Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 4 του καταστατικού του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η παρ. 2 του άρθρου 4 του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίηση της, με το Π.Δ/γμα 53/1990 (Α 22), αντικαθίσταται ως ακολούθως: Οι υπό στοιχείο Η του άρθρου 2 του από 16-20 Ιανουαρίου 1941 Β.Δ/τος « [...]"
1.  
  Στο πρωτότυπο αγωγής, αίτησης ανακοίνωσης δίκης, μετά ή άνευ προσεπίκλησης, παρέμβασης, αντιρρήσεων, ανακοπής, πάσης φύσεως εισαγωγικών απαιτήσεων, ρύθμισης κατάστασης ή σύγκλησης συγγενικού συμβουλίου.2. Στο πρωτότυπο αιτήσεων λήψεως ασφαλιστικών μέτρων ή προσωρινής επιδίκασης απαιτήσεων, ρύθμισης κατάστασης ή σύγκλησης συγγενικού συμβουλίου.3. Σε κάθε ένσταση εκδικαζόμενη από τον Ειρηνοδίκη.4. Στο πρωτότυπο έφεσης κατά Ειρηνοδικειακών αποφάσεων.5. Στο πρωτότυπο αναίρεσης ή αναψηλάφισης κατά των αυτών αποφάσεων.6. Στο πρωτότυπο τριτανοκοπής.7. Για κάθε παράταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου ή Ειρηνοδικείου, περιλαμβανομένων των εργατικών διαφορών και των μικροδιαφορών.8. Για κάθε παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδίκου ως Εισηγητού βάσει αποφάσεων ανωτέρων δικαστηρίων.9. Για κάθε παράσταση σφραγίσεις αποσφραγίσεις, απογραφή και λογοδοσίς Επιτροπών και σε διασκέμματα.10. Κατά την εκδίκαση ενστάσεων.11. Για κάθε παράσταση ενώπιον του Γραμματέως του Ειρηνοδικείου σε εγγυοδοσίες.12. Για κάθε άλλη παράσταση ή αίτηση που δεν μνημονεύεται παραπάνω ειδικά και απευθύνεται προς τις παραπάνω αναγραφόμενες Αρχές.13.Για κάθε έγγραφη στο πινάκιο. 200 Β. Στο Πρωτοδικείο.
14.  
  Στο πρωτότυπο αγωγής, αίτησης, κλήσης, ανακοίνωσης δίκης, μετά ή άνευ προσεπίκλησης, παρέμβασης, πρόσκλησης σε αγωγή, αντιρρήσεων ανακοπής κάθε φύσεως εισαγωγικών δικογράφων, απευθυνόμενων ενώπιον του Πρωτοδικείου, του Προέδρου ή Εισηγητού. -15. Στο πρωτότυπο της κατά Πρωτοδικειακής αποφάσεως εφέσεως.16. Σο πρωτότυπο αναίρεσης και αναψηλάφισης κατά των αυτών αποφάσεων.17. Στο πρωτότυπο τριτανακοπής.18. Για κάθε παράσταση προς συζήτηση οιασδήποτε υποθέσεως ή κατά τη δόση όρκου ή τη διεξαγωγή αποδείξεων, ενώπιον του Πρωτοδικείου ή Προέδρου ή Εισηγητού.19. Για κάθε παράσταση ενώπιον του Εισηγητού προς όρκιση πραγματογνωμόνων, γνωστοποίηση μαρτύρων κατά τις επαληθεύσεις, εκλογής συνδίκου, συμβιβασμό ή κατά την ενέργεια απογραφής της πτωχευτικής περιουσίας.20. Για κάθε παράσταση επί λογοδοσίας συνδίκου, προς διατύπωση σχετικών αντιρρήσεων.21. Για κάθε κατάθεση ενώπιον του Γραμματέως, εγγυοδοσίας, εταιρικού, τροποποιητικού αυτού ή διαλυτικού τοιούτου ή δηλώσεως παύσεως πληρωμών πτωχών.22. Για κάθε άλλη αίτηση ή παράσταση που δεν μνημονεύεται παραπάνω ειδικά και απευθύνεται προς τις παραπάνω Αρχές.23. Για κάθε εγγραφή στο πινάκιο. 400 Γ. Στο Εφετείο.
24.  
  Στο πρωτότυπο αγωγής αίτησης, κλήσης, ανακοίνωσης δίκης μετά ή άνευ προσεπίκλησης, παρέμβασης, αντιρρήσεων, ανακοπής κάθε φύσης, γνωστοποίησης μαρτύρων και κάθε φύσης εισαγωγικών δικογράφων, απευθυνόμενων ενώπιον του Εφετείου ή Προέδρου Εφετών η του Εισηγητού.25. Στο πρωτότυπο του δικογράφου, της αναίρεσης κατ απόφασης του Εφετείου ως και στο πρωτότυπο αναψηλάφισης και τριτανακοπής.26. Για κάθε παράσταση ενώπιον του Εφετείου ή του Προέδρου Εφετών προς συζήτηση οιασδήποτε υπόθεσης ή κατά τη δόση όρκου ως και για κάθε παράσταση.27. Για κάθε άλλη αίτηση ή παράσταση που δεν μνημονεύεται παραπάνω ειδικά και απευθυνόμενη ενώπιον του Εφετείου ή του Προέδρου Εφετών ή του Εισηγητού.28. Για κάθε εγγραφή στο πινάκιο. 800 Δ. Στον Άρειο Πάγο.
29.  
  Στο πρωτότυπο αίτησης, κλήσης και γενικά για κάθε εισαγωγικό δίκης δικόγραφο, απευθυνόμενο ενώπιον του Αρείου Πάγου ή του Προέδρου αυτού. 1.600.
30.  
  Για κάθε παράσταση, ενώπιον του Αρείου Πάγου.1.600.
31.  
  Για κάθε άλλη αίτηση ή παράσταση που δεν μνημονεύεται παραπάνω ειδικά και απευθύνεται ενώπιον του Αρείου Πάγου ή του Προέδρου. 1.600.
32.  
  Για κάθε εγγραφή στο πινάκιο. 1.600 Ε. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
33.  
  Στο πρωτότυπο κάθε αίτησης ή προσφυγής ή παρέμβασης ή έφεσης ή τριτανακοπής ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας ή του Προέδρου. 1.600.
34.  
  Για κάθε παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου Επικράτειας ή του Προέδρου. 1.600.
35.  
  Για κάθε άλλη αίτηση που δεν αναγράφεται ειδικά παραπάνω στο παρόν και απευθύνεται ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας ή Προέδρου. 1.600.
36.  
  Για κάθε εγγραφή στο πινάκιο. 1.600 ΣΤ. Στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.
37.  
  Στο πρωτότυπο κάθε αίτησης ή προσφυγής ή παρέμβασης ή ετέρου δικογράφου ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου ή του Προέδρου. 1.600.
38.  
  Για κάθε παράσταση ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου ή του Προέδρου. 1.600.
39.  
  Για κάθε άλλη αίτηση που δεν αναφέρεται ειδικά στο παρόν και απευθύνεται ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου ή του Προέδρου. 1.600.
40.  
  Για κάθε εγγραφή στο πινάκιο. 1.600 Ζ. Στο Δικαστήριο εκδικάσεως αγωγών κακοδικίας.
41.  
  Στο πρωτότυπο κάθε αίτησης ή προσφυγής ή παρέμβασης ή ετέρου δικογράφου ενώπιον του δικαστηρίου εκδικάσεως αγωγών κακοδικίας. 1.600.
42.  
  Για κάθε παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου εκδικάσεως αγωγών κακοδικίας ή του Προέδρου. 1.600.
43.  
  Για κάθε άλλη αίτηση που δεν αναφέρεται ειδικά παραπάνω στο παρόν και απευθύνεται ενώπιον του Δικαστηρίου εκδικάσεως αγωγών κακοδικίας ή του Προέδρου. 1.600.
44.  
  Για κάθε εγγραφή στο πινάκιο. 1.600 Η. Ποινικά Δικαστήρια.
 1. Μηνύσεις, Αιτήσεις, Υπομνήματα
45.  
  Στο πρωτότυπο μήνυσης έγκλησης46. Για κάθε αίτηση προς δικαστική Ποινική Αρχή.
 1. Πταισματοδικείουβ) Πλημμελειοδικείουγ) Εφετείουδ) Αρείου Πάγου 1.600.
 2. Κακουργιοδικείου, Στρατοδικείου, Ναυτοδικείου και Αναθεωρητικού δικαστηρίου, Αεροδικείου. 1.600.
47.  
  Για κάθε υπόμνημα υπογραφόμενο από Δικηγόρο:
 1. Κατά το στάδιο της προανάκρισηςβ) Κατά το στάδιο της κύριας ανάκρισης ή ενώπιον του Συμβουλίου των Πλημμελειοδικών 800 γ) Ενώπιον του Συμβουλίου των Εφετών. 800 β) Παράσταση:.
48.  
  Κατά την παράσταση Δικηγόρου σε απολογία κατηγορουμένου:
 1. Ενώπιον του Συμβ.
 2. Για κάθε παράσταση Δικηγόρου:.
 3. Για κάθε παράσταση προς υπεράσπιση κατηγορουμένου ή Πολιτικώς ενάγοντος ή προς απόδοση κατεσχημένων ενώπιον:.
 4. Κακουργοδικείου, Στρατοδικείου, Ναυτοδικείου, Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, Αεροδικείου, με εξαίρεση των περιπτώσεων διορισμού δικηγόρου εξ επαγγέλματος.51.
 5. Κατά την παράσταση Δικηγόρων ενώπιον του Εισαγγελέως, δικάζοντος κατά το Ν.Δ. 24/11-1/12/23 «περί αναθέσεως τω Εισαγγελεί των Πλημμελειοδικών της προσωρινής επιλύσεως διαφορώντινών σχετιζομένωνπρος ποινικά αδικήματα».γ) Ένδικα Μέσα:.
52.  
