ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/323

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-08-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-08-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-08-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται 3ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Χανίων, από το σχολικό έτος 1995-1996. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και. εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • α) Του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2043/19.5.92 (ΦΕΚ 79/τ.Α/19.5.92) «Εποπτεία και διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». β) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/τ.Α), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/τ.Α).
  • Την αριθ. 27/12.1.1995 πρόταση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Χανίων.
  • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 2.500.000 δραχμών περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και ύψους 3.500.000 δραχμών περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη, καλύπτεται με τροποποίηση του Κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα με ισόποση αυξομείωση του, ως ακολούθως: ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΕιδ. Φ. 194 Ειδ. Φ. 19-250 της Νομαρχίας Χανίων του ΥΠ.Ε.Π.θ. για την οποία έχει εκδοθεί η αριθ. 2030190/12.5.95 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών.
  • Την αριθ. 319/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-08-22 Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/175
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/2030190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2030190 1995
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εποπτεία και διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1992/2043 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία