ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/277

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-07-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Γραφείου Μηχανογράφησης και κλάδων Προσωπικού αντίστοιχης ειδικότητας στο Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσ/νίκης (Ο.Λ.Θ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Υπηρεσία Μηχανογράφησης - Αρμοδιότητες Στο Ταμείο Προνοίας Προσωπικού Ο.Λ.Θ. συνιστάται Γραφείο Μηχανογράφησης με τις εξής αρμοδιότητες: α. Η μέριμνα για τη μηχανογράφηση όλων των εργασιών του Ταμείου ως και την εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου. β. Η μ [...]"
1.  
  Στο Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Λ.Θ. συνιστάται:.
 1. Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής της Κατηγορίας ΤΕ (ειδικότητας Πληροφορικής), στον οποίο μεταφέρεται μία (1) κενή θέση του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και
 2. Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ειδικότητας Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών), στον οποίο μεταφέρεται μία (1 ) κενή θέση του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
2.  
  Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων ορίζονται τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 194/88 (ΦΕΚ 84/Α/88), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 172/92 (ΦΕΚ81/Α792).
3.  
  Οι θέσεις των Κλάδων ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού της κατηγορίας ΤΕ και ΔΕ αντίστοιχα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του Π.Δ/τος 10/7.1.88 «Οργανισμός Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσ/νίκης» (ΦΕΚ 7/Α788), αναδιαρθρώνονται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός, θέση μία (1). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός, θέσεις δύο (2). Στο προβλεπόμενο από το άρθρο 1 Γραφείο, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 10/88 (ΦΕΚ 7/Α/88). Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6, παρ. 5 και 6 του Ν. 2026/92 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του αρθ. 30 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α). β) Του άρθρου 80 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α) στο οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α·).
 • Την 2024/26.10.1993 κοινή απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Φοίβο Ιωαννίδη» (ΦΕΚ 833/Β).
 • Την αριθ. 1026431/268/0006Α/94 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 154/Β/7.3.94).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Ο.Λ.Θ.».
 • Την αριθ. 109/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2024 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2024 1993
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/1026431/268/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/1026431_268_0006Α 1994
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/10 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/10 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84). 1992/172 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία