ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/330

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-08-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-08-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-08-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και ασφάλιση μετατασσομένου Ειδικού Επιστήμονα κατά τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 1268/1982.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κατάταξη θέσης"
1.  
  Η προσωρινή θέση που συστήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 1268/82 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 1 του Ν. 1566/85 και με την αριθ. Β1/11/8.1.93 (ΦΕΚ 37 Β) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την μετάταξη Ειδικού Επιστήμονα του Γενικού Τμήματος του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατατάσσεται στον κλάδο ΠΕ3 - Μαθηματικών (ΜΚ 16-1) που προβλέπεται από το άρθρο 14 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 τ.Α).
Άρθρο 2
1.  
  Η προσωρινή θέση του προηγουμένου άρθρου διαβαθμίζεται από τον βαθμό που κατέχει ο μετατασσόμενος κατά τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ. μέχρι το βαθμό Α.
2.  
  Ο μετατασσόμενος ασκεί τα καθήκοντα της θέσης την οποία καταλαμβάνει
3.  
  Για την κατάταξη, τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη του μετατασσομένου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1505/84 (ΦΕΚ 194), του άρθρου 14 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167) και των άρθρων 6 και 9 του Ν. 1810/88 (ΦΕΚ 223).
Άρθρο 3
1.  
  Για τα θέματα κύριας ασφάλισης εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τους κατέχοντες τακτικές θέσεις του κλάδου στον οποίο κατατάσσεται η προσωρινή θέση
2.  
  Για τα θέματα επικουρικής ασφάλισης και Πρόνοιας εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, στους οποίους ασφαλίζεται από την μετάταξη του ο μετατασσόμενος
3.  
  Ο χρόνος υπηρεσίας του μετατασσόμενου πριν από την μετάταξη του θεωρείται ότι διανύθηκε για την ασφάλιση του, στη θέση μετάταξης του, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου αυτού του άρθρου. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 1268/82 (Α 87) και τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 εδ. ε του ΠΔ 130/ 1992.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 1 εδ. ζ του Ν. 1566/85 (Α 67) και τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (Α54).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 και το γεγονός ότι με τη ρύθμιση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 284/95 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/Β1/11 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/Β1_11 1993
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1810 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1810 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων σε θέματα αρμοδιότητας υπουργείων. 1992/130 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία