ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/331

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-08-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-08-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-08-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση και μείωση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Από το σχολικό έτος 1995 -1996 αυξάνονται οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από ιδρύσεις και προαγωγές σχολικών μονάδων της αυτής εκπ/σης, ως ακολούθως: α) Δασκάλων κατά 576 β) Νηπιαγωγών κατά 167
Άρθρο 2
1.  
    Από το σχολικό έτος 1995 -1996 μειώνονται οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω καταργήσεων, υποβιβασμών συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων της αυτής εκπ/σης, ως ακολούθως: α) Δασκάλων κατά 433 β) Νηπιαγωγών κατά 65. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 6, 8 και 4 παρ. 8,10 του Ν. 1566/85 «Για τη δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 τ.Α/85).
  • Την αριθμ. Η/5615/21.7.94 (ΦΕΚ 567/τ.Β/21.7.94 απόφαση του Πρωθυπουργού» αρμοδιότητες Αναπληρωτή Υπουργού του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) που προστέθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154) κατ εφαρμογή των οποίων βεβαιούται ότι με το Προεδρικό Διάταγμα αυτό προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 253.934.000 δραχμών για το τρέχον οικονομικό έτος και 786.460.000 δραχμών περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται με τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα με ισόποση αυξομείωση του (αύξηση των πιστώσεων Κ.Α.Ε. του Ειδ. Φορέα 19-210 ως ακολούθως). ΚΑΕ021139.793.500 ΚΑΕ 0223 7.648.000ΚΑΕ 0224 17.208.000ΚΑΕ 0225 118.308.000 ΚΑΕ 0229 13.384.000ΚΑΕ 0267 19.120.000ΚΑΕ 0516 31.079.560ΚΑΕ 0252 7.396.142και μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 5173 του Ε.Φ. 19210 του Υπουργείου Παιδείας κατά δρχ. 253.934.000 για την οποία έχει εκδοθεί η αριθμ. 2038133/14.6.94 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
  • Την αριθμ. 460/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1994/Η/5615( (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/Η_5615( 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/2038133 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2038133 1994
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία