ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/321

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-08-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-08-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-08-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση των θέσεων Εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού, των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του άρθρου 14 του Ν. 1566/85, αυξάνονται κατά κλάδο από 1.9.95 ως ακολούθως:"
1.  
  Του κλάδου ΠΕ1 Θεολόγων κατά εννέα (9)
2.  
  Του κλάδου ΠΕ2 Φιλολόγων κατά εξήντα εννέα (69)
3.  
  Του κλάδου ΠΕ3 Μαθηματικών κατά τριάντα έξι (36)
4.  
  Του κλάδου ΠΕ4 Φυσικών κατά είκοσι επτά (27)
5.  
  Του κλάδου ΠΕ5 Γαλλικής Γλώσσας κατά τέσσερις (4)
6.  
  Του κλάδου ΠΕ6 Αγγλικής Γλώσσας κατά δέκα έξι (16)
7.  
  Του κλάδου ΠΕ7 Γερμανικής Γλώσσας κατά μία (1)
8.  
  Του κλάδου ΠΕ8 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων κατά τρεις (3)
9.  
  Του κλάδου ΠΕ9 Οικονομολόγων κατά επτά (7)
10.  
  Του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής κατά δέκα τέσσερις (14)
11.  
  Του κλάδου ΠΕ12 Πολιτικών Μηχανικών κατά μία (1)
12.  
  Του κλάδου ΠΕ12 Ηλεκτρολόγων κατά μία (1)
13.  
  Του κλάδου ΠΕ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών κατά μία (1)
14.  
  Του κλάδου ΠΕ14 Ιατρών κατά μία (1)
15.  
  Του κλάδου ΠΕ14 Γεωπόνων κατά μία (1)
16.  
  Του κλάδου ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας κατά δύο (2)
17.  
  Του κλάδου ΠΕ16 Μουσικής κατά τέσσερις (4)
18.  
  Του κλάδου ΠΕ17 Πολιτικών κατά μία (1)
19.  
  Του κλάδου ΠΕ17 Μηχανολόγων κατά πέντε (5)
20.  
  Του κλάδου ΠΕ17 Ηλεκτρολόγων κατά μία (1)
21.  
  Του κλάδου ΠΕ18 Διοίκησης Επιχειρήσεων κατά τρεις (3)
22.  
  Του κλάδου ΠΕ18 Λογιστικής κατά δύο (2)
23.  
  Του κλάδου ΠΕ18 Ιατρικών Εργαστηρίων κατά μια (1)
24.  
  Του κλάδου ΠΕ18 Οδοντοτεχνικής κατά μία (1)
25.  
  Του κλάδου ΠΕ18 Νοσηλευτικής κατά δύο (2)
26.  
  Του κλάδου ΠΕ18 Διακοσμητικής κατά μία (1)
27.  
  Του κλάδου ΠΕ18 Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης κατά δύο (2)
28.  
  Του κλάδου ΠΕ18 Βρεφονηπιοκόμων κατά τρεις (3)
29.  
  Του κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής κατά επτά (7)
30.  
  Του κλάδου ΠΕ20 Πληροφορικής κατά δύο (2)
31.  
  Του κλάδου ΤΕ1 Σχεδιαστών κατά μία (1)
32.  
  Του κλάδου ΤΕ1 Μηχανολόγων κατά μία (1)
33.  
  Του κλάδου ΤΕ1 Ψυκτικών κατά μία (1)
34.  
  Του κλάδου ΤΕ1 Αργυροχρυσοχοΐας κατά μία (1)
35.  
  Του κλάδου ΔΕ1 Εμπειρικών Μηχανολόγων κατά μια (1)
36.  
  Του κλάδου ΔΕ1 Εμπειρικών Ηλεκτρολόγων κατά μία (1)
37.  
  Του κλάδου ΔΕ1 Υδραυλικών κατά μία (1)
38.  
  Του κλάδου ΔΕ1 Κοπτικής Ραπτικής κατά μία (1) Σύνολο θέσεων διακόσιες τριάντα έξι (236). Στον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 14 παραγρ. 6 του Ν. 1566/85 «Για τη δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α) και του άρθρου 30 παρ. 1 του Ν. 2009/92 (ΦΕΚ 18/τ.Α) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/τ.Α) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 261.810.500 δρχ. περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και ύψους 809.779.500 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται με τροποποίηση του Κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα με ισόποση αυξομείωση του (αύξηση των πιστώσεων ΚΑΕ του ειδ. φορέα 19-220 ως ακολούθως: και ισόποση μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 5173 του ειδ. φορέα 19220 του ΥΠ.Ε.Π.Θ.) για την οποία έχει εκδοθεί η αριθ. 2038041/13.6.95 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/87 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195/τ.Α).
 • Την αριθ. Η/5615/21.7.94 απόφαση μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΦΕΚ 567/τ.Β-).
 • Την αριθ. 401/95 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/Η/5615 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/Η_5615 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/2038041 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2038041 1995
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία