ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/332

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-08-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-08-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-08-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μέτρα προστασίας κατά την εισαγωγή στη χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσης τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 α. 80/392/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18.3.1980 (ΕΕΝ 100/17.4.80 σελ.32) β. 80/393/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18.3.1980 (ΕΕΝ 100/17.4.80 σελ.35) γ. 81/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1.1.1981 (ΕΕ αριθ. L 14/16.1.81 σελ.23) δ. 84/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28.6.1984 (ΕΕ αριθ. L207/2.8.84 σελ.1) ε. 85/173/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28.2.1985 (ΕΕ αριθ. L 65/6-3-85 σελ.23) στ. 85/574/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19.12.1985 (ΕΕ αριθ.L 372/31.12.85 σελ.25) ζ. 88/545/ΕΟΚ πρώτη της Επιτροπής της 29.10.1986 (ΕΕ αριθ. L 323/18.11.85 σελ. 14). η. 86/546/ΕΟΚ δεύτερη της Επιτροπής της 29.10.1986 (ΕΕ αριθ. L 323/18.11.86 σελ. 16). θ. 86/547/ΕΟΚ τρίτη της Επιτροπής της 29-10-1986 (ΕΕ αριθ. L 323/18.11.86 σελ 21 ). ι. 86/651/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18.12.1986 (ΕΕ αριθ. L 382/31.12.86 σελ. 13) ια. 87/298/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2.3.1987 (ΕΕ αριθ. L 151/11.6.87 σελ.1) ιβ. 88/271 /ΕΟΚ πέμπτη της Επιτροπής της 5.4.1988 (ΕΕ αριθ. L 118/4.5.88 σελ. 13). ιγ. 88/272/ΕΟΚ έκτη της επιτροπής της 8.4.1988 (ΕΕ αριθ.L 116/4.5.88 σελ.19) ιδ. 88/430/ΕΟΚ έβδομη της Επιτροπής της 1.7.1988 (ΕΕ αριθ. L 208/2.8.88 σελ.36). ιε. 88/572/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14.11.1988 (ΕΕ αριθ. L313/19.11.88 σελ.39) ιστ. 89/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26.6.1989 (ΕΕ αριθ.1.212/22.7.89 σελ.106) ιζ. 91 /683 του Συμβουλίου της 19.12.1991 (ΕΕ 376/29 της 31.12.91) ιη. 92/103 της Επιτροπής της 1.11.92 (ΕΕ Αριθ. 1.363 της 11.12.1992 σελ. 1 ) ιθ. 92/70 της Επιτροπής της 30-7-92 κ. 92/71 της Επιτροπής της 2.9.92 (ΕΕ Αριθ.L.275 της 18.9.92 σελ. 24) κα. 92/76 της Επιτροπής της 6-10-92 (ΕΕ Αριθ.L.305 της 21.10.92 σελ. 12) κβ. 92/90 της Επιτροπής της 3-11-92 (ΕΕ Αριθ.L.344 της 26.11.92 σελ. 38) κγ. 92/98 του Συμβουλίου της 16-11-92 (ΕΕ Αριθ.L.352 της 2.12.92 σελ.1) κδ. 92/105 της Επιτροπής της 3-12-92 (ΕΕ Αριθ.L.4 της 8.1.93) κε. 93/19 του Συμβουλίου της 19-4-93 (ΕΕ Αριθ.L.96 της 22.4.93 σελ. 33) κστ. 93/50 της Επιτροπής της 24-6-93 ΕΕ Αριθ. L.205 της 17.8.93 σελ. 22) κζ. 93/51 της Επιτροπής της 24-6-93 (L 205 σελ.24) κη. 94/3 της Επιτροπής της 21 -1 -94 (ΕΕ Αριθ.L.32 της 21.1.94 σελ. 37) κθ. 92/10 της Επιτροπής της 19.2.92 (ΕΕ Αριθ.L.70 της 17.3.92 σελ. 27) λ. 94/13 (άρθρο 1) του Συμβουλίου (Ε.Ε. Αριθ. L.92 της 9.4.94 σελ. 27) 2.Από την 1η Ιουνίου 1993, το παρόν Διάταγμα αφορά επίσης τα μέτρα προστασίας κατά της εξάπλωσης στο εσωτερικό της Κοινότητας με μέσα που συνδέονται με την διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο εσωτερικό της χώρας (οδηγ.93/19 και 91/683/ΕΟΚ). 3.Αρμόδια Αρχή: Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας και οι Περιφερειακές Νομαρχιακές Δ/νσεις Γεωργίας Και τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, που έχουν εξουσιοδοτηθεί για την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος (91/683/ΕΟΚ). Άρθρο 2 (άρθρο 2 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ) Ορισμοί 1.Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια: α) Φυτά: Τα ζώντα φυτά και τα ζώντα τμήματα των φυτών συμπεριλαμβανομένων και σπόρων. Στα ζώντα μέρη των φυτών περιλαμβάνονται: 1.Οι καρποί με την βοτανική έννοια της λέξης και με εξαίρεση τους κατεψυγμένους. ii. Τα λαχανικά, με εξαίρεση τα υπερκατεψυγμένα iii. Οι κόνδυλοι, οι βολβοί, τα ριζώματα. ίν. Τα κομμένα άνθη. ν. Οι κλάδοι με φύλλα. νί. Τα κομμένα δένδρα με φύλλα. νii. Οι καλλιέργειες φυτικών ιστών. Σπόροι: Εκείνοι με τη βοτανική έννοια του όρου, εκτός αν δεν προορίζονται για σπορά (85/574/ΕΟΚ). 1)Φυτικά προϊόντα: Τα προϊόντα φυτικής προέλευσης, τα οποία δεν έχουν υποστεί μεταποίηση ή απλή επεξεργασία, εφόσον δεν πρόκειται για φυτά με την έννοια του παρόντος. 2)Επιβλαβείς (επικίνδυνοι) οργανισμοί: Εχθροί και ασθένειες των φυτών ή των φυτικών προϊόντων, που ανήκουν στο ζωικό ή φυτικό βασίλειο ή είναι ιοί, μυκοπλάσματα ή άλλα παθογόνα. δ) Φύτευση: Οποιαδήποτε εργασία που αποσκοπεί στην τοποθέτηση φυτών ή φυτικών προϊόντων με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ανάπτυξη, η αναπαραγωγή ή ο πολλαπλασιασμός τους. ε) Φυτά προοριζόμενα για φύτευση: ί. Φυτά που έχουν ήδη φυτευτεί και προορίζονται να παραμείνουν φυτευμένα ή να επαναφυτευθούν μετά την εισαγωγή τους, ή ίί.Φυτά που δεν είναι φυτεμένα κατά το χρόνο εισαγωγή τους αλλά προορίζονται να φυτευτούν μεταγενέστερα (85/574/ΕΟΚ). στ) Φυτοϋγειονομικός έλεγχος: Η διαδικασία που ακολουθείται κατά την παραγωγή, διακίνηση, εισαγωγή, εξαγωγή και αποθήκευση των φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων και αποβλέπει στη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος. ζ) Επίσημη διαπίστωση: Η διαπίστωση που πραγματοποιείται από γεωπόνους υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας εξουσιοδοτημένους από την Υπηρεσία Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. η) Φυτοϋγειονομικό διαβατήριο: Μια επίσημη ετικέτα που πιστοποιεί ότι τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος όσον αφορά τις φυτοϋγειονομικές προδιαγραφές και τις ειδικές απαιτήσεις και το οποίο για το σκοπό αυτό: είναι τυποποιημένο σύμφωνα με τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις σε κοινοτικό επίπεδο για τα διάφορα είδη φυτών ή φυτικών προϊόντων και εκδίδεται από την Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργία; ή τις εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις λεπτομέρειες της διαδικασίας έκδοσης φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων (92/105/ΕΟΚ). 3)Προστατευμένη ζώνη: Ζώνη της χώρας, μέσα στην οποία: - ένας ή περισσότεροι από τους επιβλαβείς οργανισμούς, που απαριθμούνται στο παρόν διάταγμα και που εμφανίσθηκαν σε ένα ή περισσότερα μέρη της Κοινότητας, δεν είναι ενδημικοί ούτε έχουν διαδοθεί, παρότι οι συνθήκες ευνοούν τη διάδοση τους, υπάρχει κίνδυνος διάδοσης - ορισμένων επιβλαβών οργανισμών λόγω ευνοϊκών οικολογικών συνθηκών για ορισμένες καλλιέργειες, παρότι οι εν λόγω οργανισμοί δεν είναι ενδημικοί ούτε έχουν διαδοθεί στη χώρα και στην Κοινότητα και η οποία έχει αναγνωρισθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ. Ένας επιβλαβής οργανισμός θεωρείται διαδεδομένος σε μια περιοχή, εάν η ύπαρξη του σ αυτή είναι γνωστή και εφόσον κανένα επίσημο μέτρο δεν έχει ληφθεί για την εξάλειψη του ή εφόσον τέτοια μέτρα αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά κατά την διάρκεια μιας περιόδου τουλάχιστον δύο συνεχόμενων ετών. Η αρμόδια αρχή της χώρας πραγματοποιεί, όσον αφορά τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην πρώτη περίπτωση, τακτικούς και συστηματικούς επίσημους ελέγχους σχετικά με την ύπαρξη επιβλαβών οργανισμών, για τους οποίους η χώρα έχει αναγνωρισθεί ως προστατευόμενη και κοινοποιεί την τυχόν διαπίστωση ενός τέτοιου οργανισμού αμέσως στην Επιτροπή της Ε.Ε. Οι λεπτομέρειες των ελέγχων αυτών καταρτίζονται λαμβανομένων υπόψη των αναγνωριζομένων επιστημονικών και στατιστικών μεθόδων. Τ αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων ανακοινώνονται στην Επιτροπή της Ε.Ε. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, μετά από πρόταση της αρμόδιας Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διεξαγωγής των ελέγχων για την αναγνώριση των ζωνών αυτών. ι) Απόρριψη: Κάθε μέτρο που λαμβάνεται ή πρόκειται να ληφθεί από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 (7) του παρόντος διατάγματος για το σύνολο ή για ένα μέρος μιας αποστολής φυτών, φυτικών και άλλων αντικειμένων ή για οργανισμούς επιβλαβείς για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα τα οποία δεν πληρούν τις διατάξεις του εν λόγω διατάγματος (οδηγία 94/3/21-1-94 της Επιτροπής) 2.Η παρ. 1β και οι άλλες σχετικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εκτός και εάν ρητώς απαιτείται να γίνει διαφορετικά, αφορούν το ξύλο, μόνο εφόσον διατηρεί όλο ή μέρος της φυσικής στρογγυλής επιφάνειας του με ή χωρίς φλοιό ή βρίσκεται υπό την μορφή πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, απορριμάτων ξύλου ή θραυσμάτων ξύλου. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο Παράρτημα V, οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται και στο ξύλο, που έχει την μορφή υλικού σφήνωσης φορτίων πλοίων, διαχωριστικών στοιχείων παλετών ή υλικού συσκευασίας και χρησιμοποιείται Κατά τη μεταφορά αντικειμένων παντός είδους, ανεξάρτητα αν αυτό πληροί ή όχι τους όρους του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον υπάρχει φυτοϋγειονομικός κίνδυνος (88/572/ΕΟΚ αρ.1 παρ.1). 3.Κράτος μέλος: Θεωρείται μία χώρα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Άρθρο 3 1.Απαγορεύεται η εισαγωγή και η διακίνηση στη χώρα ή μέσω αυτής και στις άλλες χώρες της Ε.Ε. των επιβλαβών οργανισμών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, Μέρος Α του παρόντος διατάγματος. 2.Απαγορεύεται η εισαγωγή και η διακίνηση στην χώρα ή μέσω αυτής και στις άλλες χώρες της Ε.Ε. των φυτών και φυτικών προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ Μέρος Α, εφόσον αυτά είναι προσβεβλημένα από τους αντίστοιχους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στο Μέρος αυτό του Παραρτήματος. 3.Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση τα φυτά που προορίζονται για φύτευση, δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση ελαφράς προσβολής των φυτών από επιβλαβείς οργανισμούς, οι οποίοι απαριθμούνται μεν στα Παραρτήματα Ι Μέρος Α και ΙΙ Μέρος Α αλλά έχουν προηγουμένως επιλεγεί με συμφωνία της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας και των αρμοδίων αρχών άλλων Κρατών μελών στον τομέα της Φυτοϋγείας (άρθρο 1 παρ.3 οδηγ.85/574/ΕΟΚ) 4.Από 1 Ιουνίου 1993, οι παράγραφοι 1 και 2 του εν λόγω άρθρου εφαρμόζονται επίσης στην εξάπλωση των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών με μέσα που συνδέονται με την διακίνηση φυτών και φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων μέσα στη χώρα (91/683 και 93/19 ). 5.Από την 1 Ιουνίου 1993, απαγορεύεται η εισαγωγή και η διάδοση στις προστατευόμενες ζώνες της χώρας μας και μέσω αυτών και στα άλλα Κράτη μελή της Ε.Ε.: 1)των επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι Μέρος Β. 2)των φυτών και φυτικών προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ Μέρος Β, εφόσον αυτά είναι προσβεβλημένα από τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στο παράρτημα αυτό (91/683). 6.Σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 16α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας αρχής της χώρας μπορεί να απαγορευθεί η εισαγωγή και η διάδοση στη χώρα επιβλαβών οργανισμών, μεμονωμένων ή μη, εφόσον θεωρούνται ότι είναι επιβλαβείς για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα και δεν συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους των παραρτημάτων Ι και ΙΙ ή απαιτείται η χορήγηση παρέκκλισης υπό ειδικές προϋποθέσεις και με την ίδια διαδικασία. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για οργανισμούς που δεν είναι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (91/683/ΕΟΚ). Άρθρο 4 1.Απαγορεύεται η εισαγωγή και η διακίνηση στην χώρα και μέσω αυτής στις άλλες χώρες της Ε.Ε. των φυτών και φυτικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ Μέρος Α του παρόντος διατάγματος, εφόσον κατάγονται από χώρες που αναφέρονται στο Μέρος αυτό του παραρτήματος. 2.Απαγορεύεται η εισαγωγή και η διακίνηση, από 1 Ιουνίου 1993, στη Χώρα ή μέσω αυτής των φυτών και φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ Μέρος Β. (Οδηγίες 91/683/ΕΟΚ και 93/19/ΕΟΚ). Άρθρο 5 1.Επιτρέπεται η εισαγωγή και η διακίνηση στη Χώρα ή μέσω αυτής στις άλλες χώρες της Ε.Ε των φυτών και φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV Μέρος Α μόνον εφόσον πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο Μέρος αυτό του παραρτήματος. 2.Από 1 Ιουνίου 1993, επιτρέπεται η εισαγωγή και διακίνηση στη Χώρα φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV Μέρος Β μόνον εφ όσον πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο εν λόγω Μέρος του παραρτήματος. (Οδηγίες 93/19/ΕΟΚ και 91/683/ΕΟΚ). 3.Από 1 Ιουνίου 1993, η παράγραφος 1 έχει εφαρμογή και στην διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων στη Χώρα, με την επιφύλαξη της τήρησης της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του παρόντος διατάγματος. (Οδηγία 91/683/ΕΟΚ). Άρθρο 5 1.Επιτρέπεται η διακίνηση, φυτών και φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα V Μέρος Α τμήμα ΙΙ του παρόντος και τα οποία προέρχονται από μη προστατευόμενη περιοχή που έχει ορισθεί για τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα σχετικά με έναν ή περισσότερους επιβλαβείς οργανισμούς βάσει του άρθρου 2. παράγραφος 1 στοιχείο Θ) του παρόντος διατάγματος, μέσω μιας τέτοιας περιοχής με τελικό προορισμό εκτός της περιοχής και χωρίς να συνοδεύονται με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που να ισχύει για την εν λόγω περιοχή, εφ όσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: η χρησιμοποιούμενη συσκευασία ή, κατά περίπτωση, τα οχήματα με τα οποία μεταφέρονται τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρέπει να είναι καθαρά και απαλλαγμένα από τους σχετικούς επιβλαβείς οργανισμούς, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης- των επιβλαβών οργανισμών. Αμέσως μετά την συσκευασία, η συσκευασία ή, κατά περίπτωση, τα οχήματα με τα οποία μεταφέρονται τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, σφραγίζονται σύμφωνα με αυστηρά φυτοϋγειονομικό πρότυπα για να εξασφαλισθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών στη σχετική προστατευόμενη περιοχή, ότι η ταυτότητα τους θα παραμείνει αναλλοίωτη και ότι θα παραμείνουν ασφαλισμένα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς διαμέσου της σχετικής προστατευόμενης περιοχής. Τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συνοδεύονται από έγγραφο που χρησιμοποιείται συνήθως για εμπορικούς σκοπούς, το οποίο αναφέρει ότι τα εν λόγω προϊόντα κατάγονται εκτός της σχετικής προστατευόμενης περιοχής και έχουν προορισμό μη προστατευόμενη περιοχή. Εάν κατά τη διάρκεια επίσημου ελέγχου που θα διενεργηθεί σε σημείο της σχετικής περιοχής αποκαλυφθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη παράγραφο 1, λαμβάνονται αμέσως τα ακόλουθα επίσημα μέτρα, κατά περίπτωση, και με την επιφύλαξη των μέτρων που λαμβάνονται εάν τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το παρόν διάταγμα: - σφράγιση της συσκευασίας, μεταφορά, υπό επίσημο έλεγχο, των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων προς μη προστατευόμενη περιοχή. Για την διακίνηση εντός μιας προστατευόμενης ζώνης φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, που αναφέρονται στο παράρτημα V Μέρος Α Τμήμα ΙΙ του παρόντος διατάγματος και τα οποία κατάγονται από αυτή την προστατευόμενη ζώνη που ορίσθηκε για τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα για ένα ή περισσότερους επιβλαβείς οργανισμούς, ισχύουν οι όροι που ορίζονται για την διεξαγωγή των ερευνών που αναφέρονται στο άρθρο 2 περίπτωση θ) του παρόντος διατάγματος. Άρθρο Άρθρο 6 ( Άρθρο Άρθρο 6 οδηγίας 77/93/ΕΟΚ) Τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V Μέρος Α, όταν πρόκειται να αποσταλούν σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε, αυτά και τα μέσα συσκευασίας τους υπόκεινται σε σχολαστικό επίσημο έλεγχο, είτε σ ολόκληρη την ποσότητα είτε σε αντιπροσωπευτικά δείγματα, και εφόσον είναι αναγκαίο, και στα μέσα μεταφοράς αυτών, για να διαπιστωθεί: (α) ότι αυτά δεν είναι προσβεβλημένα από τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στο παράρτημα Ι Μέρος Α(ΙΙ). (β) ότι, όταν πρόκειται για φυτά και φυτικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ Μέρος Α(ΙΙ), αυτά δεν είναι προσβεβλημένα από τους αντίστοιχους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στο Μέρος αυτό του παραρτήματος. (γ) ότι στην περίπτωση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV Μέρος Α(ΙΙ), αυτά πληρούν τις σχετικές ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο Μέρος αυτό του παραρτήματος. Ια. Εάν κατά την διάρκεια των ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με το σημείο (1) διαπιστωθεί ότι τα φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα είναι προσβεβλημένα από επιβλαβείς οργανισμούς, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι Μέρος Α(Ι) ή στο παράρτημα ΙΙ Μέρος Α(Ι) δεν θεωρείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10. 2.Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ώστε οι έλεγχοι που αναφέρονται στη παράγραφο 1 πραγματοποιούνται για να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφοι (4), (5) και (7) και του άρθρου 5 παράγραφος (2) στο βαθμό που το κράτος μέλος προορισμού κάνει χρήση μιας από τις απαριθμούμενες διατάξεις των ανωτέρω άρθρων. 3.Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι στην περίπτωση των σπόρων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV Αll και οι οποίοι πρόκειται να αποσταλούν σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. υπόκεινται σε επίσημες εξετάσεις για να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτοί πληρούν τις ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στο Μέρος αυτό του παραρτήματος. 4.Από την 1η Ιουνίου 1993, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6, οι παράγραφοι 1,2 και 3 εφαρμόζονται επίσης στην κυκλοφορία των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στη Χώρα. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται, όσον αφορά τους επιβλαβείς οργανισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι Μέρος Β ή στο παράρτημα ΙΙ Μέρος Β και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV Μέρος Β, στην κυκλοφορία των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων δια μέσου μιας προστατευμένης ζώνης ή εκτός αυτής (οδηγ. 93/19/ΕΟΚ). Οι επίσημοι έλεγχοι που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 διενεργούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: 1)καλύπτουν όλα τα σχετικά φυτά ή φυτικά προϊόντα που έχουν καλλιεργηθεί, παραχθεί ή χρησιμοποιηθεί από τον παραγωγό ή. που βρίσκονται κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην εκμετάλλευση του, καθώς και το υπόστρωμα ανάπτυξης που χρησιμοποιείται. 2)διενεργούνται στην εκμετάλλευση, κατά προτίμηση στον τόπο παραγωγής. 3)διενεργούνται τακτικά σε κατάλληλες περιόδους, τουλάχιστον μία φορά ετησίως, και τουλάχιστο με οπτικό έλεγχο, με την επιφύλαξη των ιδιαιτέρων απαιτήσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV. Κάθε παραγωγός που υπόκειται σε επίσημο έλεγχο που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 εγγράφεται σε ένα επίσημο μητρώο με αριθμό που να επιτρέπει την αναγνώριση του. Η Επιτροπή, της Ε.Ε, κατόπιν αιτήσεως της, έχει πρόσβαση στα επίσημα μητρώα που καταρτίζονται με τον τρόπο αυτό. Ο παραγωγός υπόκειται σε ορισμένες υποχρεώσεις που καθορίζονται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ. Ειδικότερα, γνωστοποιεί αμέσως στην αρμόδια αρχή οποιαδήποτε ασυνήθιστη εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών ή συμπτωμάτων ή κάθε άλλη ανωμαλία που αφορά τα φυτά. 5.Από 1 Ιουνίου 1993, η αρμόδια αρχή αποφασίζει ότι οι παραγωγοί ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα V Μέρος Α και που προσδιορίζονται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, ή οι συνεταιριστικές αποθήκες ή τα κέντρα αποστολής που βρίσκονται στις ζώνες παραγωγής εγγράφονται επίσης σε επίσημα τοπικό μητρώο, που τηρείται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 4 τελευταίο εδάφιο. Οι ανωτέρω παραγωγοί υπόκεινται, οποιαδήποτε στιγμή, στους ελέγχους που προβλέπει η παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο. 6.Εφ όσον δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών, μπορεί να εξαιρεθούν με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας : 1)από την εγγραφή στο μητρώο που προβλέπεται στις παραγράφους 4 και 5, οι μικροί παραγωγοί ή μεταποιητές, που προορίζουν το σύνολο της παραγωγής και της πώλησης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για τελική χρήση, σε πρόσωπα της τοπικής αγοράς, τα οποία δεν ασχολούνται επαγγελματικά με την παραγωγή φυτών (τοπική κυκλοφορία) ή 2)από τον επίσημο έλεγχο που απαιτείται στις παραγράφους 4 και 5 η τοπική κυκλοφορία φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που παράγονται από πρόσωπα τα οποία απαλλάσσονται από την εγγραφή. Άρθρο Άρθρο 7 (Άρθρο 7 οδηγίας 77/93/ΕΟΚ) Πιστοποιητικό φυτοϋγείας 1.Εάν κατά τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων ως και των μέσων συσκευασίας και μεταφοράς διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 6(1) και (2) τότε εκδίδεται ένα Πιστοποιητικό φυτοϋγείας από την αρμόδια αρχή της χώρας σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VΙΙ Μέρος Α τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κεφαλαία γράμματα ή δακτυλογραφημένο στο σύνολο του και κατά προτίμηση σε μία από τις επίσημες γλώσσες της χώρας προορισμού, εκτός της σφραγίδας και της υπογραφής. -Τα βοτανικά ονόματα των φυτών πρέπει να αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες. Ανεπίσημες διορθώσεις ή διαγραφές καθιστούν άκυρο το πιστοποιητικό φυτοϋγείας (Π.Φ). - Οποιοδήποτε αντίγραφο του Π.Φ. φέρει την ένδειξη CΟΡΥ τυπωμένη ή σφραγισμένη επ αυτού (85/574/ΕΟΚ). 2.Τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα V Β απαγορεύεται να εισαχθούν στη χώρα ή σ άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., εάν δεν συνοδεύονται με πιστοποιητικό φυτοϋγείας που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1. Πιστοποιητικό Το Πιστοποιητικό φυτοϋγείας δεν πρέπει να έχει εκδοθεί ενωρίτερα από 14 ημέρες πριν την ημερομηνία που η αποστολή εγκατέλειψε την χώρα που το εξέδωσε. Άρθρο 8 Ι. Εάν δεν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 και εφόσον πρόκειται για φυτά. φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VΑ και τα οποία έχουν εισαχθεί από άλλο κράτος μέλος μέσω ενός άλλου κράτους μέλους, τότε αυτά δεν υπόκεινται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο όπως ορίζεται στο άρθρο 6, εφ όσον συνοδεύονται με πρωτότυπο πιστοποιητικό φυτοϋγείας σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VΙΙ Μέρος Α. 2.Όταν τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος υφίστανται κατάτμηση, αποθήκευση ή αλλαγή συσκευασίας στη Χώρα ή σε άλλο κράτος μέλος και πρόκειται να αποσταλούν σε άλλο κράτος μέλος, τότε αυτά υπόκεινται σε νέο έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 6 και εφόσον διαπιστωθεί ότι στα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή ούτε προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς, τότε εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ένα πιστοποιητικό φυτοϋγείας επανεξαγωγής σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VΙΙ Μέρος Β. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 (85/574/ΕΟΚ). Τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας επανεξαγωγής δεν πρέπει να έχουν εκδοθεί ενωρίτερα από 14 ημέρες πριν την ημερομηνία που η αποστολή εγκατέλειψε την χώρα αποστολής. Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά επανεξαγωγής προσαρτώνται στα πιστοποιητικά φυτοϋγείας που εκδίδονται στη χώρα προέλευσης ή σε επίσημο αντίγραφο αυτών. Άρθρο Αρθρο 9 (άρθρο 9 οδηγίας 77/93 ΕΟΚ) 1.Στην περίπτωση φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων στα οποία πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις του παραρτήματος ΙV Α. το πιστοποιητικό φυτοϋγείας που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 7 εκδίδεται στη χώρα παραγωγής των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, εκτός : εάν, στην περίπτωση του ξύλου, σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα ΙVΑ, εξασφαλίζεται ότι αυτό έχει αποφλοιωθεί. εάν, σε άλλες περιπτώσεις, στο βαθμό που οι ειδικές απαιτήσεις του παραρτήματος ΙVΑ, πληρούνται σε περιοχές εκτός αυτών της προέλευσης (89/439/ΕΟΚ). 2.Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης και στις περιπτώσεις που τα φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV Μέρος Β προορίζονται για προστατευόμενες ζώνες. Άρθρο Άρθρο 10 οδηγίας 77/93/ΕΟΚ όπως αντικαταστάθηκε από Οδ. 91/683/ΕΟΚ Φυτοϋγειονομικό διαβατήριο 1.Από την 1η Ιουνίου 1993, όταν διαπιστωθεί, μετά από τον έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1,2 και 3 και που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 4, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις εν λόγω παραγράφους, χορηγείται ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, αντί των φυτοΰγειονομικών πιστοποιητικών που αναφέρονται στα άρθρο. 7 ή 8 (93/19/ΕΟΚ) Αν ο έλεγχος δεν αφορά προϋποθέσεις σχετικές με. τις προστατευόμενες ζώνες ή αν θεωρηθεί ότι δεν πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις, το χορηγούμενο φυτοϋγειονομικό διαβατήριο δεν ισχύει για τις εν λόγω ζώνες. 2. 1)Από την 1η Ιουνίου 1993, τα. φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, που απαριθμούνται στο παράρτημα V Μέρος Α κεφάλαιο Ι δεν μπορούν να διακινηθούν μέσα στην Κοινότητα, εξαιρουμένων των τοπικών μετακινήσεων κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 6, παρά μόνον εάν έχει προσαρτηθεί σε αυτά, στη συσκευασία τους ή στα οχήματα που εξασφαλίζουν τη μεταφορά τους, ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που να ισχύει για την εν λόγω περιοχή και που να έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 (93/19/ΕΟΚ). 2)Από την 1η Ιουνίου 1993, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα V Μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ, δεν μπορούν να εισαχθούν σε μία συγκεκριμένη προστατευόμενη ζώνη και δεν μπορούν να διακινηθούν σ αυτήν, παρά μόνον εφόσον έχει προσαρτηθεί σε αυτά, στη συσκευασία τους ή στα οχήματα που εξασφαλίζουν τη μεταφορά τους, ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που να ισχύει για τη ζώνη αυτή και να έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 (93/19/ΕΟΚ). 3. Ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο μπορεί να αντικατασταθεί μεταγενέστερα από ένα άλλο σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: α) η αντικατάσταση ενός φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε περίπτωση διαίρεσης των παρτίδων, ανάμειξης περισσοτέρων παρτίδων ή των τμημάτων τους, και στις περιπτώσεις μεταβολής του φυτοϋγειονομικού καθεστώτος των παρτίδων, με την επιφύλαξη των ιδιαιτέρων απαιτήσεων που προβλέπει το παράρτημα ΙV. β) η αντικατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον κατόπιν αιτήσεως ενός φυσικού ή νομικού προσώπου, είτε πρόκειται για παραγωγό είτε όχι, το οποίο είναι εγγεγραμμένο σε επίσημο μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 6 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο, τηρουμένων των αναλογιών. γ) το διαβατήριο αντικατάστασης μπορεί να εκδοθεί μόνον από την αρμόδια επίσημη αρχή της περιοχής, στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του αιτούντος και μόνον εφόσον υπάρχουν εγγυήσεις ως προς την ταυτότητα του προϊόντος και την απουσία κινδύνου μόλυνσης που μπορούν να προκαλέσουν οι επιβλαβείς οργανισμοί που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, αφότου απεστάλη από τον παραγωγό, δ) η διαδικασία αντικατάστασης πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις που υιοθετούνται σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 16α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ. 3)το διαβατήριο αντικατάστασης πρέπει να περιλαμβάνει ένα ειδικό σήμα, και να αναφέρει τον αριθμό μητρώου του αρχικού παραγωγού ή, σε περίπτωση μεταβολής του φυτοϋγειονομικού καθεστώτος, του προσώπου που ευθύνεται για την αλλαγή αυτή. Άρθρο 10 1.Εάν μετά τον έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 6(1), (2) και (3) που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2, εάν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στις εν λόγω παραγράφους, δεν χορηγείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο. 2.Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες θεωρείται, βάσει των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος ελέγχου, ότι ένα μέρος των φυτών ή των φυτικών προϊόντων που καλλιεργούνται, παράγονται ή χρησιμοποιούνται από τον παραγωγό ή που βρίσκονται κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο στις εγκαταστάσεις του ή ένα μέρος του καλλιεργητικού υποστρώματος που χρησιμοποιείται, δεν παρουσιάζει κινδύνους εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών, η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στο εν λόγω μέρος. 3.Στις περιπτώσεις εφαρμογής της παραγράφου 1, τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή το καλλιεργητικό υπόστρωμα που τα αφορά υπόκεινται σε ένα ή σε περισσότερα από τα ακόλουθα επίσημα μέτρα : (/) σε κατάλληλη μεταχείριση συνοδευόμενη από τη χορήγηση του προσήκοντος φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου σύμφωνα με το άρθρο 10. εφόσον θεωρηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, μετά την μεταχείριση αυτή. 1)χορηγείται άδεια μετακίνησης, υπό επίσημο έλεγχο, για άλλες περιοχές, για τις οποίες δεν παρουσιάζουν κανέναν κίνδυνο, 2)δίδεται άδεια μετακίνησης, υπό επίσημο έλεγχο, για να υποστεί βιομηχανική επεξεργασία. 3)καταστροφή. 4.Όταν είναι εφαρμοστέες οι διατάξεις της παραγράφου 1, αναστέλλονται εν μέρει ή συνολικά οι δραστηριότητες του παραγωγού έως ότου διαπιστωθεί ότι έχει εκλείψει ο κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αυτής δεν εφαρμόζεται το άρθρο 10 στον εν λόγω παραγωγό. 5.Μόλις διαπιστωθεί, βάσει επίσημου ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος (5),ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο αυτό δεν είναι απαλλαγμένα από τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, τότε εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2,3 και 4, τηρουμένων των αναλογιών. Άρθρο 10β (Εγγραφή παραγωγών, εξαγωγέων, εισαγωγέων, φυτών και φυτικών προϊόντων ή ενώσεων αυτών σε μητρώα για τη χορήγηση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου.) (Οδηγίες 92/90/ΕΟΚ και 93/50/ΕΟΚ) Για την αποστολή στη Χώρα μας ή την αποστολή από τη Χώρα μας σε χώρες μέλη τη; Ε.Ε. φυτών ή φυτικών προϊόντων και άλλων συναφών αντικειμένων ή γενικά για την διακίνηση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 1.6.93, θα πρέπει τ ανωτέρω να συνοδεύονται με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο. Για τη λειτουργία του νέοι καθεστώτος απαιτείται η εγγραφή των παραγωγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, συνεταιριστικών αποθηκών, αποθηκευτικών χώρων πατάτας εισαγωγέων, εξαγωγέων φυτών και φυτικών προϊόντων και άλλων συναφών αντικειμένων καθώς και των ενώσεων τους σε ειδικά μητρώα, εφόσον πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις. Κάθε αρμόδια αρχή εγγράφει τους παραγωγούς, εισαγωγείς, εξαγωγείς ή ενώσεις τους, στα επίσημα μητρώα τοπικού επιπέδου που θα τηρούνται από τις υπηρεσίες με αίτηση τους. Δικαίωμα εγγραφής έχει κάθε επιχείρηση, η οποία επαγγελματικά από 1ης Ιουνίου 1993: 1)Εισάγει φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα συναφή αντικείμενα του Παραρτήματος VΑ και Β. 2)Παράγει φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα συναφή αντικείμενα του Παραρτήματος VΑ και Β. 3)Συγκεντρώνει ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων συναφών αντικειμένων του παραρτήματος VΑ και Β. δ) Διανέμει ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων συναφών αντικειμένων του παραρτήματος VΑ και Β. ε) Παράγει γεώμηλα (εκτός τών γεωμήλων σποράς), καρπούς των ειδών Citrus L, Fοrtunella Swingle και Ροncirus Raf., ή στις περιπτώσεις που είναι περισσότερο εφικτό, οι συνεταιριστικέ; αποθήκες ή τα κέντρα αποστολής, συσκευασίας και αποθήκευσης στις ζώνες παραγωγής των. Κάθε επιχείρηση που εγγράφεται στο μητρώο παραγωγών υπόκειται στις ακόλουθε; υποχρεώσεις: 1) Να διατηρεί ένα λεπτομερές σχέδιο της εκμετάλλευσης και των χώρων στους οποίους καλλιεργούνται, παράγονται, αποθηκεύονται, διατηρούνται ή χρησιμοποιούνται φυτά. φυτικά προϊόντα ή άλλα συναφή αντικείμενα από τον παραγωγό ή τις συλλογικές αποθήκες ή τα κέντρα αποστολής ή άλλο πρόσωπο ή από τον εισαγωγέα. 2) Να τηρεί αρχεία ως προς τη κίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων συναφών αντικειμένων επί ένα τουλάχιστον έτος και τα οποία να επιδεικνύονται στις αρμόδιες υπηρεσίες όταν παρίσταται ανάγκη. 3) Ο ιδιοκτήτης της εκμετάλλευσης να είναι προσωπικά υπεύθυνος ή να ορίζει αντιπρόσωπο, ο οποίος πρέπει να είναι έμπειρος στον τομέα παραγωγής και στα φυτοϋγειονομικά θέματα και ο οποίος θα αποτελεί σύνδεσμο μεταξύ της επιχείρησης και των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας. 4) Να πραγματοποιεί οπτικές παρατηρήσεις αναλόγως των αναγκών και σε κατάλληλες χρονικές περιόδους που θ ανταποκρίνονται στις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών. 5) Να εξασφαλίζει και να διευκολύνει την πρόσβαση σε εντεταλμένα πρόσωπα που θα ενεργούν, εξ ονόματος των αρμοδίων υπηρεσιών, φυτοϋγειονομικούς ή δειγματοληπτικούς ελέγχους, καθώς επίσης και πρόσβαση στα μητρώα που αναφέρονται στο σημείο 2) ή σε συναφή έγγραφα. 6) Να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με τις προαναφερόμενες αρμόδιες υπηρεσίες. 7) Να δέχεται τυχόν νέα επιπρόσθετα μέτρα που αφορούν στη βελτίωση της φυτοϋγειονομικής κατάστασης που επικρατεί στους προαναφερθέντες χώρους χωρίς τα μέτρα αυτά να υπερβαίνουν τα όρια που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις φυτοϋγείας. 8) Να αποδέχεται, μετά από σχετικό αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας, συγκεκριμένες υποχρεώσεις, όπως : ειδικές εξετάσεις, δειγματοληψίες, απομόνωση, εκρίζωση, επεξεργασία, καταστροφή και σήμανση (ετικέτα) ή όποια άλλα μέτρα απαιτούνται βάσει του παραρτήματος ΙV Μέρος Α τμήμα ΙΙ και του Παραρτήματος ΙV Μέρος Β του παρόντος δ/τος. Άρθρο Άρθρο 11 (άρθρο 11 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ) 1.Εάν ένα μέρος μιας αποστολής φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων είναι μολυσμένο από επιβλαβείς οργανισμούς που περιλαμβάνονται στα παρ/τα Ι και ΙΙ, η εισαγωγή του άλλου μέρους δεν θα πρέπει ν απαγορευτεί, εφόσον δεν θεωρείται ύποπτο προσβολής υπό τον όρο, ότι δεν υπάρχει πιθανότητα διάδοσης των επιβλαβών οργανισμών (89/439/ΕΟΚ. 2.Κατά την εισαγωγή φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας που τα συνοδεύουν σφραγίζονται από την αρμόδια αρχή και τίθεται και η ημερομηνία εισόδου (άρθρο 11 παρ. 5 Οδ. 77/93/ΕΟΚ). 3.Η αρμόδια Υπηρεσία Φυτοπροστασίας γνωστοποιεί την αρμόδια υπηρεσία του Κράτους-μέλους αποστολής για κάθε περίπτωση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, για τα οποία επεβλήθησαν περιορισμοί απαγόρευσης ή περιορισμοί που έχουν σχέση με φυτοϋγειονομικά μέτρα (88/572/ΕΟΚ). Η κοινοποίηση της γνωστοποίησης προς την αρμόδια υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας αποστολής πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των μέτρων, που θεωρούνται από την αρμόδια Υπηρεσία Φυτοπροστασίας αναγκαία σχετικά με την απορριφθείσα αποστολή και πρέπει να επιδοθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα ώστε η τελευταία να μελετήσει την περίπτωση και να πάρει όλα τ αναγκαία μέτρα προς αποφυγή επανάληψης αναλόγων περιπτώσεων στο μέλλον. Η κοινοποίηση των απορρίψεων πραγματοποιείται σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 16 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ (88/572/ΕΟΚ). 4.Οι επίσημοι έλεγχοι για να διαπιστωθεί η τήρηση των διατάξεων του παρόντος Δ/τος και ιδίως του άρθρου 10 παράγραφος 2 διενεργούνται τυχαίως και χωρίς διακρίσεις όσον αφορά την καταγωγή των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων, και σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: 1)περιοδικοί έλεγχοι σε οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος μετακινούνται φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, β) περιοδικοί έλεγχοι στους τόπους καλλιέργειας, παραγωγής, αποθήκευσης ή πώλησης των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, καθώς και στις εγκαταστάσεις των αγοραστών, γ) περιοδικοί έλεγχοι που διενεργούνται ταυτόχρονα με άλλους ελέγχους εγγράφων για μη φυτοϋγειονομικούς σκοπούς. Οι έλεγχοι πρέπει να είναι τακτικοί στις εγκαταστάσεις που έχουν εγγραφεί σε επίσημο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 και σύμφωνα με το άρθρο 12(3) και μπορούν να είναι τακτικοί στις εγκαταστάσεις που έχουν εγγραφεί σε επίσημο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 4 και 5. Οι έλεγχοι μπορούν να είναι τακτικοί, μπορούν δε να είναι και επιλεκτικοί, εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν τηρήθηκαν μία ή περισσότερες διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 5.Οι έμποροι που αγοράζουν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα ως τελικοί χρήστες ασχολούμενοι επαγγελματικά με την παραγωγή φυτών, διατηρούν τα σχετικά φυτοϋγειονομικά διαβατήρια για ένα έτος τουλάχιστον και σημειώνουν τα στοιχεία τους στα βιβλία τους. Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι της αρμόδιας αρχής του Υπουργείου Γεωργίας έχουν πρόσβαση στα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα σε οποιαδήποτε φάση της αλυσίδας παραγωγής και εμπορίας. Έχουν δε το δικαίωμα να προβαίνουν σε οποιαδήποτε έρευνα που είναι αναγκαία για τη διενέργεια των επισήμων αυτών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια και τα βιβλία. Οι εμπειρογνώμονες της Ε.Ε. μπορούν να βοηθούν τους εθνικούς φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές κατά τη διενέργεια των επισήμων ελέγχων (91/683/ΕΟΚ). 6.Αν διαπιστωθεί, κατά τους επισήμους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5, ότι τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα αποτελούν κίνδυνο εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών, τότε υπόκεινται σε ένα ή περισσότερα από τα επίσημα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 10α παράγραφος 3 (91/683/ΕΟΚ). Άρθρο Άρθρο 12 (άρθρο 12 οδηγίας 77/93/ΕΟΚ) Εισαγωγές από τρίτες χώρες 1.Κατά την εισαγωγή στην χώρα φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που αναφέρονται στο παράρτημα VΒ : (α) Οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν σχολαστικούς ελέγχους στα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα; στα μέσα συσκευασίας είτε σ ολόκληρη την ποσότητα ή σε αντιπροσωπευτικά δείγματα και εάν κρίνεται αναγκαίο και στα μέσα μεταφοράς (τροχοφόρα κ.λ.π) για να διαπιστωθεί (80/392/ΕΟΚ): ότι αυτά δεν είναι προσβεβλημένα από τους επιβλαβείς οργανισμούς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΑ, στην περίπτωση φυτών και φυτικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΑ ότι αυτά δεν είναι προσβεβλημένα από τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται αντίστοιχα στο παράρτημα αυτό, στην περίπτωση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV Α ότι αυτά πληρούν αντίστοιχα τις ειδικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο μέρος αυτό του παραρτήματος (91/683/ΕΟΚ, 80/392/ΕΟΚ). 1)ότι αυτά συνοδεύονται με πρωτότυπο πιστοποιητικό φυτοϋγείας που καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 7 ή 8 και ότι δεν έχει εκδοθεί ενωρίτερα από 14 ημέρες πριν την ημερομηνία που η αποστολή θα εγκαταλείψει τη χώρα αποστολής (91/683/ΕΟΚ). Τα πιστοποιητικό φυτοϋγείας των άρθρων 7 και 8 θα πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες και να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα του FΑΟ. (Σύμβαση της 6 Δεκεμβρίου 1951 όπως τροποποιήθηκε την 21 Νοεμβρίου 1979 και κυρώθηκε με το Ν.2014/1992 (Α 29) (91/683/ΕΟΚ, 85/574/ΕΟΚ, 80/392/ΕΟΚ). 2.Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6(3). 3.Αποστολές προέλευσης τρίτων χωρών,οι οποίες δεν δηλώνονται στα σημεία εισόδου ότι περιέχουν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στο παράρτημα V Β, θα ελέγχονται επίσημα όταν συντρέχει σοβαρός λόγος να πιστεύεται ότι διαπράττεται παράβαση των διατάξεων του παρόντος δ/τος και εφόσον διαπιστωθεί από τα αποτελέσματα των ελέγχων ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την ταυτότητα των ειδών και ειδικότερα ως προς το γένος και την προέλευση, τότε η αποστολή θεωρείται ότι περιέχει φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα V Μέρος Β (91/683/ΕΟΚ). 4.Από 1η Ιουνίου 1993, η παράγραφος Ι στοιχείο (α) εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις αποστολών που περιέχουν φυτά ,φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα του παραρτήματος Β, για τις οποίες η χώρα αναφέρεται ως προστατευόμενη ζώνη ως προς τους επιβλαβείς οργανισμούς, και υπόκειται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που απαριθμούνται αντίστοιχα στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙV, Μέρος Β (91/683/ΕΟΚ, 93/19/ΕΟΚ). Από 1ης Ιουνίου 1993, οι διατάξεις της παραγράφουεφαρμόζονται και κατά την πρώτη εισαγωγή στην χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων , αντικειμένων, με την επιφύλαξη ειδικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί για το σκοπό αυτό μεταξύ Κοινότητας και ορισμένων τρίτων χωρών (91/683/ΕΟΚ, 93/19/ΕΟΚ). Οι εισαγωγείς, είτε είναι παραγωγοί είτε όχι, υποχρεούνται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα επίσημο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4, τηρουμένων των αναλογιών. Οι έλεγχοι πρέπει, στο βαθμό που πρόκειται για ελέγχους εγγράφων και ταυτότητας καθώς και των ελέγχων που αποβλέπουν στην τήρηση των διατάξεων του άρθρου 4, να πραγματοποιούνται στο ίδιο σημείο και κατά την ίδια στιγμή που πραγματοποιούνται και οι άλλες διοικητικές διατυπώσεις σχετικά με την εισαγωγή, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών διατυπώσεων. Οι έλεγχοι στο βαθμό που πρόκειται για φυτοϋγειονομικούς ελέγχους, πραγματοποιούνται στα σημεία όπου πραγματοποιούνται οι έλεγχοι που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο ή κοντά σε αυτά. Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη τον κατάλογο των σημείων εισόδου. Σ αυτές τις ειδικές περιπτώσεις, οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται στον τόπο προορισμού, εφόσον έχουν δοθεί ειδικές εγγυήσεις όσον αφορά τη μεταφορά των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων. Οι διατάξεις εφαρμογής εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 16α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ. Οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα των διατυπώσεων του προηγούμενου εδαφίου. 6.Από 1ης Ιουνίου 1993, το άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 3 εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο στα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που αναφέρει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφόσον περιλαμβάνονται στο παράρτημα V Μέρος Α, και εφόσον διαπιστωθεί, δυνάμει του ελέγχου που προβλέπεται στην παράγραφο 6, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 (91/683/ΕΟΚ, 93/19/ΕΟΚ). 7.Από 1 Ιουνίου 1993, εάν από τους ελέγχους που προβλέπονται στην παράγραφο 6 διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, λαμβάνονται αμέσως ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα επίσημα μέτρα από την αρμόδια αρχή : κατάλληλη μεταχείριση εφόσον θεωρείται ότι οι προϋποθέσεις πληρούνται συνεπεία της μεταχείρισης. - απόσυρση των μολυσμένων/φθαρμένων προϊόντων από την παρτίδα, επιβολή καραντίνας μέχρις ότου εκδοθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων ή των επισήμων δοκιμών, άρνηση αδείας ή χορήγηση αδείας αποστολής αυτών με τελικό προορισμό χώρα εκτός της Κοινότητας, - καταστροφή (91/683/ΕΟΚ, 93/19/ΕΟΚ), Το άρθρο 10α παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών. - Σε περιπτώσεις απόρριψης φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας και τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας επανεξαγωγής που υποβάλλονται με την αίτηση του εισαγωγέα κατά την εισαγωγή στην αρμόδια αρχή, ακυρώνονται από την εν λόγω αρχή. Τα εν λόγω πιστοποιητικά όταν ακυρώνονται φέρουν στην 1η σελίδα τριγωνική σφραγίδα της εν λόγω αρχής, ερυθρού χρώματος ως και την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η απόρριψη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του παραρτήματος VΙΙΙ του διατάγματος (94/13/ΕΟΚ αρθ. 1). Άρθρο Αρθρο 13 (Οδηγία 94/3/ΕΟΚ) α) Οι αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας που πραγματοποιούν την απόρριψη μιας αποστολής ή μέρους αυτής ανακοινώνουν την απόρριψη αυθημερόν στην Κεντρική Υπηρεσία Φυτοπροστασίας. Η τελευταία ανακοινώνει την απόρριψη το αργότερο τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα κατά την οποία έλαβε χώρα η απόρριψη με εξαίρεση την περίπτωση παραβίασης του άρθρου 12 παράγραφος 1(β) του παρόντος διατάγματος οπότε η κοινοποίηση στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνεται ταχύτερα. Η απόρριψη ανακοινώνεται: στην Επιτροπή της Ε.Ε. - στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και - στα άλλα σημεία εισόδου της Χώρας. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας φροντίζει ώστε κάθε γνωστοποίηση απόρριψης που λαμβάνεται από άλλο κράτος μέλος να διαβιβάζεται αμέσως σ όλα τα σημεία εισόδου της χώρας. β) κάθε γνωστοποίηση απόρριψης συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VΙΙΙ του παρόντος διατάγματος. Άρθρο Άρθρο 14 (άρθρο 15 οδηγίας 77/93/ΕΟΚ) 1.Η Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας γνωστοποιεί στην Επιτροπή της Ε.Ε και στις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών μελών της Ε.Ε την παρουσία στο έδαφος της χώρας οποιουδήποτε επιβλαβούς οργανισμού που αναφέρεται στο παράρτημα Ι Α (Ι) ή το παράρτημα ΙΙ Α Ι ή την εμφάνιση του σε περιοχή της Χώρας, στην οποία η παρουσία του δεν ήταν προηγουμένως γνωστή καθώς και την παρουσία οποιουδήποτε επιβλαβούς οργανισμού που περιλαμβάνεται στα παραρτήματα Ι Α ΙΙ ή Β ή στο παράρτημα ΙΙ Α ΙΙ ή Β και λαμβάνει όλα τ αναγκαία μέτρα, για την εξάλειψη ή, εάν αυτό είναι αδύνατο, για τον περιορισμό της εξάπλωσης των σχετικών επιβλαβών οργανισμών. Τα εν λόγω μέτρα ανακοινώνονται στην Επιτροπή και στα άλλα Κράτη μέλη. 2. 1)Η Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας γνωστοποιεί αμέσως την Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη την εμφάνιση - πραγματική ή εικαζόμενη - επιβλαβών οργανισμών, που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΙ, και των οποίων η παρουσία ήταν άγνωστη μέχρι στιγμής στο έδαφος της. Ανακοινώνει επίσης στην Επιτροπή της Ε.Ε. και στα άλλα Κράτη μέλη για τα προστατευτικά μέτρα που έλαβε ή προτίθεται να λάβει ώστε να παρεμποδιστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών στην επικράτεια των άλλων Κρατών μελών. (β) Όταν πρόκειται για αποστολές φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων τρίτων χωρών που θεωρούνται ότι περιέχουν άμεσο κίνδυνο εισαγωγής ή εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών που περιλαμβάνονται στα σημεία 1 και 2(α), η αρμόδια αρχή λαμβάνει αμέσως όλα τ αναγκαία μέτρα για να προστατέψει την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης απ αυτόν τον κίνδυνο και πληροφορεί σχετικά την Επιτροπή της Ε.Ε και τ άλλα Κράτη μέλη. (γ) Στις περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος εκτός αυτού που αναφέρεται στην περίπτωση (β), αμέσως ενημερώνει την Επιτροπή της Ε.Ε. και τ άλλα Κράτη μέλη για τα μέτρα τα οποία θα ήθελε να πάρει. Εάν κρίνει ότι τ ανωτέρω μέτρα δεν εγκρίνονται για αρκετό διάστημα, ώστε να παρεμποδιστεί η εισαγωγή και η διασπορά των επιβλαβών οργανισμών στο έδαφος της, τότε λαμβάνει προσωρινά όλα εκείνα τα επιπρόσθετα μέτρα που θεωρεί αναγκαία για όσο χρόνο η Επιτροπή δεν υιοθετεί μέτρα. Άρθρο 15 1.Για τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και τα άλλα αντικείμενα του παρόντος του Διατάγματος που εξάγονται σε χώρες που απαιτούν φυτοϋγειονομικό έλεγχο και πιστοποίηση, εκδίδεται ένα πιστοποιητικό φυτοϋγείας σύμφωνα με το Παράρτημα VΙ υπόδειγμα Α, ύστερα από τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου. 2.Σε περίπτωση εξαγωγής φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα και δεν έχουν εκτεθεί σε κίνδυνο προσβολής, εκδίδεται ένα πιστοποιητικό φυτοϋγείας επανεξαγωγής σύμφωνα με το Παράρτημα VΙ υπόδειγμα Β χωρίς άλλο έλεγχο, εκτός εάν η αποστολή έχει κατατμηθεί, απολυμανθεί ή έχει υποστεί κάποια άλλη μεταχείριση,ή έχει αποθηκευτεί ή έχει υποστεί οποιαδήποτε αλλαγή στη συσκευασία. Στις περιπτώσεις αυτές πραγματοποιείται φυτοϋγειονομικός έλεγχος. 3.Τα πιστοποιητικά των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 γράφονται στη γλώσσα που είναι αποδεκτή από τη νομοθεσία της χώρας προορισμού. Τα πιστοποιητικά αυτά συμπληρώνονται κατά τρόπο, ώστε να είναι ευανάγνωστα και δεν πρέπει να φέρουν διορθώσεις και διαγραφές. 4.Τα πιστοποιητικά των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 παραδίδονται στον εξαγωγέα με τα αναγκαία επίσημα αντίγραφα τους. 5.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος, οι αποστολές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων του παρόντος διατάγματος που διαμετακομίζονται διαμέσου της Ελλάδας (ΤRΑΝSΙΤ), εφόσον συνοδεύονται με πιστοποιητικό φυτοϋγείας, δεν υποβάλλονται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο. Ο φυτοϋγειονομικός εκλεκτής υποχρεούται να σημειώσει στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας, που συνοδεύει την αποστολή, το τελωνείο και την ημερομηνία εισόδου και εξόδου αντίστροφα. Οι αποστολές αυτές πρέπει να εξασφαλίζουν καλή συσκευασία κατά τρόπο ώστε να μη υπάρχει κίνδυνος εισόδου και διάδοσης στη Χώρα επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στα Παραρτήματα του παρόντος διατάγματος. Σε αντίθετη περίπτωση διενεργείται φυτοϋγειονομικός έλεγχος και εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου. 6.Δεν επιτρέπεται η διαμετακόμιση διά μέσου της Ελλάδος (ΤRΑΝSΙΤ) των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος. Παρέκκλιση αυτού μπορεί να γίνει με ειδική άδεια που χορηγείται από την Κεντρική Υπηρεσία Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας, εφόσον κρίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εισόδου και διάδοσης επιβλαβών οργανισμών. 7.Τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που έχουν εξαχθεί μπορούν, εφόσον δεν ελευθεροκοινώνησαν σε χώρες του εξωτερικού, να ξαναεισαχθούν από Τελωνεία και Συνοριακούς Σταθμούς που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙΙ του παρόντος διατάγματος, χωρίς τη διενέργεια φυτοϋγειονομικού ελέγχου, με εξαίρεση αυτού, που αποβλέπει στη διαπίστωση της ταυτότητας του γεωργικού είδους. Άρθρο Αρθρο 16 (Αρθρο 19α Οδηγ. 89/439/ΕΟΚ Κοινοτικοί Φυτοϋγειονομικοί Επιθεωρητές 1.Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την υποβοήθηση του έργου του σώματος των κοινοτικών φυτοϋγειονομικών εμπειρογνωμόνων και ειδικότερα, μετά από σχετική ειδοποίηση της από την Επιτροπή της Ε.Ε., σε περίπτωση επικείμενης επίσκεψης κοινοτικών εμπειρογνωμόνων υποχρεούται να θέσει στη διάθεση αυτών όλα τα απαραίτητα μέσα όπως εργαστήρια και ανθρώπινο δυναμικό. Η Επιτροπή της Ε.Ε (CΟΜΜΙSSΙΟΝ) υποχρεούται στην επιστροφή των δαπανών που θα προκύψουν από την υποβοήθηση αυτή μέσα στα όρια των κονδυλίων που διατίθενται για το σκοπό αυτό από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. 2.Στους κοινοτικούς φυτοϋγειονομικούς εμπειρογνώμονες που θα επισκέπτονται τη Χώρα μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, θα δίνεται ειδική εξουσιοδότηση από την Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. Οι ίδιοι οφείλουν να τηρούν τις κείμενες διατάξεις και την πρακτική της Χώρας μας. 3.Τα καθήκοντα των κοινοτικών φυτοϋγειονομικών εμπειρογνωμόνων καθορίζονται στην οδηγία του Συμβουλίου 89/439/ΕΟΚ (ΕΕ L 212/108). 4.Κατά τη διεξαγωγή κοινών φυτοϋγειονομικών ελέγχων, κυρίως σε εισαγόμενα από τρίτες χώρες. φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, από φυτοϋγειονομικό ελεγκτή της Χώρας μας και φυτοϋγειονομικό εμπειρογνώμονα της Επιτροπής Ε.Ε σε περίπτωση διαφωνίας τους ως προς την απελευθέρωση και την εισαγωγή του φορτίου, δεν πραγματοποιείται η εισαγωγή και λαμβάνονται, προσωρινά, τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παρεμποδιστεί η τυχόν εισαγωγή και εξάπλωση επικίνδυνων παθογόνων μέχρι να ληφθεί η οριστική απόφαση. 5.Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας μας ανακοινώνει στα άλλα Κράτη Μέλη τις εθνικές διαδικασίες που εφαρμόζονται κατά τους ελέγχους για τη φυτοπροστασία. Άρθρο 17 Παροχή πληροφοριών Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είχε ή έχει στην κυριότητα του, νομή ή κατοχή του φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα για τα οποία η αρμόδια για το φυτοϋγειονομικό έλεγχο Υπηρεσία γνωρίζει, ή έχει βάσιμο λόγο να υποπτεύεται ότι τα εισήγαγε κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, καθώς και κάθε πρόσωπο, που με οποιαδήποτε ιδιότητα διέθεσε ή πρόσφερε για διάθεση τα είδη αυτά, οφείλει, εφόσον του ζητηθεί εγγράφως από την εν λόγω Υπηρεσία, να παράσχει, μέσα στο χρόνο που θα ορίζεται από τα έγγραφα, κάθε πληροφορία που κατέχει σχετική με τα εν λόγω είδη. Απαγορεύεται η παροχή ανακριβών ή ψευδών πληροφοριών. Οι παραβάτες του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών. Άρθρο 18 Πρόστιμα α) Εισαγωγείς - εξαγωγείς - διακινητές - έμποροι, παραγωγοί, συνεταιριστικές οργανώσεις, κέντρα αποστολής ή κάθε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στο κύκλωμα παραγωγής ή διακίνησης φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων, που υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς με τις κείμενες φυτοϋγειονομικές διατάξεις. Σε όσους δεν συμμορφώνονται ή παρακωλύουν ή κωλυσιεργούν ή παρέχουν ψευδείς πληροφορίες στην αρμόδια αρχή επιβάλλεται πρόστιμο 500.000-2.000.000 δραχμών για κάθε περίπτωση τέτοιας παράβασης ανεξάρτητα αν θα ασκηθεί ή όχι ποινική δίωξη. β) Σε όσους εισάγουν, εξάγουν ή θέτουν σε εμπορία ή διακινούν εντός της χώρας φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα χωρίς να φέρουν επί της συσκευασίας των ή επ αυτών το νόμιμο φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ή πιστοποιητικό φυτοϋγείας, όπου απαιτείται από τις κείμενες φυτοϋγειονομικές διατάξεις, ή παραποιούν αυτά, επιβάλλεται πρόστιμο 500.000 μέχρι 2.000.000 δραχμών. γ) Οι εισαγωγείς φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων υποχρεούνται να ανακοινώνουν την ημερομηνία, τον τόπο, την χώρα προέλευσης και το περιεχόμενο των φορτίων που πρόκειται να εισάγουν, στην πλησιέστερη αρμόδια υπηρεσία του τόπου προορισμού ή του σημείου εισόδου, όταν πρόκειται για αποστολές τρίτων χωρών, για την διενέργεια του φυτοϋγειονομικού ελέγχου όπου απαιτείται. Η μη συμμόρφωση προς την προηγούμενη παράγραφο συνεπάγεται πρόστιμο 200.000 μέχρι 500.000 δραχμών για κάθε περίπτωση. δ) Σε όσους εισαγωγείς, εξαγωγείς παραγωγούς, εμπόρους, ή διακινητές φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων που δεν επιτρέπουν ή δεν διευκολύνουν τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Γεωργίας, στις εγκαταστάσεις τους, για την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, επιβάλλεται πρόστιμο 5.000.000 μέχρι 10.000.000 δραχμών. ε) Σε κάθε περίπτωση, επανάληψης της παράβασης, ή εισαγωγής φυτών και φυτικών προϊόντων του Παραρτήματος ΙΙΙ όπου υπάρχει απόλυτη απαγόρευση, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000.000 μέχρι 20.000.000 δραχμών, κατά περίπτωση. στ) Τα πρόστιμα των προηγουμένων παραγράφων επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις του ενδιαφερομένου, η οποία είναι προσωρινά εκτελεστή ανεξάρτητα από την άσκηση ένδικων μέσων και γνωστοποιείται νόμιμα στον ενδιαφερόμενο. Βεβαιούνται ως έσοδο του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα περί είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Άρθρο Αρθρο 19 Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από πρόταση της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες δευτερεύουσες και τεχνικές και να τροποποιούνται τα παραρτήματα του παρόντος, σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου της Ε.Ε. Άρθρο 20 Κατωτέρω παρατίθενται τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V.VΙ, VΙΙ, VΙΙΙ και ΙΧ που αποτελούν αναπόσπαστο Μέρος του παρόντος Διατάγματος και έχουν ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Μέρος Α ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Κεφάλαιο Ι ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Η ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ α) Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις, σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης τους. 1.Αcleris spp. (μη ευρωπαϊκό) 2.Αmaurοmyza maculοsa (mallοch) 3.Αnοmala οrientalis Waterhοuse 4.Αnοplοphοra chinensis (Τhοmsοn) 5.Αnοplοphοra malasiaca (Fοrster) 6.Αrrhenοdes minutus Drury 7.Βemisia tabaci Genn. (μη ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) φορέας των κατωτέρω ιών: 1)Βean gοlden mοsaic νirus 2)Cοwpea mild mοttle νirus 3)Lettuce infectiοus yellοws νirus 4)Ρepper mild tigre νirus 5)Squash leaf curl νirus 6)Εuphοrbia mοsaic νirus 7)Flοrida tοmatο νirus 8.Cicadellidae (μη Ευρωπαϊκά) γνωστά ως φορείς της ασθένειας Ρierse (που προκαλείται από το βακτήριο Χylella fastidiοsa) α) Carneοcephala fulgida Νοttingham β) Draeculacephala minerνa Βall γ) Graphοcephala atrοpunctata (Signοret) 9.Chοristοneura spp. (μη Ευρωπαϊκό) 10.Cοnοtrachelus nenuphar (Ηerbst) 11.Ηeliοthis zea (Βοddie) 12.Liriοmyza satiνae Βlanchard 13.Lοngidοrus diadecturus Ενeleigh et Αllen 14.Μοnοchamus spp. (μη Ευρωπαϊκό) 15.Μyndus crudus Vn Duzee 16.Νacοbbus aberrans (Τhοrne) Τhοrne et Αllen 17.Ρremnοtrypes spp (μη Ευρωπαϊκό) 18.Ρseudοpithyοphthοrus minutissimus (Ζimmermann). 19.Ρseudοpithyοphthοrus pruinοsus (Εichhοff) 20.Scaphοideus luteοlus (Van Duzee) 21.Spοdοptera eridania (Cramer) 22.Spοdοptera frugiperda (Smith) 23.Spοdοptera litura (Fabricius) 24.Τhrips palmi Κarny 25.Τephritidae (μη ευρωπαϊκά) 1)Αnastrepha fraterculus (Wiedemann) 2)Αnastrepha ludens (Lοew) 3)Αnastrepha οbliqua Μacquart 4)Αnastrepha suspensa (Lοew) 5)Dacus ciliatus Lοew 6)Dacus cucurbitae Cοquillett 7)Dacus dοrsalis Ηendel 8)Dacus tryοni (Frοggatt) 9)Dacus tsuneοnis Μiyake 10)Dacus zοnatus Saund. 11)Εpοchra canadensis (Lοew) 12)Ρardalaspis cyanescens Βezzi 13)Ρardalaspis quinaria Βezzi 14)Ρterandrus rοs (Κarsch) 15)Rhacοchlaena japοnica ltο 16)Rhagοletis cingulata (Lοew) 17)Rhagοletis cοmpleta Cressοn 18)Rhagοletis fausta (Οsten-Sacken) 19)Rhagοletis indifferens Curran 20)Rhagοletis mendax Curran 21)Rhagοletis pοmοnella Walsh 22)Rhagοletis ribicοla Dοane 23)Rhagοletis suaνis (Lοew) 26.Χiphinema americanum Cοbb sensu latο (είδη μη ευρωπαϊκά) 27.Χiphinema califοrnicum Lamberti et Βleνe-Ζacheο 1)Βακτήρια 1.Χylellafastidiοsa (Well et Raju) 2)Μύκητες 1.Ceratοcystis fagacearum (Βretz) Ηunt 2.Chrysοmyxa arctοstaphyli Dietel 3.Crοnartium spp. (μη Ευρωπαϊκό) 4.Εndοcrοnartium spp (μη Ευρωπαϊκό) 5.Guignardia laricina (Saw.) Υamamοtο et ltο 6.Gymnοspοrangium spp (μη Ευρωπαϊκό) 7.Ιnοnοtus weirii (Μyrrukk) Κοtlaba et Ροuzar 8.Μelampsοra farlοwii (Αrthur) Daνis 9.Μοnilinia fructicοla (Winter) Ηοney 10.Μycοsphaerella larici-leptοlepis ltο et al. 11.Μycοsphaerella pοpulοrum G.Ε. Τhοmpsοn 12.Ρhοma andina Τurkensteen l3.Ρhyllοsticta sοlitaria Εll. et Εν. 14.Septοria lycοpersici Speg. Var. malagutii Ciccarοne et Βοerema 15.Τhecaphοra sοlani Βarrus 16.Τrechispοra brinkmannii (Βresad.) Rοgers 1)Ιοί και παθογόνα όμοια με ιούς 1.elm plοem necrοsis mycοplasm 2.Ιοί και όμοια με ιούς παθογόνα της πατάτας 1)Αndean pοtatο latent νirus β) Αndean pοtatο mοttle νirus γ) Αrracacha νirus Β, οca strain δ) Ροtatο black ringspοt νirus ε) Ροtatο spindle tuber νirοid στ) Ροtatο νirus Τ 2)Απομονώσεις μη ευρωπαϊκών ιών Α, Μ, Σ, V, Χ και Υ (συμπεριλαμβανομένων και του Υ°, Υn και Υc). 3.Τοbaccο ringspοt νirus 4.Τοmatο ringspοt νirus 5.ιοί και όμοια με ιούς παθογόνα των Cydοnia Μill., Fragaria L., Μalus Μill.,Ρrunus L., Ρyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L. όπως: 1)Βlueberry leaf mοttle νirus 2)Cherry rasp leaf νirus (αμερικάνικο είδος) 3)Ρeach mοsaic νirus (αμερικάνικο είδος) 4)Ρeach phοny rickettsia 5)Ρeach rοsette mοsaic νirus 6)Ρeach rοsette mycοplasm 7)Ρeach Χ-disease mycοplasm 8)Ρeach yellοws mycοplasm 9)Ρlum line pattern νirus (αμερικανικό είδος) 10)Raspberry leaf curl νirus (αμερικάνικο είδος) 11)Strawberry latent C νirus 12)Strawberry νein banding νirus 13)Strawberry witches brοοm mycοplasm 14)ιοί και όμοια με ιούς παθογόνα που δεν υπάρχουν στην Ευρώπη των : Cydοnia Μill., Fragaria 1., Μalus Μill, Ρrumus L., Ρyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L. 6.Ιοί που μεταδίδονται με το Βemisia tabaci Genn., όπως : 1)Βean gοlden mοsaic νirus 2)Cοwpea mild mοttle νirus 3)Lettuce infectiοus yellοws νirus 4)Ρepper mild tigre νirus 5)Squash leaf curl νirus 6)Εuphοrbia mοsaic νirus 7)Flοrida tοmatο νirus 5)φυτά παράσιτα 1.Αrceuthοbium spp. (μη ευρωπαϊκό) Κεφάλαιο ΙΙ Επιβλαβείς οργανισμοί που απαντώνται στην Κοινότητα και αφορούν ολόκληρο κοινοτικό έδαφος 1)Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια ανάπτυξης τους. 1.Glοbοdera pallida (Stοne) Βehrens 2.Glοbοdera rοstοchiensis (Wοllenweber) Βehrens 3.Ηeliοthis armigera (Ηubner) 4.Liriοmyza bryοniae (Κaltenbach) 5.Liriοmyza trifοlii (Βurgess) 6.Liriοmyza huidοbrensis (Βlanchard) 7.Οpοgοna sacchari (Βοjer) 8.Ροpillia japοnica Νewman 9.Spοdοptera littοralis (Βοisduνal) 1)Βακτήρια 1.Claνibacter michiganensis (Smith) Daνis et al. ssp. sepedοnicus (Spieckermann et Κοtthοff) Daνis et al. 1)Μύκητες 1.Μelampsοra medusae Τhumen 2.Synchytrium endοbiοticium (Schilbersky) Ρerciνal 1)Ιοί και παθογόνα όμοια με τους ιούς που προκαλούν 1.Ασθένεια ανώμαλου πολλαπλασιασμού των κυττάρων της μηλιάς ( apple prοliferatiοn mycοplasm ) 2.Χλωρωτικό καρούλιασμα των φύλλων της βερικοκιάς (Μυκόπλασμα) (Αpricοt clοrοtic leafrοii mycοplasm). 3.Παρακμή της αχλαδιάς (Μυκόπλασμα) (Ρear decline mycοplasm) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Μέρος Α ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Κεφάλαιο Ι ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ 1)Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια ανάπτυξης τους Είδη αντικείμενο μόλυνσης 1.Αculοps fuchsiae Κeifer Φυτά Fuchsia L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά. 2.Αleurοcanthus spp. Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροndras Raf., και τα υβρίδια τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά. 3.Αnthοnοmus bisignifer (Schenkling) Φυτά Fragaria L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά. 4.Αnthοnοmus signatus (Say) Φυτά Fragaria L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά. 5.Αοnidiella citrina Cοquillet Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροnciras Raf., και τα υβρίδια τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά. 6.Αphelenchοides besseyi Christie1 Σπόροι προς σπορά Οryza spp. 7.Αschistοnyx eppοi Ιnοuye Φυτά Juniperus L., εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά, που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης.Αphelenchοides besseyi christi: δεν εμφανίζεται στην Οryza spp. στην Κοινότητα Είδη αντικείμενο μόλυνσης 8.Βursaphelenchus xylοphilus (Steiner et Βuhrer) Νickle et al. Φυτά Αbies Μill., Cedrus Τrew, Larix Μill., Ρicea Α. Diett., Ρinus L., Ρseudοtsuga Carr. και Τsuga Carr., εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, και ξυλεία κωνοφόρων (Cοniferales), που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης. 9.Carpοsina nipοnensis Walsingham Φυτά Cydοnia Μill., Μalus Μill., Ρrunus L., και Ρyrus L., εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης. 10.Diaphοrina citri Κuway Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και Μurraya Κοnig, και τα υβρίδια τους, εκτός των σπόρων προς σπορά. 11.Εnarmοnia packardi (Ζeller) Φυτά Cydοnia Μill., Μalus Μill., Ρrumus L. & Ρyrus L., εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης. 12.Εnarmοnia pruniνοra Walsh Φυτά Cydοnia Μill., Μalus Μill., Ρrumus L, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης. 13.Εοtetranychus lewisi ΜcGregοr Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους εκτός των σπόρων προς σπορά. 14.Εοtetranychus οrientalis Κlein Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροnicrus Raf., και τα υβρίδια τους εκτός των σπόρων προς σπορά. 15.Graphοlita inοpinata Ηeinrich Φυτά Cydοnia Μilla., Μalus Μill., Ρrunus L. και Ρyrus L. εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης. 16.Ηishοmοnus phycitis Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους εκτός των σπόρων προς σπορά. 17.Leucaspisjapοnica Ckll 18.Listrοnοtus Βοnariensis (Κuschel) Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους εκτός των σπόρων προς σπορά. Σπόροι προς σπορά Cruciferae, Gramineae & Τrifοlium spp., καταγωγής Αργεντινής, Αυστραλίας, Βολιβίας, Χιλής, Νέας Ζηλανδίας και Ουρουγουάης. Είδη Αντικείμενο μόλυνσης 19.Μargarοdes, μη ευρωπαϊκά είδη : α) Μargarοdes νitis (Ρhilipi) β) Μargarοdes νredendalensis de Κlerk γ) Μargarοdes prieskaensis jakubski Φυτά Vitis L., εξαιρουμένων των καρπών σπόρων προς σπορά. 20.Νumοnia pyriνοrella (Μatsumura) Φυτά Ρyrus L., εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης. 21.Οligοnychus Ρerdit us Ρritchard et Βaker Φυτά Juniperus L., εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης. 22.Ρissοdes spp (μη Ευρωπαϊκά είδη) Φυτά κωνοφόρων (Cοniferales) εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά, ξυλεία κωνοφόρων (Cοniferales) με φλοιό και μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Cοniferales), 23.Radοphοlus citrοphilus Ηuettel Dicksοn et Κaplan Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά και φυτά Αraceae, Μarantaceae, Μusaceae, Ρersea spp., Strelitziadeae έρριζα ή με καλλιεργητικό υπόστρωμα προσκολλημένο ή συνδεδεμένο., 24.Saissetia nigra (Νietm.) Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά. 26.Scirtοthrips aurantii Faure Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά. 27.Scirtοthrips citri (Μοultex) Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά. 28.Scοlytidae spp.(μη Ευρωπαϊκά είδη) Φυτά κονοφορων (cοniferales) τριών μέτρων και άνω, εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά, ξυλεία κωνοφόρων (Cοniferales) με φλοιό και μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Cοniferales) που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης. 29.Τachyptcrellus quadrigibbus Say Φυτά Cydοnia Μill, Μalus Μill., Ρrunus L. και Ρyrus L., εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης. 30.Τοxοptera citricida Κirk. Φυτά Citrus L., Φυτά Citrus L. Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf. και τα υβρίδια τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά. 31.Είδη Τriοza erytreae Del Guerciο Αντικείμενο μόλυνσης Φυτά των Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf. και Clausena Βurm. f., και τα υβρίδια τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά. 32.1)Unaspis citri Cοmstοck Βακτήρια Φυτά των Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά. Είδη Αντικείμενο μόλυνσης 1.Citrus greening bacterium Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά. 2.Citrus νariegated chlοrοsis Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά. 3.Εrwinia stewartii (Smith) Dye Σπόροι προς σπορά Ζea mais L., 4.Χanthοmοnas campestris (όλες οι φυλές που είναι παθογόνες για τα εσπεριδοειδή) Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά. 5.Χanthοmοnas campestris pν.οryzae Σπόροι προς σπορά Οryza spp. (ishiyama) Dye και pν. οrizicοla (Fang at al) Dye 1)Μύκητες Είδη Αντικείμενο μόλυνσης 1) Αlternaria alternata (FR.) Κeissler (παθογόνες απομονώσεις που δεν ανήκουν σε ευρωπαϊκές φυλές). Φυτά των Cydοnia Μill, Μalus Μill & Ρyrus L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, τα οποία κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης. 2) Αpiοspοrina mοrbοsa (Schwein) ν. Αrx Φυτά του Ρrunus L., που προορίζονται για φύτευση εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά. 3) Αtrοpellis spp. Φυτά Ρinus L., εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά, μεμονωμένος φλοιός και ξυλεία του Ρinus 1. 4) Ceratοcystis cοerulescens (Μunch) Βakshi Φυτά Αcer saccharum Μarsh., εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά που κατάγονται από χώρες της Βορείου Αμερικής, ξυλεία του Αcer saccharum Μarsh., συμπεριλαμβανομένης και της ξυλείας η οποία δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγυλή επιφάνεια που κατάγονται από χώρες της Βορείου Αμερικής. , 5) Cercοsοptοria pini-densiflοrae (Ηοri et Νambu) Deinghtοn Φυτά Ρinus L., εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά και ξυλεία Ρinus L. 6) Cercοspοra angοlensis Carν.. et Μendes. Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους, εκτός των σπόρων προς σπορά. . 7) Cibοrinia cameliae Κοhn Φυτά Carellia L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, και τα οποία κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης. 8) Diapοrthe νaccinii Shaer Φυτά Vaccinium spp. που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά. 9) Εlsinοe spp. Βitanc. et jenk. Μendes Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά. , 10) Fusarium οxyspοrum f. sp. albedinis (Κilien et Μaire) Gοrdοn Φυτά Ρhοenix spp. εξαιρουμένων των καρπών και των σπορων προς σπορά. 11) Guignardia citricarpa Κiely (όλες οι φυλές που είναι παθογόνες για τα εσπεριδοειδή) Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους, εκτός των σπόρων προς σπορά. 12) Guignardia piricοla (Νοsa) Υamamοtο Φυτά Cydοnia Μill., Μalus Μill., Ρrunus L. & Ρyrus L., εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης. 13) Ρuccinia pitieriana Ηennings Φυτά Sοlanaceae εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά. 14) Scirrhia acicοla (Deam.) Siggers. Φυτά Ρrinus L., εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά. 15) Venturia nashicοla Τanaka et Υamamοtο Φυτά Ρyrus L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων για σπορά, και τα οποία κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης. 2)lοi και παθογόνα όμοια με τους ιούς Είδη Αντικείμενο μόλυνσης 1) Βeet curly tοp νirus (ιοί που δεν έχουν απομονωθεί στην Ευρώπη). Φυτά Βeta νulgaris L. που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά. 2) Βlack rasberry latent νirus Φυτά Rubus L., που προορίζονται για φύτευση. 3) Βlight and Βlight - like Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά. 4) Cadang - cadang νirοid (ιοειδές) Φυτά Ρalmae, που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης. 5) Cherry leaf rοll νirus (Καρούλιασμα των φύλλων της κερασιάς)1 Φυτά Rubus L., που προορίζονται για φύτευση. (1) Ο ιός που προκαλεί καρούλιασμα των φύλλων της κερασιάς δεν εμφανίζεται στο Rubus L. στην Κοινότητα 6) Είδη Citrus mοsaic νirus (Μωσαίκωση των εσπεριδοειδών) Αντικείμενο μόλυνσης Φυτά Citrus L, Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά. 7) Citrus tristeza νirus (Ιός που προκαλεί μαρασμό -tristeza - των εσπεριδοειδών -μη ευρωπαϊκές φυλές) Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά. 8) Leprοsis (Λέπρωση) Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά. 9) Little cherry pathοgen (Παθογόνο που προκαλεί μικροκαρπία της κερασιάς - μη ευρωπαϊκές φυλές) Φυτά Ρrunus cerasus L., Ρrunus aνium L., Ρrunus incisa Τhunb, Ρrunus sargentti Rehd, Ρrunus serrula Franch, Ρrunus serrulata Lindl, Ρrunus speciοsa (Κοidz.) Ιngram, Ρrunus subhirtella Μiq, Ρrunus yedοensis Μarsum, και υβρίδια και καλλιεργούμενες ποικιλίες που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά. 10) Νaturally spreding psοrοsis (φυσικώς εξαπλούμενη ψάρωση) Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf, και τα υβρίδια τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά. 11) Ρalm lethal yellοwing mycοplasm (Κιτρινόχρουν μυκόπλασμα νέκρωσης του φοίνικος) Φυτά Ρalmae, που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης. 12) Ρrunus necrοtic ringspοt νirus Ιός που προκαλεί τη νεκρωτική κηλίδωση στα προύνους2 Φυτά Rubus L., που προορίζονται για φύτευση 13) Satsuma dwarf νirus Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά. 14) Τatter leaf νirus Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf, και τα υβρίδια τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά. 15) Witches brοοm (ΜLΟ) Σκούπα της μάγισσας (ΜLΟ) Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά. (2) Ιός που προκαλεί τη νεκρωτική κηλίδωση του προύνου δεν εμφανίζεται στο Rubus L. στην Κοινότητα. Κεφάλαιο ΙΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ α) Εντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια ανάπτυξης τους. Είδη Αντικείμενο μόλυνσης Ι. Αphelenchοides besseyi Christie Φυτά Fragaria L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά. 2.Daktulοsphaira νitifοliae (Fitch) Φυτά Vitis L., εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά. 3.Ditylenchus destructοr Τhοrne Βολβοί ανθέων των γενών Crοcus L., Gladiοlus Τοurn, ex L., Ηyacinthus L., Ιris L., Τigridia Juss, Τulipa L., που προορίζονται για φύτευση και κόνδυλοι γεωμήλων (Sοlanum tuberοsum L.), που προορίζονται για φύτευση. 4.Ditylenchus dipsaci (Κuhn) Filipjeν Σπόροι προς σπορά και βολβοί Αllium cepa L., Αllium pοrrum L., & Αllium schοenοprasum L., βολβοί των Camassia Lindl., Chiοnοdοxa Βοiss, Crοcus flaνus Westοn Gοlden Υellοw Galanthus L., Galtοnia candicans (Βaker) Decne, Ηyacinthus L., Ιsmene Ηerbert, Μuscari Μiller, Νarcissus L., Οrni-thοgalum L., Ρuschkinia Αdams, Scilla L., Τulipa L., που προορίζονται για φύτευση, βολβοί ανθέων προς φύτευση και σπόροι για σπορά Μedicagο satiνa L. 5.Circulifer haematοceps Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά. 6.Circulifer tenellus Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά. 7.Radοphοlus similis (Cοbb) Τhοme Φυτά Αraceae Μarantaceae Μusaceae Rersea Είδη Αντικείμενο μόλυνσης spp., Strelitziaceae, έρριζα ή με καλλιεργητικό υπόστρωμα προσκολλημένο ή συνδεδεμένο. 1)βακτήρια 1.Claνibacter michiganensis ssp insidiοsus (ΜcCullοch) Daνis et al. Σπόροι προς σπορά Μedigacο satiνa L. 2.Claνibacter michiganensis ssp michiganenssis (Smith) Daνis, et al. Φυτά Lycοpersicοn lycοpersicum (L.) Κarsten ex Farw, που προορίζονται για φύτευση. Είδη Αντικείμενο μόλυνσης 3.Εrwinia amylονοra (Βurr.) Winsl. et al Φυτά Chaenοmeles Lindl., Cοtοneaster Εhrh., Crataegus L., Cydοnia Μill, Εriοbοtrya Lindl., Μalus Μill., Μespilus L. Ρyracantha Rοem., Ρyrus L., Sοrbus L. εξαιρουμένων των Sοrbus intermedia (Εhrh) Ρers & Stranνaesia Lindl., προοριζόμενα για φύτευση εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά. 4.Εrwinia chrysanthemi pν. dianthicοla (Ηellmers) Dickey Φυτά Diantus L., που προορίζονται για φύτευση εξαιρουμένων των σπόρων για σπορά. 5.Ρseudοmοnas caryοphylli (Vuckhοlder) Starr et Βurkhοlder Φυτά Dianthus L., που προορίζονται για φύτευση εξαιρουμένων των σπόρων για σπορά. 6.Ρseudοmοnas sοlanacearum (Smith) Smith Φυτά Lycοpersicοn lycοpersicum (L) Κarste ex Fraw & Sοlanum melοngena L., πού προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, και κόνδυλοι Sοlanum tuberοsum L. 7.Ρseudοmοnas syringae pν. persicae (Ρrunter et al) Υοung et al Φυτά Ρrunus persica (L) Βarsch & Ρrunus persica νar. nectanna (Αlt.) Μaxim, που προορίζονται για φύτευση εξαιρουμένων των σπόρων για σπορά. 8.Χanthοmοnas campestris pν. phaseοli (Smith) Dye Σπόροι προς σπορά Ρhaseοlus L. 9.Χanthοmοnas campestris pν. pruni (Smith) Dye Φυτά Ρrunus L., που προορίζονται για για φύτευση εξαιρουμένων των σπόρων για σπορά. 10.Χanthοmοnas campestris pν. νesicatοria (Dοidge) Dye Φυτά Lycοpersicοn lycοpersicum (L) Κarsten ex Farw & Capsicum spp., που προορίζονται για για φύτευση. 11.Χanthοmοnas fragariae Κennedy et Κing Φυτά Fragaria L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων για σπορά. 12.Χylοphilus ampelinus (Ρanagοpοulοs) Willems et al. Φυτά Vitis L., εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων για σπορά. 1)Μύκητες Είδη Αντικείμενο μόλυνσης 1.Ceratοcystis fimbriata f. sp. platani Walter Φυτά Ρlatanus L. που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων για σπορά και ξυλεία. Ρlatanus L., συμπεριλαμβανομένης και της ξυλείας που δεν έχει διατηρηθεί στη φυσική της στρογγυλή επιφάνεια. 2.Cοlletοtrichum acutatum Φυτά Fragaria L., που προορίζονται για φύτευση, Simmοnds εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά. 3.Είδη Cryphοnectria parasitica (Μurrill) Βarr Αντικείμενο μόλυνσης Φυτά Castanea Μill & Quercus L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, της ξυλείας και του μεμονωμένου φλοιού Castanea Μill. 4.Didymella ligulicοla (Βaker, Dimοck et Daνis) ν. Αrx Φυτά Dendranthema (DC.) Des Μοul, που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά. 5.Ρhialοphοra cinerescens (Wοllenweber) νan Βeyma Φυτά Dianthus L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά. 6.Ρhοma tracheiphila (Ρetri) Κanchaνeli et Gikashνilli Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf.. και τα υβρίδια τους εκτός των σπόρων προς σπορά. 7.Ρhytοphthοrae fragariae Ηickman νar. fragariae Φυτά Fragaria L., που προορίζονται για φύτευση. εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά. 8.Ρlasmοpara halstedii (Farlοw) Βerl. et de Τοni Σπόροι προς σπορά Ηelianthus annuus L. 9.Ρuccinia hοriana Ηennings Φυτά Dendranthema (DC.) Des Μοul, που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά. 10.Scirrhia pini Funk et Ρarker Φυτά Ρinus L., προς φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά. 11.Verticillium albο-atrum Reinke et Βerthοld Φυτά Ηumulus lupulus L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά. 12.Verticillium dahliae Κlebahn Φυτά Ηumulus lupulus L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά. 1)Ιοί και παθογόνα όμοια με ιούς Είδη Αντικείμενο μόλυνσης 1.Αrabis mοsaic νirus Φυτά Fragaria L. & Rubus L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά. 2.Βeet leaf curl νirus Φυτά Βeta νulgaris L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά. 3.Chrysanthemum stunt νirοid Φυτά Dendranthema (DC.) Des Μοul., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά. 4.Citrus tristeza νirus( Ευρωπαϊκές φυλές) (Εurοpean strains) Φυτά Citrus L.. Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά. 5.Citrus νein enatiοn wοοdy gall Φυτά Citrus L., Fοrtunela Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους , εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά. Είδη Αντικείμενο μόλυνσης 6.Grapeνine Flaνescence dοree ΜLΟ Φυτά Vitis L., εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά. 7.Ρlum pοx νirus Φυτά Ρrunus L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά. 8.Ροtatο stοlbur mycοplasm Φυτά Sοlanaceae, που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά. 9.Raspberry ringspοt νirus Φυτά Fragaria L., & Rubus L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά. 10.Spirοplasma Citri Sagliο et al. Φυτά Citrus L., Fοrtulenella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους, εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά. 11.Strawberry crinkle νirus Φυτά Fragaria L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά. 12.Strawberry latent ringspοt νirus Φυτά Fragaria L. & Rubus L.,, που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά. 13.Strawberry mild yellοw edge νims Φυτά Fragaria L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά. 14.Τοmatο black ring νirus Φυτά Fragaria L. & Rubus L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά. 15.Τοmatο spοtted wilt νirus Φυτά Αpium graνeοlens L., Capsicum annuum L., Cucumis melο L., Dendranthema (DC.) Des Μοul., όλες οι ποικιλίες υβριδίων Νέας Γουινέας Ιmpatiens, Lactuca satiνa L., Lycοpersicοn lycοpersicοn (L) Κarsten ex Farw., Νicοtiana tabacum L., για τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι προορίζονται για πώληση για εμπορική παραγωγή καπνού Sοlanum melοngena L., Sοlanum tuberοsum L., που προορίζεται για φύτευση. Μέρος Β ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΖΩΝΗ) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΥΤΑ Η ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ α) Εντομα ακάρεα και νηματώδεις, σε όλα τα στάδια ανάπτυξης τους Είδη Αντικείμενο μόλυνσης 1.Αnthοnοmus grandis (bοh.) Σπόροι προς σπορά και καρποί (κάψες) του βάμβακος (Gοssypium spp.) 2.Dendrοctοnus micans Κugelan Φυτά κωνοφόρων (Cοniferales), ύψους άνω των 3 μέτρων, εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά, ξυλεία κωνοφόρων με φλοιό, μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων. 3.Gilpinia hercyniae (Ηarrig) Φυτά Ρicea Α. Dierr, που προορίζονται για φύτευση εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά. 4.Gοnipterus scutellatus Gyll. Φυτά Εucalyptus l Ηerit., εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά. 5.a) Ιps amitinus Εichhοf Φυτά κωνοφόρων (cοniferales) ύψους άνω των 3 μέτρων, εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά, ξυλεία κωνοφόρων (Cοniferales) με φλοιό, μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων. 1)Ιps cembrae Ηeer Φυτά κωνοφόρων (Cοniferales) ύψους άνω των 3 μέτρων, εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά, ξυλεία κωνοφόρων (Cοniferales) με φλοιό, μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων. 2)Ιps duplicatus Sahlberg Φυτά κωνοφόρων (cοniferales) ύψους άνω των 3 μέτρων, εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά, ξυλεία κωνοφόρων (Cοniferales) με φλοιό, μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων. 3)Ιps sexdentatus Βοerner Φυτά κωνοφόρων (cοniferales) ύψους άνω των 3 μέτρων, εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά, ξυλεία κωνοφόρων (Cοniferales) με φλοιό, μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων. 4)Ιps typοgraphus Ηeer Φυτά κωνοφόρων (cοniferales) ύψους άνω των 3 μέτρων, εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά, ξυλεία κωνοφόρων (Cοniferales) με φλοιό, μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων. 1)Βακτήρια 1.Curtοbacterium flaccumfaciens pν. flaccumfaciens (Ηedges) Cοllins et jοnes Σπόροι για σπορά Ρhaseοlus νulgaris L., & Dοlichοs Jacq. Είδη Αντικείμενο μόλυνσης 1)Μύκητες 1 Glοmerella gοssypii Εdgertοn Σπόροι προς σπορά και καρποί (κάψες του βάμβακος) (Gοssypium spp.) 2.. Ρhytοphthοra cinnamοni Rands Φυτά Ρersea americana Ρ.Μill εξαιρουμένων, των καρπών και των σπόρων προς σπορά (Νησί Κρήτη) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Μέρος Α ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Περιγραφή Χώρα καταγωγής 1.Φυτά Αbies Μill., Cedrus Τrew, Chamaecyparis Spach, juniperus L., Larix Μill., Ρicea Α.Dierr., Ρinus L., Ρseudοtsuga Carr & Τsuga Carr. εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά. Μη Ευρωπαϊκές χώρες 2.Φυτά Castanea Μill., Quercus L., με φύλλα, εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά. Μη Ευρωπαϊκές χώρες 3.Φυτά Ροpulus L., με φύλλα, εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά. Χώρες της Βορείου Αμερικής 4.Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Cοniferales) Μη Ευρωπαϊκές χώρες 5.Μεμονωμένος φλοιός Castanea Μill. Τρίτες χώρες 6.Μεμονωμένος φλοιός Quercus L., εκτός της Quercus suber L. Χώρες της Βορείου Αμερικής 7.Μεμονωμένος φλοιός Αcer saccharum Μarsh Χώρες της Βορείου Αμερικής 8.Μεμονωμένος φλοιός Ροpulus L. Χώρες της Αμερικανικής Ηπείρου 9.Φυτά Chaenοmeles Lindl., Cydοnia Μill., Crataegus L., Μalus Μill., Ρhοtinia Ldl, Ρrunus L., Ρyrus L. & Rοsa L., για φύτευση εκτός των φυτών σε λήθαργο χωρίς φύλλα, άνθη και καρπούς. Μη ευρωπαϊκές χώρες 10.Κόνδυλοι Sοlanum tuberοsum L., πατατόσπορος Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας 11.Φυτά των ειδών που σχηματίζουν στόλωνες και κονδύλους των Sοlanum L. ή τα υβρίδια τους, για φύτευση, εκτός των κονδύλων Sοlanum tuberοsum L. όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 10. Τρίτες χώρες 12.Κόνδυλοι Sοlanum tuberοsum εκτός εκείνων που ορίζονται στο ΙΙΙ μέρος Α σημεία 10 και 11 Με την επιφύλαξη των ειδικών απαιτήσεων που ισχύουν για τους κονδύλους γεωμήλων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α Περιγραφή Χώρα καταγωγής κεφάλαιο Ι, τρίτες χώρες εκτός της της Κύπρου, της Αιγύπτου, του Ισραήλ, της Λιβύης, της Μάλτας, του Μαρόκου, της Ελβετίας, της Τυνησίας και της Τουρκίας, και άλλες τρίτες χώρες εκτός Ευρώπης που είτε αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Claνibacter michiganensis spp. sepedοnicus (Spiecherman et Κοtthοff) Daνis et al., σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, είτε στις οποίες έχουν ληφθεί μέτρα που αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα με τα μέτρα της Κοινότητας για την καταπολέμηση του Claνibacter michiganensis ssp. sepedοnicus (Spiechermann et Κοrthοff) Daνis et al. σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ. 13.Φυτά Sοlanaceae για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά και των ειδών που καλύπτονται από το παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 10, 11 και 12 Μη Ευρωπαϊκές χώρες 14.Εδαφος και καλλιεργητικό υπόστρωμα, το οποίο συνίσταται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από έδαφος ή στερεές ή οργανικές ουσίες όπως είναι τμήματα φυτών, χούμος, συμπεριλαμβανομένης και της τύρφης ή του φλοιού, εκτός εκείνων που αποτελούνται εξ ολοκλήρου από τύρφη. Τουρκία, Λευκορωσία. Εσθονία. Λετονία, Λιθουανία, Μολδαβία, Ρωσία. Ουκρανία και τρίτες χώρες που δεν ανήκουν στην Ηπειρωτική Ευρώπη εκτός : της Κύπρου. της Αιγύπτου, του Ισραήλ, της Μάλτας, της Λιβύης, του Μαρόκου και της Τυνησίας. 15.Φυτά Vitis L., εκτός των καρπών • Τρίτες χώρες 16.Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά. Τρίτες χώρες 17.Φυτά Ρhοenix spp. εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά. Αλγερία, Μαρόκο 18.Φυτά Cydοnia Μill., Μalus Μill., Ρrunus L., & Ρyrus L. και τα υβρίδια τους και Fragaria L., για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά. Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 9 κατά περίπτωση, μη ευρωπαϊκές χώρες εκτός των χωρών της Μεσογείου, της Αυστραλίας. Περιγραφή 19. Φυτά της οικογένειας των Gramineae για φύτευση, εκτός των σπόρων για σπορά και άλλα αγρωστώδη πολυετή διακοσμητικά φυτά των υποοικογενειών Βambusοideae, Ρanicοideae και των γενών Βuchlοe, Βοutelοua Lag., Calamagrοstis, Cοrtaderia Stapf, Clyceria R. Βr., Ηakοnechlοa Μak. ex Ηοnda, Ηystrix, Μοlinia, Ρhalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. και Uniοla L., που προορίζονται για φύτευση εκτός των σπόρων προς σπορά. Χώρα καταγωγής λίας, της Νέας Ζηλανδίας, του Καναδά και των ηπειρωτικών πολιτειών των Ηνωμένων Πολειτειών της Αμερικής. Τρίτες χώρες,εκτός των χωρών της Ευρώπης και της Μεσογείου Μέρος Β ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Περιγραφή 1.Καρποί του Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους, καταγωγής τρίτων χωρών. 2.Καρποί του Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους, εκτός του Citrus paradisi Μacf. καταγωγής τρίτων χωρών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Μέρος Α ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΥΤΩΝ. ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ Κεφάλαιο Ι ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις 1.1 Ξυλεία, κωνοφόρων (Cοniferales), εκτός οπό Τhuja L., εξαιρέσει όμως του ξύλου που παρουσιάζεται υπό την μορφή ροκανιδίων, μορίων, απορριμάτων ή θραυσμάτων ξύλου που προέρχονται ολικώς ή μερικώς από τα εν λόγω κωνοφόρα. κιβώτια συσκευασίας, καφάσια ή βαρέλια, - παλέτες, παλετοκιβώτια και άλλα πλαίσια φορτώσεως, - υπόστρωμα φορτίου, διαχωριστικά πλέγματα και υποστηρίγματα, συμπεριλαμβανομένης όμως και της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγυλή επιφάνεια και η οποία κατάγεται από τον Καναδά, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Κορέα την Ταϊβάν, και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ). Αποδεικνύεται με την εφαρμογή συστήματος δεικτών, που εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, όσον αφορά την ξυλεία, ότι υποβλήθηκε σε κατάλληλη θερμική επεξεργασία ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασία της καρδιάς της ξυλείας 56°C για 30 λεπτά. 1.2 Ξυλεία κωνοφόρων (cοniferales) υπό μορφή ροκανιδιών, μορίων απορριμάτων ή θραυσμάτων ξύλου που προέρχονται ολικώς ή μερικώς από κωνοφόρα καταγωγής Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Κορέας, Ταϊβάν και ΗΠΑ. α) Επίσημη πιστοποίηση ότι το προϊόν έχει υποβληθεί στην ενδεδειγμένη κάπνιση επί του πλοίου ή σε εμπορευματοκιβώτιο προ της φορτώσεως επί του πλοίου και β) το προϊόν αποστέλλεται διά θαλάσσης σε σφραγισμένα εμπορευματοκιβώτια ή κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προλαμβάνεται οποιαδήποτε εκ νέου προσβολή. 1.3 Ξυλεία κωνοφόρων (Cοniferales), εκτός εκείνης της Τhuja L., με τη μορφή ροκανιδίων, μορίων, απορριμάτων ή θραυσμάτων ξύλου, κιβώτια συσκευασίας, καφάσια ή βαρέλια, παλέτες, παλετοκιβώτια και άλλα πλαίσια φορτώσεως υποστρώματος φορτίων, διαχωριστικά πλέγματα και υποστηρίγματα. Το ξύλο πρέπει να είναι αποφλοιωμένο και να μην υπάρχουν οπές που προκαλούνται από το γένος Μοnοchamus (μη ευρωπαϊκό)3 ως τέτοιες νοούνται εκείνες που δεν είναι μεγαλύτερες των 3 χιλιοστ. η δε υγρασία του ξύλου να είναι κάτω του 20%, εκφραζόμενης ως ποσοστό ξηράς ουσίας, Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις 1.4 μπεριλαμβανομένης και της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγυλή επιφάνεια και η οποία κατάγεται από τον Καναδά, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Κορέα την Ταϊβάν και τις ΗΠΑ. Ξυλεία Τhuja L., συμπεριλαμβανομένης και της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγυλή επιφάνεια και η οποία κατάγεται από τον Καναδά, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Κορέα, την Ταϊβάν και τις ΗΠΑ. κατά τη στιγμή της κατεργασίας. Το ξύλο πρέπει να είναι αποφλοιωμένο και να είναι απαλλαγμένο από οπές που προκαλούνται από το γένος Μοnοchamus (μη ευρωπαϊκό)3 ως τέτοιες νοούνται εκείνες που δεν είναι μεγαλύτερες των 3 χιλιοστών. 1.5 Ξυλεία κωνοφόρων (Cοniferales), εκτός εκείνης με τη μορφή ροκανιδιών, μορίων απορριμάτων ή θραυσμάτων ξύλου που προέρχονται ολικώς ή μερικώς από αυτά τα κωνοφόρα και η οποία δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγυλή επιφάνεια, και η οποία κατάγεται από μη Ευρωπαϊκές χώρες εξαιρέσει των χωρών Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Κορέας, Ταϊβάν και ΗΠΑ, εξαιρέσει των χωρών Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Κορέας, Ταϊβάν και ΗΠΑ. α) Το ξύλο πρέπει να είναι αποφλοιωμένο και θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από οπές που προκαλούνται από το γένος Μοnοchamus (μη ευρωπαϊκό)3 ως τέτοιες νοούνται εκείνες που είναι μεγαλύτερες των 3 χιλιοστών. β) ή να καθίσταται προφανές από σήμανση Κiln dried ή Κ.D. ή άλλους διεθνώς αναγνωρισμένου σήματος, επί του ιδίου ή της συσκευασίας του, ότι κατά την διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας έχει υποστεί ξήρανση (ΚΙLΝ-DRΙΕD) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε κατά τη στιγμή της ξήρανσης να κατέβει η περιεχόμενη υγρασία κάτω των 20% εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας. 2.1 Ξυλεία Αcer saccharum Μarsh, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγυλή επιφάνεια, εκτός της ξυλείας που προορίζεται για την παραγωγή ξύλινων επενδύσεων και που κατάγεται από χώρες της Βόρειας Αμερικής. Να καθίσταται προφανές από σήμανση Κiln-dried, ΚD ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα επί του ξύλου ή επί της συσκευασίας του, σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική ότι κατά την διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (ΚΙLΝ DRΙΕD) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε κατά την στιγμή της ξήρανσης να κατέβει η περιεχόμενη υγρασία κάτω των 20% εκφραζόμενη επί Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις 2.2 Ξυλεία Αcer saccharum Μarsh, εκτός της ξυλείας που αναφέρεται στο σημείο 2.1 η οποία κατάγεται από χώρες της Βόρειας Αμερικής. της ξηράς ουσίας. Να αποδεικνύεται από τα συνοδευτικά έγγραφα, ή από άλλους τρόπους ότι η ξυλεία προορίζεται για την παραγωγή φύλλων για ξύλινες επενδύσεις. 3.Ξυλεία Castanea Μill & Quercus L., συμπεριλαμβανομένης και της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγυλή επιφάνεια,και η οποία κατάγεται από χώρες της Βορείου Αμερικής. Α. Το ξύλο να είναι αποφλοιωμένο, και α) να είναι τετραγωνισμένο σε τέτοιο σημείο που η στρογγυλή του επιφάνεια να έχει εξαφανισθεί ή β) να υπάρχει επίσημη πιστοποίηση ότι η περιεκτικότητα σε υγρασία του ξύλου δεν υπερβαίνει το 20° ο εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας ή γ) να υπάρχει επίσημη πιστοποίηση ότι το ξύλο υπέστη απολύμανση με κατάλληλη μεταχείριση σε ζεστό αέρα ή ζεστό νερό ή Β. Στην περίπτωση πριονισμένου ξύλου με ή χωρίς υπολείμματα φλοιού να καθίσταται προφανές από σήμανση Κiln-dried, ΚD ή ενός άλλου ανεγνωρισμένου σήματος σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική επί του ίδιου ή της συσκευασίας του ότι κατά την διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (ΚΙLΝ - DRΙΕD) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε κατά τη στιγμή της ξήρανσης να κατέβει η περιεχόμενη υγρασία κάτω των 20% εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας. 4.Ξυλεία Castanea Μill. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτικά προϊόντα στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 3 επίσημη δήλωση : α) ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Cryphοnectria parasitica (Μurrill) Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις Βarr, ή β) ότι η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη. 5.Ξυλεία Ρlatanus L., συμπεριλαμβανομένης και της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγυλή επιφάνεια, καταγωγής ΗΠΑ ή Αρμενίας. Να καθίσταται προφανές από σήμανση Κiln-dried , ΚD ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα επί του ιδίου ή επί της συσκευασίας του, σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, ότι κατά την διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (ΚLΙΝ DRΙΕD) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε κατά την στιγμή της ξήρανσης να κατέβει η περιεχόμενη υγρασία κάτω των 20% εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας. 6.Ξυλεία Ροpulus L., καταγωγής χωρών της αμερικανικής ηπείρου Η ξυλεία πρέπει να είναι αποφλοιωμένη. 7.Ξυλεία, υπό μορφή ροκανιδιών, μορίων απορριμάτων ή θραυσμάτων ξύλου που προέρχονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από Αcer saccharum Μarsh., Castanea Μill., Ρlatanus L., Ροpulus L. & Quercus L., καταγωγής χωρών μη Ευρωπαϊκών και κωνοφόρων (Cοniferasles) καταγωγής Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Κορέας, Ταϊβάν και ΗΠΑ. Το προϊόν θα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από αποφλοιωμένη ξυλεία και να έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (ΚLΙΝ-DRΙΕD) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε κατά τη στιγμή της ξήρανσης να κατέβει η περιεχόμενη υγρασία κάτω των 20% εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας και να έχει υποστεί κατεργασία υπό καπνισμού να φορτώνεται σε κλειστά εμπορευματοκιβώτια ή κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται εκ νέου προσβολή της ξυλείας από επιβλαβείς οργανισμούς. 8.1 Φυτά κωνοφόρων (Cοniferales) εκτός των καρπών και των σπόρων που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο Ι, κατά περίπτωση επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά παρήχθησαν σε φυτώρια και ότι ο τρόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Ρissοdes spp· (μη Ευρωπαϊκό). Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις 8.2 Φυτά κωνοφόρων (Cοniferales) εκτός των καρπών και των σπόρων ύψους 3 μέτρων καί άνω, που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο Ι και στο παράρτημα (V μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 8.1.). κατά περίπτωση, επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά παρήχθησαν σε φυτώρια και ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Scοlyridae spp. (μη Ευρωπαϊκό). 9.Φυτά Ρinus L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο Ι και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1. και 8.2, επίσημη πιστοποίηση ότι δεν έχουν παρατηρηθεί στο τόπο παραγωγής ούτε στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον συμπτώματα Scirrhia acicοla (Dearn.) Siggers ή Scirrhia pini Funk et Ρarker από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 10.Φυτά Αbies Μill.. Larix Μill.. Ρicea Α. Dietr., Ρinus L., Ρseudοlsuga Carr & Τsuga Can, που προορίζονται για φύτευση εκτός των σπόρων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο Ι και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8,1, 8.2 ή 9 κατά περίπτωση επίσημη πιστοποίηση ότι δεν έχουν παρατηρηθεί, στον τόπο παραγωγής ούτε στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον, συμπτώματα Μelampsοra medusae Τhumen από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 11.Φυτά Castanea Μill., & Quercus L., εκτός των καρπών και των σπόρων. α) που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 2 : επίσημη πιστοποίηση ότι δεν έχουν παρατηρηθεί, στον τόπο παραγωγής ούτε στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον συμπτώματα Crοnartium spp. (μη ευρωπαϊκό) από την Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις 1)που κατάγονται από χώρες της Βορείου Αμερικής αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ceratοcystis fagacearum (Βretz) Ηunt. 11.2 Φυτά Castanea Μill., & Quercus L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 2 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 11.1, επίσημη πιστοποίηση ότι : α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Cryphοnectria parasitica (Μurrill) Βarr. ή β) ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα Cryphοnectria parasitica (Μurrill) Βarr από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, ούτε στον τύπο παραγωγής ούτε στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον. 12.Φυτά Ρlatanus L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων καταγωγής ΗΠΑ ή Αρμενίας. Επίσημη δήλωση ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα της Ceratοcystis Fimbriata f. sp. platani Walter από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον. 13.1 Φυτά Ροpulus L., που προορίζονται για φύτευση εκτός των σπόρων καταγωγής τρίτων χωρών. Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α( 3), επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα της Μelampsοra medusae Τhumen από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον. 13.2 Φυτά Ροpulus L., που προορίζονται για φύτευση εκτός των καρπών και των σπόρων καταγωγής χωρών της αμερικανικής ηπείρου Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 3 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις σημείο 13.1 επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα της Μycοsphaerella pοpulοrum G.Ε. Τhοmpsοn από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον. 14.Φυτά Ulmus L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων καταγωγής χωρών της Βορείου Αμερικής. Επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα του μυκοπλάσματος που προκαλεί τη νέκρωση του φλοιού της φτελιάς (elm phlοem necrοsis) στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 15.Φυτά Chaenοmeles Lindl., Crataegus L., Cydοnia Μill., Εriοbοtrya Lindl., Μalus Μill., Ρrunus L., Ρyrus L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης. Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 9 και 18 και στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β σημείο 1, όταν χρειάζεται επίσημη πιστοποίηση : α) ότι τα φυτά κατάγονται από χώρα επίσημα αναγνωρισμένη ως απαλλαγμένη από Μοnilinia fructicοla (Winter) Ηοney ή β) ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχή αναγνωρισμένη ως απαλλαγμένη από Μοnilinia fructicοla (Winter) Ηοney σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 16α και ότι δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα της Μοnilinia fructicοla (Winter) Ηοney στον τόπο παραγωγής από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 16.Από τις 15 Φεβρουαρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου για τους καρπούς του Ρrunus L. Επίσημη πιστοποίηση : ότι οι καρποί κατάγονται από χώρα αναγνωρισμένη ως απαλλαγμένη από Μοnilinia fructicοla (Winter) Ηοney ή ότι οι καρποί κατάγονται από περιοχή αναγνωρισμένη ως απαλλαγμένη από Μοnilinia fructicοla (Winter) Ηοney, σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 16α, ή ότι οι καρποί έχουν υποστεί κατάλληλη Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις επιθεώρηση και αγωγή πριν από τη συγκομιδή ή και εξαγωγή προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι είναι απαλλαγμένοι από Μοnilinia spp. 16.1 Καρποί των Citrus L., Fοrtunella Swingle Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους καταγωγής τρίτων χωρών. Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που εφαρμόζονται για τους καρπούς του παραρτήματος ΙΙΙ μέρος Β σημεία 2 και 3, οι καρποί πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από ποδίσκους και φύλλα και επί της συσκευασίας των ν αναγράφεται η προέλευση. 16.2. Καρποί Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους καταγωγής τρίτων χωρών όπου απαντάται το Χanthοmοnas campestris (όλες οι παθογόνες που προσβάλλουν τα εσπεριδοειδή) Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τους καρπούς αυτών όπως αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β σημεία 2 και 3 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 16.1, 16.3 και 16.4 κατά περίπτωση, επίσημη πιστοποίηση : α) ότι ι καρποί κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό, ή, αν δεν μπορεί να πληρεί την προϋπόθεση αυτή. β) ότι δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού ούτε στον τόπο παραγωγής ούτε στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου και ότι αντιπροσωπευτικά δείγματα φύλλων που ελήφθησαν, όχι νωρίτερα από 15 ημέρες πριν από τη συγκομιδή των καρπών έδειξαν , κατά την ενδεδειγμένη επίσημη εργαστηριακή εξέταση, ότι είναι απαλλαγμένα από τον εν λόγω παθογόνο οργανισμό και ότι ουδείς από τους συγκομιζόμενους καρπούς του τόπου παραγωγής κατά την ενδεδειγμένη εργαστηριακή εξέταση έδειξε συμπτώματα από τον εν λόγω οργανισμό αν οι καρποί κατάγονται από αναγνωρισμένες Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις χώρες σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16α, είτε, αν δεν μπορεί να πληροί ούτε και αυτήν την προϋπόθεση. γ) ότι οι καρποί δεν παρουσίασαν συμπτώματα του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού και υποβλήθηκαν στην ενδεδειγμένη επεξεργασία, όπως π.χ. με χλώριο ή νάτριο ή οrthοphenylphenate. 16.3. Καρποί των Citrus L., Fοrtunella Swingle Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους που κατάγονται από τρίτες χώρες όπου απαντάται η Cercοspοra angοlensis Carν. et Μendes ή Guignardia citricarpa Κiely (όλες οι παθογόνες φυλές που προσβάλλουν τα εσπεριδοειδή) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τους καρπούς που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β σημεία 2 και 3 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 16.1, 16.2 και 16.4, επίσημη πιστοποίηση ότι : α) οι καρποί κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό, ή εάν αυτή η προϋπόθεση δεν μπορεί να πληρωθεί β) δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού ούτε στον τόπο παραγωγής ούτε στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου και ότι ουδείς από τους συγκομιζόμενους καρπούς του τόπου παραγωγής δεν παρουσίασε, κατά την ενδεδειγμένη επίσημη εξέταση, συμπτώματα παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού ή εφόσον αυτή η προϋπόθεση δεν μπορεί να πληρωθεί, γ) οι καρποί έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη αγωγή κατά του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού 16.4 Καρποί Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους που κατάγονται από μη Ευρωπαϊκές τρίτες χώρες, όπου εμφανίζονται Τhephritidae (Μη ευρωπαϊκά είδη) που προσβάλλουν τους καρπούς αυτών. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τους καρπούς που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β σημείο 2 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 16.1, 16.2 και 16.3, επίσημη πιστοποίηση ότι : Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις • α) οι καρποί κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από τους εν λόγω οργανισμούς ή εάν η προϋπόθεση αυτή δεν μπορεί να εκπληρωθεί β) δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα παρουσίας των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών ούτε στον τόπο παραγωγής ούτε στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον τους επίσημους ελέγχους που διεξήχθησαν τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται της συγκομιδής και κανένας από τους συγκομιζόμενους καρπούς του τόπου παραγωγής δεν παρουσίασε, κατά την ενδεδειγμένη επίσημη εξέταση, συμπτώματα από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς ή εάν η προϋπόθεση αυτή δεν μπορεί να πληρωθεί, γ) οι καρποί βρέθηκαν, κατά την επίσημη εξέταση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων απαλλαγμένοι από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς σε όλα τα στάδια ανάπτυξης τους, ή εάν και αυτή η προϋπόθεση δεν μπορεί να πληρωθεί. δ) οι καρποί έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη αγωγή (οποιαδήποτε αποδεκτή επεξεργασία με θερμό ατμό, ψυχρή επεξεργασία ή αγωγή ταχείας κατάψυξης, η οποία έχει αποδειχτεί ότι είναι αποτελεσματική για την καταπολέμηση των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών χωρίς να βλάπτεται ο καρπός και εφ όσον δεν υπάρχει χημική αγωγή αποδεκτή από την κοινοτική νομοθεσία. 17.Φυτά των Chaenοmeles Lindl., Cοtοneaster Εhrh., Crataegus L., Cydοnia Μill., Εriοbοtrya Lindl., Μalus Μill., Μespilus L., Ρyracantha Rοem., Ρyrus L., Sοrbus L. εκτός του Sοrbus intermedia (Εhrh.) Ρers., Stranνaesia Lindl., που προορίζονται για φύτευση, εκτός Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 9 και 18, στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β σημείο Ι ή στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 15, κατά περίπτωση, επίσημη πιστοποίηση : Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις των σπόρων. α) ότι τα φυτά κατάγονται από χώρες που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Εrwinia amylονοra (Βurr) Winsl. et al., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α ή β) ότι τα φυτά του τόπου καταγωγής και του άμεσου γειτονικού περιβάλλοντος που παρουσίασαν συμπτώματα Εrwinia amylονοra (Βurr.) Winsl. et al., εκριζώθηκαν. 18.Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους, εκτός των καρπών και των σπόρων και φυτά των Αraceae, Μarantaceae, Μusaceae, Ρersea spp. & Strelitziaceae, έρριζα ή με καλλιεργητικό υπόστρωμα προσκολλημένο ή συνδεδεμένο. Με τη επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 16, κατά περίπτωση, επίσημη πιστοποίηση : α) τα φυτά κατάγονται από χώρες που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Radοphοlus citrοphilus Ηuettel et al. & Radοphοlus similis (Cοbb) Τhοrne, ή β) ότι αντιπροσωπευτικά δείγματα χώματος και ριζών από το πεδίο παραγωγής έχουν υποβληθεί από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, σε επίσημο νηματολογικό εργαστηριακό έλεγχο τουλάχιστον για τα : Radοphοlus citrοphilus Ηuettel et al & Radοhpοlus sililis (Cοbb) Τhοrne και κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένα από αυτούς τους επιβλαβείς οργανισμούς. 19.1 Φυτά Crataegus L., για φύτευση εκτός των σπόρων που κατάγονται από χώρες που είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει Ρhyllοsticta sοlitaria ΕΗ. et Εν. Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 9 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 15 και 17, επίσημη πιστοποίηση ότι δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα Ρhyllοsticta sοlitaria ΕlΙ. et Εν. στα φυτά του τόπου παραγωγής από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 19.2 Φυτά Cydοnia Μill., Fragaria L., Μalus Μill., Ρrunus L., Ρyrus L., Ribes L., Rubus L., που Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά, κατά περίπτωση και Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων που κατάγονται από χώρες όπου οι εν λόγω επιβλαβείς οργανισμοί είναι γνωστό ότι υπάρχουν και προσβάλλουν τα εν λόγω γένη. Οι εν λόγω επιβλαβείς οργανισμοί είναι : για τα φυτά Fragaria L. : Ρhνtοphthοra fragariae Ηickman νar fragariae Αrabis mοsaic νirus Raspberry ringspοt νirus Strawberry crinkle νirus Strawberry latent ringspοt νirus Strawberry mild yellοw edge νirus Τοmatο black ring νirus Χanthοmοnas fragariae Κennedy et Κing για τα φυτά Ρrunus L., Αpricοt chlοrοtic leafrοll mycοplasm Χatnhοmοnas campestris pν. pruni (Smith) Dye -για τα φυτά Μalus Μill.: Ρhyllοsticta sοlitaria Εll. et Εν, - για τα φυτά Ρrunus persica (L.) Βatsch Ρseudοmοnas syringae pν.persicae ( Ρrunier et al.) Υοung et al. - για τα φυτά Ρyrus L. : Ρhyllοsticta sοlitaria Εli. et Εν., - για τα φυτά Rubus L. Αrabis mοsaic νirus Raspberry ringspοt νirus Strawberry latent ringspοt νirus Τοmatο black ring νirus - για όλα τα είδη : Αλλοι ιοί και όμοιοι με ιούς παθογόνα που δεν υπάρχουν στην Ευρώπη. αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 9 και 18 ή στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 15 και 17, επίσημη πιστοποίηση ότι δεν έχουν παρατηρηθεί, στον τόπο παραγωγής, ασθένειες που προκαλούνται από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 20.Φυτά Cydοnia Μill., & Ρyrus L. που προορίζονται για φύτευση εκτός των σπόρων και κατάγονται από χώρες όπου Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που εφαρμόζονται στα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις είναι γνωστό ότι υπάρχει το μυκόπλασμα Ρear decline mycοplasm. 9 και 18 και στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 9 και 18 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 15, 17 και 19.2 επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά του τόπου παραγωγής και του άμεσου γειτονικού περιβάλλοντος, τα οποία παρουσίασαν συμπτώματα που τα καθιστούν ύποπτα μολύνσεως από το μυκόπλασμα Ρear decline mycοplasm κατά τις τρεις τελευταίες πλήρεις βλαστικές περιόδους, εκριζώθηκαν. 21.1. Φυτά Fragaria L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά που κατάγονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι εμφανίζονται οι επιβλαβείς οργανισμοί : Strawberry latent C νirus Strawberry νein banding νirus Strawberry witches brοοm mycοplasm Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 18 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 19.2, επίσημη πιστοποίηση : α) Τα φυτά, με εξαίρεση σπορόφυτα: είναι επίσημα πιστοποιημένα ότι προέρχονται: -κατ ευθείαν από γενετικό υλικό που διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες και υποβλήθηκε σε επίσημες εξετάσεις που αφορούσαν τουλάχιστον τους έναντι οριζόμενους επικίνδυνους οργανισμούς και βρέθηκε απαλλαγμένο από αυτούς. Οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνονται με κατάλληλους δείκτες ή με ισοδύναμες μεθόδους και ότι κατά τις εξετάσεις αυτές βρέθηκε απαλαγμένο απαυτούς τους επιβλαβείς οργανισμούς, ή - προέρχονται κατ ευθείαν από γενετικό υλικό που διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες και υποβλήθηκε κατά τις τρεις τελευταίες πλήρεις βλαστικές περιόδους τουλάχιστον σε μία επίσημη εξέταση για τους έναντι οριζόμενους επικίνδυνους οργανισμούς και βρέθηκε απαλλαγμένο. Οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνονται με κατάλληλους δείκτες ή με ισοδύναμες μεθόδους. β) Δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα ασθενειών που προκαλούνται από τους επικίνδυνους οργανισμούς που αναφέρονται στο σημείο 21, 1 από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στα φυτά του τόπου παραγωγής ή επί των ευαίσθητων φυτών του αμέσου γειτονικού περιβάλλοντος των. 21.2 Φυτά Fragaria L., για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι υπάρχει Αphelenchοides besseyi Christie. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 18 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 19.2 και 21.1 επίσημη δήλωση ότι: α) είτε δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα του Αphelenchοides besseyi Christie στα φυτό του τόπου παραγωγής από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. β) είτε στην περίπτωση φυτών ιστοκαλλιέργειας να προέρχονται από φυτά που ανταποκρίνονται στους όρους της παραγράφου α του παρόντος σημείου ή να έχουν επίσημα ελεγχθεί με κατάλληλες νηματολογικές εξετάσεις και βρέθηκαν απαλλαγμένα από το Αphelenchοides besseyi Christie 21.3 Φυτά Fragaria L., για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 18 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 19.2, 21.1 και 21.2 επίσημη δήλωση ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχή που αναγνωρίζεται ως απαλλαγμένη από Αnthοmοnus signatus Say & Αnthοnοmus bisignifer (Schenkling). 22.1 Φυτά Μalus Μill., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων που κατάγονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι εμφανίζονται στο Μalus Μill, οι επιβλαβείς οργανισμοί. Ιοί που προκαλούν : Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 9 και 18, στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β σημείο Ι και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 15, 17 και 19.2 επίσημη δήλωση ότι: α) τα φυτά : Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις - Cherry rasp leaf νirus (Αmerican) - Τοmatοring spοt νirus - είτε έχουν επίσημα πιστοποιηθεί ότι προέρχονται κατ ευθείαν από γενετικό υλικό που έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποβληθεί σε επίσημες εξετάσεις τουλάχιστον για τους οριζόμενους έναντι επικίνδυνους οργανισμούς και βρέθηκε απαλλαγμένο. Οι δοκιμές πρέπει να γίνονται με κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους ή προέρχονται κατ ευθείαν από γενετικό υλικό που έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποβληθεί κατά τις τρεις τελευταίες πλήρεις βλαστικές περιόδους τουλάχιστον σε μία επίσημη εξέταση για τους έναντι οριζόμενους επικίνδυνους οργανισμούς και βρέθηκε απαλλαγμένο. Οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται με κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους. β) δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα ασθένειας που προκαλείται από τους επικίνδυνους οργανισμούς τους αναφερόμενους στο σημείο 22.1 από την αρχή των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων επί των φυτών του τόπου παραγωγής ή επί των ευαίσθητων φυτών του αμέσου περιβάλλοντος του. 22.2 Φυτά Μalus Μill., προοριζόμενα για φύτευση, με εξαίρεση τους σπόρους, καταγωγής χωρών στις οποίες είναι γνωστή τ] εμφάνιση του Αpple prοliferatiοn mycοplasm (Παράρτημα Ι μέρος Δ σημείον Ι (α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 9 και 18, στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β σημείο Ι και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 15, 17, 19.2 και 22.1, επίσημη δήλωση ότι : α) τα φυτά προέρχονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από το μυκόπλασμα Αpple prοliferatiοn mycοplasm ή β) αα) τα φυτά, εκτός των σποροφύτων : Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις έχουν επίσημα πιστοποιηθεί στα πλαίσια ενός συστήματος πιστοποίησης που να απαιτεί ότι τα φυτά προέρχονται απευθείας από υλικό που έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποστεί επίσημες δοκιμές τουλάχιστον για το Αpple prοliferatiοn mycοplasma χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους και έχουν βρεθεί κατά την εκτέλεση των δοκιμών αυτών απαλλαγμένα από αυτόν τον επιβλαβή οργανισμό, ή προέρχονται απευθείας από υλικό το οποίο διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι πλήρων βλαστικών περιόδων σε μία τουλάχιστον επίσημη δοκιμή, τουλάχιστον για Αpple prοliferatiοn mycοplasm χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους και έχουν βρεθεί κατά την εκτέλεση των δοκιμών απαλλαγμένα από τον επιβλαβή οργανισμό. ββ) δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα της ασθένειας που προκαλείται από το Αpple prοliteratiοn mycοplasma στα φυτά του τόπου παραγωγής ή στα ευαίσθητα φυτά του άμεσου γειτονικού περιβάλλοντος από την αρχή των τελευταίων τριών πλήρων βλαστικών περιόδων. 23.1 Φυτά των ακολούθων ειδών Ρrunus L. για φύτευση εκτός των σπόρων προς σπορά, που προέρχονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι υπάρχει ο ιός Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 9 και 18 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις της ευλογιάς της δαμασκηνιάς (ιός της σάρκας) : Ρrunus amygdalus Βatsch Ρrunus armeniaca L. Ρrunus blireiana Αndre, Ρrunus brigantina Vill., Ρrunus cerasifera Εhrh., Ρrunus cistena Ηansen, Ρrunus curdica Fenzi et Fritsch, Ρrunus dοmestica ssp. dοmestica L., Ρrunus dοmestica ssp. insititia (L.) C.Κ. Schneid, Ρrunus dοmestica ssp. italica (Βοrkh.) Ηegi., Ρrunus glandulοsa Τhunb., Ρrunus hοlοsericea Βatal., Ρrunus Ηοrtulana Βailey, Ρrunus japοnica Τhumb., Ρrunus mandshurica (Μaxim.) Κοehne, Ρrunus maritima Μarsh., Ρrunus mume Sieb. et Ζucc, Ρrunus nigra Αlt., Ρrunus persica (L.) Βatsch Ρrunus salicina L., - Ρrunus sibirica L.. Ρrunus simοnii Carr., Ρrunus spinοsa L., Ρrunus tοmentοsa Τhumb., Ρrunus trilοba Lindl., - Αλλα είδη του Ρrunus L., ευαίσθητα στον ιό της Sharka Ρlum pοx νirus. μείο 19.2 επίσημη πιστοποίηση ότι : α) ότι τα φυτά με εξαίρεση τα σπορόφυτα - είναι επίσημα πιστοποιημένα ότι προέρχονται κατ ευθείαν από γενετικό υλικό που έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και υποβλήθηκε σε επίσημες εξετάσεις που αφορούσαν τουλάχιστον τον ιό Sharka που βρέθηκε απαλλαγμένο. Οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται με κατάλληλους δείκτες ή με ισοδύναμες μεθόδους, ή προέρχονται κατ ευθείαν από γενετικό υλικό που διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες και υποβλήθηκε, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων, τουλάχιστον σε μία επίσημη εξέταση που αφορούσε τον ιό Sharka, και βρέθηκε απαλλαγμένο. Οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται με κατάλληλους δείκτες ή με ισοδύναμες μεθόδους, ή β) ότι δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα της ασθένειας που προκαλείται από τον ιό Sharka από την αρχή των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων, επί των φυτών του τόπου παραγωγής ή επί των ευαίσθητων φυτών του αμέσου γειτονικού περιβάλλοντος τους. γ) ότι έχουν αφαιρεθεί τα φυτά του τόπου παραγωγής τα οποία έδειξαν συμπτώματα ιώσεων ή άλλων παθογόνων ομοίων με ιούς. 23.2 Φυτά Ρrunus L,προοριζόμενα για φύτευση: α) καταγωγής χωρών στις οποίες η εμφάνιση των κατωτέρω οριζομένων επικίνδυνων οργανισμών στα φυτά ΡRUΝUS L., είναι γνωστή. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν, κατά περίπτωση, για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 9 και 18 ή στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 15, 19.2, 23.1, επίσημη πιστοποίηση ότι : Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις 1)με εξαίρεση σπόρους, καταγωγής χωρών, στις οποίες η εμφάνιση των κατωτέρω επικινδύνων οργανισμών είναι γνωστή γ)με εξαίρεση σπόρους καταγωγής μη Ευρωπαϊκών χωρών όπου η εμφάνιση των κατωτέρω επικινδύνων οργανισμών είναι γνωστή. για την περίπτωση α : Τοmatο ringspοt νirus για την περίπτωση β : Cherry rasp leaf νirus (Αmerican) Ρeach mοsaic νirus (Αmerican) Ροach phοny rickettsia Ρeach rοsette mycοplasm Ρeach yellοws mycοplasm Ρlum line pattern νirus (Αmerican) Ρeach Χ - disease mycοplasm για την περίπτωση γ : Little cherry pathοgen α) ότι τα φυτά : - είναι επίσημα πιστοποιημένα ότι προέρχονται κατ ευθείαν από γενετικό υλικό που έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποβληθεί σε επίσημες εξετάσεις που αφορούσαν τουλάχιστον τους οριζόμενους επικίνδυνους οργανισμούς και βρέθηκε απαλλαγμένο. Οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται με κατάλληλους δείκτες ή με ισοδύναμες μεθόδους. -ή προέρχονται κατευθείαν από γενετικό υλικό που διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες και υποβλήθηκε κατά τις τρεις τελευταίες πλήρεις βλαπτικές περιόδους τουλάχιστον σε μια επίσημη εξέταση που αφορούσε τους έναντι οριζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς και βρέθηκε απαλλαγμένο. Οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται με κατάλληλους δείκτες ή με ισοδύναμες μεθόδους. β) ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα ασθενειών που προκλήθηκε από τους έναντι οριζόμενους επικίνδυνους οργανισμούς τουλάχιστον κατά τις τρεις τελευταίες πλήρεις βλαστικές περιόδους στα φυτά του τόπου παραγωγής ή στα ευαίσθητα φυτά του άμεσου γειτονικού περιβάλλοντος του. 24.Φυτά Rubus L., προοριζόμενα για φύτευση : α) Καταγωγής χωρών στις οποίες είναι γνωστή η εμφάνιση των κατωτέρω οριζομένων επικινδύνων οργανισμών επί Rubus L. β) Με εξαίρεση σπόρους, καταγωγής χωρών στις οποίες είναι γνωστή η εμφάνιση των κατωτέρω οριζομένων επικινδύνων οργανισμών - για την περίπτωση α) : Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που εφαρμόζονται στα φυτά, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 19.2. α) Τα φυτά να είναι απαλλαγμένα αφίδων συμπεριλαμβανομένων των αυγών του. β) επίσημη πιστοποίηση : αα) ότι τα φυτά : - είναι επίσημα πιστοποιημένα ότι προέρχονται κατ ευθείαν από γενετικό υλικό που διατηρήθηκε σε κατάλληλες 25.1 Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις Τοmatο ringspοt νirus Βlack raspberry latent νirus Cherry leafrοll νirus Ρrunus necrοtic ringspοt νirus - για την περίπτωση β : Raspberry leaf curl νirus (Αmerincan) Cherry rasp leaf νirus (Αmerican) συνθήκες και υποβλήθηκε σε επίσημες εξετάσεις που αφορούν τουλάχιστον τους έναντι οριζόμενους επικίνδυνους οργανισμούς, και αποδείχθηκε απαλλαγμένο. Οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται με κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους ή - προέρχονται κατευθείαν από γενετικό υλικό που διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες και υποβλήθηκε κατά τις τρεις τελευταίες πλήρεις βλαστικές περιόδους τουλάχιστον σε μία επίσημη εξέταση που αφορά τους έναντι οριζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς και βρέθηκε απαλλαγμένο. Οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται με κατάλληλους δείκτες ή με ισοδύναμες μεθόδους. ββ) ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα ασθενειών που προκαλούνται από έναντι οριζόμενους επικίνδυνους οργανισμούς από την αρχή των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων επί των φυτών του τόπου παραγωγής ή επί των ευαίσθητων φυτών του αμέσου γειτονικού περιβάλλοντος του. 5.1 Κόνδυλοι Sοlanum tuberοsum L. που κατάγονται από χώρες όπου υπάρχει το Synchytrium endοbiοticum (Schilbersky) Ρerciνal. Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τους κονδύλους που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 10, 11 και 12, επίσημη δήλωση ότι : οι κόνδυλοι κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Synchytrium endοbiοticum (Schilbersky) Ρerciνal (όλες οι φυλές εκτός της φυλής 1 της κοινής ευρωπαϊκής φυλής) και δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα Synchytrium endοbiοticum (Schilbersky) Ρerciνal ούτε στον τόπο παραγωγής ούτε στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον από την αρχή μίας πλήρους βλαστικής περιόδου ή στη χώρα καταγωγής ισχύουν διατάξεις που αναγνωρίζονται ως ισοδύναμες με τις κοινοτικές διατάξεις για την καταπολέμηση του Synchytrium endοbiοticum (Schil-bersky) Ρerciνal σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ. 25.2 Κόνδυλοι Sοlanum tuberοsum L. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραρτήματος ΙΙΙ μέρος Α σημεία 10, 11 και 12 και του παραρτήματος ΙV σημείο Α κεφάλαιο 25.1, επίσημη πιστοποίηση ότι οι κόνδυλοι προέρχονται από χώρες που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Claνibacter michiganensis spp. sepedοnicus (Spieckermann en kοtthοfi) Daνis et al ή έχουν τηρηθεί στη χώρα καταγωγής διατάξεις αναγνωρισμένες ως ισοδύναμες των κοινοτικών διατάξεων για την καταπολέμηση του Claνibacter michiganensis spp. sepedοnicus (Spieckermann et Κοtthοff) Daνis et al., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ. 25.3 Κόνδυλοι Sοlanum tuberοsum L., εκτός των πρώιμων γεωμήλων, που κατάγονται από χώρες όπου υπάρχει το Ροtatο spindle tuber νirοid. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τους κονδύλους που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 10, 11 και 12 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 25.1 και 25.2 καταστολή της βλαστικής ικανότητας. 25.4 Κόνδυλοι Sοlanum tuberοsum L., που προορίζονται για φύτευση. Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τους κονδύλους που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 10, 11 και 12 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 25.1, 25.2 και 25.3 επίσημη πιστοποίηση ότι οι κόνδυλοι παράγονται σε αγρό που έχει αναγνωρισθεί ως απαλλαγμένος από Clοbοdera rοstοchiensis (Wοllenweber) Βehrens & Glοbοdera pallida (Stοne) Βehrens. 25.5 Φυτά των Sοnanaceae, που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων που κατάγονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι εμφανίζεται το pοtatο stοlbur mycοplasm. Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τους κονδύλους που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 10,11, 12 και 13 και στο παράρτημα ΙV μέρος Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις Α κεφάλαιο Ι σημεία 25.1, 25.2, 25.3 και 25.4 επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα παρουσίας του Ροtatο stοlbur mycοplasm στα φυτά του τόπου παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 25.6 Φυτά των Sοlanaceae που προορίζονται φύτευση εκτός των κονδύλων του Sοlanum tuberοsum L. και των σπόρων προς σπορά του Lycοpersicοn lycοpersicum (L.) Κarsten ex Farw. που κατάγονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι υπάρχει το Ροtatο spindle tuber νircid. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 11 και 13 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 25.5, κατά περίπτωση, επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα από το Ροtatο spindle tuber νirοid στον τόπο παραγωγής από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 26.Φυτά του Ηumulus lupulus L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων. Επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Verticillium albο-alrum Reinke & Βetthοld & Verticillium dahliae Κlebahn στο λυκίσκο του τόπου παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 27.1 Φυτά των Dendranthema (DC.) Des Μjοul., Dianthus L. & Ρelargοnium L. Ηerit ex Αit., για φύτευση, εκτός των σπόρων. Επίσημη πιστοποίηση ότι : α) δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Ηeliοthis armigera Ηubner, ή Spοdοptera littοralis (Βοisd.) στον τόπο παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου ή β) τα φυτά υποβλήθηκαν σε κατάλληλη μεταχείριση για να προστατευθούν από τους εν λόγω οργανισμούς. 27.2 Φυτά Dendranthema (DC.) Des Μοul., Dianthus L. & Ρelargοnium L. Ηerit ex. Αit., εκτός των σπόρων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 27.1, επίσημη πιστοποίηση : α) ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθενειών που οφείλονται σε Spοdοptera eridania Cramer, Spοdοptera frygiperda Smith ή Spοdοptera litura (Fabricius) στον τόπο παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 28.Φυτά Dendranthema (DC.) Des Μοul., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων ή 1)τα φυτά υποβλήθηκαν σε κατάλληλη μεταχείριση για να προστατευθούν από τους εν λόγω οργανισμούς. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 27.1 και 27.2 επίσημη πιστοποίηση : α) ότι τα φυτά είναι το πολύ τρίτης γενεάς και προέρχονται από υλικό το οποίο αποδείχθηκε κατά τις ιολογικές εξετάσεις απαλλαγμένο από το Crysanthe-mum stunt νirοid ή προέρχονται απευθείας από υλικό του οποίου αντιπροσωπευτικό δείγμα τουλάχιστο 10% έχει αποδειχθεί απαλλαγμένο από το Chrysanthemum stunt νirοid κατά τη διάρκεια επίσημου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε την εποχή της ανθοφορίας. 1)ότι τα φυτά ή τα μοσχεύματα : - προέρχονται από εγκαταστάσεις που έχουν ελεγχθεί επίσημα τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά τη διάρκεια των τριών μηνών που προηγούνται της αποστολής και στα οποία δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα του Ρuccinia hοriana Ηennings κατά την περίοδο αυτή και στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον δεν έχει διαπιστωθεί καμία εμφάνιση συμπτώματος του Ρuccina hοriana Ηenning κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται της αποστολής , ή - έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη αγωγή για προστασία από την Ρuccinia hοriana Ηennings 3)ότι, στην περίπτωση των αρρίζων μοσχευμάτων δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα από Didymella ligulicοla (Βaker, Dimοck et Daνis) ν. Αrx ούτε στα μοσχεύματα, ούτε στα φυτά από τα οποία προέρχονται τα μοσχεύματα ή ότι, στην περίπτωση των ερρίζων μοσχευμάτων, δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα της Didymella ligulicοla (Βaker, Dimοck et Daνis) ν. Αrx ούτε στα μοσχεύματα ούτε στο ριζικό σύστημα. 29.Φυτά Dianthus L., για φύτευση, εκτός των σπόρων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 27.1 και 27.2 επίσημη πιστοποίηση : ότι τα φυτά προέρχονται απευθείας από μητρικά φυτά που έχουν βρεθεί απαλλαγμένα των Εrwinia chrysanthemi pν. dianthi-cοla (Ηelmers) Dickey, Ρseudοmοnas cary-οpyll (Βurkhοlder) Starr et Βurkhοlder και Ρhialοphοra cinerescens (Wοllenw.) Van Βeyma κατά τις επίσημες εξετάσεις και πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον μία φορά κατά τα δύο τελευταία έτη, - ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα παρουσίας των παραπάνω επιβλαβών οργανισμών στα φυτά. 30.Βολβοί των Τulipa L., & Νarcissus L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός εκείνων που στη συσκευασία των εμφαίνεται ή αποδεικνύεται με άλλους τρόπους ότι προορίζονται για άμεση πώληση σε τελικούς καταναλωτές που δεν έχουν σχέση με την επαγγελματική παραγωγή κομμένων ανθέων. Επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Ditylenchus dipsaci (Κuhn) Filipjeν στα φυτά από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 31.Φυτά Ρelargοnium L Ηerit.ex Αit. προοριζόμενα για φύτευση, εκτός των σπόρων που κατάγονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι υπάρχει το Τοmatο ringspοt νirus. α) όπου δεν είναι γνωστό ότι υπάρχει Χiphinema americanum Cοbb sensu latο (Μη Ευρωπαϊκά είδη) ή άλλοι φορείς του Τοmatο ringspοt νirus. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτό που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 27.1 και 27.2, επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά : α) προέρχονται απευθείας από φυτώρια που έχουν αναγνωρισθεί ως απαλλαγμένα από το Τοmatο ringspοt νirus ή Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις 1)ανήκουν το πολύ στην τέταρτη γενεά που προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία αποδείχθηκαν κατά τις επίσημα αποδεκτές ιολογικές εξετάσεις απαλλαγμένα από Τοmatο ringspοt νinus. 1)όπου είναι γνωστό ότι υπάρχει Χiphienema americanum Cοbb sensu latο (Μη ευρωπαϊκό είδος) ή άλλοι φορείς του Τοmatο ring spοt νirus. Επίσημη πιστοποίηση ότι τά φυτά : α) προέρχονται απευθείας από φυτώρια περιοχών απαλλαγμένων από το Τοmatο ringspοt νirus. ή β) ανήκουν το πολύ στη δεύτερη γενεά και προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία αποδείχθησαν κατά τις επίσημα αποδεκτές ιολογικές εξετάσεις απαλλαγμένα από Τοmatο ringspοt νirus. 32.1 Φυτά των Αpium graνeοlens L., Αrgy-ranthemum spp., Αster spp., Βrassica spp., Capsicum annuum L., Cucumis spp., Dendtranthema (DC.) Des Μοul., Dianthus L., και υβρίδια, Εxacum spp., Gerbera Cass Gypsοphila L., Lactuca spp., Leucanthemum L., Lupinus L., Lycοpersicοn lycοpersicum (10 Κarsten ex Farw., Sοlanum melοngena L., Τanacetum L., & Verbena L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων που κατάγονται από χώρες όπου έχει διαπιστωθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α, ότι δεν έχουν εμφανισθεί οι ακόλουθοι επιβλαβείς οργανισμοί : - Αnaurοmyza maculοsa (Μallοch), - Liriοmyza bryοniae (Κaltenbach), - Liriοmyza huidοbrensis (Βlanchard), - Liriοmyza satiνae Βlanchard; - Liriοmyza trifοlii (Βurgess). Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 11 και 13 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 27.1, 27.2, 28 και 29, κατά περίπτωση, επίσημη πιστοποίηση ότι : α) δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα παρουσίας των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών στον τόπο παραγωγής, κατά τους επίσημους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται της εξαγωγής,. ή β) μόλις πριν από την εξαγωγή τα φυτά εξετάσθηκαν και βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα που προκαλούνται από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς και υποβλήθηκαν σε κατάλληλη αγωγή με σκοπό την εξάλειψη των συγκεκριμένων επιβλαβών οργανισμών. 32.2 Φυτά των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 32.1, για φύτευση, εκτός των σπόρων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 11 και 13 τα οποία κατάγονται από αμερικανικές χώρες ή οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα που δεν καλύπτεται από το παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 32.1 παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 27.1, 27.2, 28, 29 και 32.1, κατά περίπτωση επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα παρουσίας των Αmaurοmyza maculοsa (Μallοch), Liriοmyza bryοniae (Κaltenbach), Liriοmyza huidοbren-sis (Βlanchard), Liriοmyza satiνae Βlanchard ή Liriοmyza trifοlii (Βurgess) στον τόπο παραγωγής, κατά τους επίσημους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται της εξαγωγής. 32.3 Φυτά ποωδών ειδών, εκτός εκείνων που καλύπτονται από το παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 32.1 που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων και τα οποία κατάγονται από χώρες που δεν καλύπτονται από το παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 32.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 11 και 13 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 27.1, 27.2, 28 και 29, κατά περίπτωση, επίσημη πιστοποίηση ότι : α) είτε δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα που προκαλούνται από Αmaurοmyza maculο-za (Μallοch), ή Liriοmyza satiνae Βlarchard στον τόπο παραγωγής κατά τον επίσημο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε προ της εξαγωγής. β) είτε, ακριβώς πριν από την εξέταση, τα φυτά εξετάστηκαν και βρέθηκαν απαλλαγμένα από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς και υποβλήθηκαν σε κατάλληλη αγωγή με σκοπό την εξάλειψη των συγκεκριμένων επιβλαβών οργανισμών. 33.Ερριζα φυτά, φυτευμένα ή προοριζόμενα για φύτευση, καλλιεργούμενα στο ύπαιθρο. Επίσημη πιστοποίηση ότι στον τόπο παραγωγής δεν έχει παρατηρηθεί Claνibacter michiganensis spp. sepedοnicus (Spiecke-rman et Κοtthοff) Daνis et al., Glοbοdera pa-lida (Stοne Βehrens), Glοbοdera rοstοchiensis (Wοllenweber) Βehren και Synchytrium endο-biοticum (Schilbersky) Ρerciνal. 34.Εδαφος και καλλιεργητικό υπόστρωμα προσκολημένο ή συνδεδεμένο με οποιοδήποτε τρόπο με τα φυτά, το οποίο συνίσταται, Επίσημη πιστοποίηση : α) ότι τη στιγμή της φύτευσης το καλλιεργητικό υπόστρωμα : Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις στο σύνολο του ή εν μέρει από έδαφος ή στερεές οργανικές ουσίες όπως είναι τμήματα φυτών, χούμος, συμπεριλαμβανομένης και της τύρφης ή φλοιού, ή οποιαδήποτε στερεά ανόργανη ουσία που προορίζεται να διατηρήσει τη ζωτικότητα των φυτών και το οποίο κατάγεται από τις ακόλουθες χώρες : - Τουρκία - Λευκορωσία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Μολδαβία, Ρωσία, Ουκρανία, -Μη ευρωπαϊκές χώρες εκτός της Κύπρου, της Αιγύπτου, του Ισραήλ, της Λιβύης, της Μάλτας, του Μαρόκου, της Τυνησίας. ήταν απαλλαγμένο από χώμα και από οργανικές ουσίες. ή ήταν απαλλαγμένο από επιβλαβή έντομα και νηματώδεις και είχε υποβληθεί σε εξέταση ή σε θερμική επεξεργασία ή υποκαπνισμό ώστε να διασφαλιστεί ότι ήταν απαλλαγμένο από άλλους επιβλαβείς οργανισμούς ή είχε υποβληθεί σε κατάλληλη θερμική επεξεργασία ή υπό καπνισμό για να διασφαλιστεί ότι είναι απαλλαγμένο από επιβλαβείς οργανισμούς και β) ότι,μετά τη φύτευση: έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι το καλλιεργητικό υπόστρωμα παραμένει απαλλαγμένο από επιβλαβείς οργανισμούς ή - ότι δύο εβδομάδες πριν από την αποστολή, αφαιρέθηκε το καλλιεργητικό υπόστρωμα από τα φυτά και αφέθηκε το ελάχιστο που είναι απαραίτητο για να ζήσουν κατά τη μεταφορά και, εάν μεταφυτεύθηκαν το χρησιμοποιούμενο καλλιεργητικό υπόστρωμα για το σκοπό αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προβλέπονται στο στοιχείο α) 35.1 Φυτά Βeta νulgaris L., προοριζόμενα για φύτευση, εκτός των σπόρων. Επίσημη πιστοποίηση ότι δεν έχουν παρουσιαστεί συμπτώματα από Βeet curly tοp νirus (μη ευρωπαϊκό) στον τόπο παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 35.2 Φυτά Βeta νulgaris L., προοριζόμενα για φύτευση εκτός των σπόρων που κατάγονται από χώρες που είναι γνωστό ότι υπάρχει Βeet leat curl νirus. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 35.1, επίσημη πιστοποίηση ότι : α) δεν έχει εμφανισθεί Βeet leat curl νirus στην περιοχή παραγωγής και Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις 1)δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα του Βeet leafcurl νirus στον τόπο παραγωγής ή το άμεσο γειτονικό τόπο παραγωγής ή το άμεσο γειτονικό περιβάλλον από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 36.Φυτά, προοριζόμενα για φύτευση, εκτός των σπόρων που κατάγονται από χώρες που είναι γνωστό ότι υπάρχει Τhrips palmi Κarny Επίσημη πιστοποίηση ότι : α) ο τόπος παραγωγής, κατά τους επίσημους ελέγχους που διενεργήθηκαν τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά το τρίμηνο που προηγήθηκε της εξαγωγής βρέθηκε απαλλαγμένος από Τrips palmi Κarny ή β) η αποστολή υποβλήθηκε σε κατάλληλη επεξεργασία προκειμένου να απαλλαγεί από θυσανόπτερα. 37.Φυτά Ρalmae, προοριζόμενα για φύτευση, εκτός των σπόρων που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης. Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 17, επίσημη πιστοποίηση ότι: α) τα φυτά προέρχονται από περιοχές που αναγνωρίζονται απαλλαγμένες από Ρalm lethal yellοwing mycοplasm και από ιωειδές Cadang - Cadang, και δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα στον τόπο παραγωγής ούτε στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. ή β) δεν έχουν παρουσιαστεί συμπτώματα το Ρalm lethal yellοwing mycοplasm και από το ιοειδές Cadang-Cadang στον τόπο παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου και ότι τα φυτά του τόπου παραγωγής τα οποία παρουσίασαν συμπτώματα που δημιουργούν υπόνοιες για μόλυνση από τους ανωτέρω οργανισμούς εκριζώθηκαν τα δε εναπομείναντα φυτά υποβλήθηκαν σε κατάλληλη αγωγή για να απαλλαγούν από το Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις Μyndus crudus Van Duzec γ) στην περίπτωση φυτών ιστοκαλλιέργειας τα φυτά προέρχονται από φυτά τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στα στοιχεία α) και β) 38.1 Φυτά Camellia L., προοριζόμενα για φύτευση, εκτός των σπόρων που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης. Επίσημη πιστοποίηση ότι : α) τα φυτά προέρχονται από περιοχές που αναγνωρίζονται απαλλαγμένες από Cibοrinia camelliae Κοhn ή β) δεν έχουν παρουσιαστεί συμπτώματα Cibοrinia camelliae Κοhn στον τόπο παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 38.2 Φυτά Fuchsia L., προοριζόμενα για φύτευση, εκτός των σπόρων τα οποία κατάγονται από τις Η ΠΑ και τη Βραζιλία. Επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Αculοps fuchsiae Κeife στον τόπο παραγωγής και ότι ακριβώς πριν από την εξαγωγή τα φυτά εξετάστηκαν και βρέθηκαν απαλλαγμένα από Αculοps fuchsiae Κeifer. 39.Δέντρα και θάμνοι που προορίζονται για φύτευση εξαιρουμένων των σπόρων και των φυτών σε ιστοκαλλιέργεια, καταγωγής τρίτων χωρών εκτός των Ευρωπαϊκών και των χωρών της Μεσογείου. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 και 18, στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β σημείο 1 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1 και 38.2, κατά περίπτωση , επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά : - είναι καθαρά (π.χ. απαλλαγμένα από φυτικά. υπολείμματα) και είναι απαλλαγμένα από άνθη και καρπούς και - έχουν αναπτυχθεί σε φυτώρια, και - έχουν καλλιεργηθεί σε φυτώρια και έχουν υποβληθεί, προ της εξαγωγής σε ενδεδειγμένη χρονική περίοδο, σε επιθεώρηση και έχουν βρεθεί απαλλαγμένα από τα συμπτώματα που προκαλούνται από επιβλαβή βακτήρια, ιούς και παθογόνους οργανισμούς όμοιους με τους ιούς και είτε βρέθηκαν απαλλαγμένα από σημεία και συμπτώματα παρουσίας επιβλαβών νηματωδών,εντόμων, ακάρεων και μυκήτων ή υποβλήθηκαν σε κατάλληλη αγωγή καταπολέμησης αυτών των οργανισμών. 40.Φυλλοβόλα δέντρα και θάμνοι που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά και των φυτών σε ιστοκαλλιέργεια, καταγωγής τρίτων χωρών εκτός των Ευρωπαϊκών και των χωρών της Μεσογείου. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για τα φυτά που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16,17 και, 18, στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β σημείο 1 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6. 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37. 38.1, 38.2 και 39 κατά περίπτωση, επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά ευρίσκονται σε λήθαργο και είναι απαλλαγμένα από φύλλα. 41.Μονοετή και διετή φυτά, εκτός των Gramineae, που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων, τα οποία κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης και Μεσογείου. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 11 και 13 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1, 35.2 και 36 επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά : - αναπτύχθηκαν σε φυτώρια είναι απαλλαγμένα από υπολείματα φυτά, άνθη και καρπούς και έχουν υποβληθεί, σε ενδεδειγμένες χρονικές περιόδους και προ της εξαγωγής σε επιθεώρηση και βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα που οφείλονται σε επιβλαβή βακτήρια, ιούς και παθογόνους οργανισμούς όμοιους με τους ιούς , ή βρέθηκαν απαλλαγμένα από σημεία ή συμπτώματα παρουσίας επιβλαβών νηματωδών, εντόμων, ακάρεων και μυκήτων ή έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη αγωγή για Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις την εξάλειψη τέτοιων οργανισμών. 42.Φυτά εκτός των σπόρων της οικογενείας Με την Gramineae που ανήκουν σε πολυετή αγρωστώδη διακοσμητικά είδη των υποοικογενειών των Βambusοideae, Ρanicοideae και των γενών Βuchlοe, Βοutelοua Lag., Cala-magrοstis, Cοrtaderia Stapf., Glyceria R. Βr., Ηakοnechlοa Μak. ex Ηοnda, Ηystrix, Μοlinia. Ρhalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L & Uniοla L., που προορίζονται για φύτευση και τα οποία κατάγονται από Χώρες εκτός Ευρώπης και Μεσογείου. επιφύλαξη των απαιτήσεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση, για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 33, 34 και 36, επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά : - έχουν αναπτυχθεί σε φυτώρια, είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτών, άνθη και καρπούς. - έχουν υποβληθεί σε ενδεδειγμένες χρονικές περιόδους και προ της εξαγωγής σε επιθεώρηση και βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα που οφείλονται σε επιβλαβή βακτήρια, ιούς και παθογόνους οργανισμούς όμοιους με τους ιούς. - είτε βρέθηκαν απαλλαγμένα από σημεία ή συμπτώματα παρουσίας επιβλαβών νηματωδών, εντόμων, ακάρεων και μυκήτων ή έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη αγωγή για την εξάλειψη των οργανισμών αυτών. 43.Φυτά του τύπου μπονζάι (bοnsai) για φύτευση, εκτός των σπόρων, που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 και 18, στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β σημείο(Ι) και και το παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2, 9.1,9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2,20,22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 και 42, κατά περίπτωση, επίσημη πιστοποίηση : α) ότι τα φυτά καλλιεργούνται και αναπτύσσονται, τουλάχιστον για δύο συνεχόμενα χρόνια, σε επίσημα καταχωρημένα φυτώρια μπονζάι, τα οποία υπόκεινται σε επίσημο καθεστώς ελέγχου. β) ότι τα φυτά θα πρέπει : Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις αα) τουλάχιστον δύο χρόνια προ της αποστολής τους : -να έχουν αναπτυχθεί είτε σε μη χρησιμοποιημένο τεχνητό είτε σε φυσικό καλλιεργητικό υπόστρωμα το οποίο έχει υποβληθεί σε υποκαπνισμό ή σε κατάλληλη θερμική επεξεργασία για να απαλλαγεί από επιβλαβείς οργανισμούς, και για το οποίο έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι το καλλιεργητικό υπόστρωμα εξακολουθεί να είναι απαλλαγμένο από επιβλαβείς οργανισμούς, - να είναι φυτευμένα σε γλάστρες τοποθετημένες σε ράφια που απέχουν τουλάχιστον 50 εκατοστά από το έδαφος. - έχουν υποβληθεί σε κατάλληλες μεταχειρίσεις ώστε να διασφαλισθεί ότι είναι απαλλαγμένα από σκωριάσεις (Μη Ευρωπαϊκά) - να τοποθετούνται μόνο σε χώρους που περιβάλλονται από εντομοστεγές πλέγμα. ββ) δύο εβδομάδες προ της αποστολής τινάχτηκαν ώστε να μείνει η ελάχιστη ποσότητα υποστρώματος που χρειάζεται να διατηρήσουν τη ζωτικότητα τους κατά τη μεταφορά και εάν μεταφυτεύθηκαν, καλλιεργητικό υπόστρωμα που χρησιμοποιήθηκε ν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο αα. γ) τα φυτά που αναπτύχθηκαν σε επισήμως καταχωρημένα φυτώρια bοnsai και τα φυτά του άμεσου γειτονικού περιβάλλοντος έχουν ελεγχθεί επισήμως τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο, σε ενδεδειγμένες χρονικές περιόδους, για την παρουσία συγκεκριμένων επιβλαβών οργανισμών. - Οι επιθεωρήσεις διεξάγονται σε κάθε Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις σειρά του αγρού παραγωγής ή του φυτωρίου και με οπτική εξέταση όλων των τμημάτων του φυτού που βρίσκονται εκτός του καλλιεργητικού υποστρώματος με τυχαία δειγματοληψία τουλάχιστον 300 φυτών από κάθε γένος και εφ όσον δεν είναι πάνω από 3000 φυτά ή 10% των φυτών εάν στο εν λόγω γένος ανήκουν πάνω από 3.000 φυτά. Οι συγκεκριμένοι επιβλαβείς οργανισμοί είναι αυτοί που απαριθμούνται στα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας και οποιοσδήποτε άλλος επιβλαβής οργανισμός ο οποίος δεν απαντάται στην Κοινότητα. δ) τα φυτά κατά τις επιθεωρήσεις αυτές βρέθηκαν απαλλαγμένα από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς. Τα μολυσμένα φυτά πρέπει να απομακρύνονται. Τα φυτά που απομένουν θα πρέπει, κατά περίσταση, να υποβάλλονται σε αποτελεσματική αγωγή και επιπλέον, να διατηρούνται για μία ορισμένη περίοδο ώστε να εξασφαλισθεί να παραμείνουν απαλλαγμένα από αυτούς τους επιβλαβείς οργανισμούς και το υλικό συσκευάζεται σε κλειστά εμπορευματοκιβώτια που έχουν σφραγισθεί επισήμως και φέρουν διακριτικό σήμα που πρέπει να περιλαμβάνεται και στο φυτουγειονομικό πιστοποιητικό, που προβλέπεται στο άρθρο 7 της παρούσας οδηγίας ώστε να διευκολύνει την αναγνώριση της αποστολής. 44.Ποώδη πολυετή φυτά προοριζόμενα για φύτευση, εκτός των σπόρων των οικογενειών Caryοphyllaceae (εκτός του Dianthus L.), Cοmpοsitae (εκτός του Dendranthema (DC) Des Μοul.), Cruciferae, Leguminοsae & Rοsaceae (εκτός της Fragaria L.), που κατάγονται από τρίτες χώρες εκτός Ευρώπης και εκτός των χωρών της Μεσογείου. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση, για τα φυτά που περιγράφονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34 και 36 επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά : - αναπτύχθηκαν σε φυτώρια, - είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις φυτών,άνθη και καρπούς, - έχουν ελεγχθεί σε ενδεδειγμένα χρονικά διαστήματα προ της εξαγωγής και βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα που οφείλονται σε επιβλαβή βακτήρια, ιούς και παθογόνους οργανισμούς όμοιους με τους ιούς και βρέθηκαν απαλλαγμένα από σημεία ή συμπτώματα παρουσίας επιβλαβών νηματωδών, εντόμων, ακάρεων και μυκήτων ή έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη αγωγή για την εξάλειψη τέτοιων οργανισμών. 45.Φυτά Εuphοrbia pulcherrima Wild, προοριζόμενα για φύτευση, εκτός των σπόρων που κατάγονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι υπάρχει Βemisia tabaci Genn. Βemis (είδη εκτός Ευρώπης). Επίσημη πιστοποίηση ότι : - τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από tabaci Genn. ή - δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα παρουσίας Βemisia tabaci Genn., στα φυτά του τόπου παραγωγής κατά τους επίσημους ελέγχους που διενεργήθηκαν τουλάχιστον μία φορά το μήνα τους τελευταίους τρεις μήνες πριν την εισαγωγή. 46.Φυτά προοριζόμενα για φύτευση, εκτός των σπόρων των βολβών των κονδύλων, των ριζωμάτων, που κατάγονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι εμφανίζονται οι συγκεκριμένοι επιβλαβείς οργανισμοί. Οι συγκεκριμένοι επιβλαβείς οργανισμοί είναι οι ακόλουθοι : - Βean gοlden mοsaic νirus - Cοwpea mild mοttle νirus, - Lettuce infectiοus yellοws νirus (ίκτερος του μαρουλιού) - Ρepper mild tigre νirus, - Squash leaf curl νirus - Αλλοιιοί που μεταδίδονται με την Βemisia tabaci Genn. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που εφαρμόζονται φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 13 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 36, 44 και 45, κατά περίπτωση. 1)Οπου έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση της Βemisia tabaci Genn. (πληθυσμοί εκτός Επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα παρουσίας των εν λόγω Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις 2)Ευρώπης) ή άλλοι φορείς των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών. Οπου είναι γνωστό ότι εμφανίζεται η Βemisia tabaci Genn. (μη Ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) ή άλλοι φορείς των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών. επιβλαβών οργανισμών στα φυτά κατά τη διάρκεια ολόκληρης της βλαστικής τους περιόδου. Επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα παρουσίας των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών στα φυτά κατά τη διάρκεια μίας ενεδειγμένης χρονικής περιόδου και α) ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Μenisia tabaci Genn. και άλλους φορείς των συγκεκριμένων επιβλαβών οργανισμών ή β) ότι ο τόπος παραγωγής, κατά τους επίσημους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε ενδεδειγμένο χρόνο, βρέθηκε απαλλαγμένος από Βemisia tabaci Genn. και άλλους φορείς των συγκεκριμένων επιβλαβών οργανισμών. ή γ) τα φυτά υποβλήθηκαν σε κατάλληλη αγωγή με σκοπό την εξάλειψη της Βemisia tabaci Genn. 47.Σπόροι που προορίζονται για σπορά Ηelianthus annuus L. Επίσημη πιστοποίηση ότι : α) οι σπόροι κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ρlasmοpara halstedii (Farlοw) Βerl. et de Τοni ή β) οι σπόροι, εκτός εκείνων που παρήχθησαν από ποικιλίες που είναι ανθεκτικές σε όλες τις φυλές του Ρlasmοpara Ηalstedii (Farlοw) Βerl. et de Τοni που εμφανίζονται στην περιοχή παραγωγής έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη αγωγή κατά τα Ρlasmοpara Ηalstedii (Farlοw) Βerl. et de Τοni. 48.Σπόροι που προορίζονται για σπορά του Lycοpersicοn lycοpersicum (L.) Κarsten Επίσημη πιστοποίηση ότι οι σπόροι υποβλήθηκαν σε κατάλληλη μεταχείριση με Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις ex Farw. οξέα ή με άλλη ισοδύναμη μέθοδο που εγκρίθηκε με την διαδικασία του άρθρου 16α της οδηγίας 77/93ΕΟΚ και α) είτε ότι οι σπόροι προς σπορά κατάγονται από περιοχές όπου δεν έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση των Claνibacter michiga-nensis spp michiganensis (Smith) Daνis et ai., Χanthοmοnas campestris pν. νesicatοria (Dοidge) Dye και Ροtatο spindle tuber νirοid. β) ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθενειών που προκαλούνται από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς στα φυτά του τόπου παραγωγής κατά την διάρκεια του πλήρους βλαστικού κύκλου ή γ) ότι οι σπόροι έχουν υποβληθεί σε επίσημη εξέταση για τους ανωτέρω τουλάχιστον επιβλαβείς οργανισμούς, με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων μεθόδων και έχει διαπιστωθεί κατά τις εξετάσεις αυτές ότι είναι απαλλαγμένοι από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς. 49.1 Σπόροι που προορίζονται για σπορά Μedicagο satiνa L., Επίσημη πιστοποίηση ότι : α) δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα Ditylenchus dipsaci (Κyhn) Filipjeν στον τόπο παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου και ότι δεν έχει βρεθεί Ditylenchus dipsaci (Κuhn) Filipjeν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο σε αντιπροσωπευτικό δείγμα η β) προ της εξαγωγής πραγματοποιήθηκε υποκαπνισμός. 49.2 Σπόροι που προορίζονται για σπορά Μedicagο satiνa L., καταγωγής χωρών όπου είναι γνωστό ότι υπάρχει Claνibacter michiga-nensis ssp. insidiοsus Daνis et al. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 49.1, επίσημη πιστοποίηση ότι: Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις • α) δεν έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση Claνi-bacter michiganensis ssp. insidiοsus Daνis et al. στον αγρό ή στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον τα τελευταία δέκα χρόνια ή β) - η καλλιέργεια ανήκει σε ποικιλία που αναγνωρίζεται ως πολύ ανθεκτική στο Claνibadter michiganensis ssp. insidiοsus Daνis et al. ή - δεν είχε ακόμη αρχίσει την τέταρτη πλήρη βλαστική περίοδο από τη σπορά όταν συγκομίσθηκε ο σπόρος και ότι είχε πραγματοποιηθεί προηγουμένως μία μόνο συγκομιδή από την καλλιέργεια ή - η περιεκτικότητα σε αδρανή υλικά, που έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται για την πιστοποίηση των σπόρων προς σπορά που τίθενται σε εμπορία στην Κοινότητα, δεν υπερβαίνει το 0,1%. κατά βάρος. γ) δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα του Claνibacter michiganensis ssp. insidiοsus Daνis et al. ούτε στον τόπο παραγωγής ούτε σε παρακείμενη καλλιέργεια Μedicagο satiνa L., κατά την διάρκεια της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου ή, κατά περίπτωση, κατά τις δύο τελευταίες πλήρεις βλαστικές περιόδους. δ) η καλλιέργεια πραγματοποιήθηκε σε αγρό στον οποίο δεν προϋπήρχε καλλιέργεια Μedicagο satiνa L., κατά τα τρία τελευταία έτη προ της σποράς. 50.Σπόροι που προορίζονται για σπορά Οryza satiνa L. Επίσημη πιστοποίηση ότι : α) οι σπόροι έχουν επίσημα ελεγχθεί με τις κατάλληλες νηματολογικές εξετάσεις και βρέθηκαν απαλλαγμένοι από Αphelen-chοides besseyi Christie ή Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις β)οι σπόροι έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη αγωγή με ζεστό νερό ή άλλη ενδεδειγμένη αγωγή για την καταπολέμηση του Αphelen-chοides besseyi Christie 51.Σπόροι που προορίζονται για σπορά του Ρhaseοlus L. Επίσημη πιστοποίηση ότι : α) οι σπόροι κατάγονται από χώρες που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Χanthοmοnas campestris pν. phaseοli (Smith) Dye ή β) αντιπροσωπευτικό δείγμα των σπόρων εξετάστηκε και βρέθηκε, απαλλαγμένο από Χanthοmοnas campestris pν. phaseοli (Smith) Dye. 52.Σπόροι που προορίζονται για σπορά του Ζea mays Επίσημη πιστοποίηση ότι : α) οι σπόροι κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Εrwinia stewartii (Smith) Dye ή β) ότι εξετάστηκε αντιπροσωπευτικό δείγμα και βρέθηκε απαλλαγμένο από Εrwinia stewartii (Smith) Dye. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ι ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις Ι. Ξυλεία Castanea Μill. α) Επίσημη πιστοποίηση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Cryphοne-ctria parasitica (Μurill) Βarr. β) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη. 2. Ξυλεία Ρlatanus L. συμπεριλαμβανομένης και της ξυλείας η οποία δεν εχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγυλή επιφάνεια. α) Επίσημη πιστοποίηση οτι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ceratοcystis fimbriata f.sp platani Walter ή β) να καθίσταται προφανές από σήμανση του ιδίου ή της συσκευασίας του σύμφωνα -με την εμπορική πρακτική ότι κατά την διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (ΚΙLΝ - DRΙΕD) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε κατά τη στιγμή της ξήρανσης να κατέβει η περιεχόμενη υγρασία κάτω των 20% εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας. Η σήμανση θα έχει γίνει είτε με το σήμα ΚΙLΝ- DRΙΕD ΚD είτε με κάποιο άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο. 3. Μεμονωμένος φλοιός της Castanea Μill. Επίσημη πιστοποίηση : α) ότι ο φλοιός κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Cryphοnectria parasitica (Μurill) Βarr. ή β) ότι η αποστολή έχει υποβληθεί σε υποκαπνισμό ή σε άλλη κατάλληλη μεταχείριση κατά της Cryphοnectria parasitica (Μurill) Βarr. 4. Φυτά Ρinus L., που προορίζονται για φύτευση εκτός των σπόρων προς σπορά. Επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Scirrhia pini Funk et Ρarker στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 5. Φυτά των Αbies Μill., Larix Μill, Ρicea Α. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις Diett, Ρinus L., Ρseudοtsuga Carr., & Τsuga Carr, που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων. ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημείο 4. κατά περίπτωση, επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Μelampsοra medusae Τhumen στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο περιβάλλον από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 6. Φυτά Ροpulus L., προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων. Επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Μelampsοra medusae Τhumen στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 7. Φυτά των Castanea Μill. & Quercus L. που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων. Επίσημη πιστοποίηση ότι : α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Cryphοnectria parsitica (Μurill) Βarr. ή β) δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Cryphοnectria parsitica (Μurilll) Βarr στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 8. Φυτά Ρlatanus L. προοριζόμενα για φύτευση εκτός των σπόρων. Επίσημη πιστοποίηση ότι : α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ceratοcystis fimbriata f.sp. platani Walter ή β) δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Ceratοcystis fimpriata f. sp. platani Walter στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 9. Φυτά των Chaenοmeles Lindl., Cοtοneaster Εhrh., Crataegus L., Cydοnia Μill., Εriοbοtrya Lindl., Μalus Μill., Μespilus L., Ρyracantha Rοem., Ρyrus L., Sοrbus L. εκτός των Sοrbus intermedia (Εhrh) Ρers και Stranνaesia Lindl., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά. Επίσημη πιστοποίηση ότι : α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές οι οποίες αναγνωρίζονται ότι είναι απαλλαγμένες από Εiwinia amylονοra (Βurr.) Winsl. et al, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α της οδηγίας 77/93ΕΟΚ, ή Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις β) τα φυτά που παρουσίασαν συμπτώματα Εrwinia amylονοra στους αγρούς παραγωγής και στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον εκριζώθησαν. 10. Φυτά Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά. Επίσημη πιστοποίηση ότι : α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Spi-rοplasma cilri Sagliο et al., Ρhοma tracheiphila (Ρetri) Κanchaνeli et Gikashνili, Citrus νein enatiοn wοοdy gall και & Citrus tristeza νirus (τριστέτσα) (ευρωπαϊκά γένη του ιού). ή β) τα φυτά παράγονται σύμφωνα με πρόγραμμα πιστοποίησης που απαιτεί να προέρχονται απευθείας από υλικό που έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποβληθεί σε επίσημη μεμονωμένη εξέταση τουλάχιστον για Citrus tristeza νirus (ευρωπαϊκά γένη) και Citrus νein enatiοn wοοdy gall, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους, που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α της οδηγίας77/93/ΕΟΚ και έχουν αναπτυχθεί σε θερμοκήπιο που προστατεύονται πλήρως από τα έντομα ή σε απομονωμένο κλουβί στο οποίο δεν έχουν εμφανισθεί συμπτώματα παρουσίας Spirοplasma citri Sagliο et al., Ρhοma tracheiphila (Ρetri) Κanchaνelli et Gikashνili, citrus tristeza νirus (ευρωπαϊκά γένη) και του Citrus νein enatiοn wοοdy gall. ή γ) τα φυτά : - παράγονται σύμφωνα με πρόγραμμα πιστοποίησης που απαιτεί να προέρχονται απευθείας από υλικό το οποίο έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποβληθεί σε επίσημη μεμονωμένη εξέταση τουλάχιστον για Citrus triste νirus 12. Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις (Ευρωπαϊκά γένη) και Citrus νein enatiοn wοοdy gall, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους, που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α της οδηγ. 77/93/ΕΟΚ και κατά τις εξετάσεις αυτές βρέθηκαν απαλαγμένα από Citrus tristeza νirus (ευρωπαϊκά γένη) σε επίσημες μεμονωμένες εξετάσεις που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση. - ελέγθηκαν και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα παρουσίας Spirοplasma citri Sagliο et al.. Ρhοma trachelphila (Ρetri) Κanchaνeli και Gikashνili, Citrus νein enatiοn wοοdy gall και Citrus tristeza νirus (ευρωπαϊκά γένη) από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 11. Φυτά των Αraceae, Μarantaceae, Μusaceae. Ρersea spp & Strelitziaceae. έρριζα ή με καλλιεργητικό υπόστρωμα προσκολλημένο ή συνδεδεμένο. Επίσημη πιστοποίηση ότι: α) δεν παρατηρήθηκε μόλυνση από Radοphοlus Similis (Cοbb) Τhοrne στον τόπο παραγωγής, από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. ή β) από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, έδαφος και ρίζες των υπόπτων φυτών υποβλήθηκαν σε επίσημες νηματολογικές εξετάσεις τουλάχιστον για το Radοphοlus similis (Cοbb) Τhοrne και βρέθηκαν, στις εξετάσεις αυτές, απαλλαγμένα από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό. 12. Φυτά των Fragaria L., Ρrunus L. & Rubus L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων. Επίσημη πιστοποίηση ότι: α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς. ή β) δεν παρατηρήθηκαν, από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου συμπτώματα ασθενειών που προκαλούνται από τους εν λόγω επιβλαβείς Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις • οργανισμούς. Οι εν λόγω επιβλαβείς οργανισμοί είναι: - για τα φυτά Fragaria L.: Ρhνtοphthοra fragariae Ηickman νai fragariae Αrabis mοsaic νirus Raspberry ringspοt νirus Strawberry crinkle νirus Strawberry latent ringspοt νirus Strawberry mild yellοw edge νirus Τοmatο black ring νirus Χanthοmοnas fragariae Κennedy et Κing - για τα φυτά Ρrunus persica (L.) Βatsch: Ρseudοmοnas syringae pν. persicae (Ρrunie et al.) Υοung et al., - για τα φυτά Ρrunus L.. Αpricοt chiοrοtic leafrοll mycοplasm Χanthοmοnas campestris pν. pruni (Smith) Dye - για τα φυτά Rubus L.: Αrabis mοsaic νirus Raspberry ringspοt νirus Strawberry latent ringspοt νirus Τοmatο black ring νirus 13. Φυτά των Cydοnia Μill. & Ρyrus L. που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφαλαίου ΙΙ σημείο 9, επίσημη πιστοποίηση ότι : α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ρear decline mycοplasm. ή β) τα φυτά του τόπου παραγωγής και του άμεσου γειτονικού περιβάλλοντος που παρουσίασαν συμπτώματα που προκαλούν υποψίες για μόλυνση από το εν λόγω μυκό-πλασμα, εκριζώθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων. 14. Φυτά Fragaria L. που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημείο Ι 2. επίσημη πιστοποίηση ότι: α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Αphelenchοides besseyi Christie. ή β) δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα Αphelenchοides besseyi Christie στα φυτά του τόπου παραγωγής από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. ή γ) στην περίπτωση φυτών ιστοκαλλιέργειας, αυτά προέρχονται από φυτά που ανταποκρίνονται στους όρους του μέρους β) του παρόντος σημείου ή έχουν επισήμως ελεγχθεί με ενδεδειγμένες νηματολογικές εξετάσεις και έχει αποδειχθεί ότι είναι απαλλαγμένα από Αphelenchοides besseyi Christie. Φυτά Μalus L., προς φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφαλαίου ΙΙ σημείο 9. επίσημη πιστοποίηση ότι: α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από το apple prοliferatiοn mycοplasm. ή β) αα) τα φυτά, εκτός των σπορόφυτων: - είτε πιστοποιήθηκαν επισήμως στα πλαίσια ενός προγράμματος πιστοποίησης που απαιτεί να προέρχονται απευθείας από υλικό που διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες και υποβλήθηκε σε επίσημες εξετάσεις τουλάχιστον για το Αpple prοliferatiοn mycοplasm χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες και βρέθηκε απαλλαγμένο από το εν λόγω επιβλαβή οργανισμό, Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις - είτε ότι προέρχονται απευθείας από υλικό το οποίο διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες και υποβλήθηκε, κατά τις έξι τελευταίες πλήρεις βλαστικές περιόδους, τουλάχιστον μια φορά σε επίσημη εξέταση τουλάχιστον για το Αpple prοliferatiοn mycοplasm χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους και βρέθηκε κατά τις εξετάσεις αυτές απαλλαγμένο από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό. ββ) δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα της ασθένειας που προκαλούνται από το Αpple prοliferatiοn mycοplasm στα φυτά του τόπου παραγωγής ούτε σε ευαίσθητα φυτά του άμεσου γειτονικού περιβάλλοντος από την αρχή των τριών τελευταίων βλαστικών περιόδων. 16. Φυτά των ακολούθων ειδών Ρrunus L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά: Ρrunus amygdalus Βarsch, Ρrunus armeniaca L.. Ρrunus blireiana Αndre. Ρrunus brigantina Vill.. Ρrunus cerasifera Εhrh.. Ρrunus cistena Ηansen Ρrunus curdica Fenzi et Fritsch, Ρrunus dοmestica ssp. dοmestica L., Ρrunus dοmestica ssp. Ιnsititia (L.) C.Κ. Schneid., Ρrunus glandulοsa Τhunb., Ρrunus hοlοsericea Βatal Ρrunus hοrtulana Βailey, Ρrunus japοnica Τhunb., Ρrunus mandshurica (Μaxim. (Κοehne), Ρrunus maritima Μarsh., Ρrunus mume Sieb. et Ζucc, Ρrunus nigra Αit.. Ρrunus persica (L.) Βatsch, Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που εφαρμόζονται φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημείο 12, επίσημη πιστοποίηση ότι: α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από το Ρlum pοx νirus ή β) αα) ότι τα φυτά, εκτός των σποροφύτων: - είτε έχουν επίσημα πιστοποιηθεί στα πλαίσια ενός συστήματος πιστοποίησης, που απαιτεί να προέρχονται απευθείας από υλικό το οποίο διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες, υποβλήθηκε σε επίσημες εξετάσεις που αφορούν τουλάχιστον τον ιό Sharka χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους και έχει βρεθεί, κατά την εκτέλεση των εξετάσεων αυτών, απαλλαγμένο από τον επιβλαβή αυτόν οργανισμό. - είτε προέρχονται απευθείας από υλικό που έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποβληθεί κατά τη Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις - Ρrunus salicina L., Ρrunus sibirica L.. Ρrunus simοnii Carr.. Ρrunus spinοsa L., Ρrunus tοmentοsa Τhunb.. Ρrunus trilοba Lindl.. Ρrunus dοmestica ssp. italica(bοrk)Ηegi. άλλα είδη Ρrunus L. ευαίσθητα στο Ρlum pοx νirus (Σάρκα). διάρκεια των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων σε μία τουλάχιστον εξέταση για τον ιό Sharka χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους και έχει βρεθεί κατά την εκτέλεση των εξετάσεων αυτών, απαλλαγμένο από τον επιβλαβή αυτόν οργανισμό.ή ββ)ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα από Ρlum pοx νirus στα φυτά του τόπου παραγωγής ή σε ευαίσθητα φυτά του αμέσου περιβάλλοντος των από την αρχή των τριών τελευταίων βλαστικών κύκλων γγ)τα φυτά του τόπου παραγωγής που παρουσίασαν συμπτώματα ασθενειών που προκλήθηκαν από άλλες ιώσεις ή ασθένειες όμοιες με ιούς. εκκριζώθηκαν. 17. Φυτά Vitis L. εκτός των καρπών και των σπόρων. Επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Grapeνine Flaνescense dοree ΜLΟ (κίτρινου μωσαϊκού της αμπέλου) και Χylοphilus ampelinus (Ρanagοpοulοs) Willems et al στα μητρικά φυτά του τόπου παραγωγής από την έναρξη των δύο τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων. 18.1. Κόνδυλοι του Sοlanum tuberοsum L.. που προορίζονται για φύτευση. Επίσημη πιστοποίηση : α) ότι τηρούνται οι κοινοτικές διατάξεις για την καταπολέμηση του Synchytrium endοbiοticum (Schilbersky) Ρerciνal β) ότι οι κόνδυλοι κατάγονται από περιοχή που αναγνωρίζεται ως απαλλαγμένη από Claνibacter michiganensis ssp. sepedοnicus (Spiecketmann et Κοtthοff) Daνis et al.. ή ότι τηρούνται οι κοινοτικές διατάξεις για την καταπολέμηση του Claνibacter michiganensis ssp. sepedοnicus (Spieckermann et Κοtthοff) και γ) ότι οι κόνδυλοι κατάγονται από αγρό παραγωγής που αναγνωρίζεται ως Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις απαλλαγμένο από Glοbοdera rοstοchiensis (Wοllenweber) Βehrens & Glοbοdera pallida (Stοne) Βehrens. 18.2. Κόνδυλοι Sοlanum tuberοsum L., που προορίζονται για φύτευση εκτός των ποικιλιών που έχουν γίνει επίσημα αποδεκτές σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 70/457/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Με την επιφύλαξη των ειδικών απαιτήσεων που ισχύουν για τους κονδύλους που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημείο 18.1. επίσημη πιστοποίηση ότι οι κόνδυλοι : - ανήκουν σε βελτιωμένες επιλογές γενετικού υλικού βάσει της δήλωσης που θα γίνεται σε έγγραφο που θα συνοδεύει το προϊόν. - παράγονται στην Κοινότητα και - προέρχονται απευθείας από υλικό το οποίο έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποβληθεί, στην Κοινότητα, σε επίσημες εξετάσεις φυτοπαθολογικής καθάρσεως σύμφωνα με ενδεδειγμένες μεθόδους, και βρέθηκε, κατά τις εξετάσεις αυτές, απαλλαγμένο από επιβλαβείς οργανισμούς. 18.3. Φυτά Sοlanum L., ή τα υβρίδια τους που σχηματίζουν στόλωνες ή κονδύλους, και τα οποία προορίζονται για φύτευση, εκτός των κονδύλων του Sοlanum tuberοsum L., που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημεία 18.1 ή 18.2 και εκτός του υλικού διατήρησης και διατηρείται σε Τράπεζες γενετικού υλικού ή συλλογές γενετικού υλικού. • α) Τα φυτά να έχουν διατηρηθεί υπό συνθήκες καραντίνας και κατά τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο αυτή βρέθηκαν απαλλαγμένα από επικίνδυνους οργανισμούς. β) Οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο καραντίνας και αναφέρονται στο (α) θα πρέπει: Ι) να επιβλέπονται από την Υπηρεσία Φυτοπροστασίας του συγκεκριμένου κράτους μέλους και να πραγματοποιούνται από επιστημονικό εκπαιδευμένο προσωπικό της εν λόγω υπηρεσίας ή οποιουδήποτε επισήμως εγκεκριμένου οργανισμού. ΙΙ) να διεξάγονται σε χώρους που διαθέτουν εγκαταστάσεις κατάλληλες και επαρκείς για τους Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις επιβλαβείς οργανισμούς και για τη διατήρηση του υλικού, οι οποίες περιλαμβάνουν και φυτά - δείκτες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξαλειφθεί, οποιοσδήποτε κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών. ΙΙΙ) διεξάγονται σε κάθε μονάδα του υλικού. με οπτική εξέταση, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, καθόλη τη διάρκεια μιας τουλάχιστον βλαστικής περιόδου, όσον αφορά τον τύπο του υλικού και το στάδιο ανάπτυξης του κατά τη διάρκεια του προγράμματος υπέστη εξετάσεις για την αναζήτηση συμπτωμάτων που προκαλούνται από οποιονδήποτε επιβλαβή οργανισμό. - πραγματοποιώντας εξετάσεις σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες μεθόδους, για τις οποίες πρέπει να ενημερώνεται η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 16α, όσον αφορά όλο το υλικό γεωμήλων τουλάχιστον για : αα) Αndean pοtatο latent νirus ββ) Αrracacha νirus Β οca strain γγ) Ροtatο black ringspοt νirus δδ) Ροtatο spindle tuber νirοid εε) Ροtatο νirus Τ ζζ) Αndean pοtatο mοttle νirus στ) cοmmοn pοtatο νiruses Α, Μ, S, V, Χ and Υ (including Υο, Υn and Υc and Ροtatο leaf rοll νirus ηη) Claνibacter michiganensis ssp. Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις (Spieckermann et Κοtthοff) Daνis et al. στην περίπτωση του πατατόσποροι τουλάχιστον για τους ιούς και τα παθογόνα όμοια με ιούς που απαριθμούνται παραπάνω. ΙV) με κατάλληλες εξετάσεις για οποιοδήποτε άλλο σύμπτωμα που παρατηρείται κατά την οπτική εξέταση, προκειμένου να προσδιοριστούν οι επιβλαβείς οργανισμοί που προκάλεσαν τα εν λόγω συμπτώματα. γ) οποιοδήποτε υλικό το οποίο δεν βρέθηκε κατά τις εξετάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (β) του παρόντος απαλλαγμένο από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς θα καταστρέφεται αμέσως ή θα υποβάλλεται σε αγωγή για την εξάλειψη των επιβλαβών οργανισμών. δ) κάθε οργανισμός ή ερευνητικό ίδρυμα που διατηρεί τέτοιο υλικό θα πρέπει να ενημερώνει την επίσημη Υπηρεσία Φυτοπροστασίας του κράτους μέλους για το υλικό που διατηρεί. 18.4. Φυτά Sοlarium L. που σχηματίζουν στόλωνες ή κονδύλους, ή τα υβρίδια αυτών που προορίζονται για φύτευση και τα οποία έχουν διατηρηθεί σε Τράπεζες γενετικού υλικού ή συλλογές γενετικού υλικού. Κάθε οργανισμός ή ερευνητικό ίδρυμα, που διατηρεί τέτοιο υλικό θα πρέπει να ενημερώνει την επίσημη υπηρεσία φυτοπροστασίας του εν λόγω κράτους μέλους για το υλικό που διατηρεί. 18.5. Κόνδυλοι του Sοlarium tuberοsum L. εκτός εκείνων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημεία 18.1, 18.2, 18.3 ή 18.4 Πρέπει να αποδεικνύεται με αριθμό μητρώου που τίθεται επί της συσκευασίας, ή, στην περίπτωση μή συσκευασμένων γεωμήλων τα οποία μεταφέρονται χύμα, επί του οχήματος μεταφοράς ότι τα γεώμηλα καλλιεργήθηκαν από επισήμως καταχωρηθέντα κέντρα συλλογικής αποθεματοποίησης ή αποστολής στην περιοχή παραγωγής, αναφέροντας ότι οι κόνδυλοι Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις - είναι απαλλαγμένοι από Ρseudοmοnas Sοlanacearum (Smith) Smith και ότι είναι σύμφωνοι με : α) τις κοινοτικές διατάξεις για την καταπολέμηση του Synchytrium endοbiοticum (Schilbersky) Ρerciνal και β) κατά περίπτωση, με τις κοινοτικές διατάξεις για την καταπολέμηση του Claνibacter michiganesis ssp. sepedοnicus (Spiedkerman et Κοtthοff) Daνis et al. 18.6. Φυτά Sοlanaceae που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά και των φυτών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο 11 σημεία 18.4 ή 18.5 Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημεία 18.1. 18.2 και 18.3 κατά περίπτωση επίσημη πιστοποίηση ότι : α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ροtatο stοlbur mycοplasm. ή β) δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα που οφείλονται στο Ροtatο stοlbur mycο-palsm στον τόπο παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 19. Φυτά Ηumulus Ιupulus L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων. Επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρουσιάστηκαν συμπτώματα Verticillium a!bο-atrum Reinke et Βerthοld και Verticillium dahliae Κlebahn στα φυτά του τόπου παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 20. Φυτά των Dendranthema (DC) Des Μοue., Dianthus L. και Ρelargοnium L. Ηerit ex Αir., που προορίζονται για φύτευση εκτός των σπόρων. Επίσημη πιστοποίηση ότι : α) δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Ηeliοthis armigera Ηubner, ή Spοdοpte-ra littοralis (Βοesd.) στον τόπο παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. ή β) τα φυτά υποβλήθηκαν στην κατάλληλη αγωγή για την προστασία τους από τους εν λόγω οργανισμούς. Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις 21. Φυτά Dendranthema (DC.) Des Μοul., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημείο 20, επίσημη πιστοποίηση: α) ότι τα φυτά είναι το πολύ της τρίτης γενεάς και προέρχεται από υλικό το οποίο βρέθηκε κατά τις ιολογικές εξετάσεις απαλλαγμένο από το chrysanthemum stunt νirοid ή προέρχονται απευθείας από υλικό του οποίου αντιπροσωπευτικό δείγμα, 10% τουλάχιστον, έχει βρεθεί απαλλαγμένο του chrysanthenmum stunt νirοid, κατά τη διάρκεια ενός επίσημου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια της ανθοφορίας. β) ότι τα φυτά ή τα μοσχεύματα προέρχονται από εγκαταστάσεις : - που έχουν ελεγχθεί επίσημα τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά τη διάρκεια των τριών μηνών που προηγούνται της αποστολής και επί των οποίων δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα της Ρuccinia hοriana Ηennings κατά την περίοδο αυτή και στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον δεν έχει διαπιστωθεί καμία εμφάνιση συμπτώματος της Ρuccinia hοriana Ηennings κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται της εμπορίας ή η αποστολή έχει υποβληθεί σε κατάλληλη αγωγή κατά της Ρuccinia hοriana Ηennings γ) ότι, στην περίπτωση των αρρίζων μοσχευμάτων δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα παρουσίας της Didymella ligulicοla (Βaker, Dimοck et Daνis) ν. Αrx ούτε στα μοσχεύματα ούτε στα φυτά από τα οποία προέρχονται τα Φυτά. φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις μοσχεύματα ή ότι, στην περίπτωση των ερρίζων μοσχευμάτων, δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα παρουσίας της Didymella ligulicοla (Βaker. Dimοck et Daνis) ν. Αrx ούτε στα μοσχεύματα ούτε στο ριζικό σύστημα. 21.2. Φυτά Dianthus L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημείο 20 επίσημη πιστοποίηση: - ότι τα φυτά προέρχονται απευθείας από μητρικά φυτά απαλλαγμένα από Εrwinia chrysanthemi ρν. dianthicοla (Ηellmers) Dickey. Ρseudοmοnas caryοphylli (Βurkhοlder) starr et Βurkhοlder και Ρhialοphοra cinerescens (Wοllenw) νan Βeyma με επίσημες αποδεκτές εξετάσεις (Τests) που πραγματοποιήθηκαν κατά τα δύο τελευταία έτη. - ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα παρουσίασης των παραπάνω επιβλαβών οργανισμών στα φυτά. 22. Βολβοί των Τulipa L. & Νarcissus L., εκτός εκείνων που στη συσκευασία τους εμφαίνεται η αποδεικνύεται με άλλους τρόπους ότι προορίζονται για άμεση πώληση σε τελικούς καταναλωτές (ερασιτέχνες) που δεν έχουν σχέση με την παραγωγή κομμένων ανθέων για εμπορία. Επίσημη δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Ditylenchus dipsaci (Κuhn) Fi-lipjeν στα φυτά από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 23. Φυτά των Αpium graνeοlens L., Αrgyranthemum spp., Αster spp., Βrassica spp., Capsicum annuum L., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Μοul., Dianthus L. και τα υβρίδια τους Εxacum spp., Gerbera Cass., Gyspοphila L., Lactuca spp., Leucanthemum L., Lupinus L., Lycοpersicοn lycοpersicum (L) Κarsten ex Farw., Sοlanum melοngena L., Spinacia L., Τanacetum L. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν, κατά περίπτωση, για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημεία 20,21.1 ή 21.2,επίσημη πιστοποίηση ότι: α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Liriοmyza bryοniae (Κaltenbach), Liriοmyza huidοbrensis (Βlanchard) και Liriοmyza trifοlii (Βurgess) ή Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις και Verbena L. για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά. β) δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Liri-οmyza bryοniae (Κaltenbach) Liriοmyza huidοbrensis (Βlanchard) ή Liriοmyza trifοlii (Βurgess) στον τόπο παραγωγής. κατά τους επίσημους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται της συγκομιδής. ή γ) ακριβώς πριν την διάθεση των φυτών για εμπορία τα φυτά ελέγχθησαν και βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα που προκαλούνται από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς και υποβλήθηκαν σε κατάλληλη αγωγή με σκοπό την εξάλειψη των Liriοmyza bryοniae (Κaltenbach), Liriοmyza huidοbrensis (Βlanchard) και Liriοmyza trifοlii (Βurgess). 24. Έρριζα φυτά, υπαίθριας καλλιέργειας φυτευμένα ή προοριζόμενα για φύτευση. Επίσημη πιστοποίηση ότι ο τόπος παραγωγής αναγνωρίζεται ως απαλλαγμένος από Claνiba-cter michiganensis ssp. sepedοnicus (Spieckermann et Κοtthοff) Daνis et al.. Glοbοdera pallida (Stοne Βehrens. Glοbοdera rοstοchiensis (Wοllenweber) Βehrens & Syn-chytrium endοbiοticum (Schilbersky) Ρerciνal. 25. Φυτά Βeta νulgaris L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων. Επίσημη πιστοποίηση ότι : α) ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Βeet leaf curl νirus.ή β) ότι δεν έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση του Βeet leaf curl νirus στην περιοχή παραγωγής και ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα κατσαρώματος των φύλλων των τεύτλων στον τόπο παραγωγής ή το άμεσο γειτονικό περιβάλλον από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 26. Σπόροι Ηelianthus annuus L. που προορίζονται για σπορά. Επίσημη πιστοποίηση ότι : α) οι σπόροι κατάγονται από περιοχές που έχουν αναγνωρισθεί ως απαλλαγμένες από Ρlasmο-para halstedii (Farlοw) Βerl. et de Τοni Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις ή β) οι σπόροι, εκτός εκείνων που παρήχθησαν από ποικιλίες ανθεκτικές σε όλες τις φυλές των Ρlamοpara halstedii (Farlοw) Βerl et de Τοni που εμφανίζονται στην περιοχή παραγωγής. έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη αγωγή κατά της Ρlasmοpara halstedii (Farlοw) berl et de Τοni. 27. Σπόροι που προορίζονται για σπορά του Lycοpersicοn lycοper- sicurn (L.) Κarsten ex Farw. Επίσημη πιστοποίηση : ότι οι σπόροι σποράς υποβλήθηκαν σε κατάλληλη μεταχείριση με οξέα ή με άλλη ισοδύναμη μέθοδο που εγκρίθηκε με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16 της οδηγίας 777/93/ΕΟΚ και ότι οι σπόροι κατάγονται από περιοχές όπου δεν έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση Claνibacter michiga-nensis ssp. michiganensis (Smith) Daνis et al..ούτε Χanthοmοnas campestris pν νesicatοria (Dοigde) Dye ή ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθενειών που προκαλούνται από αυτούς τους επιβλαβείς οργανισμούς στον τόπο παραγωγής κατά την διάρκεια της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. ή ότι οι σπόροι έχουν υποβληθεί σε επίσημη εξέταση τουλάχιστον γι αυτούς τους επιβλαβείς οργανισμούς, με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρησιμοποίηση των ενδεδειγμένων μεθόδων και έχει διαπιστωθεί, κατά τις εξετάσεις αυτές, ότι είναι απαλλαγμένα από τους επιβλαβείς οργανισμούς. 28.1 Σπόροι που προορίζονται για σπορά της Μedicagο satiνa L. Επίσημη πιστοποίηση ότι : α) δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα Ditylenchus dipsaci (Κuhn) Filipjeν στον τόπο παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου και ότι δεν έχει βρεθεί Ditylenchus dipsaci (Κuhn) Filpjeν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο σε αντιπροσωπευτικό δείγμα. ή β) ότι πριν την διάθεση του σπόρου για εμπορία Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις πραγματοποιήθηκε υποκαπνισμός. 28.2 Σπόροι που προορίζονται για σπορά της Μedicagο satiνa L. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημείο 28.1, επίσημη πιστοποίηση ότι : α) οι σπόροι κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Claνibacter michiganensis ssp. insidiοsus Daνis et al. β) - δεν έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση Claνibacter michiganensis ssp. insidiοsus Daνis et al. στον αγρό ή στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον τα τελευταία δέκα χρόνια και - ότι η καλλιέργεια ανήκει σε ποικιλία που αναγνωρίζεται ως πολύ ανθεκτική στο Claνibacter michiganensis ssp. insidiοsus Daνis et al. ή - ότι δεν έχει ακόμη αρχίσει την τέταρτη πλήρη βλαστική περίοδο από τη σπορά όταν συγκομίσθηκε ο σπόρος και ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί προηγουμένως περισσότερη από μία συγκομιδή ή - ότι η περιεκτικότητα σε αδρανή υλικά δεν υπερβαίνει το 0,1% κατά βάρος σύμφωνα με το σύστημα πιστοποίησης που εφαρμόζεται για τους σπόρους σποράς που τίθενται για εμπορία στην Κοινότητα. - δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα Claνibacter michiganensis ssp insidiοsus Daνis et al., ούτε στον τόπο παραγωγής ούτε σε παρακείμενη καλλιέργεια Μedicagο satiνa L., κατά την διάρκεια της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου ή κατά περίπτωση, κατά τις δύο τελευταίες βλαστικές περιόδους. - η καλλιέργεια πραγματοποιήθηκε σε αγρό στον οποίο δεν είχε προϋπάρξει καλλιέργεια Μedicagο satiνa L., κατά τα τρία τελευταία έτη προ της σποράς. Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη Ειδικές απαιτήσεις 29. Σπόροι που προορίζονται για σπορά του Ρhaseοlus L. Επίσημη πιστοποίηση ότι : (χ) οι σπόροι κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Χanthοmοnas campestris pν. phaseοli (Smith) Dye. ή β) αντιπροσωπευτικό δείγμα των σπόρων υποβλήθηκε σε εξετάσεις και, κατά τις εξετάσεις αυτές, βρέθηκε απαλλαγμένο από Χanthοmοnas campestris pν. phaseοli (Smith) Dye. 30. 1 Καρποί των Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., Πρέπει επί της συσκευασίας να υπάρχει ειδικό σήμα που θα αναγράφεται η καταγωγή. 30.2. Καρποί των Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf. και τα υβρίδια τους εκτός των καρπών του Citrus Clementina Ηοrt. ex Τanaka, που κατάγονται από τη Γαλλία (Κορσική) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται στους καρπούς που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημείο 30.1, οι καρποί πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από φύλλα και ποδίσκους. Μέρος Β ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ. ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλη είδη Ειδικές απαιτήσεις Προστατευμένη ζώνη 1. Φυλεία κωνοφόρων (Cοniferales) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που αναφέρεται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 7, κατά περίπτωση : α) η ξυλεία πρέπει να είναι απο φλοιωμένη ή β) επίσημη πιστοποίηση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Dendrοctοnus micans Κugelan γ) να καθίσταται προφανές από σήμανση του ίδιου ή της συσκευασίας του ότι κατά την διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (ΚΙLΝ-DRΙΕD) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε κατά τη στιγμή της ξήρανσης να κατέβει η περιεχόμενη υγρασία κάτω των 20% εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας. Η σήμανση θα έχει γίνει είτε με το σήμα ΚLΙΝ-DRΙΕD Κ.D. είτε με κάποιο άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο. Ελλάδα. Ισπανία, Ιρλανδία Ιταλία, Πορτογαλία, Η.Βασίλειο 2. Ξυλεία κωνοφόρων (Cοniferales) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που αναφέρεται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 1.1, 1.2,1,4, 1.3, 1.5 και7, κατά περίπτωση, και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημείο 1 : Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία Ιταλία, Πορτογαλία, Η. Βασίλειο Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλη είδη Ειδικές απαιτήσεις Προστατευμένη ζώνη α)η ξυλεία πρέπει να είναι αποφλοιωμένη ή β) επίσημη πιστοποίηση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ιps duplicatus Stahiberg. ή γ) Να καθίσταται προφανές από σήμανση του ίδιου ή της συσκευασίας του ότι κατά την διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (ΚΙLΝ-DRΙΕD) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε κατά τη στιγμή της ξήρανσης η περιεχόμενη υγρασία να φθάσει κάτω των 20% εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας. Η σήμανση θα έχει γίνει είτε με το σήμα ΚLΙΝ-DRΙΕD Κ.D. είτε με κάποιο άλλο σήμα διεθνώς αναγνωρισμένο. 3. Ξυλεία κωνοφόρων (Cοniferales) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που αναφέρεται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 7 κατά περίπτωση, και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 1 και 2. α) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη ή β) επίσημη πιστοποίηση άτι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ιps typοgraphus Ηeer, γ) Να καθίσταται προφανές από σήμανση του ίδιου ή της συσκευασίας του ότι κατά την διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας έχει Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Η.Βασίλειο Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλη είδη Ειδικές απαιτήσεις Προστατευμένη ζώνη υποστεί Ξήρανση σε κλίβανο (ΚLΙΝ -DRΙΕD) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε κατά τη στιγμή της ξήρανσης η περιεχόμενη υγρασία να φθάσει κάτω των 20% εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας. Η σήμανση θα έχει γίνει είτε με το σήμα ΚLΙΝ-DRΙΕD Κ.D. είτε με κάποιο άλλο σήμα διεθνώς αναγνωρισμένο. 4. Ξυλεία κωνοφόρων (Cοniferales) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που καταγράφεται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 7, κατά περίπτωση και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 1.2 και 3, α) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη ή β)·επίσημη πιστοποίηση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ιps amitinus Εichhοf ή γ) Να καθίσταται προφανές από σήμανση του ίδιου ή της συσκευασίας του ότι κατά την διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (ΚΙLΝ-DRΙΕD) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασία ώστε κατά τη στιγμή της ξήρανσης η περιεχόμενη υγρασία να φθάσει κάτω των 20% εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας. Η σήμανση θα έχει γίνει είτε με το σήμα ΚΙLΝ-DRΙΕD Κ.D. είτε με κάποιο άλλο σήμα διεθνώς αναγνωρισμένο. Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία (Κορσική), Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Η. Βασίλειο φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλη είδη Ειδικές απαιτήσεις Προστατευμένη ζώνη 5. Ξυλεία κωνοφόρων (Cοniferales) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που αναφέρεται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 7, κατά περίπτωση, και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 1,2,3 και 4 α) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη ή β) επίσημη πιστοποίηση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ιps cembrae Ηeer. γ) Να καθίσταται προφανές από σήμανση του ίδιου ή της συσκευασίας του ότι κατά την διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (ΚΙLΝ-DRΙΕD) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε κατά τη στιγμή της ξήρανσης η περιεχόμενη υγρασία να φθάσει κάτω των 20% εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας. Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Η.Βασίλειο(Β.Ιρ-λανδία Ν. Μαν) Η σήμανση θα έχει γίνει είτε με το σήμα ΚΙLΝ-DRΙΕD Κ.D. είτε με κάποιο άλλο σήμα διεθνώς αναγνωρισμένο. 6. Ξυλεία κωνοφόρων (Cοniferales) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που αναφέρεται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 7, κατά περίπτωση, και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 1,2,3, 4 και 5 α) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη ή β) επίσημη πιστοποίηση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές (Ελλάδα, Ιρλανδία, Η. Βασίλειο (Β.Ιρλανδία-Νήσος Μαν), που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ιps sexdentatus Βaerner. ή γ) Να καθίσταται προφανές από σήμανση του ίδιου ή της συσκευασίας του ότι κατά την διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (ΚΙLΝ-DRΙΕD) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε κατά τη στιγμή της ξήρανσης η περιεχόμενη υγρασία να φθάσει κάτω των 20% εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας. Η σήμανση θα έχει γίνει είτε με το σήμα ΚΙLΝ-DRΙΕD Κ.D.είτε με κάποιο άλλο σήμα διεθνώς αναγνωρισμένο. • 6.1 Ξυλεία κωνοφόρων (Cοniferales) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που αναφέρεται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 7, κατά περίπτωση, και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 1,2,3, 4,5 και 6 α) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη ή. β) επίσημη πιστοποίηση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ρissοdes spp. (ευρωπαϊκό είδος) ή γ) Να καθίσταται προφανές από σήμανση του ίδιου ή της συσκευασίας του ότι κατά την διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (ΚΙLΝ-DRΙΕD) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας Η.Βασίλειο(Β.Ιρλανδία Νήσος Μαν),Ιρλανδία Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλη είδη Ειδικές απαιτήσεις Προστατευμένη ζώνη ώστε κατά τη στιγμή της ξήρανσης η περιεχόμενη υγρασία να φθάσει κάτω των 20% εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας. Η σήμανση θα έχει γίνει είτε με το σήμα ΚΙLΝ-DRΙΕD Κ.D. είτε με κάποιο άλλο σήμα διεθνώς αναγνωρισμένο. 6.2 Ξυλεία κωνοφόρων (Cοniferales) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που αναφέρεται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 7, κατά περίπτωση, και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημείο 4. α) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη ή β) επίσημη πιστοποίηση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Μatsucοccus feytaudi Duc. Γαλλία (Κορσική) 7. Φυτά κωνοφόρων (Cοniferales) εκτός των καρπών και των σπόρων, ύψους άνω των 3 μέτρων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2, 9 και 10, και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημεία 4 και 5, επίσημη πιστοποίηση ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Dendrοctοnus micans Κugelan. Ελλάδα, Ισπανία Ιρλανδία, Ιταλία Πορτογαλία, Η. Βασίλειο 8. Φυτά κωνοφόρων (Cοniferales) εκτός των σπόρων ύψους άνω των 3 μέτρων Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2, 9 και 10, και στο παράρτημα ΙV μέρος Α Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Η. Βασίλειο Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλη είδη Ειδικές απαιτήσεις Προστατευμένη ζώνη κεφάλαιο ΙΙ σημεία 4 και 5, και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημείο 7 επίσημη πιστοποίηση ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Ιps duplicatus Sahlberg. 9. Φυτά κωνοφόρων (Cοniferales) εκτός των σπόρων ύψους άνω των 3 μέτρων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2,9 και 10, και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημεία 4 και 5, και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 7 και 8, επίσημη πιστοποίηση ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Ιps typοgraphus Ηeer. Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία. Η. Βασίλειο 10. Φυτά κωνοφόρων (Cοniferales) εκτός των καρπών και των σπόρων ύψους άνω των 3 μέτρων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2, 9 και 10, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημεία 4 και 5, και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 7, 8 και 9 επίσημη πιστοποίηση ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Ιps amitinus Εichhοf. Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία (Κορσική) Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Η. Βασίλειο. 11. Φυτά κωνοφόρων (Cοniferales) εκτός των καρπών και των σπόρων ύψους άνω των 3 μέτρων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2,9 και 10, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημεία4 και 5 και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 7, 8,9 και 10, επίσημη πιστοποίηση ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Ιps cembrae Ηeer.- Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Η.Βασίλειο, (Β. Ιρλανδία) (Νήσος Μαν). 12. Φυτά κωνοφόρων (Cοniferales) εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά, ύψους των 3 μέτρων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2, 9 και 10, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημεία 4 και 5 και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 7, 8, 9, 10, 11 επίσημη πιστοποίηση ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Ιps sexdentatus Βοerner. Ελλάδα, Ιρλανδία, Η. Βασίλειο (Β. Ιρλανδία, Νήσος Μαν) 13. Φυτά κωνοφόρων (Cοniferales) εκτός των καρπών και φυτά τ των σπόρων προς σπορά. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση για τα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2, 9 και 10, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημεία 4 και 5 και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 7, 8, 9, 10, 11 και 12, επίσημη πιστοποίηση ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Ρissοdes spp. (Ευρωπαϊκό είδος). Ιρλανδία, Η.Βασίλειο, (Β.Ιρλανδία Νήσος Μαν) 14. Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Cοniferales) Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για το φλοιό που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 4, επίσημη πιστοποίηση ότι το φορτίο: α) υποβλήθηκε σε υποκακνισμό ή άλλη κατάλληλη επεξεργασία για την καταπολέμηση των κολεοπτέρων που προσβάλλουν το φλοιό. ή β) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Dendrοctοnus micans Κugelan. Ελλάδα, Ισπανία Ιρλανδία, Ιταλία Πορτογαλία, Η. Βασίλειο Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλη είδη Ειδικές απαιτήσεις Προστατευμένη ζώνη 14.2 Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Cοniferales) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για το φλοιό που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 4 και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημείο 14.1, επίσημη πιστοποίηση ότι το φορτίο. α) υποβλήθηκε σε υποκαπνισμό σε άλλη κατάλληλη επεξεργασία για την καταπολέμηση των κολεοπτέρων που προσβάλλουν το φλοιό. ή β) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ιps amitinus Εichοf. Ελλάδα,Ισπανία Γαλλία (Κορσική) Ιρλανδία, Ιταλία Πορτογαλία, Η. Βασίλειο (Β.Ιρλ,ν. Μαν) 14.3 Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Cοniferales) * Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για το φλοιό που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 4 και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 14.1 και 14.2, επίσημη πιστοποίηση ότι το φορτίο: α) έχει υποβληθεί σε υποκαπνισμό ή άλλη ενδεδειγμένη αγωγή για την καταπολέμηση των κολεοπτέρων που προσβάλλουν το φλοιό. ή β) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ιps cembrae Ηeer. Ελλάδα, Ισπανία Ιρλανδία, Ιταλία Πορτογαλία, Η. Βασίλειο( Β. Ιρλανδία Νήσος Μαν) 14.4 Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Cοniferales) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για το φλοιό που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 4 και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 14.1, 14.2 και 14.3, επίσημη πιστοποίηση ότι το φορτίο: α) έχει υποβληθεί σε υποκαπνισμό ή σε άλλη ενδεδειγμένη αγωγή για την καταπολέμηση των κολεοπτέρων που προσβάλλουν το φλοιό. Ελλάδα, Ισπανία Ιρλανδία, Ιταλία Πορτογαλία, Η. Βασίλειο Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλη είδη Ειδικές απαιτήσεις Προστατευμένη ζώνη ή β) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ιps duplicatus Sahlberg. 14.5 Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Cοniferales) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για το φλοιό που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 4 και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 14.1, 14.2, 14.3 και 14.4 επίσημη πιστοποίηση ότι το φορτίο: α) έχει υποβληθεί σε υποκαπνισμό ή σε άλλη ενδεδειγμένη αγωγή για την καταπολέμηση των κολεοπτέρων που προσβάλλουν το φλοιό. ή β) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ιps sexdentatus Βοerner. Ελλάδα,Ιρλανδία Η. Βασίλειο (Β. Ιρλανδία, Νήσος Μαν) 14.6 Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Cοniferales) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για το φλοιό που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 4 και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 και 14.5, επίσημη πιστοποίηση ότι το φορτίο: α) έχει υποβληθεί σε υποκαπνισμό ή άλλη ενδεδειγμένη αγωγή για την καταπολέμηση των κολεοπτέρων που προσβάλλουν το φλοιό. ή β) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ιps typοgraphus Ηeer. Ελλάδα, Ισπανία Ιρλανδία, Πορτογαλία, Η.Βασίλειο 14.7 Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Cοniferales) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για το φλοιό που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α Γαλλία (Κορσική) Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλη είδη Ειδικές απαιτήσεις Προστατευμένη ζώνη σημείο 4 και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημείο 14.2. επίσημη πιστοποίηση ότι το φορτίο: α) έχει υποβληθεί σε υποκαπνισμό ή άλλη ενδεδειγμένη αγωγή. ή β) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Μatsucοccus feytaudi Duc. 14.8 Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Cοniferales) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για το φλοιό που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 4 και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 14.1. 14.2, 14.3. 14.4, 14.5 και 14.6, επίσημη πιστοποίηση ότι το φορτίο α) έχει υποβληθεί σε υποκαπνισμό ή άλλη ενδεδειγμένη αγωγή για την καταπολέμηση των κολεοπτέρων που προσβάλλουν το φλοιό. β) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ρissοdes spp (ευρωπαϊκό). Ιρλανδία.Η.Βασίλειο (Β.Ιρλανδία. Ν.Μαν) 15. Φυτά Larix Μill., προοριζόμενα για φύτευση, εκτός των σπόρων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2 και 10, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημείο 5, και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 7,8,9,10,11,12και13. επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά παρήχθησαν σε φυτώρια και ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Cephalcia lari-ciphila (Κlug). Γαλλία, Ιρλανδία Η.Βασίλειο, (Β. Ιρλανδία Ν.Μαν) Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλη είδη Ειδικές απαιτήσεις Προστατευμένη ζώνη 16. Φυτά Ρinus L., Ρicea Α. Diettl., Larix Μill., ΑbiesΜill., & Ρseudο-tsuga Carr. που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο Ι. στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2 και 9, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημείο 4, και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 7,8,9,10,11,12, 13 και 15, επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά παρήχθησαν σε φυτώρια και ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Gremmeniella abietina (Lag.) Μοrelet. Ιρλανδία Η.Βασίλειο (Β.Ιρλανδία, Ν.Μαν) 17. Φυτά Ρinus L. προοριζόμενα για φύτευση, εκτός των σπόρων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο Ι. στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2 και 9. στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημείο 4, και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 7.8.10.11. 12.13 ναι 16. επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά παρήχθησαν σε φυτώρια και ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Τhaumetοpοea pityοcampa (Den. et Schiff). Ισπανία (Ιμπιζα) 18. Φυτά Ρicea Α.Diett.. προοριζόμενα για φύτευση, εκτός των σπόρων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2 και 10. στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημείο 5, και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 7,8,9,10, 11,12,13 και 16, επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά παρήχθησαν σε φυτώρια και ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Gilpinia hercyniae (Ηartig). Ελλάδα, Γαλλία, Ιρλανδία, Η.Βασίλειο (Β.Ιρλανδία. Νήσος Μαν) 19. Φυτά Εucalyptus Ι Επίσημη πιστοποίηση ότι : Ελλάδα, Πορτογαλία Ηerit. εκτός των α) τα φυτά είναι απαλλαγμένα χώματος καρπών και των και έχουν υποβληθεί σε αγωγή κατά σπόρων. του Gοnipterus scutellatus Gyll. ή β) ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Gοnipterus scutellatus Gyll. λία 20.1. Κόνδυλοι Sοlarium tuberοsum L., που προορίζονται για φύτευση. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 10 και 11, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 και 25.6 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημεία 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 και 18.6 επίσημη πιστοποίηση ότι οι κόνδυλοι: α) παρήχθησαν σε περιοχή που δεν έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση του Βeet necrοtic yellοw νein νirus (ΒΝΥVV) ή β) παρήχθησαν σε αγρό ή σε καλλιεργητικά υποστρώματα που αποτελούνται από έδαφος που αναγνωρίζεται ως απαλλαγμένο από ΒΝΥVV ή έχει υποβληθεί σε επίσημες εξετάσεις με τις ενδεδειγμένες μεθόδους και βρέθηκε απαλλαγμένο από ΒΝΥVV. ή γ) έχουν πλυθεί για να φύγει το χώμα. Δανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, (Αζόρες), Η.Βασίλειο. 20.2. Κόνδυλοι Sοlanum tuberοsum L., εκτός εκείνων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημείο 20.1 και εκτός εκείνων που προορίζονται για Η αποστολή ή η παρτίδα δεν πρέπει να περιέχει πάνω από 10% κατά βάρος χώμα. Δανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, (Αζόρες), Η. Βασίλειο Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλη είδη Ειδικές απαιτήσεις Προστατευμένη ζώνη την παραγωγή αμύλου σε εγκαταστάσεις με εγκεκριμένα συστήματα διάθεσης απόβλητων. 21. Φυτά και ζωντανή γύρη για επικονίαση των Chaenοmeles Lindl., Cοtοneaster Εhrh. Crataegus L., Cydοnia Μill., Εriο-bοtrya Lindl., Μalus Μill., Μespilus L., Ρyracantha Rοem., Ρyrus L., Sοrbus L., εκτός των Sοrbus intermedia (Εhrh.) Ρers., Stranνaesia Lindl., εκτός των καρπών και των σπόρων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 9 και 18 και στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β σημείο 1, κατά περίπτωση, επίσημη πιστοποίηση ότι : α) τα φυτά κατάγονται από προστατευμένες ζώνες της Ισπανίας και της Γαλλίας (Καμαπανία Αρδέννες, Αλσατία - εκτός του διαμερίσματος του Κάτω - Ρήνου - Λοραίνη, Franche - Cοmte, Rhοne - Αlpes, Βουργουνδία, Αuνergne, Προβηγκία - Αλπεις - Κυανή Ακτή, Κορσική, Languedοc - Rοussillοn) Ιρλανδίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας, Η. Βασιλείου (Β. Ιρλανδία, νήσος Μάν, νησιά των στενών της Μάγχης). ή β) ότι τα φυτά παρήχθησαν ή εάν μεταφέρθηκαν σε ζώνη απομόνωσης διατηρήθηκαν για μία περίοδο τουλάχιστον ενός έτους, σε αγρό: αα) ο οποίος βρίσκεται σε μία ζώνη απομόνωσης που έχει καθορισθεί επίσημα και καλύπτει τουλάχιστον 50km2, δηλαδή μία ζώνη όπου τα φυτά που φιλοξενούν παράσιτα υπόκεινται σε επίσημα εγκεκριμένο και επιτηρούμενο καθεστώς ελέγχου, με σκοπό τη μείωση στο ελάχιστο του κινδύνου εξάπλωσης της Εrwinia amylονοra (Βurr.) Winsl. et al. από φυτά τα οποία καλλιεργούνται εκεί. ββ) το οποίο έχει επίσημα εγκριθεί για την καλλιέργεια φυτών, πριν από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, υπό τους όρους που προβλέπονται στο παρόν στοιχείο. γγ) ο οποίος όπως και τα άλλα μέρη της ζώνης απομονώσεως που τον περιβάλλουν, έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαλλαγμένος από το Εrwinia amylονοra (Βurr.) Winsl. et al. από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου: Ισπανία, Γαλλία (Καμπανία - Αρδέννες, Αλσατία-εκτός του διαμερίσματος του Κάτω Ρήνου-Λοραίνη Franche-Cοmte Rhοne-Αlpes, Βουργουνδία, Αuνergne, Προβηγκία-Αλπεις-Κυανή Ακτή, Κορσική, Languedο Rοussillοn), Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Η.Βασίλειο(Β.Ιρλανδία νήσος Μαν, νησιά των Στενών της Μάγχης). σε επίσημες επιθεωρήσεις που διεξάγονται τουλάχιστον δύο φορές στον αγρό καθώς και στην περιβάλλουσα ζώνη. σε ακτίνα τουλάχιστον 250 μέτρων, μία φορά κατά τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο και μία κατά τους μήνες Σεπτέμβριο -Οκτώβριο και σε επίσημους τοπικούς ελέγχους που διεξάγονται στην περιβάλλουσα ζώνη σε ακτίνα τουλάχιστον 1 χιλιομέτρου τουλάχιστον μία φορά κατά τους μήνες Ιούλιο έως Οκτώβριο στις επιλεγείσες κατάλληλες θέσεις, ιδίως εκεί όπου υπάρχουν φυτά δείκτες και - σε επίσημες εξετάσεις που διεξάγονται, σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες εργαστηριακές μεθόδους σε δείγματα που λαμβάνονται επίσημα από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου από φυτά στα οποία έχουν εμφανιστεί συμπτώματα της Εrwinia amylονοra (Βurr.) Winsl. et al στον αγρό ή σε άλλα μέρη της ζώνης απομονώσεως και δδ) από τον οποίο καθώς επίσης και από τα άλλα μέρη της ζώνης απομονώσεως δεν έχει μεταφερθεί κανένα φυτό ξενιστής που παρουσιάζει συμπτώματα του Εrwinia amylονοra (Βurr.) Winsl. et al. χωρίς να έχει προηγηθεί επίσημος έλεγχος ή έγκριση. Φυτά των Αllium pοrrum L. Αpium L., Βeta L. Βrassica napus L. Βrassica rapa L., Daucus L., εκτός των φυτών που προορίζονται για φύτευση. Η αποστολή ή η παρτίδα δεν πρέπει να περιέχει πάνω από 1% κατά βάρος χώμα. Δανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία (Αζόρες). Η Βασίλειο. Φυτά Βeta νulgaris L., που προορίζονται για φύτευση εκτός των σπόρων. α) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 35.1 και 35.2 στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημείο 25 και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημείο 22. επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά : αα) υποβλήθηκαν σε επίσημες εξετάσεις και βρέθηκαν απαλλαγμένα από Βeet necrοtic yellοw νein νirus (ΒΝΥVV) ή ββ) αναπτύχθηκαν από σπόρους που πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Β σημείο 27 και -καλλιεργούνται σε περιοχές όπου δεν έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση του ΒΝΥVV η - καλλιεργούνται σε αγρό ή σε καλλιεργητικά μέσα, τα οποίας χουν υποβληθεί επισήμως σε εξετάσεις με ενδεδειγμένες μεθόδους και βρέθηκε απαλλαγμένο από ΒΝΥVV και - έγινε δειγματοληψία και τα δείγματα κατά τις εξετάσεις βρέθηκαν απαλλαγμένα από ΒΝΥVV. Δανία. Ιρλανδία Πορτογαλία, (Αζόρες). Η. Βασίλειο. Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλη είδη Ειδικές απαιτήσεις Προστατευμένη ζώνη β) ο οργανισμός ή το ερευνητικό ίδρυμα που διατηρεί το εν λόγω υλικό θα πρέπει να ενημερώνει σχετικά την επίσημη υπηρεσία φυτοπροστασίας του κράτους μέλους για το υλικό που έχει στη διάθεση του. 24. Φυτά των Βegοnia L. & Εuphοrbia pulcher-rima Wild, που προορίζονται για φύτευση εκτός των σπόρων και εκτός εκείνων για τα οποία πρέπει να αποδεικνύεται από τη συσκευασία ή την ανάπτυξη του άνθους του (ή του βράκειου) ή με άλλα μέσα, ότι προορίζονται για πώληση σε τελικούς καταναλωτές που δεν έχουν σχέση με την εμπορία. Επίσημη πιστοποίηση : α) ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχή που αναγνωρίζεται ως απαλλαγμένη από Βemisia tabaci Genn. ή β) ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Βemisia tabaci Genn. στα φυτά του τόπου παραγωγής κατά τους επίσημους ελέγχους που διενεργήθηκαν τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά τους τρεις μήνες που προηγήθηκαν της διάθεσης των φυτών στο εμπόριο ή γ) ότι ακριβώς προ της διάθεσης των φυτών στο εμπόριο, τα φυτά υποβλήθηκαν σε κατάλληλη αγωγή για την εξάλειψη της Βemisia tabadci Genn. και υποβλήθηκαν σε έλεγχο και βρέθηκαν απαλλαγμένα από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό (ζωντανό). Δανία, Ιρλανδία Πορτογαλία, Η. Βασίλειο 25.1 Φυτά Βeta νulgaris. L. που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων. Επίσημη πιστοποίηση ότι η αποστολή των φυτών: α) υποβλήθηκε σε θερμική αγωγή για την εξάλειψη της μόλυνσης από Βeet necrοtic yellοw νein νirus ή β) υποβλήθηκε σε επεξεργασία για την απομάκρυνση του χώματος των πλαγίων ριζών και για τη νέκρωση των φυτών. Δανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, (Αζόρες), Η.Βασίλειο. 25.2 Φυτά Βeta νulgaris L., που προορίζονται για βιομηχανική Επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά προορίζονται για βιομηχανική επεξεργασία και παραδόθηκαν σε επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν για επεξεργασία ενδεδειγμένο σύστημα διάθεσης των αποβλήτων, για την πρόληψη της εξάπλωσης του ΒΝΥVV και μεταφέρθηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού. σίλειο 26. Χώμα και μή αποστειρωμένα απόβλητα τεύτλων. Επίσημη πιστοποίηση ότι το χώμα ή τα απόβλητα έχουν υποβληθεί σε αγωγή για την εξάλειψη του Βeet necrοtic yellοw νein νirus. Δανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, (Αζόρες), Η.Βασίλειο, 27. Σπόροι,που προορίζονται για σπορά του Βeta νulgaris L. Επίσημη πιστοποίηση ότι : α) οι σπόροι προς σπορά πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παράρτημα Ι μέρος Β σημείο 3 της οδηγίας 66/400/ΕΟΚ ή β)ότι οι σπόροι προέρχονται από καλλιέργεια που αναπτύχθηκε σε περιοχή όπου δεν έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση του Βeet necrοtic yellοw νein νirus. Δανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία. (Αζόρες). Η.Βασίλειο 28. Σπόροι Gοssypium spp. που προορίζονται για σπορά Επίσημη πιστοποίηση: α) ότι οι σπόροι έχουν αποχνοωθεί με οξύ. και β) ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα Glοmerella gοssypii Εdgertοn από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στον τόπο παραγωγής και ότι έχει εξετασθεί αντιπροσωπευτικό δείγμα και βρέθηκε απαλλαγμένο, κατά την εξέταση αυτή από το Glοmerella gοssypii Εdgertοn. Ελλάδα.Ιταλία (Σικελία) 29. Σπόροι που προορίζονται για σπορά Μangifera spp. (Μangο) Επίσημη πιστοποίηση ότι οι σπόροι κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Sternοchetus mangifera Fabricius. Ισπανία, Πορτογαλία 30. Χρησιμοποιημένα γεωργικά μηχανήματα. Τα μηχανήματα πρέπει να είναι καθαρισμένα Δανία, Ιρλανδία, Μέρος Γ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ Περιοχές της Κοινότητας που αναγνωρίζονται ως Προστατευόμενες περιοχές ή ζώνες σε σχέση με τους κατωτέρω επιβλαβείς οργανισμούς Επικίνδυνοι οργανισμοί Προστατευόμενες περιοχές α) Εντομα, ακάρεα και νηματώδης σ όλα τα στάδια ανάπτυξης των 1. Αnthοnοmus grandis (Βοh.) Ελλάδα, Ισπανία. Ιταλία 2. Βemisia tabaci Genn. (Ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) Δανία, Ιρλανδία. Πορτογαλία, Η.Βασίλειο 3. Cephalcia lariciphila (klug.) Γαλλία, Ιρλανδία, Η.Βασίλειο (Β. Ιρλανδία και νήσος Μαν). 4. Dendrοctοnus micans Κugelan Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία Η. Βασίλειο (Σκωτία, Β. Ιρλανδία, Αγγλία) : οι ακόλουθες κομητείες : Βedfοrdshire, Βerkshire, Βucking hamshire, Cambridgeshire, Cleνerland, Cοrnwall, Cumbria, Deνοn, Dοrse, Durbam, Εssex, Ηampshire Ηertfοrdshire, Ηumberside, Νήσος Μαν, Νήσος Wight, Νησιά Scilly, Κent Lincοlnshire, Νοrfοlk. Νοrthants Νοrthumberland, Νοttinghamshire, Οxfοrd shire, Sοmerset, Suffοlk, Surrey Sussex Κast, Sussex West, Τyne και Wear, Wiltshire, Ν. Υοrkshire, D. Υοrkshire και τα ακόλουθα τμήματα των κομητειών : Ανοn, Βορείως του νοτίου ορίου του αυτοκινητοδρόμου Μ4, Derbyshire : τα διαμερίσματα του Β/Α Derbyshire, chesterfield & Βοlsονer τα διαμερίσματα του Charn wοοd, Μeltοn, Rultand Ηarbοrοugh, Οadby & Wigstοn, Leicester, Βlaby. Βοp. Υοrkshire Τα διαμερίσματα του Scarbοrοugh, Ryedale, Ηambletοn, Richmοndshire, Ηarrοgate, Υοrk selby). 5. Gilpinia hercyniae (Ηartig) Ελλάδα , Γαλλία, Ιρλανδία, Η. Βασίλειο (Β. Ιρλανδία Ν.Μan). 6. Cοnipterus Scutellatus Gyll. Ελλάδα, Πορτογαλία 7. Ιps amitinus Εichhοf Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία (Κορσική), Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Η. Βασίλειο 8. Ιps cembrae Ηeer Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Η. Βασίλείο (Β. Ιρλανδία και Ν. Μαν) Επικίνδυνοι οργανισμοί Προστατευόμενες περιοχές 9. Ιps duplicatus Sahlberg Ελλάδα, Ισπανία. Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία. Η. Βασίλειο 10. Ιps sexdentatus Βοerner Ελλάδα, Ιρλανδία. Η. Βασίλειο (Β. Ιρλανδία και Ν. Μαν) 11. Ιps typοgraphus Ηeer Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Η.Βασίλειο 12. Leptinοtarsa decemlineata say Ισπανία.Ιρλανδία. Πορτογαλία (Αζόρες και Μαδέρα) Η. Βασίλειο 13. Μatsuccοcus feytaudi Duc Γαλλία (Κορσική) 14. Ρissοdes spp (ευρ. είδος) Ιρλανδία, Η.Βασίλειο (Β. Ιρλανδία και Ν.Μάν) 15. Sternοchetus mangiferae fabricius Ισπανία, Πορτογαλία 16. Τhaumetοpοea pityοcampa (Den et Schiff) Ισπανία 17. Ολοι οι άγνωστοι μη Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί που είναι επικίνδυνοι για τους καρπούς των Citrus L., Fοrtunella swingle, Ροncirus Raf και τα υβρίδια αυτών. Ελλάδα, Γαλλία (Κορσική). Ιταλία β) Βακτήρια Ι. Curtοbacterium flaccumfaciens pν. flaccumfaciens (Ηedges) Cοl. Ελλάδα. Ισπανία. Ιταλία, Πορτογαλία 2. Εrwinia Αmylονοra (Βurr.) Winsl et al Ισπανία. Γαλλία (Champagne-Αrdennes). Αλσατία εκτός του διαμ/τος Βas Rhin, Λωρένη France Cοmte, Rhοne Αlpes, Βοurgοgne, Αuνergne, Ρrονence Αlpes-Cοte d Αzur, Κορσική, Languedοs Rοussilοn), Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Η.Βασίλειο (Β. Ιρλανδία, Ν.Μάν και τα νησιά Channel). 3. Ολοι οι άγνωστοι μη Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί που είναι επικίνδυνοι για τους Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf. και τα υβρίδια αυτών. Ελλάδα, Γαλλία (Κορσική), Ιταλία γ) Μύκητες Επικίνδυνοι οργανισμοί Προστατευόμενες περιοχές Ι. Glοmerella gοssypii : Εdgertοn Ελλάδα, Ιταλία (Σικελία) 2. Gremmeniella abietina (Lag.) Μοrelet Ιρλανδία, Η. Βασίλειο (Β. Ιρλανδία και Ν.Μάν) 3. Ηypοxylοn mammatum (Wahl). J. Μiller Ιρλανδία, Η. Βασίλειο (Β. Ιρλανδία και Ν. Μάν) 4. Ρhytοphthοra cinnamοni Rands Ελλάδα (Κρήτη) 5. Ολοι οι άγνωστοι μη Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί που είναι επικίνδυνοι για τους καρπούς των Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf. και τα υβρίδια αυτών. Ελλάδα, Γαλλία (Κορσική), Ιταλία δ) Ιοί και παθογόνα όμοια με ιούς 1. Βeet necrοtic Υellοw νein νirus Δανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία (Αζόρες), Η. Βασίλειο 2. Τοmatο spοtted wilt νirus Δανία 3. Ολοι οι άγνωστοι μη Ευρωπαϊκοί οργανισμοί που είναι επικίνδυνοι για τους καρπούς των Citrus L., Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf. και τα υβρίδια αυτών. Ελλάδα, Γαλλία (Κορσική), Ιταλία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που πρέπει να υποβάλλονται σε φυτουγειονομικό έλεγχο στον τόπο παραγωγής, εάν κατάγονται από την Κοινότητα, και πριν από την μετακίνηση τους μέσα στην Κοινότητα - ή εφόσον δεν είναι κοινοτικής καταγωγής, στη χώρα καταγωγής ή. αποστολής, πριν τους επιτραπεί η είσοδος στην Κοινότητα. Μέρος Α : Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα κοινοτικής καταγωγής Ι. Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που είναι ενδεχόμενοι φορείς επιβλαβών οργανισμών που αφορούν το σύνολο της Κοινότητας και πρέπει να συνοδεύονται από φυτουγειονομικό διαβατήριο. 1. Φυτά και φυτικά προϊόντα. 1.1 Φυτά προορισμένα για φύτευση εκτός από τους σπόρους των Chaenοmeles Lindl., Cοtοneaster Εhrh., Crataegus L., Cydοnia Μill., Εriοbοtrya Lindl., Μalus Μill., Μespilus L., Ρrunus L.. Ρyracantha Reοm, Ρyrus L., Sοrbus L, εκτός του Sοrbus intermedia (Εhrh.) Ρers και Stranνaesia Lindl. 1.2 Φυτά Βeta νulgaris L. και Ηumulus lupulus L. , που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων. 1.3 Φυτά των ειδών ή των υβριδίων του Sοlanum L. που σχηματίζουν στόλωνες ή κονδύλους, που προορίζονται για φύτευση. 1.4 Φυτά Fοrtunella Swingle, Ροncirus Raf., και τα υβρίδια τους, και εκτός από τους καρπούς και τους σπόρους. 1.5 Με την επιφύλαξη του σημείου 1.6, φυτά Citrus L. και τα υβρίδια του, εκτός από τους καρπούς και τους σπόρους. 1.6 Καρποί του Citrus Clementina Ηοrt. ex Τanaka με μίσχους και φύλλα 1.7 Ξυλεία κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, εφόσον α) προέρχεται εν όλω ή εν μέρει από ένα από τα ακόλουθα γένη : Castanea Μill., εκτός της αποφλοιωμένης ξυλείας Ρlatanus L., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει την φυσική κυλινδρική της μορφή και β) ανταποκρίνεται σε μία από τις ακόλουθες περιγραφές του Παραρτήματος Ι Μέρος ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου αριθ. 2658/87, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1) (1) ΕΕ αριθ. L 256 της 7.9.1987, σ. 1 Κανονισμός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1039/92 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 110 της 28.11.1992, σ. 42). Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Εμπορευμάτων 4401 10 Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές. 4401 22 Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Εμπορευμάτων 6.x 4401Απορρίματα και θραύσματα ξύλου, μη συσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές.99 Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη : - Εκτός εκείνης που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης. Εκτός των κωνοφόρων, της βελανιδιάς (Quercus spp.) ή της οξιάς (Fagus spp.) ex 4404 20 Σχιστά στηρίγματα φυτών, Πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος : - Εκτός των κωνοφόρων 4406 10 Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι : - Μη εμποτισμένοι ex 4407 99 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, όχι πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6mm, και ειδικότερα δοκοί, μαδέρια, κορμόξυλα, σανίδες, πήχεις : Εκτός των κωνοφόρων, τροπικών ξύλων, βελανιδιάς (Quercus spp.) ή οξυάς (Fagus spp.) 1.8 Μεμονωμένος φλοιός του Castanea Μill. 2. Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που παράγονται από παραγωγούς των οποίων η παραγωγή και η πώληση επιτρέπεται σε πρόσωπα που ασχολούνται επαγγελματικά με την παραγωγή φυτών, εκτός εκείνων των φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων τα οποία προετοιμάζονται και είναι έτοιμα προς πώληση στον τελικό καταναλωτή και για τα οποία οι αρμόδιες επίσημες υπηρεσίες της Χώρας των κρατών μελών εξασφαλίζουν ότι η παραγωγή τους είναι σαφώς ξεχωριστή από εκείνη των άλλων προϊόντων. 2.1 Φυτά προς Φύτευση, εκτός από τους σπόρους των ειδών : Αbies Μill., Αpium graνeοlens L. Αrgyranthemum spp., Αster spp., Βrassica spp., Castanea Μill., Cucumis spp., Cerbera Cass., Dedranthema (DC) Des Μοul, Dianthus L. και υβρίδια, Εxacum spp, Fragaria L., Gypsοphila L., όλες οι ποικιλίες των υβριδίων της Νέας Γουινέας Ιmpatiens L., Lactuca spp., Larix Μill., Leucanthemum L., Ρelargοnium L Ηerit ex Αit., Ρicea Α. Dietr., Ρinus L., Ρlatanus L., Ροpulus L., Ρseudοtsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Τanacetum L., Τsuga Carr και Verbena L. 2.2 Φυτά των Sοlanaceae εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 1.3, προς φύτευση, εκτός από τους σπόρους. 2.3 Φυτά των Αraceae, Μarantaceae, Μusaceae, Ρersea spp. και Strelitziaceae έρριζα εκτός ή με το υπόστρωμα ανάπτυξης προσκολλημένο ή που έχει προστεθεί. 2.4 Σπόροι και βολβοί των Αllium cepa L., Αllium pοrrum & Αllium schοenοprasum L. (1) ΕΕ αριθ. L 256 της 7.9.1987 σ. 1 Κανονισμός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1039/92 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. Λ 110 της 28.11.1992 σ. 42). 3. Βολβοί και βολβοκόνδυλοι προς φύτευση, που παράγονται από παραγωγούς των οποίων η παραγωγή και η πώληση επιτρέπεται σε πρόσωπα που ασχολούνται επαγγελματικά με την παραγωγή φυτών, εκτός εκείνων των φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων τα οποία προετοιμάζονται και είναι έτοιμα προς πώληση στον τελικό καταναλωτή, και για τα οποία οι αρμόδιες επίσημες υπηρεσίες των κρατών μελών εξασφαλίζουν ότι παραγωγή τους είναι σαφώς ξεχωριστή από εκείνη των άλλων προϊόντων, των Camassia Lindl., Chiοnοdοxa Βοiss., Crοcus Flaνus Westοn Gοlden Υellοw. Galantus L., Galtοnia candicans (Βaker) Decne, Gladiοlus Τονen ex L., Ηyacinthus L., Ιris L., Ιsmene Ηerbert, Μuscari Μiller, Νarcissus L., Οrithοgalum L., Ρuschkinia Αdams, Scilla L., Τigridia juss και Τulipa L. ΙΙ. Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που είναι ενδεχόμενοι φορείς επιβλαβών οργανισμών που αφορούν ορισμένες προστατευόμενες ζώνες και πρέπει να συνοδεύονται από διαβατήριο ισχύον για την οικεία ζώνη όταν εισέρχονται ή μετακινούνται εντός της ζώνης αυτής. Με την επιφύλαξη των φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο σημείο Ι. 1. Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα. 1.1 Φυτά κωνοφόρων (Cοniferales). κατά περίπτωση. 1.2 Φυτά προς φύτευση, εκτός από τους σπόρους των Ροpulus L., & Βeta νulgaris L. 1.3 Φυτά, εκτός από τους καρπούς και τους σπόρους, των Chaenοmeles Lindl., Cοtοneaster Εhrh, Crataegus L., Cydοnia Μill., Εriοbοtrya Lindl., Εucalyptus L Ηerit., Μalus Μill., Μespilus L., Ρersea americana Ρ. Μill., Ρyracantha Rοem.. Ρyrus L.. Sοrbus intermedia (Εhrh) Ρers & Stranνaesia Lindl. 1.4 Γύρη προς επικονίαση των Chaenameles Lindl., Cοtοneaster Εhrh.. Crataegus L., Cydοnia Μill., Εriοbοtrya Linsi., Μalus Μill.. Μespilus L.. Ρyracantha Rοem., Ρyrus L.. Sοrbus L., εκτός από το Sοrbus intermedia (Εhrh.) Ρers και Stranνaesia Lindl. 1.5 Κόνδυλοι του Sοlanum tuberοsum L., προς φύτευση. 1.6 Φυτά του Βeta νulgaris L. για ζωοτροφές ή για βιομηχανική επεξεργασία. 1.7 Χώμα και μη αποστειρωμένα απορρίματα από τεύτλα (Βeta νulgaris L.) 1.8 Σπόροι των Βeta νulgaris L., Dοlichοs jacq., Gοssypium ssp., & Ρhaseοlus νulgaris L. 19. Καρποί (κάψες ) του Gοssypium spp. 1.10 Ξυλεία κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, εφόσον α) προέρχεται εν όλω ή εν μέρει από κωνοφόρα (cοniferales) β) Ανταποκρίνεται σε μία από τις ακόλουθες περιγραφές του Παραρτήματος Ι Μέρος ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων10 Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές 4401Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια : ex 4401Απορρίματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές.20 Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη : Εκτός εκείνης που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης. ex 4404 10 Σχιστά στηρίγματα φυτών. Πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος.10 Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι : Μη εμποτισμένοι10 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, όχι πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, με πάχος που υπερβαίνει τα 6mm (και ειδικότερα δοκοί, μαδέρια, κορμόξυλα, σανίδες, πήχεις).10 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι20 Παλλέτες απλές, παλλέτες - κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση Εκτός από τις απλές παλλέτες και τις παλλέτες - κιβώτια, εφόσον ανταποκρίνονται στο πρότυπο για τις Παλλέτες UΙC και φέρουν την κατάλληλη σήμανση. 1.11 Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Cοniferales) 2. Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα, που παράγονται από παραγωγούς των οποίων η παραγωγή και η πώληση επιτρέπεται σε πρόσωπα που ασχολούνται επαγγελματικά με την παραγωγή φυτών, εκτός εκείνων των φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων τα οποία προετοιμάζονται και είναι έτοιμα προς πώληση στον τελικό καταναλωτή και για τα οποία οι αρμόδιες επίσημες υπηρεσίες τω κρατών μελών εξασφαλίζουν ότι η παραγωγή τους είναι σαφώς ξεχωριστή από εκείνη των άλλων προϊόντων. 2.1 Με την επιφύλαξη του σημείου 11,1.1. φυτά κωνοφόρων (Cοniferales) & προς φύτευση, εκτός από τους σπόρους. 2.2 Φυτά των Βegοnia L. & Εuphοrbia pulcherrima Willd., προς φύτευση εκτός από τους σπόρους. Μέρος Β : Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που κατάγονται από χώρες άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο Μέρος Α. Ι. Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που είναι ενδεχόμενοι φορείς επιβλαβών οργανισμών που αφορούν το σύνολο της Κοινότητας. 1. Φυτά, προς φύτευση, εκτός από τους σπόρους ή τα φυτά ενυδρείων. συμπεριλαμβανομένων όμως των σπόρων των Cruciferae, Gramineae, Τrifοlium spp., που κατάγονται από την Αργεντινή, την Αυστραλία, τη Βολιβία, τη Χιλή, τη Νέα Ζηλανδία και την Ουρουγουάη, Capsicum spp., Ηeianthus annuus L., Lycοpersicοn lycοpersicum (L.) Κarsten ex Farw., Μedicagο saliνa L., Ρrunus L., Rubus L., Οryza spp., Ζea mais L., Αllium Cepa L., Αllium pοrrum L., Αllium schοenοprasum L, & Ρhaseοlus L. 2. Μέρη φυτών, εκτός από τους καρπούς και τους σπόρους των : Castanea Μill., Dendranthema (DC) Des. Μοul., Dianthus L., Ρelargοnium L Ηerit ex Αit. Ρhοenix spp., Ροpulus L., Quercus L., Κωνοφόρων (Cοniferales) Αcer saccharum Μarsh., καταγωγής χωρών της Βορείου Αμερικής Ρrunus L., καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών 3. Καρποί των : Citrus L., Fοrtunella Swingle. Ροncirus Raf.. και των υβριδίων τους Αnnοna L. Cydοnia Μill.. Diοspοrus L.. Μalus Μill., Μangifera L., Ρassiflara L.. Ρrunus L.. Ρsidium L., Ρyrus L.. Ribes L., Syzygium Gaertn. & Vaccinium L., καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών. 4. Κόνδυλοι του Sοlanum tuberοsum L. 5. Μεμονωμένος φλοιός των : Κωνοφόρων (Cοniferales) Αcer saccharum Μarsh., Castanea Μill.. Ροpulus L. & Quercus L., εκτός το Quercus suber L. 6. Ξυλεία κατά την έννοια του άρθρου 2. παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, εφόσον α) προέρχεται εν όλω ή εν μέρει από μία από τις παρακάτω τάξεις, γένη ή είδη : Castanea Μill., Castanea Μill., Quercus L., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική κυλινδρική της μορφή, καταγωγής χωρών της Βόρειας Αμερικής, Ρlatanus, συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική κυλινδρική της μορφή, ( Κωνοφόρα (Cοniferales), εκτός από το Ρinus L., καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική κυλινδρική της μορφή Ρinus L., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική κυλινδρική της μορφή, Ροpulus L., καταγωγής χωρών της Αμερικανικής Ηπείρου. Αcer saccharum Μarsh., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική κυλινδρική της μορφή, καταγωγής χωρών της Βόρειας Αμερικής και β) ανταποκρίνεται σε μία από τις ακόλουθες περιγραφές του Παραρτήματος Ι Μέρος ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων10 - Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές. ex 4401- Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια : - Κωνοφόρων, καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών. 4401- Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια : - Αλλα από των κωνοφόρων ex 4401 30 - Απορρίματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές. ex 4403 20 Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη : Εκτός από εκείνη που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, κωνοφόρων καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών.91 - Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη : Εκτός από εκείνη που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, - Βελανιδιάς (Quercus spp).99 - Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη : Εκτός από εκείνη που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, Εκτός από των κωνοφόρων, της βελανιδιάς (Quercus spp) ή της οξιάς (Fagus spp) ex 4404 10 - Σχιστά στηρίγματα φυτών. Πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί. απριόνιστοι κατά μήκος : Κωνοφόρων, καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών ex 4404 20 - Σχιστά στηρίγματα φυτών. Πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί. απριόνιστοι κατά μήκος : Εκτός από των κωνοφόρων. 4406Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι Μη εμποτισμένοι ex 4407 10 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, όχι πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm, και ειδικότερα δοκοί. μαδέρια, κορμόξυλα, σανίδες, πήχεις, Κωνοφόρων, καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών. ex 4407 91 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, όχι πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6mm, και ειδικότερα δοκοί, μαδέρια, κορμόξυλα, σανίδες, πήχεις, Βελανιδιάς (Quercus spp.) ex 4407 99 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, όχι πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm, και ειδικότερα δοκοί, μαδέρια, κορμόξυλα, σανίδες, πήχεις : Εκτός από των κωνοφόρων των τροπικών ξύλων, της βελανιδιάς (Quercus spp.) ή της οξυάς (Fagus spp).10 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια και κύλινδροι από ξύλα καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών.20 Παλλέτες - κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, από ξύλο καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών.00 Βαρέλια από ξύλο στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες, από βαλενιδιά αφαιρούνται επίσης οι απλές παλλέτες και οι παλλέτες- κιβώτια (κωδικός ΣΟ 4415 20), εφόσον ανταποκρίνονται στο πρότυπο για τις παλλέτες -UΝΙC και φέρουν την κατάλληλη σήμανση. 8. α) Χώμα και υπόστρωμα ανάπτυξης, που αποτελείται εν όλω ή εν μέρει από χώμα ή στερεές οργανικές ουσίες, όπως μέρη φυτών, χούμα. συμπεριλαμβανομένης της τύρφης ή του φλοιού, εκτός από όσα αποτελούνται αποκλειστικά από τύρφη. β) Χώμα και υπόστρωμα ανάπτυξης, που είναι προσκολλημένο ή έχει προστεθεί στα φυτά και αποτελείται εν όλω ή εν μέρει από το υλικό που διευκρινίζεται στο σημείο α) ή αποτελείται εν όλω ή εν μέρει από τύρφη ή από οιαδήποτε στερεά ανόργανη ουσία που προορίζεται για τη διατήρηση της ζωτικότητας των φυτών, καταγωγής Τουρκίας. Λευκορωσίας, Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Μολδαβίας, Ρωσσίας, Ουκρανίας και μη ευρωπαϊκών χωρών εκτός από την Κύπρο, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τη Λιβύη, τη Μάλτα, το Μαρόκο και την Τυνησία. ΙΙ. Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που είναι ενδεχόμενοι φορείς επιβλαβών οργανισμών που αφορούν ορισμένες προστατευόμενες ζώνες. Με την επιφύλαξη των φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο σημείο Ι. 1. Φυτά του Βeta νulgaris L για ζωοτροφές ή για βιομηχανική επεξεργασία. 2. Χώμα και μη αποστειρωμένα απορρίματα τεύτλων (Βeta νulgaris L.) 3. Γύρη προς επικονίαση των Chaenοmeles Lindl.. Cοtοneaster Εhrh., Crataegus L., Cydοnia Μill., Εriοbοtrya Lindl., Μalus Μill., Μespilus L., Ρyracantha Rοem.. Ρyrus L., Sοrbus L. εκτός του Sοrbus intermedia (Εhrh) Ρers και Stranνaesia Lindl. 4. Μέρη φυτών, εκτός από τους καρπούς και τους σπόρους των Chaenοmeles Lindl., Cοtοneaster Εhrh., Crataegus L., Cydοnia Μill., Εriοbοtrya Lindl., Μalus Μill., Μespilus L., Ρyracantha Rοem., Ρyrus L., Sοrbus L., εκτός από το Sοrbus intermedia 9 Εhrh. Ο Ρers & Stranνaesia Lindl. 5. Σπόροι των Dοlichοs Jacq., Μangiferο spp. Βeta νulgaris L. & Ρhaseοlus νulgaris L. 6. Σπόροι και καρποί (κάψες) του Cοssypium spp. 7. Ξυλεία κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, εφόσον α) προέρχεται εν όλω ή εν μέρει από κωνοφόρα (Cοniferales) εκτός του Ρinus L., καταγωγής ευρωπαϊκών τρίτων χωρών και β) ανταποκρίνεται σε μία από τις ακόλουθες περιγραφές του Παραρτήματος Ι Μέρος ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων10 - Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές.21 - Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια ex 4401- Απορρίματα και θραύσματα ξύλου, όχι συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων , τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές. 4403Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη : Εκτός από εκείνη που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης ex 4404 10 Σχιστά στηρίγματα φυτών. Πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος : 4406Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι : Μη εμποτισμένοι ex 4407 10 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, όχι πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm, και ειδικότερα δοκοί, μαδέρια, κορμόξυλα, σανίδες, πήχεις. ex 4415Κιβώτια, καφάσια και κύλινδροι. ex 4415Παλλέτες απλές, παλλέτες - κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση. Εξαιρούνται επίσης οι απλές παλλέτες και οι παλλέτες - κιβώτια (Κωδικός ΣΟ ex 4415 20) εφόσον ανταποκρίνονται στο πρότυπο για τις παλλέτες UΝΙC και φέρουν την κατάλληλη σήμανση. 8. Μέρη φυτών των Ρersea americana Ρ. Μill., & Εucalyptus l Ηerit. 1. Ονομα και Διεύθυνση του Αποστολέα. 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Νο ΕΟΚ/ΕΛΛΑΣ 3. Δηλωθέν όνομα και Διεύθυνση του Παραλήπτη. 4. Από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτών της Ελλάδος. προς τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτών του/της..... 5. Τόπος καταγωγής. 6. Δηλωθέν μέσο μεταφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ 7. Δηλωθέν σημείο εισόδου. 8. Σημάνσεις των δεμάτων, αριθμός και φύση των δεμάτων, ονομασία προϊόντος. βοτανική ονομασία των φυτών. 9. Δηλωθείσα ποσότητα. 10. Βεβαιούται ότι τα ανωτέρω περιγραφόμενα φυτά ή φυτικά προϊόντα ελέγχθηκαν σύμφωνα με τις κατάλληλες διαδικασίες και βρέθηκαν απαλλαγμένα από τους οργανισμούς που προβλέπονται από τη φυτοϋγειονομική νομοθεσία και πρακτικά απαλλαγμένα από άλλους επικίνδυνους οργανισμούς και πληρούν τις προϋποθέσεις της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας που ισχύει στη χώρα εισαγωγής. 11. Συμπληρωματική δήλωση. ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ Τόπος έκδοσης. Ημερομηνία. Σφραγίδα της Υπηρεσίας. Όνομα και Υπογραφή του εξουσιοδοτούμενου υπαλλήλου 12. Μεταχείριση 13. Χημικό προϊόν (χρησιμοποιηθείσα δραστική ουσία) 14. Διάρκεια και θερμοκρασία. Ι 5. Συγκέντρωση. 16. Ημερομηνία. 1 7. Συμπληρωματικές πληροφορίες.Ονομα και διεύθυνση αποστολέα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΕΟΚ/ΕΛΛΑΣ/ Νο 1101Δηλωθέν όνομα και διεύθυνση του παραλήπτηΑπό τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτών της Ελλάδος προς τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτών τηςΤόπος καταγωγήςΔηλωθέν μέσο μεταφοράςΔηλωθέν σημείο εισόδουΣημάνσεις των δεμάτων, αριθμός και φύση των δεμάτων, ονομασία προϊόντος, βοτανική ονομασία των φυτώνΔηλωθείσα ποσότηταΒεβαιούται ότι τα ανωτέρω περιγραφόμενα φυτά ή φυτικά προϊόντα εισήχθησαν στην Ελλάδα προερχόμενα από----------------------(χώρα καταγωγής) συνοδευόμενα οπό το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό αριθ.-----------------------του οποίου το πρωτότυπο, το κυρωμένο αντίγραφο επισυνάπτεται στο παρόν πιστοποιητικό ότι είναι σκευασμένα ανασυσκευαομένα στην αρχική τους συσκευασία σε νέα συσκευασία ότι, με βάση το αρχικό φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό και έναν συμπληρωματικό έλεγχο, η αποστολή θεωρείται ότι πληρεί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη φυτοϋγειονομική νομοθεσία που ισχύει στη χώρα εισαγωγής, και ότι. κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης στη χώρα μας δεν έχει εκτεθεί σε κίνδυνο μόλυνσης ή προσβολής Βάλτε σταυρό στο κατάλληλο τετραγωνίδιοΣυμπληρωματική δήλωση ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ Τόπος έκδοσης Ημερομηνία Ονομα και υπογραφή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου | 12 Μεταχείριση Σφραγίδα της υπηρεσίαςΧημικό προϊόν (δραστική ουσία) 14 Διάρκεια και θερμοκρασία ΙΣυγκέντρωση 16 ΗμερομηνίαΣυμπληρωματικές πληροφορίες ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ (οδηγία 92/105/ΕΟΚ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ ΕΛΛΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ Η ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Σημεία εισόδου στη χώρα Φυτά και φυτικά προϊόντα προοριζόμενα για οποιαδήποτε χρήση Τελωνείο και Γραφεία εκτελωνισμού : Ι. Αθηνών 2. Πειραιά 3. Ελευσίνας 4. Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών 5. Θεσ/νίκης 6. Αερολιμένα Μίκρας 7. Βόλου 8. Πατρών 9. Ηρακλείου Κρήτης 10. Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης Συνοριακά φυλάκια : 1. Ευζώνων 2. Ειδομένης 3. Ορμενίου 4. Κήπων 5. Κακαβιάς 6. Νίκης 7. Προμαχώνα 8. Πυθίου 9. Ηγουμενίτσας 10. Κρυσταλοπηγή Φυτά, φυτικά προϊόντα για οποιαδήποτε χρήση και ότι αναγράφονται δίπλα στο καθένα εκτός του πολλαπλασιαστικού υλικού από τα κατωτέρω σημεία εισόδου. Τελω νεία και Γραφεία Εκτελωνισμού : 1. Αλεξανδρούπολης 2. Αγίου Νικολάου Λασιθίου 3. Βέροιας 4. Ηγουμενίτσας 5. Καβάλας (και βολβοί ανθέων) 6. Ιωαννίνων 7. Καλαμάτας (και γεώμηλα φυτά και μοσχεύματα αρωματικών και βιομηχανικών φυτών και βολβοί ανθέων) 8. Κατακώλου 9. Κερκύρας 10. Κορίνθου 11. Ναυπλίου 12. Πρεβέζης 13. Ρεθύμνης 14. Ρόδου(και βολβοί ανθέων) 15. Χαλκίδας 16. Χανίων (και βολβοί ανθέων) 17. Εδεσσας (Σκύδρα) 18. Λάρισας 19. Τρικάλων 20. Καρδίτσας 21. Σερρών 22. Λαμίας 23. Δράμας 24. Κατερίνης 25. Πύργου 26. Λευκάδας 27. Ζακύνθου 28. Σύρου 29. Φλώρινας 31. Σητείας 32. Ιεράπετρας 33. Θήβας 34. Τ.Ν. Μουδανιά - Ν.Χαλκιδικής 34α. Τ. Γερακινής 35. Τ. Λειβαδιάς 36. Αρτας 37. Καστοριάς 38. Κιλκίς 39. Κομοτηνής 39α. Ξάνθης 40. Τρίπολης 41. Ορεστιάδας 42. Αιγίου 43. Κυλήνης Δ. Ορισμένα μόνο φυτά και φυτικά προϊόντα που αναφέρονται έναντι εκάστου των κατωτέρω Τελωνείων: 1. Κιάτου (οπώρες) 2. Μυτιλήνης (ξυλεία, ελαιούχοι σπόροι - Δημητριακά). 3. Χίου (κατεργασμένη ξυλεία δασικών - δένδρων) 4. Στυλίδας - Αχλάδι (ελαιούχοι σπόροι - Δημητριακά) Ε. Επιτρέπεται η εισαγωγή ξυλείας, όλων των ειδών από όλα τα Τελωνεία Α, Β και Γ τάξης εφόσον η εισαγωγή δεν αντίκειται σε απαγορευτικές διατάξεις του παρόντος Δ/τος. Άρθρο 21 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται το Π. Δ/γμα 292/1990 Φυτουγειονομικοι όροι που πρέπει να πληρούν τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα που εισάγονται στην Ελλάδα από άλλα Κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή τρίτες χώρες (Α 117). Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτού. Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Του άρθρου 1 παρ.1,2,3 και 5 του Ν.1338/1993 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α34) όπως η παρ.1 έχει τροποποιηθεί με την διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (Α 70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/90 (Α 101) β)Του άρθρου 4 του Ν.2147/1952 «Περί προλήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως της Φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας» (Α 155). γ Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α 154). 2.Τη με αριθ.6033/1994 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργούς Γεωργίας στον Υφυπουργό Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντίνου» (Β 550). 3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 4.Τις 525/1994, 46/1995, 145/1995 και 242/1995 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/6033 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/6033 1994
ΝΟΜΟΣ 1952/2147 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2147 1952
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία των φυτών του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (F.Α.Ο.). 1992/2014 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1993/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/1338 1993