ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/335

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-08-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-08-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-08-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση θέσεων ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντού της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντού της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ), συνιστώνται τρεις (3) θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του Γενικού Διευθυντού της εν λόγω εταιρείας
Άρθρο 2
1.  
  Η πρόσληψη στις θέσεις του προηγούμενου άρθρου γίνεται από τον Γενικό Διευθυντή της ΕΥΔΑΠ, χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό αποχωρεί αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Γενικού Διευθυντή της ΕΥΔΑΠ που το προσέλαβε χωρίς άλλη διαδικασία. Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις αυτές δεν γεννά οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση, ούτε προνόμιο ή προτίμηση.
Άρθρο 3
1.  
  Το διάταγμα αυτό ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α 28).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 8 του Ν. 1068/1980 «Περί συστάσεως ενιαίου φορέως Υδρεύσεως - Αποχετεύσεως Πρωτευούσης» (Α 190).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154), με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α στο Ν. 1558/1985 (Α 137) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΥΔΑΠ ύψους 6.673.000 δρχ. για το οικονομικό έτος 1995 και για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη προβλέπεται ότι θα κυμανθεί στο ποσό των 12.456.000 δρχ. περίπου. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό της ΕΥΔΑΠ σικ. έτους 1995 στους κωδικούς αριθμούς 60.00 και 60.03.
 • Την αριθμ. ΥΠ. 123/1994 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνου Γείτονα» (Β 550).
 • Την αριθμ. 375/95 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/123 1994
ΝΟΜΟΣ 1980/1068 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1068 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία