Έγκριση εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό βάσει του Ν.Δ. 2687/1953 από την Εταιρεία «ΗΥΑΤΤ RΕGΕΝCΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Ε.».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Εγκρινόμενη Επένδυση, Νομική μορφή εισαγομένων κεφαλαίων"
1.  
  Εγκρίνουμε την εκ μέρους της Εταιρείας «ΗΥΑΤΤ RΕGΕΝCΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Ε.» εισαγωγή στην Ελλάδα, ποσού δολαρίων Η.Π.Α. εκατόν επτά εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ($ 107.600.000) προς το σκοπό κατασκευής και λειτουργίας καζίνου, ξενοδοχείου και συνεδριακού κέντρου στο Νομό Θεσσαλονίκης κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος και ειδικότερα: α. $ 77.250.000 για την κατασκευή και λειτουργία καζίνου και β. $ 30.350.000 για την κατασκευή του ξενοδοχείου και του συνεδριακού κέντρου.
2.  
  Ειδικότερα η ανωτέρω επένδυση περιλαμβάνει τα εξής: Α. Φάση της επενδύσεως - καζίνο (δαπάνη επένδυσης $ 77.250.000). α. Την απόκτηση της κυριότητας γηπέδου επιφάνειας 75.500 τ.μ. στην Κοινότητα Νέου Ρυσίου (κοντά στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης), που βρίσκεται επί της Εθνικής οδού Αεροδρομίου - Θεσσαλονίκης, σε απόσταση 12 χλμ. από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. β. Τη δημιουργία των κατωτέρω εγκαταστάσεων και την κατανομή των χρήσεων επί του ως άνω γηπέδου, ήτοι: Κατασκευή Καζίνου συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 10.000 τ.μ. εκ των οποίων: Χώροι για διεξαγωγή παιχνιδιών: περίπου 3.000 τ.μ. με τραπέζια και slοt machines και Χώροι για λοιπές δραστηριότητες: περίπου 7.000 τ.μ. Ο κύριος χώρος παιχνιδιών θα διαιρείται σε ένα τμήμα επιφάνειας περίπου 1.650 τ.μ. για 66 τραπέζια παιχνιδιών και σ ένα άλλο τμήμα επιφανείας περίπου 1.350 τ.μ. για 700 μηχανήματα με νομίσματα. Τα τραπέζια θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα παιχνίδια: Αμερικανική Ρουλέτα 32 τραπέζια Μίνι Μπάγκο - Πού ντο 8 τραπέζια Μπλακ - Τζάκ 18 τραπέζια Μπάγκο - Πούντου (14 θέσεις) 8 τραπέζια ΣΥΝΟΛΟ66 τραπέζια Εκτός του κυρίως χώρου θα υπάρχουν και ιδιωτικοί χώροι παιχνιδιών (V.Ι.Ρ. - αίθουσες παιχνιδιών - σάλες - χώροι παιχνιδιών) και σε συνέχεια μ αυτούς ένας χώρος για «sοft gaming» ή «circle games». Επιπλέον χώρος 300 τ.μ. που θα χρησιμοποιείται σαν καθιστικό, ένας χώρος θεαμάτων και ψυχαγωγίας 600 θέσεων, δύο εστιατόρια (το ένα θα προσφέρει γεύματα υψηλής ποιότητας με 60 διαφορετικά πιάτα και το άλλο θα σερβίρει ως μπουφές μέχρι 230 πιάτια), μπαρ και καθιστικά. Τρεις χώρους για παροχή υπηρεσιών στους πελάτες: μία αίθουσα πελατών για ανεπίσημες συναντήσεις, μία Σουίτα Φιλοξενίας, για επίσημες συναντήσεις και ένα Επιχειρηματικό Κέντρο (Βusiness center) για παροχή γραμματειακών, μεταφραστικών, τηλεφωνικών κ.ά. υπηρεσιών. Εγκαταστάσεις υποστήριξης του Καζίνου (γραφεία διοίκησης, εξυπηρέτησης υπαλλήλων, εξαργύρωσης, ταμεία, τράπεζα κ.λπ.) και άλλοι απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι (αποθήκες εξοπλισμού, τροφίμων, ποτών, W.C.), χώροι μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ. γ. Υπαίθριους χώρους στάθμευσης, επιφάνειας 25.000 τ.μ. για εξυπηρέτηση 1.000 περίπου οχημάτων. Β. Φάση επένδυσης - ξενοδοχείο - συνεδριακό κέντρο (δαπάνη επένδυσης $ 30.350.000) α. Τη σύναψη οριστικής σύμβασης μισθώσεως για γήπεδο επιφάνειας 100.000 τ.μ. στην Κοινότητα Θέρμης, Δήμου Πυλέας, Νομού Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας της Αμερικανικής Σχολής, που βρίσκεται σε απόσταση 8 χλμ. από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, επί της Ν. Εγνατίας Οδού. β. Τη δημιουργία των κατωτέρω εγκαταστάσεων επί του ως άνω γηπέδου ήτοι:.
3.  
  Στεγασμένο χώρο στάθμευσης για 225 αυτοκίνητα, και α. Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας «ΗΥΑΤΤ RΕGΕΝCΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Ε.» κατά ποσό δολαρίων Η.Π.Α. οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ($ 8.300.000). β. Δανειακά κεφάλαια παρασχεθησόμενα στην εταιρεία κατά ποσό δολαρίων Η.Π.Α. ενενήντα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ($ 99.300.000).
4.  
  Υπαίθριους χώρους στάθμευσης για 330 - 350 αυτοκίνητα
Άρθρο 3 "Χρόνος εισαγωγής των κεφαλαίων και πραγματοποίησης της επένδυσης"
1.  
  Χρόνος εισαγωγής του ποσού της επένδυσης ορίζεται για μεν το καζίνο από 1.12.1994, για δε το ξενοδοχείο - συνεδριακό κέντρο από 1.1.1995. Η εισαγωγή θα πρέπει να ολοκληρωθεί για μεν το καζίνο μέχρι 31.12.1996 για δε το ξενοδοχείο μέχρι την κατά τα κατωτέρω ολοκλήρωση του έργου.
2.  
  Η κατά την παρ. 1 επένδυση, που μπορεί να πραγματοποιείται και τμηματικώς πρέπει να αρχίσει και να ολοκληρωθεί ως ακολούθως:.
 1. Η έναρξη των εργασιών καζίνο πρέπει να γίνει μέχρι 31.7.1995 η δε ολοκλήρωση του έργου μέχρι 31.12.1996.
 2. Η έναρξη των εργασιών του ξενοδοχείου - συνεδριακού κέντρου πρέπει να γίνει μετά τη λήψη της οικοδομικής αδείας και πάντως μέχρι 31.12.1995 η δε ολοκλήρωση του έργου εντός τριάντα (30) μηνών από την έναρξη των εργασιών.
Άρθρο 4 "Εγγυημένα ελάχιστα όρια συναλλαγματικής εξυπηρετήσεως"
1.  
  Επιφυλασσομένης της εφαρμογής του ήδη ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, το οποίο ρυθμίζει τα της ελευθερίας κινήσεως των κεφαλαίων και της ελευθερίας των τρεχου-σών συναλλαγών και γενικότερα με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 16 του Ν.Δ. 2687/53.
 1. Εγκρίνουμε δυνάμει του άρθρου 5 του Ν.Δ. 2687/53, την επιστροφή των μέχρι του ορίου του άρθρου 1 του παρόντος Π.Δ/τος εισαχθέντων ή εισαχθησομένων κεφαλαίων σε ετήσιες δόσεις που δεν θα υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) των εισαχθέντων ή εισαχθησομένων κεφαλαίων.
