ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/302

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-08-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-08-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-07-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Ειδικού Γραφείου στο Υπουργείο Πολιτισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σύσταση Ειδικού Γραφείου. Συνιστάται στο Υπουργείο Πολιτισμού, ειδικό γραφείο με αρμοδιότητα τη σχεδίαση και εκτέλεση του πολιτιστικού προγράμματος «Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων» (Ε.Π.Α.Π.).
Άρθρο 2
1.  
  Αρμοδιότητες. Το συνιστώμενο γραφείο εκτελεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πραγμάτωση του σκοπού του Εθνικού Πολιτιστικού Δικτύου Πόλεων (Ε.Π.Δ.Π.), ιδίως δε την προώθηση της χρηματοδοτήσεως του Ε.Π.Δ.Π. από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.) και την αξιοποίηση των πόρων που προέρχονται απ αυτό, την ανάπτυξη συνεργασίας κάθε μορφής με άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιχειρήσεις του δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις που προβλέπονται στο Π.Δ. 323/1989 (ΦΕΚ Α 146) και άλλους φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση του Ε.Π.Α.Π. καθώς και το γενικό συντονισμό και την παρακολούθηση των έργω του προγράμματος αυτού. Ειδικότερα: Το αντικείμενο του γραφείου αυτού είναι το ακόλουθο: α) Η συνεργασία με τους φορείς, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, για την δημιουργία περιφερειακών πολιτιστικών θεσμών, την υποστήριξη υφιστάμενων τέτοιων θεσμών, καθώς και την με κάθε μέσο ενίσχυση αυτών. β) Η κατάρτιση προγραμματικών ή άλλων συμβάσεων με τους φορείς, όπως αναφέρονται στο παρόν άρθρο, που έχουν ως αντικείμενο την προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων μόνιμου χαρακτήρα στην ελληνική επικράτεια. γ) Η παρακολούθηση της λειτουργίας και του προγράμματος δράσης των περιφερειακών θεσμών που θα ιδρυθούν ή που έχουν ιδρυθεί στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ, σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα των περιφερειακών φορέων που συνέπραξαν στην ίδρυση τους και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ. ΠΟ.
Άρθρο 3
1.  
  Το Ειδικό γραφείο υπάγεται απ ευθείας στον Υπουργό Πολιτισμού
2.  
  Λειτουργεί ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για την εκπόνηση μελετών και την επίβλεψη των έργων για τα οποία είναι αρμόδιο. Χρέη προϊσταμένης αρχής ασκεί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού.
Άρθρο 4 "Προϊστάμενος."
1.  
  Του Ειδικού γραφείου προΐσταται υπάλληλος του κλά-δου ΠΕ3 Αρχιτεκτόνων, με βαθμό Α. Στον Υπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/ 1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137) σε συνδυασμό με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α 43).
 • Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν. 2190/ 1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α 28).
 • Τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 1418/ 1984 Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ Α 23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 (ΦΕΚ Α 154) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού ύψους 7.000.000 δρχ. περίπου ετησίως που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ. ΠΟ.
 • Την αριθμ. 292/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Πολιτισμού, Οικονομικών και του Αναπλ. Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημ. Έργων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-08-17 Σύσταση Ειδικού Γραφείου στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/166
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση Ειδικού Γραφείου του Υπουργείου Πολιτισμού. 2002/97 2002