  Για έκθεση ενδίκου μέσου όταν παρίσταται Δικηγόρος:
 1. Κατ αποφάσεως Πταισματοδικείουβ) Κατ αποφάσεως Πλημμελειοδικείουγ) Κατ αποφάσεως Εφετείουδ) Κατ αποφάσεως Κακουργιοδικείουε) Προκειμένου περί αναιρέσεως53.
 2. Παραίτηση εγκλήσεως 400 θ. Διοικητικά Δικαστήρια και Επιτροπές Α. Δήλωση φορολογίας:.
54.  
  Στην κάθε από Δικηγόρο υπογραφόμενη, φορολογική δήλωση. 800 Β. Αιτήσεις και ένδικα μέσα:.
55.  
  Για κάθε από Δικηγόρο, υπογραφόμενη, αίτηση, ένσταση, έφεση, αναίρεση, αναψηλάφιση και απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο ή προς οιαδήποτε Διοικητική ή Φορολογική Επιτροπή ή προς οιοδήποτε άλλο Δικαστήριο: Α βαθμούΒ βαθμού ως και Ελεγκτικού ΣυνεδρίουΓ. Παράσταση Δικηγόρου:.
56.  
  Κατά παράσταση Δικηγόρων ενώπιον Πρωτοβαθμίων Διοικητικών Δικαστηρίων ή Φορολογικών Επιτροπών και εν γένει Διοικητικών Δικαστηρίων: Α βαθμούΒ βαθμού ως και του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου 1600 Ι. Αντίγραφα και Πιστοποιητικά:.
57.  
  Σε αίτηση απευθυνόμενη προς τους Γραμματείς των πολιτικών ποινικών, διοικητικών ή φορολογικών Δικαστηρίων ή Επιτροπών, για τη χορήγηση αντιγράφων παντός είδους ή πιστοποιητικού, εφόσον υπογράφονται υπό Δικηγόρου. 200 ΙΑ. Εξώδικα Υποθηκοφυλακείου, Συμβολαιογράφων κ.λπ.
58.  
  Για κάθε πρόσκληση, προς υποβολή διαφοράς σε διαιτησία59. Για κάθε εξώδικη πρόσκληση (για περισσότερες επιδόσεις της ίδιας πρόσκλησης, το τέλος καταβάλλεται μία φορά και γίνεται μνεία γι αυτό και στις υπόλοιπες).60. Για κάθε αίτηση περί διαιτησίας ενώπιον Επιμελητηρίου ή Χρηματιστηρίου ή άλλου Διαιτητικού Δικαστηρίου ή Διαιτητικού Οργάνου.61. Για κάθε παράσταση ενώπιον των ανωτέρω Αρχών και για την σύνταξη υπομνήματος62. Για κάθε επιταγή προς πληρωμή αποφάσεων ή πρακτικών,.
 1. Αρμοδιότητας Ειρηνοδικείουβ) Κάθε άλλης αρμοδιότητας για περισσότερες κοινοποιήσεις αυτού, καταβάλλεται το τέλος μία φορά και γίνεται μνεία και στις υπόλοιπες.69.
 2. Για δήλωση τρίτου70.
 3. Για κάθε αίτηση που υπογράφεται από Δικηγόρο και απευθύνεται στο Ταμείο Νομικών ή στο Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών73.
 4. Για εταιρικό περί διαλύσεως εταιρείας πάγιο δρχ. 2000 και γενικά το «πάγιο» και η θεώρηση οποιουδήποτε εταιρικού όχι λιγότερο από 2.000 δρχ.
 5. Για κάθε παράσταση ενώπιον Συμβολαιογράφου επί απογραφής.68.
 6. Για κάθε κατασχετήριο σε χείρας τρίτου:.
 7. Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από την πρώτη του μεθεπομένου της δημοσιεύσεως του, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μηνός.
 8. Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηκε κατά την 47η/5.10.1994 και 66η/ 29.3.1995 συνεδριάσεις του, της ΚΖκαι ΚΗ περιόδου αντίστοιχα.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154).
 • Την από 17.1.1994 απόφαση του ασκούντος τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών.
 • Το γεγονός ότι δεν προκαλείται καμία δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών από το παρόν Π.Δ/γμα.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2042/1992 (Α 75).
 • Τις 295/1995 και 370/1995 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 753/ 1948 (Α 203) «Περί διατάξεων τινών αφορωσών την περί Ταμείων Προνοίας Δικηγόρων νομοθεσίαν».
 • Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 1 του Ν. 3466/1955 (Α 350) «Περί παροχής εξουσιοδοτήσεως προς έκδοσιν Β.Δ. περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών ισχυουσών διατάξεων και άλλων τινών διατάξεων».
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 στοιχ. θ 24 παρ. 1 και 2 στοιχ. γ26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. στ του Ν. 1558/ 1985 (Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 213/1992 (Α 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
 • Την 2024/26.10.1993 (Β 833) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 2084/1992 και τη συνταχθείσα τον Ιανουάριο 1995 αναλογιστική μελέτη.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2024 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2024 1993
ΝΟΜΟΣ 1948/753 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/753 1948
ΝΟΜΟΣ 1955/3466 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3466 1955
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις. 1992/2042 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1923/24/11-1/12 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1923/24_11-1_12 1923
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία