ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/322

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-08-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-08-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-08-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση των θέσεων Εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του άρθρου 14 και του άρθρου 1 του Π.Δ. 239/92 αυξάνονται κατά κλάδο από 1.9.95 ως ακολούθως:"
1.  
  Του κλάδου ΠΕ2 Φιλολόγων κατά διακόσια τριάντα πέντε (235)
2.  
  Του κλάδου ΠΕ3 Μαθηματικών κατά είκοσι δύο (22)
3.  
  Του κλάδου ΠΕ4 Φυσικών κατά εκατόν εξήντα οκτώ (168)
4.  
  Του κλάδου ΠΕ5 Γαλλικής γλώσσας κατά διακόσιες εξήντα τέσσερις (264)
5.  
  Του κλάδου ΠΕ7 Γερμανικής γλώσσας κατά εξήντα επτά (67)
6.  
  Του κλάδου ΠΕ9 Οικονομολόγων κατά εβδομήντα (70)
7.  
  Του κλάδου ΠΕ10 Κοινωνιολόγων κατά είκοσι οκτώ (28)
8.  
  Του κλάδου ΠΕ12 Μηχανικών κατά τριάντα έξι (36)
9.  
  Του κλάδου ΠΕ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών κατά είκοσι τρεις (23)
10.  
  Του κλάδου ΠΕ14 Πτυχιούχων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας και Νοσηλευτικής κατά είκοσι εννέα (29)
11.  
  Του κλάδου ΠΕ17 Τεχνολόγων κατά εκατόν εβδομήντα εννέα (179)
12.  
  Του κλάδου ΠΕ18 Πτυχιούχων λοιπών Τμημάτων Τ.Ε.Ι. κατά εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174).
13.  
  Του κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. κατά πεντακόσιες είκοσι πέντε (525).
14.  
  Του κλάδου ΠΕ20 Πληροφορικής Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. κατά εβδομήντα πέντε (75) Σύνολο θέσεων χίλιες οκτακόσιες εννενήντα πέντε (1895) Στον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 14 παραγρ. 6 του Ν. 1566/85 «Για τη δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α) και του άρθρου 30 παρ. 1 του Ν. 2009/92 (ΦΕΚ 18/τ.Α) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/τ.Α) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 2.071.002.000 δρχ. περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και ύψους 6.405.044.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται με τροποποίηση του Κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα με ισόποση αυξομείωση του (αύξηση των πιστώσεων ΚΑΕ του ειδ. φορέα 19-220 ως ακολούθως: ΚΑΕ351.517.500ΚΑΕ30.304.000 ΚΑΕ136.440.000και μείωση των πιστώσεων: α) του ΚΑΕ 5173 του ειδ. Φορέα 19-220 κατά δρχ. 98.189.500. β) του ΚΑΕ 5173 του ειδ. Φορέα 19-210 κατά δρχ. 97.157.000. γ) του κρατικού αποθεματικού κατά δρχ. 1.875.655.500 για την οποία έχει εκδοθεί η αριθ. 2038131/14.6.95 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 19 παραγρ. 2 του Ν. 1735/87 «προσλήψεις στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195/τ.Α).
 • Την αριθ. Η/5615/21.7.94 απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αναπλ. Υπουργό ΥΠ.Ε.Π.θ. (ΦΕΚ 567/Τ.Β/94).
 • Την αριθ. 400/95 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/2038131 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2038131 1995
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία