Για τη συμπλήρωση του Π.Δ. 12/1993 (Α5) «Περί προσβάσεως σε θέσεις εργασίας επί Ελληνικών Εμπορικών πλοίων, ναυτικών, υπηκόων Κρατών Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αναγνωρίσεως θαλάσσιας υπηρεσίας που διανύεται από Έλληνες ναυτικούς σε πλοία που φέρουν σημαία Κράτους Μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προς απόκτηση αποδεικτικτών ναυτικής ικανότητας.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος Π.Δ. είναι η συμπλήρωση του Π.Δ. 12/1993 για να προσαρμοσθούν οι διατάξεις του και προς τις διατάξεις των άρθρων 4 και 28 της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που κυρώθηκε με το Ν. 2155/93 (Α 104).
Article 2
1.  
  Οι ρυθμίσεις του Π.Δ. 12/1993 που αφορούν υπηκόους Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητος ή πλοία που φέρουν αντίστοιχη σημαία επεκτείνονται και στους υπηκόους Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, πλην Ελβετίας, και τα πλοία που φέρουν αντίστοιχη σημαία.
Article 3
1.  
  Η τελευταία φράση του άρθρου 1 του Π.Δ. 12/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «προς τις διατάξεις των άρθρων 7 και 48 της Συνθήκης Ε.Ο.Κ., των άρθρων 1,2,3 και 4 του Κανονισμού Ε.Ο.Κ. 1612/68 του Συμβουλίου (Ειδική Έκδοση 05, Τόμος 001 ) και των άρθρων 4 και 28 της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, που αφορούν την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων εντός της Κοινότητος και εντός του εδάφους των Κρατών Μελών ΕΖΕΣ, πλην Ελβετίας.
Article 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1338/ 1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 και με τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 και 31 του Ν. 2076/1992.
 • Το άρθρο δεύτερο του Ν. 2155/1993 «Κύρωση Συμφωνίας γιατον ΕυρωπαϊκόΟικονομικό χώρο(Ε.Ο.Χ.) μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. μετά των Παραρτημάτων, Τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού» (Α 104).
 • Τις διατάξεις του Ν. 2272/1994 (Α 230) «Κύρωση Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φιλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας σχετικά με την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθ. 312/94 γνωμοδότηση του Συμβουλίου του Εμπορικού Ναυτικού.
 • Την υπ αριθ. 208/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Title Ref.Number Date
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. μετά των Παραρτημάτων, Τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού. 1993/2155 1993
Κύρωση Συνθήκης μεταξύ: του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγ[...]" 1994/2272 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1993/12 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/12 1993
Name
Label
Label