 2. Εγκρίνουμε δυνάμει του άρθρου 5 του Ν.Δ. 2687/53 την εξυπηρέτηση των μέχρι του ορίου του άρθρου 1 παρ. 2 του παρόντος, εισαχθέντων ή εισαχθησομένων μετοχικών κεφαλαίων με κέρδη μέχρι του ποσοστού δώδεκα τοις εκατό (12%) ετησίως κατ ανώτατο όριο εκ των αναλογούντων στο εισαχθέν από το εξωτερικό μετοχικό κεφάλαιο και εφόσον υπάρχουν κέρδη.
 3. Η επιστροφή των εισαχθέντων ή εισαχθησομένων κεφαλαίων και η εξυπηρέτηση τούτων με κέρδη θα αρχίσει μετά πάροδο ενός (1) έτους από την έναρξη λειτουργίας της επιχειρήσεως η οποία θα πιστοποιηθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 7 του παρόντος Π.Δ/τος και πάντως όχι ενωρίτερα του έτους από της εξ ολοκλήρου εισαγωγής των κεφαλαίων.
 4. Την εξυπηρέτηση των δανειακών κεφαλαίων με τόκους υπολογιζόμενους με μέσο ετήσιο σταθμικό επιτόκιο που δεν θα υπερβαίνει το αντίστοιχο επιτόκιο Libοr + 5%
2.  
  Εγκρίνουμε δυνάμει του άρθρου 5 του Ν.Δ. 2687/53 την εντός της επιχειρήσεως επανεπένδυση των εξαγώγιμων κερδών αυτής επί μία πενταετία-από της ενάρξεως λειτουργία της. Ως κέρδη που μπορούν να επανεπενδυ-θούν νοούνται τα κέρδη των οποίων επιτρέπεται η εξαγωγή, είτε με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 2687/1953 είτε με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Τα κατά τα ανωτέρω επανεπενδυόμενα κέρδη θα θεωρούνται ως κεφάλαια εξωτερικού και θα απολαμβάνουν της προστασίας του παρόντος Π.Δ/τος.
Άρθρο 5 "Εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν.Δ. 2687/53"
1.  
  Εγκρίνουμε δυνάμει του άρθρου 8 του Ν.Δ. 2687/ 1953: α) Την παγιοποίηση επί μια δεκαετία αρχομένης από της ενάρξεως λειτουργίας της επιχειρήσεως του ισχύοντος κατά τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ/τος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος προσαρμοζόμενου σε περίπτωση μειώσεως στα εκάστοτε ισχύοντα όρια. β) Την παγιοποίηση επί μία δεκαετία αρχομένης από της ενάρξεως λειτουργίας της επιχειρήσεως του ισχύοντος κατά τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ/τος τέλους υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Το τέλος αυτό θα επιβάλεται σε όλα τα έσοδα της επιχειρήσεως αφού σύμφωνα με την χορηγηθείσα άδεια (Απόφαση Υπουργού Τουρισμού 2064/1.12.94) οι επιχειρήσεις καζίνων εξομειώνονται ως προς την καταβολή τελών και δικαιωμάτων υπέρ των Ο.Τ.Α. με τις επιχειρήσεις ξενοδοχείων πολυτελείας. γ) Την απαλλαγή από τα τέλη και πάσης φύσεως δικαιώματα για την εγγραφή υποθήκης, ή σύσταση ενεχύρου προς ασφάλεια των εισαγομένων κεφαλαίων εξωτερικού και για την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 2687/ 1953 όπως ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Α.Ν. 329/ 68.
Άρθρο 6 "Λοιπά δικαιώματα επενδυτή"
1.  
  Επιτρέπεται η κτήση ελευθέρως εμπραγμάτων ή μισθωτικών δικαιωμάτων επί των ακινήτων που περιγράφονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του παρόντος Π.Δ/τος.
2.  
  Το Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χορηγεί άλλες άδειες λειτουργίας καζίνων, με εξαίρεση αυτές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2206/94 για όλη τη χρονική περίοδο που ορίζεται στην παρ. 2 του αυτού άρθρου.
3.  
  Εγκρίνουμε την παρά της εταιρείας χρησιμοποίηση αλλοδαπού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.Δ. 2687/1953 ως εξής: Α. Καζίνο α. Κατά την έναρξη λειτουργίας: ΕιδικότηταΑριθμός Ετησία αμοιβή Ποσοστό αμοιβής καθενός (δολ. που θα εξαχθεί ΗΠΑ)σε συν/γμα Διοικητικοί υπάλ.27.800 50%Τεχνικοί υπάλ.13.600 75% ΣΥΝΟΛΟβ. Ένα έτος μετά την έναρξη λειτουργίας Ειδικότητα Αριθμός Διοικητικοί υπάλ.Τεχνικοί υπάλ.ΣΥΝΟΛΟγ. Δύο έτη μετά την έναρξη λειτουργίας Ειδικότητα ΑριθμόςΔιοικητικοί υπάλ.Τεχνικοί υπάλ.ΣΥΝΟΛΟδ. Τρία έτη μετά την έναρξη λειτουργίας Ειδικότητα ΑριθμόςΔιοικητικοί υπάλ.Τεχνικοί υπάλ.ΣΥΝΟΛΟΒ. Ξενοδοχείο και Συνεδριακό Κέντρο ΕιδικότηταΑριθμόςΕτήσια αμοιβή Ποσοστό αμοιβής καθενόςπου θα εξαχθεί σε συν/γμα Διοικητικοί υπάλ.$24.000 50%Τεχνικοί υπάλ. _2$24.000 *75%.
4.  
  Σε περίπτωση ολικής ή μερικής πωλήσεως ή εκχωρήσεως της επιχειρήσεως ή των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν με κεφάλαια εξωτερικού, επιτρέπεται η επιστροφή των κεφαλαίων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος Διατάγματος
Άρθρο 7 "Υποχρεώσεις εταιρείας - Έλεγχος και πιστοποίηση της επένδυσης"
1.  
  Η Εταιρεία «ΗΥΑΤΤ RΕGΕΝCΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Ε.» είναι υποχρεωμένη να εφοδιαστεί, πριν από την έναρξη λειτουργίας των μονάδων της με όλες τις απαιτούμενες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, άδειες και εγκρίσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών. Η παραπάνω εταιρεία είναι υποχρεωμένη επίσης να εγκαταστήσει μονάδα καθαρισμού κάθε είδους λυμάτων σε τρόπο που να εκπληρώνει τους κανονισμούς των Υγειονομικών Υπηρεσιών.
2.  
  Τα μηχανήματα, εξοπλισμός κ.λπ. που θα εισαχθούν από το εξωτερικό, πρέπει κατά την εισαγωγή τους να συνοδεύονται οπωσδήποτε από τα σχετικά τιμολόγια των κατασκευαστικών οίκων καθώς και από βεβαίωση των ιδίων οίκων ότι τα^ εν λόγω μηχανήματα κ.λπ. είναι καινούργια. * Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται όπως ειδοποιούν εγγράφως το ΥΠΕΘΟ (Γενική Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων) τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της εγκατάστασης των εισαγομένων ή εγχωρίας προελεύσεως μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού προκειμένου να διαπιστώνεται εντός της ανωτέρας περιόδου το καινουργές αυτών.
3.  
  Η αξία των παραπάνω καινούργιων μηχανημάτων, εξοπλισμού, κ.λπ. καθώς και η χρησιμότητα αυτών για την εκτέλεση του έργου της επένδυσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, πιστοποιούνται από την επιτροπή ελέγχου της επομένης παραγράφου του παρόντος κατά τη διενέργεια του ελέγχου της επένδυσης.
4.  
  Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη εντός τριών (3) μηνών από της ολοκληρώσεως εκάστης φάσεως της επένδυσης της όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος Π. Δ/τος, να υποβάλει αίτηση για τον έλεγχο αυτών στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (Γενική Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Τουρισμού συγκροτείται Επιτροπή για τον έλεγχο των επενδύσεων της εταιρείας. Η κατά τ ανωτέρω συγκροτηθησομένη Επιτροπή Ελέγχου είναι υποχρεωμένη σε δύο (2) μήνες από τη συγκρότηση της να συντάξει έκθεση η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (Γενική Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων) και κοινοποιείται στην εταιρεία με την οποία θα πιστοποιούνται:.
 1. Η αξία των κατά την παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος Π. Δ/τος κεφαλαίων, εξωτερικού και η χρησιμότητα τους για την εκτέλεση του σκοπού της επένδυσης.
 2. Η συμπλήρωση της επένδυσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος Π. Δ/τος και η τήρηση των όρων του παρόντος άρθρου.
 3. Η πραγματοποίηση έργου το οποίο δύναται εύλογα να θεωρηθεί ότι ανταποκρίνεται τόσο ως προς τη φύση όσο και προς την αξία αυτού προς την επένδυση που περιγράφεται στο άρθρο 1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 4. Σε περίπτωση διαφωνίας της ενδιαφερόμενης Εταιρείας προς το περιεχόμενο της έκθεσης της Επιτροπής Ελέγχου η οποία (διαφωνία) ανακοινώνεται με αναφορά της Εταιρείας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (Γενική Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων) μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ αυτή της έκθεσης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας παραπέμπει τα ανωτέρω προς πιστοποίηση θέματα σε τριμελή Επιτροπή.
 5. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας από ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Τουρισμού καθώς και από ένα εκπρόσωπο της ενδιαφερόμενης εταιρείας, ο οποίος υποδεικνύεται από αυτή.
 6. Η Επιτροπή αποφαίνεται για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτή για εξέταση μέσα σε ένα (1 ) μήνα από τη συγκρότηση της. 5.0 Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, μετά την πιστοποίηση της πραγματοποίησης της επένδυσης που εγκρίθηκε με το παρόν Π. Δ/γμα αποφαίνεται με απόφαση του για την πλήρωση των κατά την προηγούμενη παράγραφο όρων.
Άρθρο 8 "α) Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η εισαγωγή του 80% τουλάχιστον των κεφαλαίων εξωτερικού για την υλοποίηση των δύο φάσεων της επένδυσης (Καζίνο - Ξενοδοχείο, Συνεδριακό Κέντρο). β) Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί το 80% και των δύο φάσεων [...]"
2.  
  Λόγω της διαφοράς που υφίσταται ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης των δύο φάσεων της επένδυσης σε περίπτωση εκδόσεως της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας περί πληρώσεως των όρων του παρόντος Π. Δ/ τος για το Καζίνο (άρθρο 7 παρ. 5) η ανωτέρω απόφαση θα ανακαλείται εφόσον, η εταιρεία δεν πραγματοποιήσει το 80% τουλάχιστον της Β φάσεως της επένδυσης (Ξενοδοχείο - Συνεδριακό Κέντρο).
3.  
  Μετά την ολική επιστροφή των εισαχθέντων ή εισαχθησομένων κεφαλαίων, το παραμένον εν Ελλάδι καθαρό ενεργητικό της επιχειρήσεως παύει να απολαύει της προστασίας του Ν.Δ. 2687/53.
Άρθρο 9
1.  
  Οι διαφορές που θα ανακύψουν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας «ΗΥΑΤΤ RΕGΕΝCΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Ε.» σχετικές με την ερμηνεία ή τα ενδεχόμενα κενά του παρόντος θα λύονται αποκλειστικά με διαιτησία από τρεις διαιτητές κατά την διαδικασία που ακολουθεί.
2.  
  Ο αιτών την διαιτησία με αίτηση του που θα απευθύνεται και θα κοινοποιείται προς τον αντισυμβαλλόμενο (προκειμένου δε περί του Δημοσίου η αίτηση περί διαιτησίας θα απευθύνεται και θα κοινοποιείται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας) πρέπει να καθορίζει επακριβώς το αντικείμενο διαφοράς και να διορίζει το διαιτητή του καλώντας το άλλο μέρος να προβεί και αυτό σε διορισμό του διαιτητή του. Ο προσκαλούμενος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία (15) δέκα πέντε ημερών από την κοινοποίηση της παραπάνω αιτήσεως Διαιτησίας να διορίζει το διαιτητή του και να κοινοποιήσει προς εκείνον που ζητεί τη διαιτησία το διορισμό. Όταν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή το δεύτερο διαιτητή διορίζει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου μετά από αίτηση του επισπεύδοντος τη διαιτησία.
3.  
  Οι διαιτητές υποχρεούνται μέσα σε (10) δέκα ημέρες από την κοινοποίηση του διορισμού του δεύτερου διαιτητή να εκλέγουν με κοινή συμφωνία τον τρίτο διαιτητή ο οποίος είναι και ο Πρόεδρος Διαιτητικού Δικαστηρίου. Όταν δε συμφωνήσουν οι διαιτητές για το πρόσωπο του τρίτου διαιτητή ή περάσει άπρακτη η προθεσμία για την επιλογή του, τρίτος διατητής θα είναι ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και σε περίπτωση άρνησης ή κωλύματος του ο νόμιμος Αναπληρωτής του.
4.  
  Οι διαιτητές δεν υποχρεούνται να εφαρμόσουν τις ισχύουσες δικονομικές και ουσιαστικού δικαίου διατάξεις, ορίζουν αυτοί την διαιτητική διαδικασία, ιδία δικαιούνται να λαμβάνουν υπόψη κάθε κατά την κρίση τους αποδεικτικό στοιχείο, να εξετάζουν μάρτυρες, οποιοδήποτε και αν είναι το αντικείμενο της διαφοράς, να ενεργούν αυτοψία, να διατάσσουν πραγματογνωμοσύνη και να λαμβάνουν γενικά κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διευκρίνιση της υποθέσεως και ανεύρεση της αλήθειας. Οι διαιτητές αποφασίζουν σύμφωνα με το ίσο και δίκαιο λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος τις αρχές της καλής πίστης και τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη.
5.  
  Οι τρεις διαιτητές εξαιρούνται αν έχουν οποιοσδήποτε συμφέρον στην υπό κρίση διαφορά. Περί της εξαιρέσεως αποφασίζουν οι ίδιοι οι διαιτητές.
6.  
  Σε περίπτωση αρνήσεως ή κωλύματος ενός των διαιτητών να αποδειχθεί ή να εξακολουθήσει τη διαιτησία ή σε περίπτωση εξαιρέσεως του αυτός αντικαθίσταται, εάν μεν πρόκειται περί διαιτητού που ορίσθηκε από διάδικο μέρος από το ίδιο μέσα σε (10) δέκα ημέρες από τη γνωστοποίηση σε αυτό της άρνησης ή του κωλύματος ή της εξαιρέσεως διαιτητή, άλλως αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή ο διαιτητής διορίζεται μετά από αίτηση του άλλου διαδίκου μέρους από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, εαν δε πρόκειται περί τρίτου διαιρητή αυτός αντικαθίσταται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Η προθεσμία των δέκα (10) ημερών αρχίζει από τη γνωστοποίηση στους διαιτητές της άρνησης, του κωλύματος ή της εξαιρέσεως.
7.  
  Οι διαιτητές οφείλουν να εκδόσουν την απόφαση τους μέσα σε προθεσμία (60) εξήντα ημερών από την δικάσιμο που όρισε ο Πρόεδρος του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί είτε από τους διαιτητές είτε με έγγραφη συμφωνία των μερών. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 η προθεσμία για έκδοση της διαιτητικής απόφασης διακόπτεται και αρχίζει εκ νέου από την αντικατάσταση του διαιτητή που κωλύεται, αρνείται ή εξαιρέθηκε.
8.  
  Οι διαιτητές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου. Τη διαιτητική απόφαση υπογράφει ο Πρόεδρος του Διαιτητικού Δικαστηρίου.
9.  
  Οι διαιτητές με την απόφασης τους ορίζουν κατά την κρίση τους τα έξοδα της διαιτησίας και την αποζημίωση τους καθώς και τον υπόχρεο για την καταβολή τους μπορεί δε και να διατάξουν τον επιμερισμό τους
10.  
  Η διαιτητική απόφαση είναι οριστική, τελεσίδικη και αμετάκλητη και αποτελεί τίτλο εκτελεστό, χωρίς να απαιτείται η περιαφή τύπου εκτελέσεως ή κάποια άλλη διατύπωση και δεν υπόκειται σε τακτικό ή έκτακτο μέσο και ούτε χωρεί κατ αυτής αγωγή ακυρώσεως ενώπιον των τακτικών Δικαστηρίων ή ανακοπή
11.  
  Διαφωνία για την ερμηνεία, τα κενά ή την εφαρμογή όρων του παρόντος που έχουν ληφθεί από την πράξη παραχωρήσεως άδειας λειτουργίας θα επιλύονται κατά τις διατάξεις της (άρθρο 7 της 2064/1.12.1994 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού).
Άρθρο 10 "Τελική Διάταξη"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
Άρθρο Άρθρο2 "Μορφή και είδος εισαγομένων κεφαλαίων"
1.  
  Τα μέχρι του ορίου του προηγουμένου άρθρου κεφάλαια εξωτερικού θα εισαχθούν σε αυτούσιο συνάλλαγμα. Επιτρέπεται στην αιτούσα να ανοίγει και διατηρεί λογαριασμούς σε συνάλλαγμα στο εξωτερικό προκειμένου να προβαίνει σε πάσης φύσεως πληρωμές για την πραγματοποίηση της εγκρινόμενης επενδύσεως. Η ημερομηνία καταθέσεως των σχετικών ποσών πιστοποιούμενη με βεβαίωση της Τραπέζης και απόσπασμα της σχετικής εγγραφής στα βιβλία της εταιρείας, θεωρείται ως ημερομηνία εισαγωγής των σχετικών ποσών.
2.  
  Η εισαγωγή και ο χρόνος εισαγωγής συναλλάγματος πιστοποιείται είτε από την Τράπεζα, μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή, είτε κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
3.  
  Τα εισαχθέντα ή εισαχθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως εξής: Α Φάση της επενδύσεως - καζίνο (Δαπάνη επένδυσης $ 77.250.000) Α. Ποσό $ 26.250.000 θα χρησιμοποιηθεί: - $ 8.500.000 για αγορά οικοπέδου (75.000 περίπου τ.μ.). -$ 4.500.000 για νέες κτιριακές εγκαταστάσεις (82.904 κυβικά μέτρα). - Ποσό $ 13.250.000 για την αγορά από το εξωτερικό καινούργιων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού σε τιμές εργοστασίου. Β. Ποσό $ 4.000.000 για την αγορά από το εσωτερικό καινούργιου μηχανικού εξοπλισμού σε τιμές εργοστασίου. Γ. Ποσό $ 1.900.000 για κεφάλαιο κινήσεως. Δ. Ποσό $ 1.000.000 για δαπάνες εγκατάστασης. Ε. Ποσό $ 44.100.000 για λοιπές δαπάνες ως κατωτέρω: - Ποσό $ 2.100.000 για πληρωμή Φ.Π.Α. - Ποσό $ 2.000.000 για δαπάνες σχεδιασμού. - Ποσό $ 34.000.000 για την άδεια του Καζίνου. - Ποσό $ 2.500.000 για άλλες δαπάνες κατά την κατασκευή. - Ποσό $ 500.000 για δαπάνες αδειών οικοδομών. - Ποσό $ 3.000.000 για δαπάνες χρηματοδοτήσεως. Β. Φάση επένδυσης - ξενοδοχείο - συνεδριακό κέντρο (δαπάνη επένδυσης $ 30.350.000) Α. Ποσό $ 16.300.000 θα χρησιμοποιηθεί: - Ποσό $ 1.000.000 για εκμίσθωση οικοπέδου εκτάσεως 100.000 τ.μ. περίπου για τα δύο πρώτα έτη της μισθώσεως. - Ποσό $ 6.600.000 για νέες κτιριακές εγκαταστάσεις (71.810 κυβικά μέτρα). - Ποσό $ 8.700.000 για την αγορά από το εξωτερικό καινούργιων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού σε τιμές εργοστασίου. Β. Ποσό $ 5.700.000 για την αγορά από το εσωτερικό καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού (σε τιμές εργοστασίου). Γ. Ποσό $ 1.200.000 για κεφάλαιο κινήσεως. Δ. Ποσό $1.100.000 για δαπάνες εγκαταστάσεως. Ε Ποσό $ 6.050.000 για λοιπές δαπάνες ως κατωτέρω: -Ποσό $ 2.100.000 για δαπάνες σχεδιασμού. - Ποσό $ 1.800.000 για- δαπάνες κατά την κατασκευή. - Ποσό $ 650.000 για δαπάνες αδειών οικοδομών. - Ποσό $ 1.500.000 για δαπάνες χρηματοδοτήσεως.
 • Τις διατάξεις: α) Του Ν.Δ. 2687/1953 «Περί Επενδύσεως και Προστασίας ΚεφαλαίωνΕξωτερικού» (ΦΕΚ 317/Α/10.11.1953). β) Του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985). γ) Του Π.Δ. 96/1993 (ΦΕΚ 42/Α/23.3.1993). δ) Του Ν. 2206/1994 για την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχο καζίνων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 62/Α/ 20.4.1994).
 • Την ΥΠ 79/18.5.1994 (ΦΕΚ 364/Β) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Μετά από πρόταση των Υπουργών, Αναπληρωτή Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Τουρισμού,
 • Την αριθ. 920/30.5.1994 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «περί διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση δέκα (10) αδειών λειτουργίας καζίνων» (ΦΕΚ 422/Β/6.6.1994).
 • Την αριθ. 2064/1.12.1994 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «περί παραχωρήσεως άδειας για την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση καζίνο» στο Νομό Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 904/Β/6.12.1994).
 • Τις από 30.11.1994, 18.5.1995 και 10.6.1995 αιτήσεις της Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΗΥΑΤΤ RΕGΕΝCΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Ε.».
 • Την από 16.3.1995 επιστολή της Εταιρείας «ΗΥΑΤΤ RΕGΕΝCΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Ε.» σε απάντηση του 19930/10.3.1995 εγγράφου του ΥΠΕΘΟ.
 • Το έγγραφο 769/19.4.1995 του Υπουργού Τουρισμού σε απάντηση του 20576/2003/27.3.1995 εγγράφου του ΥΠΕΘΟ.
 • Τις από 7.4.1995,12.4.1995,26.4.1995,29.5.1995 και 16.6.1995 ομόφωνες γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής του αρθρ. 3 του Ν.Δ. 2687/1953.
 • Τα έγγραφα 44737/2381/15.5.1995 και 23536/ 2830/2381 /23.6.1995 του ΥΠΕΘΟ με τα οποία κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία οι ανωτέρω γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής.
 • Τις από 18.5.1995 επιστολές της άνω Εταιρείας περί αποδοχής των ανωτέρω γνωμοδοτήσεων.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/2064 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2064 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/79 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/79 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/920 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/920 1994
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις. 1994/2206 1994
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2687 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2687 1953
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/329 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/329 1968
(1 ) Περί προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας αρ. Ρ8/361/ΕΟΚ και της οδηγίας 92/122/ΕΟΚ σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων. 1993/96 1993