-Η-Ζ-Ε-Δ-Γ-Β μήκους διακοσίων πενήντα πέντε (255) μέτρων με θάλασσα
 5. Δυτικώς:
 6. 1.
 7. Επί πλευράς με στοιχεία Β-Α μήκους τριάντα τριών (33) μέτρων με ιδιοκτησία ΟΛΠ.
Άρθρο 3
1.  
  Για την έναρξη των εργασιών επέκτασης των ορίων της εδαφικής έκτασης του ανωτέρω Ελευθέρου Τελωνειακού Συγκροτήματος απαιτείται έγγραφη άδεια της οικείας Τελωνειακής Αρχής χορηγούμενη μετά από αίτηση της πιο πάνω εταιρείας και μετά από προηγούμενο έλεγχο για την τήρηση των, με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του αρ. 1 /64 Β.Δ. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, τιθεμένων όρων.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος μετά του τοπογραφικού διαγράμματος και την εκτέλεση του.
 • Το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 2563/53 «περί τρόπου συστάσεως Ελευθέρων Τελωνειακών Συγκροτημάτων ναυπηγήσεως και επισκευής πλοίων» (ΦΕΚ 240Α/53), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 849/78 «περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της χώρας» (ΦΕΚ 232Α/ 78).
 • Την παρ. 3 του άρθρου 1 του αριθμ. 79/88 Π.Δ/ γματος «περί περιορισμού συναρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθν. Οικονομίας κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (ΦΕΚ 36Α/88).
 • Την αρ. ΥΠ122/14.7.94 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 550/Β/15.7.94) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Χρ. Ροκόφυλλο».
 • Τις από 24.11.92 και 6.10.94 αιτήσεις της εταιρείας «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ Α.Ε.».
 • Το αριθμ. 50.033/6.12.1993 έγγραφο του Η Τελωνείου Πειραιά.
 • Τις διατάξεις του αρθρ. 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 200/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εμπορικής Ναυτιλίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/ΥΠ122 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/ΥΠ122 1994
ΝΟΜΟΣ 1978/849 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/849 1978
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2563 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2563 1953
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/176 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/176 1976
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/79 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/79 1988
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/1 1964
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/515 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/515 1966
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία