ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/317

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-08-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-08-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-08-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λακωνίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 ". Διάρθρωση Υπηρεσιών."
1.  
  Οι Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Λακωνίας διαρθρώνονται σε επίπεδο Τμήματος, το οποίο συγκροτείται ως εξής: α) Γραφείο Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων. β) Γραφείο Διοικητικού - Οικονομικού. γ) Γραφείο Μηχανογραφικών Εφαρμογών.
Άρθρο 2 ". Αρμοδιότητες."
1.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος ανάγονται στα παρακάτω θέματα, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των Γραφείων, ως εξής: α) ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων, ανήκουν: - Η Μελέτη κάθε θέματος που αφορά την Βιομηχανία, το Εμπόριο, την Βιοτεχνία και τα Επαγγέλματα για την ενάσκηση του γνωμοδοτικού έργου του Επιμελητηρίου. - Η παρακολούθηση κάθε θέματος που αναφέρεται στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο της χώρας, καθώς και στη βιομηχανία της περιφέρειας του Επιμελητηρίου, η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών επί των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων και η εισήγηση στις αρμόδιες αρχές για τα παραπάνω θέματα. - Η στατιστική παρακολούθηση της εμπορικής και βιομηχανικής κίνησης, η συγκέντρωση και μελέτη όλων των στατιστικών στοιχείων των εκδιδομένων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και η δημοσίευση των στοιχείων αυτών και των πορισμάτων της μελέτης στο μηνιαίο δελτίο του Επιμελητηρίου που μπορεί να εκδίδει. - Η έρευνα της αγοράς και η μελέτη των προβλημάτων που ανακύπτουν από το εμπόριο και την βιομηχανία. - Η μελέτη, η αντιμετώπιση και παρακολούθηση κάθε θέματος που αφορά τα επαγγέλματα και τις βιοτεχνίες της περιφέρειας του Επιμελητηρίου και η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων νόμων και κανονιστικών γενικά πράξεων, καθώς και η ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου επί των εκάστοτε ισχυόντων. - Η κατάρτιση προγράμματος επί της πορείας και της δραστηριότητος του Επιμελητηρίου ως συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού οργάνου της πολιτείας και ως φορέα ανάπτυξης και προαγωγής των επαγγελμάτων και της βιοτεχνίας του Εμπορίου και της Βιομηχανίας. - Η μελέτη και η πρόταση μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών μέσα στα Επιμελητήρια για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων. - Η επιμέλεια της προπαρασκευής για συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και σε εμπορικές αποστολές. - Η οργάνωση εκθεσιακών εκδηλώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. - Καταγραφή των επιτόπιων εμπορικών συνηθειών και εμπορικών εθίμων. - Η τήρηση ευρετηρίου των εκάστοτε υφισταμένων Σωματείων - Ενώσεων, Ομοσπονδιών, Συνεταιρισμών, κ.λπ. - Η επιμέλεια της σύνταξης, έκδοσης και διεκπεραίωσης του μηνιαίου Δελτίου του Επιμελητηρίου. β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Διοικητικού - Οικονομικού, ανήκουν: - Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού. - Η μέριμνα για την διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευση του προσωπικού. - Η μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φορά σχετικής νομοθεσίας. - Η μέριμνα για την διατήρηση και λειτουργία της βιβλιοθήκης και τον εμπλουτισμό της με έντυπο υλικό. - Η διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, διεκπεραίωση και τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Η μέριμνα για την βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών. - Η μέριμνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ή άλλων εντύπων και διανομή τους στα αρμόδια γραφεία. - Η μέριμνα για την φύλαξη και καθαρισμό της Υπηρεσίας. - Η μέριμνα για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, τηλετύπων και λοιπών μέσων επικοινωνίας. - Η μέριμνα για την τήρηση των Πρακτικών της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. - Η μέριμνα για την κατάρτιση και τροποποίηση του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου. Η διαχείριση κάθε δαπάνης, καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού. - Η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου. - Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού, εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. - Η μέριμνα για την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, κ.λπ.). - Η μέριμνα για την εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. - Η μέριμνα για τη στέγαση της Υπηρεσίας. - Η μέριμνα για τη διαχείριση υλικού της Υπηρεσίας. γ.- ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Μηχανογραφικών Εφαρμογών, ανήκουν: - Η τήρηση των μητρώων των μελών του Επιμελητηρίου, συνεχής ενημέρωσή τους, καθώς και η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών. - Η σύνταξη των εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη της Διοικήσεως του Επιμελητηρίου και κάθε σχετική εργασία με τις εκλογές. - Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παραγωγού Ασφαλίσεων Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Μεσιτών Ασφαλίσεων, Ασφαλιστικών Συμβούλων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων, καθώς και η τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. - Η έκδοση αδειών Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων και τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. - Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την εγγραφή στο ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων. - Κάθε ενέργεια για την εφαρμογή του Νόμου περί Εμπορικών Αντιπροσώπων. - Η έκδοση πιστοποιητικών προελεύσεως. - Η διενέργεια διαιτησιών, πραγματογνωμοσυνών, δειγματοληψιών και επίλυσης εμπορικών διαφορών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. - Η θεώρηση του ομοίου και γνήσιου της υπογραφής των μελών του Επιμελητηρίου. - Η πλήρης κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών όλων των Τμημάτων της Υπηρεσίας από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, υλοποίησης των εφαρμογών και σύνταξης Ειδικών Τεχνικών Μελετών και Μελετών Σκοπιμότητας.
Άρθρο 3 ". Κατάταξη θέσεων σε Κλάδους"
1.  
  Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους ορίζονται ως εξής: - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού θέσεις μία (1). - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού θέσεις τέσσερις (4) εκ των οποίων μία (1) θέση ειδικότητας Εισπράκτορα. Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ θέσεις μία (1 ) ειδικότητας χειριστών Η.Υ. - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ Επιμελητών θέσεις μία (1). Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις μία (1 ).
Άρθρο 4 "Προσόντα Διορισμού"
1.  
  Τα προσόντα διορισμού σε θέσεις μονίμου προσωπικού ορίζονται τα κατά ειδικότητα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ΠΔ 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α/88), όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 172/92 (ΦΕΚ 81/Α/92) και 368/92 (ΦΕΚ 186/Α/92)
Άρθρο 5
1.  
  Του Τμήματος του Επιμελητηρίου Λακωνίας, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού της κατηγορίας ΠΕ και εν ελλείψει του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού της Κατηγορίας ΔΕ
2.  
  Των Γραφείων του εν λόγω Επιμελητηρίου, προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
Άρθρο 6 "Μεταβατικές Διατάξεις"
1.  
  Οι κατά την δημοσίευση του παρόντος μόνιμοι υπάλληλοι του Επιμελητηρίου Λακωνίας κατατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις αντίστοιχες κατά κλάδους και κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος. Από την δημοσίευση του παρόντος, καταργείται η Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 11437/307/19.3.57 (ΦΕΚ 110/Β/57) «Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Γυθείου» και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά θέματα ρυθμιζόμενα από το παρόν διάταγμα. Στον Υφυπουργό Εμπορίου αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 8 και 9 εδ. πρώτο του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/87 (ΦΕΚ 195/Α/87) «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, Κοινωνικός Έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικά Δικαιώματα και άλλες διατάξεις».
 • Το άρθρο 29α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/ Α/92) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται πρόσθετη δαπάνη (πέραν της ήδη καταβαλλομένης) της τάξεως των 3.300.000 δρχ. σε βάρος του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου Λακωνίας που θα καλυφθεί από τους ΚΑΕ 0211,0221,0223,0231, 0232, 0259 και 0521.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 1 και 36 παρ. 15 του Ν. 2190/94) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».
 • Την με αριθ. 3/20.5.1993 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λακωνίας.
 • Την αριθ. Β3/356/21.7.1994 κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εμπορίου, σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου.
 • Την αριθ. 281/1995 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Υφυπουργού Εμπορίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-08-22 Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λακωνίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/171
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1957/11437/307 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/11437_307 1957
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/Β3/356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/Β3_356 1994
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84). 1992/172 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Λακωνίας. 2010/70 2010